Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Анета Василева

Архитектурен факултет, Катедра История и теория на архитектурата

гл.ас. д-р арх. Анета Василева
Кабинет 724
Приемно време

След предварителна уговорка по мейл в периода 18.09 - 10.12.2023 поради специализация в чужбина
 

E-mail an.vasileva@gmail.com
Уебсайт nan.bg I whata.org I toest.bg

Лекционни курсове

Архитектурата на България през втората половина на ХХ век. История, оценка, опазване
Избираема учебна дисциплина, специалност “Архитектура”, IX семестър. Съвместно с гл. ас. д-р арх. Емилия Кълева
30 часа лекции, 4 ECTS кредитни точки
 

"История на античната и средновековна архитектура"
Упражнения, специалност "Архитектура", III семестър

"Опазване на архитектурното наследство"
Упражнения, специалност "Архитектура", VIII семестър

"Сгради в исторически контекст"
Упражнения, специалност "Архитектура", X семестър

Дипломни проекти

Образование

Университет по архитектура, строителство и геодезия
Доктор по научна специалност „Теория и история на архитектурата“
Дисертационен труд на тема „Българската архитектура през втората половина на ХХ век. Външни вляния и развитие на идентичността“ (март 2017)
Диплома №151, издадена на 11.04.2017 г.

Университет по архитектура, строителство и геодезия
Магистър-архитект (февруари 2003)
Диплома №33638 от 2003 г.

Езици

английски, немски, руски, италиански 

Научна дейност

Научни публикации в реферирани издания

 • Василева, Анета. 2021. Най-нова българска архитектура. WhATA Awards 2010 - 2020. – В: Архитектура (3-4) 2021: 82-87
 • Василева, Анета. 2020. “Новият архитектурен популизъм: между гражданското общество, социалните мрежи и местните избори”. В: Семинар БГ, брой 19. На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо. ISSN: 1313-9932. Достъпно на: https://seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy19/item/586-noviyat-arhitekturen-populizam.html
 • Vasileva, Aneta. 2018. ”The Clash of Nationalisms: Making of Bulgarian Post-Socialist Identity on the Modern Heritage Battlefield”. – In: Tostoes, Ana, and Koselj, Natasa, eds. Metamorphosis. The Continuity of Change. Lisboa: Docomomo International: 558-563. ISBN: 978-989-99645-3-2. Indexed by Scopus. Ljubljana: Docomomo Slovenia, 2018
 • Vasileva, Aneta and Kaleva, Emilia. 2017. “Recharging Socialism. Bulgarian Socialist Monuments in XXIst Century”. – In: Studia Ethnologica Croatica, Vol.29-1, 644:171-192. ISSN 1330–3627, DOI 10.17234/SEC. Zagreb, 2017
 • Василева, Анета. 2015. “Архитектурата на Стефка Георгиева: на границата между локално и глобално”. – В: Изкуствоведски четения 2013: 589-600. ISSN: 1313-2342. С.: Институт за изследване на изкуствата - БАН
 • Vasileva, Аneta. 2015. “Spannungsfelder. Tendenzen in der zeitgenossischen Architektur Bulgariens”. – In: archithese: Balkan Beats 3 Juni 2015: 70-75. ISSN: 1010-4089. Zurich: ©archithese Verlagsgesellschaft GmbH
 • Василева, Анета и Кълева, Емилия. 2013. “Българският постсоциалистически град. Трансформация на публичното пространство: глобализация и идентичност”. – В: Критика и хуманизъм: Градът: залог на локални и глобални политики. Кн. 42, брой 1-2/2013. ISSN: 0861-1718 © Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София: 95-109

Научни публикации в нереферирани издания

 • Vasileva, Aneta. 2020. “Space Rockets, Turtles and Wigwams. Children’s Playgrounds in Socialist Bulgaria”. – In: Eselsohren - Journal of History of Art, Architecture and Urbanism. Vol. III, 2020 No 1+2 “Kid-size From Toy, to Table, to Town Spielzeug, Moebel, Stadt”. Institute of Architectural History and Theory, Bergische Universitaet, Wuppertal. 2020
  https://www.eselsohrenjournal.com/
 • Vasileva, Aneta and Kaleva, Emilia. 2020. “Unity, Creativity, Beauty”. Decline and Survival of Socialist Memorial Sites in Bulgaria”. – In: A Future for Our Recent Past. Model Projects of Modern Heritage Conservation in Europe. Berlin: Hendrik Bäβler Verlag, 202 (ICOMOS - Hefte des Deutschen Nationalkomitees LXXIII). [Eng], 2020
 • Vasileva, Aneta. 2018. “Contested Heritage in Post-Socialist Bulgaria: Short History and Theory in Pan-European Context”. – In: Модерна Конзервациja/ Modern Conservation, 6/2018: 241-253. ISSN 2334-9239, COBISS.SR-ID 272165644. Београд/ Belgrade: Национални комитет ICOMOS Србиja/ National Committee ICOMOS Serbia
 • Василева, Анета. 2018. “Като твори и пише, човек воюва” (или защо да помним архитект Никола Николов). – В: Inspiro, бр. 3 [46] / юни 2018 / година 11: 66-68. ISSN 1313-4329
 • Василева, Анета и Кълева, Емилия. 2017. “За архитектурата, мрежовото общество и науката”. – В: Архитектура, бр. 5/ 2017: 16-20. ISSN 0324-1254. С.: Съюз на архитектите в България
 • Василева, Анета и Кълева, Емилия. 2016. “Live or Let Die: Постсоциалистическото публично пространство в контекста на социалистическитe монументи”. – В: Семинар БГ. Достъпно на: 

Публикувани глави в колективни монографии

 • Vasileva, Aneta. 2021. Български следвоенен модернизъм. Архитектурата на социалистическа България в контекст / Postwar Modernism in Bulgaria. Contextualizing Bulgarian Sоcialist Architecture. – In: Socialist Modernism in Bulgaria (1954-1990). 2021. Asociația Birou Pentru Artă și Cercetare Urbană (B.A.C.U.). Bucuresti: B.A.C.U.: 10-11
 • Vasileva, Aneta. 2021. Section “Bulgaria”. – In: “Competition Culture in Europe 2017 - 2020. Final Report”, 2021. Editors: Jansen C, van 't Klooster I, de Jager M, Talman B. ISBN 978-94-91429-10-1. Amsterdam: Architectuur Lokaal
 • Vasileva, Aneta. 2020. “Proletarian Luxury. Architecture in the Name of Stalin. The case of Dimitrovgrad”. – In: Cold revolution. Central and Eastern European Societies in Times of Socialist Realism, 1948–1959. Mousse Publishing
 • Василева, Анета. 2020. “2002-2020. За контекста и контекстуалистите”. – В: 2Х40в20 гледни точки за наследството. С.: Издателство Авангард
 • Vasileva, Aneta. 2019. “Elitist or egalitarian? Stefka Georgieva and the peculiar face of Bulgarian “socialist” brutalism”. – In: Stefka Georgieva: Architektin der 1960er Jahre in Bulgarien: 43-55. ISBN-10: 3990141902, ISBN-13: 978-3990141908. Salzburg: Müry Salzmann Verlags Gmb
 • Vassileva, Aneta. 2019. Co-Author in “Sofia Architectural Guide”. Editor: Georgi Stanishev. ISBN-10: 3869226579. ISBN-13: 978-3869226576. Berlin: DOM Publishers
 • Василева, Анета. 2019. “Наследството на Баухаус днес”. – В: Школата Баухаус и архитектурата на българското Черноморие, 2019: 182-189. Съставител: Никифорова, Р. ISBN 978-619-188-268-7. Варна: Варна Дизайн Форум
 • Vasileva, Aneta and Kaleva, Emilia. 2018. “Live or Let Die. Post-Socialist Public Space in the Context of Its Socialist Monuments”. – In: Heroic Art and Socialist Realism. Monuments, Memory and Representations of the Socialist Past after 1989, 2018: 269-283. Editors: Nikolay Vukov, N. and Kazalarska, S. ISBN 978-619-7420-03-6. С.: Cultural Arcs Foundation
 • Василева, Анета/ Vasileva, Aneta. 2017. “10 години българска архитектура в Eвропейския съюз/ 10 years of Bulgarian Architecture in the European Union”. – В: България & Румъния - 10 години в Европейския съюз/ Bulgaria & Romania - 10 Years in the European Union, 2017: 59-67. Chief Editor Bulgaria: Stoyanovich, D.. ISBN print: 978-973-0-25889-9 ISBN PDF: 978-973-0-25855-4. Plovdiv: Plovdiv 2019 Foundation - European Capital of Culture/ „Timisoara – European Capital of Culture” Association.
 • Vasileva, Aneta. 2017. Section “Bulgaria”. – In: Trans-European Research “Competition Culture in Europe 2013 - 2016”, 2017. Editors: Jansen C, van ‚t Klooster I, de Jager M, Talman B. ISBN 978-94-91429-06-4. Amsterdam: Architectuur Lokaal and A10 New European Architecture Cooperative
 • Василева, Анета. 2013. Транснационално проучване АТРИУМ – Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление. С.: Национален институт за недвижимо културно наследство. Съавтор секция “Обекти”
 • Vasileva, Aneta. 2012. “Boyana Residence”. – В: Case Studies Bulgaria. ATRIUM – Architecture of totalitarian regimes of the XXth century in urban management. Survey by NIICH, May 2012, Sofia

 

Членство

Участие в научно-изследователски проекти

Национални проекти

 • Научно-изследователски проект “Архитектурата на следвоенна София. Идентифициране на недвижими културни ценности от периода след 1944 година на територията на Столична община”. Период на проекта: 2020, ЦНИП УАСГ съвместно със “Софпроект”. В колектив с арх. Емилия Кълева, арх. Виктория Димитрова и арх. Ива Хасъмска
 • Научно-изследователски проект “Архитектурата на България след Втората световна война”. Период на проекта: 2020-2021, ЦНИП УАСГ. В колектив с арх. Емилия Кълева. Съвместно със Строителен факултет към УАСГ и НХА.
 • Проект „Жива памет. Интелектуалци за социализма и постсоциализма (2017 - 2019)“, Департамент „Изкуствознание и история на културата“, Нов Български Университет. Сътрудник част “Архитектура”. Ръководител на проекта: доц. д-р Наталия Христова
 • Проект “Скритите букви” (2017 - 2018), фондация “Прочети София”. Част от творческия екип, секция “Архитектура и градска среда”, куратор. Ръководител на проекта: Тодора Радева

Международни проекти

 • Buzludzha CMP Project
  Getty Foundation I Deutsches Nationalkomitee von ICOMOS e.V.
  Part “Architectural and Historical Analysis” in Conservation and Management Plan.
 • CCE BG Academic Module
  Part of the Architecture Competition Culture in Europe (CCE) Programme
  Architectuur Lokaal I A10 New European Architecture Cooperative
  February - July 2020
  Lecturer, Tutor, Organizer
  Part of the Competition Culture in Europe I Sofia, Athens, Sarajevo, Tirana, Portsmouth and Dublin - Academic Module. Transeuropean project
 • Международна европейска програма и транснационално проучване на състоянието на съвременната архитектурна конкурсна култура в Европейския съюз “Competition Culture in Europe”. Период на проекта: 2016 - 2020. Партньори: Architectuur Lokaal (Холандия), Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden (Helpdesk Architectural Commissions and Design contests), Project Compass CIC и A10 New European Аrchitecture Cooperative. Анализатор секция “България”
 • Международната европейска програма и транснационално проучване ATRIUM - „Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление“ (Architecture of Totalitarian Regimes of the XXth Century in Urban Management). Период на проекта: 2011 - 2012. Член на българския екип, представляван от Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Анализатор:
  - Идентификация и подробен анализ на обект “Резиденция Бояна“ в подразделение Case Studies, категория Обществено-политически сгради
  - Описание, обобщение и подробен анализ на сградите, включени в секция „Обекти“, подкатегории: „Обществено-политически сгради“, „Държавно-политически сгради“ и „Обслужващи сгради“

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

архитектурна история, архитектурна теория, модернизъм, следвоенен архитектурен модернизъм, регионализъм, социализъм, постсоциализъм, противоречиво наследство, тоталитаризъм, постсоциалистически общества, национализъм, културна идентичност, памет