Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри

Катедри

Геотехника

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Инженерна геология и хидрогеология;
 • Земна механика;
 • Фундиране;
 • Строителна скална механика;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Оценка на въздействието върху околната среда.
 • и други профилиращи дисциплини в геотехническата област.


  Докторантски програми:

  • Земна основа, фундиране и подземно стротиелство;
  • Земна и скална механика;

  • Катедрата провежда и следдипломни курсове с теми:

   • ГЕОТЕХНИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ В ПРАКТИКАТА
   • ИЗКОПНО-НАСИПНИ РАБОТИ В ТРАНСПОРТНОТО СТРОИТЕЛСТВО
   • КОМПЮТЪРНИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗИ
   • ОБЩ КУРС ПО ГЕОТЕХНИКА
   • ПОДПОРНИ СТЕНИ
   • ПОЛЕВИ МЕТОДИ В ГЕОТЕХНИКАТА
   • ПОЧВЕНИ АНКЕРИ
   • ПРОЕКТИРАНЕ НА ПИЛОТНИ ФУНДАМЕНТИ
   • СВЛАЧИЩА
   • СЕИЗМИЧНО ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ
   • УКРЕПЯВАНЕ НА ДЪЛБОКИ ИЗКОПИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ

Железници

Катедра "Железници" е основна катедра още от създаването на Висшето техническо училище – 1942 г. Неин основател и първи ръководител е проф. инж. Христо Цонев. Катедрата подготвя кадри за фирмите, които се занимават с проектиране, строителство, поддържане и инвеститорски контрол в областта на железопътния транспорт, метрото и градския транспорт.

Катедрата поддържа тесни контакти с основните потребители на кадри:

Пътища и транспортни съоръжения

Катедра „Пътища“ има богата история и заслужено място сред водещите катедри при Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София. В годините на своето съществуване катедрата се утвърждава като водещо учебно и научно-изследователско звено по всички направления на транспортното строителство в България.

Математика

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Линейна алгебра и аналитична геометрия
 • Математически анализ І част
 • Математически анализ ІІ част
 • Приложна математика
 • Математическа теория на транспортните потоци.
Обществени науки

Катедрата обучава студентите от всички факултети на УАСГ по дисциплините: Философия на културата и религията, Теория на ценностите, Теория на социалните отношения, История на философията, Естетика, Инженерна етика, Общество, култура, ценности, Икономика, Икономика на пазарното стопанство, Обща икономическа теория, Обща теория на пазарното стопанство, Маркетинг, Мениджмънт, Предприемачество, Икономика за мениджъри,Социология.