Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Ванина Кацарова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения

гл.ас. д-р инж. Ванина Кацарова
Кабинет Б 731
Приемно време

Ежеседмично в сряда, 14:00 часа, след допълнително уведомяване по и-мейл.

 

E-mail vkatzarova_fte@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2011

Лекционни курсове

Транспортни системи, 3-ти курс ТС

Транспортно планиране, Маг. Урб.

Настилки и спецификата им в паркова среда, 3ти курс ЛААП

Упражнения: 

Пътно строителство - общ курс,

Поддържане и реконструкция на пътища,

Строителство на пътища

 2012 - 2015 - Лекционен курс СУ "Св. Климент Охридски" - "Проектиране на транспортни и логистични системи"

 

 

Образование

Университет по Архитектура, Строителство и геодезия - УАСГ - София , Магистър "Транспортно строителство"

Vienna University of Technology - Vienna UT , Civil Engineering - MS  "Infrastructure Planning and Management"

Езици

Немски език, Goethe-Zertifikat C1

Английски език, CAE- Сertificate in Аdvanced English

Членство

 Българска Браншова асоциация Пътна безопасност

Участие в научно-изследователски проекти

Част от колектива в проект "Разработване на модел за управление на риска при изграждане на обекти от пътната инфраструктура в България"

Публикации

Попова, В., Георгиева, Д. Дончев, М.: „Одит и инспекции на повърхностните качества на пътните настилки: - гр. София, сп. „Транспортно строителство и инфраструктура“, бр.3, 2013г.

Попова, В. „Сцепителни качества на пътните настилки и аварийност – общи изводи и препоръки“ – сп. „Транспортно строителство и инфраструктура“, 2015г.

Стефанов, П., Дончев, М., Попова, В.: „Влияние на повърхностните качества на асфалтови пътни настилки върху безопасността на движение“- доклад, представен на Пета национална конференция по пътища с международно участие, септември 2012г.

В. Попова, П. Стефанов, "Нов метод за оценка на безопасността на движение като функция от коефициента на сцепление", Осма национална конференция по пътища с международно участие, 30 септември - 03 октомври 2015

Ж. Манчева, Ф. Рангелова, В. Попова, "Рискови фактори влияещи на разходите и графика за изпълнение на инфраструктурни пътни проекти в България", Годишник, УАСГ 2017г.

В. Попова , „Скрити“ показатели на настилките като фактор за пътната безопасност", Конференция „Безопасна пътна инфраструктура“, Хисаря, 21-22 Април 2016г.

В. Попова, П. Стефанов , "Насоки за единно управление, експлоатация и поддържане на пътната инфраструктура (Коридор № 8)",
„Стратешки насоки за развој на европскиот коридор VIII“ Скопje, 29.01.2018г.

Друга информация

Награда за научноизседавателска работа "Инженер на годината" 2014г., СПИК

Сертификат "Одитор по пътна безопасност"

Сертификат за участие в IRF, "IRF Safer Roads by Design Workshop"

Участие в годишен съвет на Световната пътна асоциация, PIARC, Йокохама, Япония, Октомври 2018г.