Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Industrial Buildings / Teaching Staff /

Chief Assist. Prof. Dr. Arch. Stela Skrizhovska-Koleva

Faculty of Architecture, Department Industrial Buildings

Chief Assist. Prof. Dr. Arch. Stela Skrizhovska-Koleva
Office Room A 704
E-mail skrizhovska_far@uacg.bg

Lectures

Agricultural Buildings - for 3rd year student at the Department of Industrial Buildings, Faculty of Architecture, UACEG

Industrial Buildings - First project for 3rd year student at the Department of Industrial Buildings, Faculty of Architecture, UACEG

Industrial Buildings - Second project for 4th year student at the Department of Industrial Buildings, Faculty of Architecture, UACEG

Color in architecture - an optional discipline for 5th year student, Faculty of Architecture, UACEG

 

 

 

 

Language Skills

 English

Membership

Chamber of Architects in Bulgaria  

Union of Architects in Bulgaria

Association Group Color

Publications

Писарски А., Скрижовска С.: Архитектурното решение на винопроизводствените комплекси в световната практика – създаване на рекламен образ. Годишник на УАСГ, Том XLVI, Свитък 1 2013-2014, София, 2014 г. ISSN 1310-814X, с.115-127

Скрижовска С.: Развитие на винопроизводствените предприятия в България. Годишник на УАСГ, Том XLVI, Свитък 1 2013-2014, София, 2014 г. ISSN 1310-814X, с.129-140

Скрижовска С.: Местоположение на винарните и избите в България. Агрокомпас, месечно списание година XXVI, юни 2015, София, с. 94-95

Скрижовска С.: Публичните пространства в съвременните винарни. Строителство Градът, вестник, бр. 5(881), 9-15 февруари 2015 г., с. 30-31

Скрижовска-Колева С., „Цветовете  като възможност за подобряване на естетическия вид на детски градини“, Национална научна конференция „Цветът и детето -2“, 09.06.2018 г., София, България

Скрижовска-Колева С., „Ролята на цвета в интериора на детската градина“, Пета балканска научна конференция „Наука – образование – изкуство през 21-ви век“, ЮЗУ, 26.09 – 27.09.2019 г., ISSN 1313 – 5236, Благоевград, България, стр 131-137

Скрижовска-Колева С., „Вертикалните ферми – наложителното бъдеще“, XX Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ’2020, Сборник доклади – Том II, 15-17 октомври 2020 г., ISSN: 1314-071X, София, България, стр. 293-298

Скрижовска-Колева С., „Резултати от теоретичен курс „Цветът и архитектурата“ в УАСГ – 2020 – 2021. , Пета научна конференция по проблемите на цвета и цветознонието Банканколор 5 – Цвят във всички направления, 15 юли 2021 г., София, България

Skrizhovska-Koleva S., “Former military buildings - a shelter for refugees from the wars”, Balkan Architectural Biennale, International conference:  global village – shelter for resilient living, 9-10th of December 2021,  ISBN 978-86-7924-276-1, Faculty of architecture in Belgrade, Serbia

Conspects

Information