Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Жилищни сгради / Преподаватели /

проф. д-р арх. Недялко Бончев

Архитектурен факултет, Катедра Жилищни сгради - Хоноруван преподавател

проф. д-р арх. Недялко Бончев
Кабинет 1013_A
Приемно време

 Понеделник  13.00 - 14.00 ч.

 Четвъртък     10.00 - 11.00 ч.

E-mail nedialko_far@uacg.bg
Място и дата на раждане София
Постъпил в УАСГ 1976

Лекционни курсове

Бончев,Н. Жилищни Сгради - Специализиран курс Бончев,Н. Основни понятия и методологически подход при програмирането на компактното жилищно застрояване.Териториални и типологични аспекти. Бончев,Н. Жилищни сгради - Специализиран курс в профил „Жилищни сгради и комплекси“ - (2002 - 2011) Бончев,Н. Основни понятия и методологически подход при програмирането на компактното жилищно застрояване. Териториални и типологични аспекти - (2003 - 2007) Други лекционни курсове : Бончев,Н. Жилищни сгради и комплекси - І част - ARCM 019 (2011-2020) Бончев,Н. Жилищни сгради и комплекси - ІІ част - ARCM 219 (2011-2020)

Образование

Образование : висше Институция: Архитектурен факултет, Университет по архитектура,строителство и геодезия,София, България Диплома за висше образование/научна степен : Магистър архитект (1972, Архитектурен факултет, УАСГ- София) Доктор в научното направление "Архитектура и урбанизъм" (1986, Архитектурен факултет,УАСГ) - защитена дисертация през 1986 година - на тема “ Структурни проблеми при формирането на жилищната среда в градските агломерации”

Езици

Френски език, Руски език , Английски език

Професионални умения

Научна и професионална проектантска подготовка в областта на : жилищната архитектура, жилищното планиране,архитектурата на сградите, градското планиране и проектиране, интериорния дизайн, енергийната ефективност на сградите. Разработване и изнасяне на лекционни курсове в Архитектурния факултет - УАСГ и в други университети. Ръководство на студенти от различни курсове и ръководство на докторанти. Академичен опит в управлението на висшето образование и в разработката на акредитационни процедури в областтта на висшето образование.

Научни интереси

Научни изследвания и проектиране на жилищни и обществени сгради и комплекси, Теория на жилищните сгради и жилищните територии, Морфология на жилищното застрояване в урбанизирани райони, Устройствено и градско планиране,Градско възстановяване, Интериор и дизайн за архитектурата, Управление в сферата на висшето образование

Научна дейност

Научно-изследователска дейност в областта на жилищната архитектура за постоянно и временно обитаване. Научно-изследователска дейност в областтта на устройственото планиране и проектиране. Участие в национални и международни конференции - доклади. Научни и професионални специализации : Франция (1970-1971),Франция(1980-1981), Германия (1992) - планиране и проектиране на жилищни сгради и застрояване, рехабилитация и реконструкция на жилищни територии, Морфология на жилищното застрояване в урбанизирани територии.

Членство

Членство в професионални организации : САБ - Съюз на архитектите в България КАБ - Камара на архитектите в България

Участие в научно-изследователски проекти

- Стратегия за устройство, комплексно изграждане и използване на жилищната среда - урбанистични модели /1989 - 1990г./; МТСУ 1995 - Определяне на основните изисквания към жилищните сгради и жилищата за нуждите на социалното жилищно строителство. Минимален жилищeн стандарт. МТРЖПС-1992-95 - Жилищни потребности и жилищно програмиране - Хамбург, Германия ; - Влияние на IT технологиите при енергийното поведение на сградите : 1995-1998 Tempus S-JEP 09481-95 (София-Глазгоу) - Енергийно обследване на сгради по метода ENSI - Норвегия - 2003 - Научно-изследователска тема - Тенденции на промяна в обучението по архитектура , УАСГ, 2003 год. - Пилотен проект по Договор № LdV I-04-B-F-PP-154105 (Създаване и прилагане на общи методологии за реципрочно признаване на професионалните квалификации в строителния сектор в рамките на процеса на Модуларизация на постоянно обучение) - SWAP - с партньори от УАСГ, Германия, Малта и Италия - програма Leonardo da Vinci, 2004-2006 - Регионална академична среща по проблемите на градското развитие в Югоизточна Европа, май, УАСГ, София; Архитектурен факултет в сътрудничество и с финансовата подкрепа на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, 2007

Участие в проектиране и строителство

1972-1975 Проучване на жилищни квартали в София, Многоетажни жилищни сгради в София, Еднофамилни и многофамилни сгради - индивидуално обитаване 1975-1990 Устройствени проучвания и жилищно застрояване с индивидуални и групирани жилищни сгради - гр. Попово, гр. Банско, гр. Ловеч ,гр. Вършец и др. 1990-1995 Жилищни квартали и жилищни сгради в София, България, 1993-1995 Градоустройствена концепция и проект за жилищна група за социални потребности - гр. Хамбург, Германия 2002 Реконструкция и модернизация на централната сграда на БНБ - клон Бургас, Мотел край София, Хотел - Паничище ( Рила ), ОУП-София (Концепция за устройство на територията на гр.София и Столична община -2002-2020 - І вариант) Преустройство и реконструкция на хотел София - София, Общ устройствен план на София и Столична община - Система Труд (2003-2004) , Жилищна сграда с жилища и ателиета, магазини, подземни гаражи, сладкарница и офис – София (2006); Комплекс в Ахтопол (2007), Административно-обслужващи сгради в София (2006-2008) , Хотелски и ваканционни комплекси - Костенец, Бургас (2007-2008). Жилищни сгради и търговски комплекс в Елин Пелин, Ваканционен комплекс в Бургас, Устройствено планиране на квартали в Бургас, Хотелски сгради и комплекси (по Европейски програми) в Места, Троян, Марикостиново и др., ОУП на гр. Плевен , ОУП на Община Бургас (2009-2011); Реконструкция и модернизация на рибарско селище „Сарафово” - гр. Бургас (2012) ; Разработване на етапи от Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие - Велинград, Смолян, Велико Търново (2012-2014) ; проект „Инвестиции в бъдещето на община Благоевград” по обособени позиции ; ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.10.1004 по КККР, гр.Бургас, местност „Рибарско селище“ /„Ченгене скеле”/, землище Крайморие, с цел реконструкция и модернизация на рибарско пристанище и предварителни проучвания (2014-2015) ; Технически паспорти по проект "Създаване на готовност за следващият програмен период", община Шумен (2014-2015); "Ваканционно-развлекателен комплекс Света София" (2015 - 2016) ; Създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в град Велинград (2015 - 2016) ; Комплекс от вилни сгради - гр. Царево; Многофункционален комплекс - София (2016 - 2017) ; Интериорни проекти за апартаментни жилища (2016 - 2017); Комплекс от жилищни сгради - ж.к. Обеля - София (2016 - 2018) ; Многофамилни жилищни сгради в урбанизиран контекст - София (2016 - 2018) ; Изготвяне на технически паспорти по проекти „Създаване на готовност за следващ програмен период“ (2016 - 2018) и др.

Участие в международни проекти

Влияние на IT технологиите при енергийното поведение на сградите : 1995-1998 Tempus S-JEP 09481-95 (София-Глазгоу), Енергийно обследване на сгради по метода ENSI - Норвегия - 2003 год. - Пилотен проект по Договор № LdV I-04-B-F-PP-154105 (Създаване и прилагане на общи методологии за реципрочно признаване на професионалните квалификации в строителния сектор в рамките на процеса на Модуларизация на постоянно обучение) - SWAP - с партньори от УАСГ, Германия, Малта и Италия - програма Leonardo da Vinci, 2004-2006 - Регионална академична среща по проблемите на градското развитие в Югоизточна Европа, май, УАСГ, София; Архитектурен факултет в сътрудничество и с финансовата подкрепа на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, 2007 ERASMUS -2006-2010 - международна мобилност (проекти)

Научни и академични длъжности

1976 - 1989 - Асистент, Главен асистент, катедра Жилищни сгради - Архитектурен факултет , УАСГ 1989 - 2013 - Доцент , катедра Жилищни сгради - Архитектурен факултет ,УАСГ професор от 2013 г. - катедра “Жилищни сгради” - Архитектурен факултет, УАСГ през периода 1994 -1999 г. - ръководител на катедра “Жилищни сгради” при Архитектурния факултет на УАСГ – София ; Мандатни периоди : 1990 - 1994 г. и 1999 - 2003 г. - заместник - декан на Архитектурния факултет по учебната дейност , УАСГ Мандатни периоди : 2003 - 2007 г. и 2007 - 2011 - Декан на Архитектурния факултет ; УАСГ Член през съответните периоди - на Факултетния съвет на Архитектурния факултет , на Академичния съвет на УАСГ , на Специализирания научен съвет по Архитектура при ВАК Мандатен период : 2011 - 2015 г. - Заместник Ректор на УАСГ по учебната дейност .

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Планиране на жилищното застрояване Програмиране на жилищното застрояване Компактно жилищно застрояване Жилищни стандарти Йерархия и интеграция Урбанизирани зони

Други длъжности и дейности

Член на Научния съвет на Център по архитектурознание, БАН Член на Cobaty

Публикации

Бончев,Н. Структурни проблеми при формирането на жилищната среда в градските агломерации, Дис.труд, С.1986 Бончев,Н. Стратегия за устройство, комплексно изграждане и използване на жилищната среда -Урбанистични модели, КНИПИТУГА, С.1990-1995 Бончев,Н. Определяне на основните изисквания към жилищните сгради и жилищата за нуждите на социалното жилищно строителство. Минимален жилищен стандарт. Част ІІ(4,6,7),Част V - МТРЖПС, С.1992 Ангелов,Ч.,Н.Бончев,М.Нанова, Индивидуални жилищни сгради, Изд. КРИМЕА, С.1999 Бончев, Н. Планиране и програмиране при жилищното застрояване, Год.на УАСГ, С.2002 Бончев, Н. Аспекти на морфологията при компактното жилищно застрояване в урбанизиращите се градски зони,Год.на УАСГ, С.2007 Бончев, Н. и др. Проблеми на съвременния жилищен интериор и програма от нови елементи за обзавеждане ; Бончев, Н. и др. Архитектурни проблеми при организацията на средата за отдих на учениците ; Бончев, Н. и др. Стратегия за устройство, комплексно изграждане и използване на жилищната среда - урбанистични модели; Бончев, Н. Жилищни потребности и жилищно програмиране - Хамбург, Германия ; 1993 Бончев, Н. и др. Тенденции на промяна и насоки за развитие на образованието по Архитектура; 2003 Бончев, Н. Морфология на градското жилищно застрояване, (© УАСГ, 2012), ISBN 978-954-724-075-9.

Друга информация

Европейски архитектурни награди за българска архитектура - Член на международното жури за VIZAR 2005 , VIZAR 2007