Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Игор Христов

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради

гл.ас. д-р арх. Игор Христов
Кабинет А717
Приемно време

За летен семестър 2023/24: понеделник 14:00 - 15:00 и сряда 13:00 - 14:00 (каб. 719);

За насрочени консутации - моля, използвайте предоставените контакти!

През 16-та седмица ще се провеждат занятия по досегашния график!

E-mail hristov_far@uacg.bg
Уебсайт http://0-8-0.eu/architect_hristov.html
Място и дата на раждане 1983 г.

Лекционни курсове

 

 

В периода от 2009 г. (последователно като докторант, хоноруван преподавател и главен асистент):

 • "Индустриални сгради - I проект" - специалност "Архитектура", III-ти курс
 • "Индустриални сгради - II проект" - специалност "Архитектура", IV-ти курс
 • "Аграрни сгради - проект" - специалност "Архитектура", III-ти курс
 • "Информатика в архитектурата - I част" - специалност "Архитектура", II-ри курс
 • "Архитектура" - специалност "ССС", II-ри курс
 • "Архитектура" - специалност "ССС"- англоезично, II-ри курс
 • "Архитектура" - специалност "УУЗИ", II-ри курс
 • "Индустриални сгради - специализиран курс" - специалност "Архитектура", V-ти курс
 • ръководство на дипломанти и рецензиране на дипломни проекти към катедра "Индустриални сгради"
 • други дисциплини заведени към катедра "Индустриални сгради", АФ, УАСГ

 

Образование

 • Доктор по научна специалност „Архитектура на сградите, съоръжения, конструкции и детайли“ (04.2009 - 09.2016) - Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, България
 • Магистър архитект (09.2002 - 02.2008) - Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, България
 • Участие в стажантска програма (07.2006 - 08.2006) - Санкт-Петербургски държавен архитектурно-строителен университет - Санкт-Петербург, Русия
 • Техник по строителство и архитектура - профил "Строителство и архитектура с разширено обучение на немски език" (09.1997 - 06.2002) - Строителен техникум „Христо Ботев“ - София, България

Професионални умения

 • Започва активна професионална кариера от 2006 г., като обектите, в които е участвал самостоятелно или в екип, като проектант, консултант и проект-мениджър надминават 100 и обхващат широк спектър от сгради – административни и обществени сгради, офисни и търговски съоръжения, ресторанти и заведения за обществено хранене, промишлени и логистични сгради, хотели и ваканционни селища, вилни и жилищни сгради, спортни зали, различни проучвания и проекти в сферата на устройственото планиране (ПУП-ПРЗ, ПУП-ИПРЗ, РУП, промяна на предназначението на земи), интериор, дизайн и др.
   
 • В периода 2016-2017 г. е главен архитект на община Драгоман
   
 • Експерт в общински и районни експертни съвети по устройство на територията (ОЕСУТ, РЕСУТ)
   
 • Участие в различни архитектурни конкурси, включително и няколко премирани на първо място проектни предложения като ръководител проектантски екип

 

Членство

 • Камара на архитектите в България - рег.№ 04236, с пълна проектантска правоспособност от 2010 г.
 • Дружество 22 към Съюз на архитектите в България

Участие в научно-изследователски проекти

 • Външен експерт към проект „Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София", финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (р-л проф. д-р арх. Йордан Радев) - 2015-2016 г.
 • Научен ръководител на проект „Потенциал за ревитализация на индустриални сгради в малки населени места в Република България“ по договор № Д-120/19

 

Научни и академични длъжности

Главен асистент

Публикации

 • Христов И., П. Савчева, „Потенциал за ревитализация на индустриални сгрaди в малки населени места в България", Годишник на УАСГ, том 53, брой 3, ISSN 2534-9759, с. 571-582
 • Христов И., „Предизвикателства пред развитието на индустриалния сграден фонд в малки населени места", Годишник на УАСГ, том 52, брой S1, ISSN 2534-9759, с. S1645-S1650
   
 • Христов И., „Различия в подходите за регенерация на индустриални сгради в зависимост от големината на населените места", IX Международна научна конференция по „Архитектура и строителство ArCivE '2019", 31 Май – 2 Юни 2019 г., Варна, България, ISSN 2367-7252, с. 31
   
 • Христов И., П. Савчева, „Aктуално състояние на индустриалните сгради в малките населени места в България", IX Международна научна конференция по „Архитектура и строителство ArCivE '2019", 31 Май – 2 Юни 2019 г., Варна, България, ISSN 2367-7252, с. 115
   
 • Христов И., Цв. Симеонов, С. Аспарухов, „Конверсия на многоетажни индустриални
  сгради“, XV Международна научна конференция ВСУ’2015 - гр. София, 2015. Tом III, стр.
  163-168, ISSN 1314-071X
   
 • Аспарухов С., Цв. Симеонов, И. Христов, “Класификация за обектите на архитектурата с
  производствени функции според видовете икономически дейности“, VII Международна
  научна конференция "Архитектура, Строителство – Съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г.,
  Варна, България, ISSN 2367-7252, с. 139-145
   
 • Симеонов Цв., С. Аспарухов, И. Христов, „Развитие на индустриалните зони в България
  след 1990 г.“, XV Mеждународна научна конференция ВСУ’2015, София, България, Том
  III, ISSN 1314-071X, с. 94-99
   
 • Христов И., „Конверсия на промишлени сгради в жилищни“, Международна юбилейна
  научно-приложна конференция УАСГ2012 - гр. София, 2012. Tом I, стр. 141-146, ISBN 978-
  954-724-049-0
   
 • Христов И., „Градоустройствени аспекти при регенерацията на градските промишлени
  територии“, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012 - гр.
  София, 2012. Tом I, стр. 153-158, ISBN 978-954-724-049-0
   

Връзки към публикациите: https://www.researchgate.net/profile/Igor_Hristov2

 

Друга информация

За достъп до приложените материали е необходимо да въведете съответните потребителско име и парола за студенти, дипломанти, преподаватели и служители!

Учебни материали

Регенерация на индустриални сгради и територии
лекция по "Промишлени сгради - специализиран курс", Vк. - гл. ас. д-р арх. Игор Христов

Конверсия на индустриални сгради
лекция по "Промишлени сгради - специализиран курс", Vк. - гл. ас. д-р арх. Игор Христов

Курсови задачи и задания


Проект по архитектура, ССС II курс, 2018 г. - Производствена сграда - Печатница
Изготвил: Христо Маринов, Ф№16419 (р-л: арх. Игор Христов)


Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Винарска изба
Изготвили: П. Николова, В. Димитрова, Т. Маданска (Устройствен план); П. Николова (Винарска изба). Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект (втора част). АРХ IV курс. 2020 г. Винарска изба
Изготвил: Теодора Маданска. Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Логистичен център
Изготвили: Вл. Димитров, В. Петров, М. Кунчева (Устройствен план); Вл. Димитров (Логистичен център). Р-л: арх. Игор Христов

Аграрни сгради - проект. АРХ III курс. 2020 г. Винарска изба с магазин
Изготвил: Мария Симеонова. Р-л: арх. Игор Христов

Аграрни сгради - проект. АРХ III курс. 2020 г. База за конен туризъм
Изготвил: Ния Недева. Р-л: арх. Игор Христов

Аграрни сгради - проект. АРХ III курс. 2020 г. База за конен туризъм
Изготвил: Жаклин Ганева. Р-л: арх. Игор Христов


Дипломен проект - Дестилерия за уиски (предварителен албум)
Петя Караиванова, дипл. р-л арх. Игор Христов

Други

Информация