Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

арх. Марина Симеонова

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство - Докторант

арх. Марина Симеонова
Телефон 0896750587
E-mail marinasimeonova@abv.bg

Образование

2001-2006 НГДЕК "Константин Кирил Философ", профил немски език

2006-2007 ВСУ "Черноризец Храбър", специалност Архитектура

2007-2012 УАСГ, специалност Архитектура, кат. Градоустройство

2014-2019  УАСГ, редовен докторант, кат. Градоустройство

 

Езици

Английски език - ниво С1

Немски език - ниво В1

Научни интереси

демография, миграции, селищна мрежа

Членство

 2012 САБ-дружество "Софийски архитекти"

Участие в научно-изследователски проекти

 "Миграционни процеси в България, структуроопределящи селищната мрежа в България" - проект финансиран от ЦНИП към УАСГ, договор 121-19, 2019

Публикации

 1. „Урбанизация в условия на демографска криза“, Юбилейна научна конференция „70 години УАСГ“ и е публикуван в Годишник на УАСГ, том 51, свитък 9, ISSN-2534-9759, 2017

2. „Рурализация или пери-урбанизация? Анализ на статистически данни за миграциите на населението в България“,  сборник от конференция “Architecture in perspective”, том 10, ISBN-978-80-248-4236-3, 2018

3. "Пери-урбанизацията в България - потенциал за строителния бранш", сп. "Недвижими имоти и бизнес", том 3-1, ISSN (Print) - 2603-2759, ISSN (Online)-2603-2767, 2019

4. "Суб-урбанизация, пери-урбанизация, рурализация – сравнителен анализ на архитектурен облик в три казуса в България",  сборник от конференция “Architecture in perspective”, ISBN-978-80-248-4331-5, 2019

5. "Миграционни процеси, структуроопределящи селищната мрежа в България", Годишник на УАСГ, том 53, бр. 4,  ISSN 2534-9759, 2020