Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Емилия Кълева

Архитектурен факултет, Катедра История и теория на архитектурата

гл.ас. д-р арх. Емилия Кълева
Кабинет А701
Приемно време

сряда от 16 до 18

 

E-mail ekaleva_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2016

Лекционни курсове

АРХИТЕКТУРАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК: ИСТОРИЯ, ОЦЕНКА, ОПАЗВАНЕ - дисциплина по избор, IX семестър, специалност Архитектура, съвместно с д-р арх. Анета Василева

ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – VIIІ семeстър, специалност Архитектура, водещ лектор доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова

ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – VIIІ семeстър, специалност Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране, водещ лектор гл. ас. д-р арх. Доника Георгиева

УПРАВЛЕНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ – специалност Управление на проекти в строителството, съвместно с гл. ас. д-р арх. Доника Георгиева

Упражнения

Специалност Архитектура
ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО - 4 курс
ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО - 5 курс, специализация
ОПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ СЕЛИЩА И РАЙОНИ - 5 курс, специализация
РЕСТАВРАЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ - 5 курс, специализация
СГРАДИ В ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ - 5 курс, специализация

Специалност Урбанизъм
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Специалност Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Специалност Управление на проекти в строителството
УПРАВЛЕНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
 

Образование

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), март 2017, Доктор архитект

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), февруари 2006, Магистър архитект

 

Допълнителни професионални обучения и специализации

2012 ICCROM "Conservation of Built Heritage"

2008 УАСГ, НХА, АКТ, БНК на ИКОМОС  "Нови технологии в културно-историческото наследство и културния туризъм"

2004 CIMEC "Museum and the Internet: Presenting Cultural Resourses online"

Езици

български, английски

Научни интереси

Научна дейност

Участие в национални и международни конференции и семинари за опазване на културното наследство, и по-специално това от втората половина на ХХ-ти век

Членство

ICOMOS - Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места, Български национален комитет на ИКОМОС

ICOMOS - ISC20C - Международен научен комитет на ИКОМОС за наследството 20-ти век

DOCOMOMO 

КАБ - Камара на архитектите в България

 

Участие в научно-изследователски проекти

Ново архитектурно наследство“, инициатива за идентифициране, защита и популяризиране на значими образци в българската архитектура, създадени след Втората световна война, екип на ЦНИП-УАСГ и БНК на ИКОМОС, възложител Софияплан, от 2020 г.

Архитектурата на България след Втората световна война“, БН-239/20, ръководител, първи и втори етап 2020-2021

Магистърска програма "Опазване на културното наследство" по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, член на екип, 2019-2021

Наследство БГ, десетгодишен научно-изследователски проект Изграждане и развитие на център за върхови постижения , водещ партньор СУ „Св. Климент Охридски”, участие в екипа на УАСГ, от 2018 г.

 

Участие в международни проекти

План за опазване и управление на монумент Бузлуджа, финансиран по програма “Keeping It Modern” на фондация Гети, 2020-2022

ATRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes in Urban Management), ръководител проект за НИНКН. Резултат от проекта е създаването на Културен маршрут на Съвета на Европа, 2011-2013

Интернет сайт „Културни коридори на Югоизточна Европа“, в колектив, ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев, 2006

Регионален форум „Културни коридори на Югоизточна Европа“, подпроект мултимедийна изложба „Културно наследство на Югоизточна Европа“, в колектив, ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев, 2005

Ключови думи за научно-изследователска дейност

културно наследство, архитектурно наследство от втората половина на ХХ-ти век, опазване, съвременно архитектурно творчество в исторически контекст

Други длъжности и дейности

Експерт на ICOMOS International за световно наследство

Член-основател на фондация "Ново архитектурно наследство"

Член-основател на Heritage.bg  

Публикации

Кълева Е. и Василева А., "Ново културно наследство. Архитектурата на България след втората световна война" // Годишник на УАСГ, 2021, 54(4): 869-875.

Е. Кълева, „Проучванията“, в „Съвременна архитектура в историческа градска среда – проблеми на опазването. От улиците на стара София“, 2019, с. 24-39

Е. Кълева, „Благо или бреме“, в „2х40 в 20 гледни точки за наследството“, юбилейно издание в чест на проф. Тодор Кръстев, 2020, с. 115-122

Е. Kaleva and A. Vasileva, “Unity, Creativity, Beauty” – Decline and Survival of Socialist Memorial Sites in Bulgaria”, in “A Future for Our Recent Past. Model Projects of Modern Heritage Conservation in Europe”, ICOMOS · JOURNALS OF THE GERMAN NATIONAL COMMITTEE LXXIII, 2020, pp. 130-136

Kaleva, Emilia. 2018. “Conservation Policies for Twentieth-Century Architectural Heritage. Europe – Bulgaria”. In: Time Frames: Conservation Policies for Twentieth-Century Architectural Heritage. Edited by Ugo Carughi and Massimo Visone, pp.222-224

Кълева, Емилия и Василева, Анета. 2017. „За архитектите, мрежовото общество и науката“. – В: Архитектура, брой 5/2017: 16-19

Kaleva, Emilia and Vasileva, Aneta. 2017. “Recharging Socialism. Bulgarian Socialist Monuments in XXIst Century”. – In: Studia Ethnologica Croatica, (на английски ез.)

Кълева, Емилия и Василева, Анета. 2017. Live or Let Die: Постсоциалистическото публично пространство в контекста на социалистическитe монументи. – В: Семинар БГ
Кълева, Емилия. 2015 „Социалистическото наследство - наследство в риск. Няколко извода от проведената кръгла маса”. Архитектура (5): 23-25

Кълева, Емилия. 2015 „Архитектурното наследство 1944-1989: ценност, рискове, решения”. Култура (35/2827), 16 октомври 2015

Кълева, Емилия. 2015 „Социалистическите паметници и обществените градски пространства в постсоциалистическия български град”. Архитектура (3): 18-23

Kaleva, Emilia. 2014 “Demolition>Protection>Valorization. The Evolution of Attitudes towards the Architectural Heritage of Socialism in Bulgaria”. Von der Ablehnung zur Aneignung? Das architektonische Erbe des Sozialismus in Mittel- und Osteuropa / From rejection to appropriation? The architectural heritage of Socialism in Central and Eastern Europe. hg. v. Arnold Bartetzky, Christian Dietz und Jörg Haspel unter Mitarbeit von John Ziesemer, Böhlau Verlag Köln / Weimar / Wien 2014, pp 55-69

Kaleva, Emilia. 2013 “Examples of Architectural Heritage of Socialism in Bulgaria”. Socialist Realism and Socialist Modernism. World Heritage Proposals from Central and Eastern Europe, ICOMOS journals of the German National Committee LVIII 2013, pp 80-84

Кълева, Емилия и Василева, Анета. 2013. „Българският постсоциалистически град. Трансформация на публичното пространство: глобализация и идентичност”. – В: Критика и хуманизъм: Градът: залог на локални и глобални политики. Кн. 42, брой 1-2/2013. ISSN: 0861-1718 © Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София: 95-109

Кълева, Емилия. 2013. „Предговор“ в Транснационално проучване АТРИУМ – Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление, София: Национален институт за недвижимо културно наследство, (стр 9-18)

Кълева, Емилия. 2013. „Изводи и насоки“ в Транснационално проучване АТРИУМ – Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление, София: Национален институт за недвижимо културно наследство, (стр 433-446)

Kaleva, Emilia. 2012. “La tutela dell'architettura contemporanea all'estero – BULGARIA”. Maledetti vincoli. La tutela dell’architectura contemporane. Ugo Carughi, Torino, 264-266

Кълева, Емилия. 2010. „Възможности за културен туризъм в Димитровград”, Архитектура (5): 50-52