Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Преподаватели /

доц. д-р инж. Кръстю Даскалов

Хидротехнически факултет, Катедра Хидравлика и хидрология - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Кръстю Даскалов
Кабинет А403
Приемно време Вторник 14 - 16, Корпус А, Кабинет 403; По всяко време в рамките на работното време, в кабинет 403, след предварителна уговорка.
Телефон +359 2 8 666 375;9635245/686; GSM: +359 887 697 372
Факс Няма
E-mail daskalov_fhe@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

• "Морска хидродинамика" за студенти ХС-обучение на Немски език, Четвърти курс, (на Английски език); • "Хидравлика _Част 1" за студенти ТС и ХС-обучение на Немски език, трети курс, (на Английски език); •"Речна морфология и корекции на реки" за студенти ХТС - четвърти курс; • "Хидрология и хидравлика" за студенти УУЗИ (Геодезически факултет), Втори курс.

Образование

Университет по архитектура, строителство и геодезия, София 02.1982 – 02.1986, Научна степен – Доктор-инженер от 1986 г, Диплома No. 15546/26.03.1986 Университет по архитектура, строителство и геодезия, София 09.1963 – 07.1969, Инженер по хидроенергийно строителство Диплома No. ОП 002889/16.07.1969 ССТ по Хидромелиорации, гр. Павликени 09.1957- 06.1961, Техник-хидромелиоратор Диплома No. 395/756 от 30.06.1961 г

Езици

Компетентност за четене, разговор и писане от 1 до 5 (1-отлични, 5-слабо) • Английски 1 1 2 • Руски 1 2 2 • Норвежки 2 2 3

Професионални умения

Повече от 39 години преподавателска дейност в УАСГ по: Речна морфология и корекции на реки; Приложна хидрология и приложна хидравлика; Морска хидродинамика; Теоретична хидромеханика; Ръководство и участие в разработването на повече от 60 научни, научнопрактически и проектантски задачи по линията на НИС,СПП и ЦНИП при УАСГ. Значителна по обем консултантска и експертна дейност в областта на хидротехническото строителство и морското брегово инженерство както за организации и фирми от България, така и за чуждестранни компании (Иран, Алжир, Сирия, Либия, Куба).

Научни интереси

Приложна хидравлика, Инженерна хидрология, Речна морфология и корекции на реки, Морски брегозащитни и пристанищни съоръжения, Хидравлични моделни изследвания.

Научна дейност

Научна, научно-приложна и проектантска дейност - главно в областта на науките за водата, водното стопанство и водното строителство.

Членство

•Член на Факултетния съвет и на Научния състав на Факултетния съвет на ХТФ при УАСГ; •Член на Специализирания научен съвет по "Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство" при ВАК; •Асоциация за изследване и развитие на Черноморскoто крайбрежие и р. Дунав (АЧД) – Член на Управителния съвет;

Участие в научно-изследователски проекти

Избрани научноизследователски разработки и теми с участието или под ръководството на доц. Кр. Даскалов: 1. Oil Terminal of Port : "Bourgas" - Waves and Climatic Conditions in the Region - 1997 – 1998; 2. Phare project "Study to Improve Navigation on Danube between Bulgaria and Romania" - 1999. 3. Ерозионни процеси в Българския участък на р. Дунав. Застрашени участъци и мерки за тяхното стабилизиране, 1998 г 4. Phare project "Study to Improve Navigation on Danube between Bulgaria and Romania" - 1999; 5. Vacation village “DYUNI” – Environmental assessment, Final report, April 2000 (Bulg); 6. Probability assessment of the morphological changes of Arda river at Kardjali, March 2001 (Bulg); 7. Danube Bridge-2 Vidin-Kalafat at Km. 796 – Preliminary Hydrotechnical Studies, Final Report, May 2001; 8. Яхтено пристанище “Сънсет” – Поморие – Математическо моделиране на вълновия режим, 2006; 9. Язовир „Камчия” – Хидравлични моделни изследвания на облекчителните съоръжения във връзка с предложение за подобряване на хидравличното им действие, Научен отчет на ЦНИП при УАСГ, Март 2007. 10. Математическо моделиране на вълновия режим на яхтено пристанище „Марина Елените Виктория“, 2009; 11. Определяне на хидроложките и хидравлични характеристики на река Дунав, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на АЕЦ „Белене” ЧАСТ: МОРФОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, Възложител "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД", Юни 2010

Участие в проектиране и строителство

1. Терминал за нефтопродукти към пристанище "Бургас"- Вълнови и климатични условия - 1997 – 1998; 2. Каскада “Горна Арда”, Язовир “Мадан” ХМИ на съоръженията за отвеждане на високите води и на основния изпускател, 1999 г; 3. Каскада “Горна Арда”, Язовир “Ардино”, ХМИ на съоръженията за отвеждане на високите води - Подземен вариант, 1999; 4. Язовир “El-HAMIMINE” - Алжир, ХМИ на облекчителните съоръжения (Barrage ElHamimine-Algerie, Etude hydraulique sur modele reduit),1999 г; 5. Открито, дълбоководно пристанище за втечнен природен газ (LNG) - Вълнови, климатични и хидродинамични условия, 2000г; 6. Каскада “Горна Арда”, Язовир “Ардино” - ХМИ на съоръженията за отвеждане на високите води и на основния изпускател, 2000 г; 7. Каскада “Горна Арда”, Язовир “Ардино”- ХМИ на водовземното съоръжение, 2000 г; 8. Каскада “Горна Арда”, Язовир “Сърница” - ХМИ на съоръженията за отвеждане на високите води и на основния изпускател, 2000 г; 9. L’AMENAGEMENT du TRANSFERT DES’EAUX du BARRAGE “DRAA EL KIFAN” – Algerie, 2000; 10. Язовир “Яденица” – Придвижване и разпластяване на катастрофална вълна, породена от разрушаването на язовирната стена, 2000 г; 11. Корекция на р. Радова в участъка на главен път В.Търново-Гурково, от км. 47+100 до км. 48+072 - Хидрологични и хидравлични изчислени, 2001; 12. Мостове за Автомагистрала “Тракия” над реките Мараш и Мочурица -Хидрологични условия и хидравлично оразмеряване, 2001г; 13. Ваканционно селище "Дюни"– Екологична оценка, Окончателен доклад, 2000г; 14. Нефтосборно съоръжение на р. Айтоска - Хидравлично моделно изследване, 2001 г; 15. Летище София – реконструкция, развитие и разширение , ЛОТ Б2 – Укрепване на р. Искър северна и южна част - строителен надзор,2001-2002г; 16. Язовир Маркие (Markieh)-Сирийска Арабска Република - Хидравлични моделни изследвания на облекчителните съоръжения, 2002 г; 17. Язовир “Цанков камък” - Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане на високите води и на основния изпускател, 2002 г; 18. Технически проект за корекция на реките "Кремиковска" и "Желявска" (Луда Яна).

Участие в международни проекти

1. Morphological changes and abbatment of the negative effect on a selected part of the Danube river, Phare projectt No. OFF96-5158.00, 1997; 2. Study to Improve Navigation on Danube between Bulgaria and Romania -Phare project - 1999; 3. Danube Bridge-2 Vidin-Kalafat at Km. 796 – Preliminary Hydrotechnical Studies, Final Report, May 2001. 4. Person in charge of administrative, legal and financial aspects in the EU financed project MERG-CT-2007-210085 ; „EVERANС” 2007- 2010.

Научни и академични длъжности

Научна степен – Доктор-инженер от 1986 г; Научна длъжност - Доцент към катедра "Хидавлика и хидрология".

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Инженерна хидрология, Хидравлика на откритите течения, Речна морфология и корекции на реки, Морска хидродинамика и брегово инженерство, Хидравлични моделни изследвания.

Публикации

Избрани публикации: 1. Б. Казаков, Кр. Даскалов, Николай Лисев - Хидравлични изследвания върху фрагментни модели на застрашените от ерозия на речното легло опори на моста на р. Дунав при Русе-Гюргево, Юбилейна научна конференция “50 години ХТФ на УАСГ, 6 - 8 Окт. 1999 г, София; 2. Kristjo Daskalov, Nikolay Lissev – Environmental Problems Related to Reconstruction and Maintenance of the Marina at Vacation Village “Diuni”, Second International (Ref Conference “PORT DEVELOPMENT & COASTAL ENVIRONMENT, 5 –7 June 2000, Varna; 3. Nikolay Lissev, Kristio Daskalov - Berm Type Breakwater – an Alternative Solution for New East Breakwater for Port of Burgas, Second International Conference “PORT DEVELOPMENT & COASTAL ENVIRONMENT, 5 –7 June 2000, Varna; 4. Богдан Казаков, Жак Таджер, Кръстю Даскалов – Хидравлични изследвания на хидровъзел на равнинна река с основно предназначение водовземане, Годишник на УАСГ, 2001 г 5. Кръстю Даскалов, Стефан Модев, Константин Ялъмов – Оценка на хидрологичните и хидравлични условия за река Дунав в участъка на Дунав мост - 2, Научно-практична конференция “Иновативност и опазване на околната среда по поречието на р. Дунав”, София, Май 2001; 6. Kristjo Daskalov, Bernardo Lizama, Nikolay Lissev – Some Aspects of the Water Mass Circulation in the Bourgas Bay, Jubilee Scientific Conference-60 Years UACEG, Sofia, November 2002, Vol. 7 7. Kr. Daskalov, B. Savov, V. Penchev – Physical Model Study of an Innovative Type of Concrete Caisson Floating Breakwater, User Group Meeting on Fundamental Hydraulic Research for Coastal Areas by Using Large-Scale Facilities of the Hydro-Lab Cluster North Germany, 26 –28 Nov.2002, Hannover, Germany. 8. Kr. Daskalov, D. Smilov - Urgent or Strategic Measures for Improving Navigation on the Lower Danube, Third International Conference “PORT DEVELOPMENT & COASTAL ENVIRONMENT, 3 –5 June 2003, Varna; 9. Kr. Daskalov – BERM TYPE BREAWATER – AN ALTERNATIVE SOLUTION FOR NEW BREAKWATERS, NATO Advanced Research Workshop “ENWIRONMENT FRIENDLY COASTAL PROTECTION STRUCTURES”, 25 – 27 May 2004, Varna, Bg, 10. Б. Казаков, Н. Лисев, Кр. Даскалов – Хидравлични изследвания на водомерни преливници в трапецовидни канали, Годишник на УАСГ- 2002-2004 г, Том XLI, Свитък VI. 11. Bogdan Kazakov, Nikolay Lisev, Kristjo Daskalov, Dimiter Toshev and Tonyo Cholakov - Improvement of the Hydraulic Performance of Flood Evacuation Structures of Kanchia Dam, Proceedings of the 76th Annual Meeting of the International Commission on Large Dams, Sofia, June 2008 12. Справочник за хидравлични изчисления на водопроводящи съоръжения и системи- Глава 10 (Движение на течности по бързотоци и прагове) и Глава 15 (Движение на наноси в открити легла. Хидравличен транспорт), КИИП София, 2008 г.

Друга информация

Специализации, следдипломно обучение и работа в чужбина: • Технически университет на Норвегия, Трондхейм, Институт по водно строителство, Окт. 1967 - Юни 1968 г; • Алжирска народно демократична република, Ръководство на хидравлични моделни изследвания на облекчителните съоръжения на язовир Гриб, Февр. - Юли 1972 г; • Технически университет на Норвегия, Трондхейм, Хидравлична лаборатория по водно и пристанищно строителство, Окт. 1972 - Юли 1973 г; • Алжирска народнодемократична република, Ръководство на моделните изследвания и проектирането на облекчителните съоръжения на язовир Шефия, Февр. - Март 1976 г. • Инженерно-строителен институт - Москва, Специализация в катедрата по водни пътища и пристанища, Февр. - Март 1984 г. • Ислямска Република Иран, Експерт – старши експерт в Mahab Ghods Consulting Engineers Company, Maй 1987 - Август 1988 г, четене на лекции по “Речна хидравлика” в Техническия университет в Техеран. • Университет в Хановер, Германия - Институт по водно строителство, речно и брегово инженерство, Август – Октомври 2002 г – Physical Model Study of an Innovative Type of Concrete Caisson Floating Breakwater, Using Large - Scale Facilities of the Hydro-Lab Cluster North Germany, Пета рамкова програма на Европейската комисия; • Хидравлична лаборатория в Делфт, Холандия, Октомври 2003 г, Провеждане на научни изследвания за транспорта на наноси при течения и вълнение; Работа по европейски и други програми: • Short Term Consultant of the World Bank as Hydrologist-Technical Expert for the feasibility studies for the restoration and conservation of Lake “Pomoriisko” – June - July 2003 – Supervision and review of the preparation activities as they relate to the restoration of the lake “Pomoriisko”; • Short Term Consultant of the World Bank as Hydrologist Technical Expert for reviewing the Progress Report and Assessment of Hydrological Status and Feasibility of Alternative Hydraulic and Civil Structures for restoration and conservation of Lake “Pomoriisko” – April -June 2004; • Administrative Capacity and Need Assessment Local Expert for Framework Contract N°IB/AMS/451- Technical Assistance to the Bulgarian Ministry of Regional Development and Public Works for preparation of Tender Documents for project “Integrated Management of Transboundary Groundwater between Bulgaria and Romania in Dobrudja/Dobrogea Area” – Nоv.2005 – May 2006; • Person in charge of administrative, legal and financial aspects in the EU financed project MERG-CT-2007-210085 ; „EVERANС” 2007- 2010.

Конспекти
Хоби

Малко спорт, туризъм и експерименти в зеленчуковата градина.