Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Константин Велинов

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството

гл.ас. д-р инж. Константин Велинов
Кабинет 1035
Приемно време

Зимен семестър 2023/2024г.

Седмица след заверки

Вт, 16/01 - от 16.30 до 17.30

Чт, 18/01 - от 17.30 до 18.30

E-mail kvelinov@eurocode2.bg
Уебсайт http://eurocode2.bg

Лекционни курсове


Иновации в управление на строителството, спец. Управление в строителството, IV курс

Образование

Строителен техникум "Христо Ботев", гр. София

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София

 • Магистър строителен инженер, 2010г.

Дипломна работа към катедра ”Масивни конструкции” на тема: ”Проектиране на стоманобетонната конструкция на жилищна сграда с гаражи” с дипломен ръководител проф. д-р инж. Атанас Георгиев, рецензент проф. д-р инж. Димитър Димов

 • Доктор по научна специалност 02.15.04 Строителни конструкции (Стоманобетонни Конструкции), 2015г.

Дисертация към катедра ”Масивни конструкции” на тема "Крайно гранично състояние при срязване на стоманобетонни колони" с научен ръководител проф. д-р инж. Атанас Георгиев

Професионални умения

Обследване, изпитване in-situ и технически експертизи на строителни конструкции и елементи

Безразрушителен контрол и диагностика при обследване, анализиране и оценка на техническото състояние на сгради и съоръжения

Лабораторни и експериментални изпитвания на материали и елементи

Проектиране на конструкции от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон

Проектиране на сглобяеми стоманобетонни конструкции

Изчисляване на взривни въздействия на конструкции

Диагностика, усилване и възстановяване на строителни конструкции

Управление на проекти и планиране на процеси

Преподавателска дейност

Научно-изследователска работа

 

Работа със стандарти и кодове:

Системата EN Eurocode:
БДС EN 1990: Основи на проектирането на строителни конструкции
БДС EN 1991: Въздействия върху строителните конструкции
БДС EN 1992: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции
БДС EN 1997: Геотехническо проектиране
БДС EN 1998: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия

ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete. ACI Committee 318.

BS8110, Structural Use of Concrete

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, American Association of State Highway and Transportation Officials

CSA Committee A23.3, Design of Concrete Structures, Canadian Standards Association

DIN 1045-1: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 1: Bemessung und Konstruktion.

Model Code 2010, fib The International Federation for Structural Concrete.

Advanced shear design according to Japanese, New Zealand and Russian codes

International Building Code (IBC), Uniform Building Code (UBC)
 

Работа със специализирано оборудване:

Hilti Ferroscan FS200 – уред за анализ и верификация на армировката в стоманобетонни елементи

Склерометър “Schmidt” – оценка на якостта на бетона чрез големината на отскока

Ultrasonic Pulse Analyzer – ултразвукова диагностика и изпитване на конструктивни елементи

TDR2 – уред за изпитване на интегритета на пилоти чрез метода на „краткотрайно динамично отражение“

Unipan – ултразвукова диагностика и изпитване на стоманобетонни елементи

Canin+ – уред за определяне на потенциала на корозия на армировка

QuantumX – Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM), многоканална измервателна система

Laser and Video Extensometers – апаратура за безконтактно измерване на деформации

Научни интереси

Теория на стоманобетона

Феноменът "срязване"

Съвременни модели на натиснати полета за моделиране на носимоспособността на срязване

Носимоспособност на срязване на стоманобетонни колони с различно напречно сечение

Ефекти и поведение на стоманобетонните конструкции при сеизмични въздействия

Инженерна статистика и теория на вероятностите

Безразрушителен контрол и диагностика на конструктивни материали и елементи

Оценка на дългострайност, надеждност и експлоатационна годност на строителни конструкции

Оценка на строително-инвестиционни проекти в условията на устойчиво развитие

Научна дейност

Участие в национални и международни научни конференции и семинари

Организиране и провеждане на експериментални изследвания в Лабораторията по строителни конструкции към Строителния факултет

Участие в научно – изследователски проекти към ЦНИП при УАСГ, фонд „Научни изследвания

Дисертация на тема "Крайно гранично състояние при срязване на стоманобетонни колони", научен ръководител проф. д-р инж. Атанас Георгиев

Членство

Участие в научно-изследователски проекти

БН-117/2011г., "Квази-натурно изпитване на натискови полета при срязване на стоманобетонни колони", проф. д-р инж. Атанас Георгиев, инж. Константин Велинов, доц. д-р инж. Боян Дамянов

ДМУ-03/71/2011г., "Експериментални и теоретични проучвания върху носимоспособността на срязване на стоманобетонни колони с кръгло напречно сечение", гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов, инж. Константин Велинов

БН-134/2012г., "Експериментални и теоретични проучвания върху поведението на предварително напрегнати стоманобетонни греди, подложени на огъване и усилени с външно залепени въглеродни елементи", проф. д-р инж. Димитър Димов, гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов, инж. Васил Коларов, инж. Константин Велинов

БН-172/2014г.,”Изследване на поведението на механични и химически анкери за бетон съгласно prEN 1992-4: Проектиране на анкери за бетон (Еврокод 2)”, проф. д-р инж. Димитър Димов, проф. д-р инж. Атанас Георгиев, инж. Васил Коларов, инж. Константин Велинов

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Стоманобетон, Стоманобетонни колони, Срязване, Модели, Натиснати полета,  Деформации

Публикации

Velinov, K., F. Rangelova, Impact of the sustainable factors in appraisal process of construction investment project in the context of the sustainable construction development, Юбилейна международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ’ 2018, 18 - 20 октомври 2018, ВСУ „Л. Каравелов“, гр. София, България

Velinov, K., F. Rangelova, Appraisal of the concession as a construction investment project in the form of a public-private partnership, Юбилейна международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ’ 2018, 18 - 20 октомври 2018, ВСУ „Л. Каравелов“, гр. София, България

Димов, Д., А. Георгиев, К. Велинов, Относно възможността за определяне на износването и дълготрайността на ЖП мостове в ареала на гара Подуяне, Втора научно-приложна конференция с международно участие „Стоманобетонни и зидани конструкции – теория и практика“, Годишник на УАСГ, том 51, бр. 3, 2018

Димов, Д., К. Велинов, Области на приложение на термовизионния метод, Bulgarian Society for NDT, International Journal “NDT Days”, Volume 1, Issue 2, Year 2018

Димов, Д., Т. Дончев, К. Велинов, Някои приложения в България на ултразвукови методи за изпитване на строителни конструкции, Bulgarian Society for NDT, International Journal “NDT Days”, Volume 1, Issue 2, Year 2018

Велинов K., Ал. Апостолова , Ф. Рангелова, Методи за оценка на строителни инвестиционни проекти в условията на устойчиво развитие, Трета национална конференция на независимите оценители в България „Актуални въпроси на оценителската практика“ , юли 2017г., гр. Бургас, България

Велинов, К., Характеристики на налягането върху регулярни сгради от взривни въздействия, Осма международна научна конференция „Архитектура и Строителство”, 1 – 3 юни 2017г., ВСУ “Черноризец Храбър”, гр. Варна, България

К. Велинов, Ал. Апостолова, Ф. Рангелова, Методи за обследване и възстановяване, управление и адаптация на недвижимите културно-исторически ценности /НКИЦ/ в България в условията на глобално устойчиво развитие, Осма международна научна конференция „Архитектура и Строителство”, 1 – 3 юни 2017г., ВСУ “Черноризец Храбър”, гр. Варна, България

К. Велинов, Ал. Апостолова, Ф. Рангелова, Оценка на риска при взривни въздействия върху строителните конструкции, Осма международна научна конференция „Архитектура и Строителство”, 1 – 3 юни 2017г., ВСУ “Черноризец Храбър”, гр. Варна, България

Велинов К., Изчисляване на конструкции на взривни въздействия, Международна научна конференция “ Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 15-17 септември 2016 гр., Варна, България.

Велинов К., Г. Соколова, Съвременни техники за усилване на възлите колона - стоманобетонна плоча от системата ППП, Презентация на Първа научно - приложна конференция с международно участие „Стоманобетонни и зидани конструкции теория и практика”, София, 22 – 23 октомври 2015.

Велинов К., Носимоспособност при срязване на стоманобетонни B-колони с кръгло напречно сечение. VII Международна научна конференция “Архитектура, строителство – съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г., Варна, България.

Велинов К., В. Коларов, Д. Димов, Истински безконтактен метод за измерване на деформации. Международна конференция “Безразрушителен контрол в съвременната индустрия”, София, 03 – 05 февруари 2015.

Велинов К., В. Коларов, Д. Димов, Ат. Георгиев, Изследване на поведението на анкери за бетон съгласно prEN 1992-4 (Еврокод 2). Годишник на УАСГ, София, 2015.

Велинов К., Ат. Георгиев, Експериментални изследвания на срязване на кръгли стоманобетонни колони – анализ и подготовка на образците. Международна научна конференция “ Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 - 13 септември 2014 г., Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”.

Велинов К., Ат. Георгиев, Експериментални изследвания на срязване на кръгли стоманобетонни колони – програма и резултати. Международна научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 – 13 септември 2014 г., Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”.

Димитров, Д., К. Велинов, Тангенциални напрежения при области от кръгли и пръстеновидни стоманобетонни колони без нормални пукнатини с отчитане на надлъжната армировка, XIV Международна научна конференция ВСУ’2014, София, 2014.

Димитров, Д., К. Велинов, 3D взаимодействия „Огъване-Натиск-Срязване” на области от кръгли стоманобетонни колони без нормални пукнатини, XIV Международна научна конференция ВСУ’2014, София, 2014.

Велинов, К., 3D взаимодействия „Огъване-Натиск-Срязване” при крайно гранично състояние на стоманобетонни колони с правоъгълно напречно сечение. Международна научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 13 – 15 септември 2012 г., Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”.

Велинов К., Ат. Георгиев, Контрол на провисванията на стоманобетонни елементи. www.uacg.bg, 2012.

Топуров, К., Д. Димов, Ат. Георгиев, Б. Петров, В. Коларов, К. Велинов, Тревожните резултати от проучването на проявените дефекти и повреди на някои виадукти по АМ “Хемус” и АМ “Тракия”, Международна научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, септември 2012 г., Варна, ВСУ “Ч. Храбър”.

Велинов, К., Ат. Георгиев, Носимоспособност на срязване на области от стоманобетонни елементи без нормални пукнатини. Сборник с доклади, Пета международна научна конференция, Варна, 8 – 10 юни 2011.

Публикации


Книги

БДС EN 1992-1-1: УКАЗАНИЯ, Второ допълнено издание
Атанас Георгиев, Никола Ангелов, Константин Велинов

Фото галерия

 • Експериментална постановка
 • Експериментална постановка
 • Разрушение от срязване
 • Разрушение от срязване
 • Разрушение от срязване
 • Разрушение от срязване
 • Разрушение от срязване
 • Element C4 - Detailed shear failure
 • Element C4 - Shear failure
 • Element C5
 • Element C5
 • Element C6
 • Element C6B
 • Element C6B

Хоби