Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

доц. д-р арх. Петя Сотирова

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

доц. д-р арх. Петя Сотирова
Кабинет А 1005
Приемно време

вторник: 12-14 часа ; четвъртък: 12-14 часа

Телефон 0889 449457
E-mail petiasotirova@mail.bg
Постъпил в УАСГ 2015

Лекционни курсове

 •  Лекционни  курсове/ семинарни занятия:
 • Транспортни системи, специалност „Урбанизъм”, II курс
 • Техническа инфраструктура, специалност ,,Урбанизъм", III курс
 • Техническа инфраструктура , специалност „Архитектура”, Vкурс
 • Градоустройство - I проект, спец. "Архитектура", III курс.
 • Градоустройство - II проект, спец. "Архитектура", IV курс.
 • Паркова и ландшафтна архитектура-проект. спец. "Архитектура", III курс.
 • Проект по ландшафтна архитектура на имот за жилищна сграда/комплекс. спец. ЛАЛП, IV курс

 

 

 

Образование

Доктор, Магистър архитект

Езици

английски
френски, руски
 

Професионални умения

Разработване на подробни устройствени планове
Разработване на инвестиционни проекти
Разработване на проекти за интериор
 

Научни интереси

транспортно планиране, инфраструктура на немоторизираното движение, дизайн на градската среда

Членство

КАБ, САБ

Участие в проектиране и строителство

над 40 проекти и реализации в екип или самостоятелно в следните области :жилищни и обществени сгради, градоустройство, интериори;
три отличия в конкурси – в екип; грамота на Прегледа на българската архитектура за 2008 г.
 

Публикации

Монографичен труд: Сотирова, П. Градска мобилност и транспортна инфраструктура. УАСГ, София, 2018. (ISBN 978-954-724-117-6)

 • Сотирова, П Градоустрoйствени проблеми на пешеходното движение; Годишник на ВИАС – София, т. XXXIV(1988 – 1989г.) Свитък 1, стр. 197 – 208
 • Сотирова, П.  Нов подход към проблемите на транспортното успокояване в градовете. Годишник на УАСГ – София, т. XLV(2004– 2010г.), Свитък I, стр.73 - 85
 • Сотирова, П.  Градска мобилност – съвременна политика в централните зони на големите градове. сп. Архитектура ,2011г, бр.2, стр.50 – 53
 • Сотирова, П.  Актуални тенденции при обновяване на улични пространства в централни зони на големи градове. Доклад на конференция: Пространствено планиране : проблеми и перспективи II, 19 - 20 май 2011
 • Сотирова, П.  Дребните неща в градските улици. Вестник Арх и Арт форум, май 2012, XXI, бр. 21
 • Сотирова, П.  Пространствени трансформации и дизайн в градските улици.Доклад на Международна юбилейна научно – приложна конференция УАСГ, София; 15 -17 ноември 2012,  Сборник доклади -том 1
 • Сотирова, П.  Съвременните кръгови кръстовища и площади. Доклад на конференция: Пространствено планиране: проблеми и перспективи IV, УАСГ, 22 май 2013
 • Сотирова,П.  Обновяване на улични пространства в централни градски части.Доклад, изнесен на XIII Международна научна конференция ВСУ’ 2013 – София;6 -7 юни 2013. Публикуван в сборник: Доклади -том 3
 • Сотирова,П.  Реконструкция на кръстовища в София –ефекти и рискове. Доклад на конференция : Пространствено планиране: проблеми и перспективи V. УАСГ- 15-16 май 2014
 • Сотирова, П.  Съвременни практики за обновяване на жилищни зони в условията на транспортно успокояване. Сборник доклади на XIV Международна научна конференция ВСУ’ 2014, том 3, София, 5 -6 юни 2014
 • Сотирова, П.  Градоустройствено – архитектурни аспекти при реконструкция и обновяване на емблематични кръстовища в Главния градски център на София. Сборник доклади на XIV Международна научна конференция ВСУ’ 2014, том 3, София, 5 -6 юни 2014.
 • Сотирова, П. (2016).   Информационно - комуникационни  технологии и модели на градска мобилност.Сборник доклади  на  XVI Международна  научна конференция ВСУ’ 2016, том 3, стр.175,  София, юни 2016. (ISSN: 1314-071X)
 • Сотирова, П. (2016).  Проблеми на инфраструктурата за велосипедно  движение при  градски кръстовища. Сборник доклади  на  XVI Международна  научна конференция ВСУ’ 2016, том 3, стр.181,  София, 9-10 юни 2016. (ISSN: 1314-071X)
 • Сотирова, П. (2016).  Съвременните пешеходни и велосипедни мостове – урбанистични  и функционално – пространствени аспекти  при планиране, проектиране и изграждане. Сп. Архитектура, бр. 5, 2016г. (ISSN: 0324-1254)
 • Сотирова, П. (2019). Урбанистични проблеми при планирането на устойчива мобилност в  големите градове. Годишник на УАСГ, 2019, том1, стр.221. (ISSN 2534- 9759)
 • Sotirova, P. (2019). Effects and risks in building of pedestrian and bicycle underpasses and overpasses in urban areas. Engineering Sciences, LVI, 2019, No. 2, p.51-63. (ISSN 1312-5702)
 • Сотирова, П. (2019).  Урбанистични и архитектурно-планировъчни  проблеми при проектиране  на    големи паркинги и гаражи. Доклад № 1.20 ( секция 1. "Архитектура и урбанизъм ") от ХІХ Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2019. (ISSN: 1314-071X)