Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Преподаватели /

доц. д-р инж. Антонио Ангелов

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия - Ръководител катедра

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия

доц. д-р инж. Антонио  Ангелов
Кабинет 301
Приемно време

Приемно време, 03-07.06.2024  : 

Вторник, Сряда :     11,00ч - 12:00ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail angelov_fgs@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2012

Лекционни курсове

Инженерна геодезия - II част, курс лекции за студентите от Геодезически факултет - редовно, задочно.

Инженерна геодезия - I част, курс лекции за студентите от Геодезически факултет - задочно.

Инженерна геодезия, курс лекции за студентите от Транспортен факултет - редовно, задочно (до 2022г)

Прецизни инженерно-геодезически работи, курс лекции за студентите от Геодезически факултет.

Образование

- 06/2005  -  УАСГ, гр.София. Висша атестационна комисия.

  ОНС „Доктор” по научната специалност 02.16.01 "Обща, висша и приложна геодезия"

- 09/1992 - 07/1997,  Университет по Архитектура Строителство и Геодезия, гр.София

   Магистър- инженер по Геодезия

Езици

Английски

Руски

Научни интереси

Изследване на деформации на инженерни съоръжения.  Автоматизирани системи за следене на деформации;  Прецизни инженерно-геодезически дейности в проектирането и строителството.

 

Членство

 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

Научни и академични длъжности

  Доцент  (юни, 2017 г.)

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 Приложна геодезия. Изследване на деформации на инженерни съоръжения.

Публикации

1. Ангелов, А.,  „Автоматизирани системи за обработка и анализ на резултатите при                                изследване на    деформации на инженерни съоръжения. Преглед и оценка на някои                          съществуващи системи”. София.   Юбилеен Годишник на УАСГ /60 – годишнина /, XII. 2002г.

2. Ангелов, А., „Използване на Релационна База Данни при изследване на вертикални                          деформации на инженерни съоръжения”. София. Списание „Геодезия,  Картография, Земеустройство”,  X. 2003 г.

3. Ангелов, А., „Създаване на база данни за изследване на деформации на язовирни стени” . София. Годишник на УАСГ /, том XLI, св.III, 2005г.

4. Ангелов. А, “Интерпретация на регистрираните премествания при изследване на деформации на инженерни съоръжения”. София.  Годишник на УАСГ,  V .2005г.

5. Ангелов А., Георгиев Д., „Роля и значение на геодезическите дейности в процеса на                          изграждане на GSM мрежи на територията на Р България”. София. Списание „Геодезия,                    Картография Земеустройство”,  IV-V. 2005 г.

6. Ангелов А., „Принципи при проектиране на База Данни - рецензия и оценка за издадения в гр.Нови Сад, Република Сърбия учебник".  гр.София. Списание „Геодезия, Картография Земеустройство”, IV-V. 2005 г.

7. Ангелов. А, “Комплексно изследване поведението на мачтови съоръжения чрез комбинация  на  периодични и перманентни геодезически измервания”
София. Годишник на УАСГ, том XLV, св.III 2013г.

8. Ангелов. А, “Възможности за оптимизация на процеса на наблюдение и обработка на резултатите при определяне наклоняването на високи кули и мачтови съоръжения”
София. Годишник на УАСГ, том XLVI, св.III 2014г.

9. Ангелов. А, Пенев. П , “Методи за определяне наклоняването и пространственото положение на високи съоръжения чрез изравнителни равнини и сечения”,  Издание на XVI Международна научна конференция  ВСУ 2016,  том II, 06, 2016г.

10. Ангелов. А, Пенев. П , “Методи за определяне пространственото положение на високи съоръжения с кръгло сечение”, Годишник на УАСГ – електронно издание, том 50, бр. 1, 2017г https://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2017/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9_1/13-G.pdf

11. Ангелов. А, Пенев. П , “Определяне наклоняването на високи съоръжения чрез изравнителна равнина,  Годишник на УАСГ – електронно издание,  бр 50, том. 1, 2017г.                                    https://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2017/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9_1/14-G.pdf

12. Ангелов. А., Пенев. П,  “Предварителна оценка на точността на тунелна инженерно-геодезическа мрежа”,  Годишник на УАСГ – електронно издание,  бр. 50, том. 2, 2017г. https://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2017/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9_2/22-G.pdf

13. Ангелов. А. , “Динамични методи за изследване на деформации на инженерни съоръжения в реално време”, Годишник на УАСГ – електронно издание,  бр. 50, том. 2, 2017г.                      https://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2017/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9_2/21-G.pdf

14. Ангелов. А. , “Допустими точности при използване на автоматизирани геодезически методи за изследване на деформации на инженерни съоръжения”, Годишник на УАСГ – електронно издание, бр. 55, том. 1, 2022г.;    https://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2022/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%201/13-G-2.pdf

15. Ангелов. А. , “Автоматизирани системи за наблюдение на деформационни процеси в инженерни съоръжения, свлачища и хвостохранилища”,  сп."Минно дело и геология", бр. 3-4, 2022г.

Друга информация

 

 

 

Книги


КонспектиУчебни материалиКурсови задачи и задания