Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Венета Златинова

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

гл.ас. д-р арх. Венета Златинова
Кабинет 1007
Приемно време

понеделник: 10.00-12.00 ч.

За консултации в приемното време, моля предварително пишете на мейл на zlatinova_far@uacg.bg за уточняване на поредността на консултациите.

E-mail zlatinova_far@uacg.bg

Лекционни курсове

 

Записване за избираемия лекционен курс

"Практикуване на професията Архитект" -

в msteams с код pivu4h5.

 

Упражнения, семинари и проекти

Летен семестър, 2023-2024

специалност Архитектура:        

 • Паркова и ландшафтна архитектура - проект
 • Градоустройство - II проект
 • Преддипломен проект   
 • Практикуване на професията Архитект - избираем лекционен курс за студенти от V-ти курс спец. Архитектура             

специалност Урбанизъм:

 • Жилищна структура - проект
 • Професионална етика - избираем модул          

специалност Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране:

 •  Градоустройство - II проект

 

Образование

Доктор по Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство, УАСГ 2016

Висше - Магистър  архитект, УАСГ 2004

Специализирани краткосрочни курсове по Проект BG051РО001-3.1.09-0016 "Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ":

 • УАСГ, 2014,  обучение на тема "Методика на академичното преподаване";
 • УАСГ, 2014, обучение на тема "Разработване на проектни предложения за участие в национални и международни научно-изследователски програми";
 • УАСГ, 2014, обучение на тема "Концептуализация и дизайн на научното изследване"

Други краткосрочни курсове:

 • Unlocking Investment and Finance in EMDEs, OLC, WBG 2019;
 • Пътят към почти нулевоенергийната сграда, ЕнЕфект, УАСГ, 2018;
 • Financing for Development, OLC, WBG, 2017;
 • Engaging Citizens: A Game Changer for Development, OLC, WBG, 2017;
 • Land Tenure and Property Rights, USAID, 2017;
 • "Оценка на жизнения цикъл на продукти - теория и възможни приложения в България" - академия BGBC, 2012;
 • "Стратегическо мислене", корпоративно обучение 2008;
   

 

Езици

английски;

немски;

руски

Професионални умения

архитектурно проектиране

устройствено планиране

стратегическо планиране

консултиране на проекти в сферата на устройственото планиране и инвестиционното проектиране

прединвестиционни проучвания

оценка на проекти

 

Участие в научно-изследователски проекти

EUMYPRO - Европа в моята професия - 2017-2020 - финансиран по програма „Жан Моне“ към програма Еразъм +, 587075-EPP-1-2017-1-BG-EPPJMO-SUPPA

Участие в международни проекти

URBiNAT - Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата - 2018-2023 - договор No:776783 с Европейската комисия, финансиран по програма ХОРИЗОНТ 2020, тема LCE-31-2016-2017

 

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

трансформиране на градските пространства; жилищни територии; градска морфология; градски дизайн; мобилност и градска среда; планиране на градската логистика;

Други длъжности и дейности

практикуващ ахитект

Публикации

дисертационен труд:  „Урбанистични трансформации на ж.п. ареалите в големите български градове”

доклади от научно-приложни конференции:

 • "Социалните неравенства и градската форма: Неформалните жилищни територии в България", представен на Международна юбилейна научна конференция „80 години УАСГ“, ноември 2023, УАСГ;
 • „Проблеми на транспортното планиране в региона на София - пространствени измерения", представен на конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи VI”, май 2015, УАСГ;
 • „Градска логистика - пространствени измерения", представен на конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи V”, май 2014, УАСГ;
 • „Взаимодействие и въздействие: очаквания към трансформациите на ж.п. ареалите”, представен на конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи IV”, май 2013, УАСГ;
 • „Мобилност и пространствено развитие на градовете”, представен на конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи III”, декември 2011, УАСГ;
 • „Урбанистични трансформации на ж.п. ареалите в България”, представен на конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи II”, май 2011, САБ;
 • „Урбанистични трансформации на ж.п. ареалите в Европа”, представен на конференция „Устройствено планиране – проблеми и перспективи I”, декември 2010, САБ.

други научни презентации и доклади:

 • “Impacts of Spatial and Functional Densification around Railway Station Areas on the City Structure and the Balance Between Transport and Service Functions at Major Mobility Spaces in the Large Bulgarian Cities”, January 2016, Crakow University of Technology, Institute of Urban Design.
 • "Post-War Urban Monuments: Exploring Their impact on the Public Spaces in Bulgaria", October 2017, BME, Budapest
 • “Development of Railway Station Areas in Two Bulgarian Cities After the Fall of the Iron Curtain”, October 2015, BME, Budapest;
 • “Station Area Transformations in Bulgarian Cities”, held in the seminar course “Planning and development in agglomerations ”, May 2015, TU-Vienna, Department of Spatial Planning;
 • “Transport planning problems in the capital region of Sofia”, May 2015, TU-Vienna, Department of Spatial Planning;

 

 

Публикации