Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Преподаватели /

доц. д-р икон. Тончо Тончев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Обществени науки

доц. д-р икон. Тончо Тончев
Кабинет Б11
Приемно време

Четвъртък:14-15ч. Петък:14-15ч. В каб. Б11

Телефон 865-91-77;9635245/421
E-mail toncho_fte@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

1. Икономика.  2. Обща икономическа теория.  3. Обща теория на пазарното стопанство.                  4. Икономика на пазарното стопанство.

 

Образование

Висше икономическо - ВИИ "К.Маркс",София (сега УНСС). Общоикономически факултет - специалност "Управление и планиране", 1975 г.

Езици

Руски - писмено и говоримо Немски - писмено

Професионални умения

Извършване на преподавателска работа (четене на лекции и водене на семинарни занятия) Осъществяване на научно-изследователска работа в областта на националната и световната икономика

Научни интереси

Научните и творческите ми интереси са съсредоточени предимно в областта на: - развитието на световната икономика и финанси; - възникването и утвърждаването на долара като парична единица на САЩ; - историята на възникването и развитието на международната валутна система; - ролята, мястото и функциите на американския долар, еврото и другите стабилни резервни валути в структурата на съвременната международна валутна система; - проблемите, принципите на организация и перспективите на функциониране на международните валутно-финансови отношения; - историческата роля на златото в изграждането на международната валутна система; - технико-икономическите аспекти на фалшификацията на долара и еврото и необходимостта от усъвършенстване на съвременните защитни техники и елементи, вграждани в тях; - противоборството между долара и еврото и бъдещето на международната валутна система; - глобализацията на световната икономика, финансовите кризи и необходимостта от промени в политиката на международните финансови институции (МВФ,СБ и др.); - интеграционните отношения в Европа и изграждането на ЕС; - прехода на страните от ЕС към Икономически и валутен съюз(ИВС); - проблемите и предизвикателствата при присъединяването на България към еврозоната и въвеждането на еврото като национална парична единица; и др.

Научна дейност

- Автор на монография в две части и на множество студии, статии и научни доклади. Общият обем на публикациите е около 1000 печатни страници. - Научен редактор на книгата на американските икономисти Стивън Коен и Уйлям Еймике "Новият ефективен мениджър в държавния сектор". Изд."ЛИК", С.,2000. - Научен редактор на първия том от трилогията на испанския професор по социология и планиране Мануел Кастелс "Информационната епоха: икономика, общество и култура". Том І."Възходът на мрежовото общество". ИК "ЛИК", С., 2004. - Рецензент на учебник и на учебно помагало по "Основи на пазарната икономика", издадени през 1995 г. от ИК "Хермес", Пловдив.

Членство

От 2000 г. - член на факултетния съвет на "Факултета по транспортно строителство" От 2001 г. - член на Общото събрание на УАСГ

Научни и академични длъжности

1977 - 1980 г. - редовен асистент по политическа икономия в УАСГ 1980 - 1986 г. - старши асистент, УАСГ 1986 - 2003 г. - главен асистент, УАСГ От 04. 2003 г. - доцент по икономика към катедра "Обществени науки" при УАСГ. От 03. 2004 г. до 05. 2012 г.- Ръководител катедра "Обществени науки"- 2 мандата. От 03. 2012 г. - Зам. декан по учебната дейност на Факултета по транспортно строителство.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Световно стопанство, международна валутна система, долар, евро, злато, фалшификация и защитни техники на основните парични единици, икономическа и валутна интеграция, ЕС, ИВС, еврозона, МВФ, СБ, ЕЦБ, глобализация на световната икономика, международен финансов пазар, България и ЕС, и др.

Други длъжности и дейности

09. 1975 - 12. 1976 г. Финансов инспектор в отдел "Финанси" при Окръжен народен съвет - гр. Бургас

Публикации

ПО ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ І. Научни монографии: 1. Тончев, Т. Доларът и международната валутна система (еволюция и съвременни проблеми). Част І, Изд. "ЛИК", С., 1998. ISBN 954-607-172-2 2. Тончев, Т. Доларът и международната валутна система. Част ІІ, Изд. "ЛИК", С., 2001. ISBN 954-607-451-9 ІІ. Научни студии: 1. Тончев, Т. Карл Маркс за планомерността и планомерната организация на общественото производство. Годишник на катедрите по политическа икономия при ВУЗ. Год. XVII, книга втора, С., 1983, с. 193-211. 2. Тончев, Т. Обективни основи и особености на действието на икономическите закони в световното стопанство. Годишник на ВИАС, Том ХХІ, Свитък ХІ, С., 1983-1984, с. 29-41. ІІІ. Научни статии и доклади: 1. Тончев, Т. Някои проблеми на планомерността като икономическа категория. Сп."Системи и управление", кн. 3, 1983, с. 19-28. 2. Тончев, Т. Еврото - новата единна европейска валута. Сп. "Икономическа мисъл", кн. 2, 2002, с. 88-105. 3. Тончев, Т. Новата роля на МВФ в глобалната икономика. Сп. "Наука", кн. 4, 2002, том ХІІ, с. 36-41. 4. Тончев, Т. Напуска ли златото завинаги паричния "трон"... Сп. "Банки, Инвестиции, Пари", кн. 6, 2002, с. 7-13. 5. Тончев, Т. Проблемът за фалшификацията на американския долар (технико-икономически аспекти). Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ. Сборник доклади, том 1. Архитектура и обществени науки, С., ноември 2002, с. 373-382. 6. Тончев, Т. Проблеми и предизвикателства при присъединяването на България към еврозоната. Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ. CD., Сборник доклади - тематично направление "Архитектура и обществени науки", С., май 2007, с. 199-208. 7. Тончев, Т. Глобалната финансово-икономическа криза и някои аспекти на отражението й върху българската икономика. Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009. CD. Сборник доклади, секция "Обществени науки", С., 29-31 октомври 2009.

Друга информация

През 1992 г. - спечелено второ място на организирания от Посолството на САЩ и в-к "Българска армия" национален конкурс на тема "Доларът и историята на САЩ"

Хоби

Спорт, музика, художествена литература,туризъм