Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Висша геодезия / Преподаватели /

проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова

РекторатЗам.-ректор по научна и приложна дейност, качество и акредитация

Геодезически факултет, Катедра Висша геодезия

проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
Кабинет Р420
Приемно време

Вторник 10-12 часа

Петък 10-12 часа

E-mail penevae_fgs@uacg.bg
Място и дата на раждане София
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2001

Лекционни курсове

Елипсоидна геодезия

Физическа геодезия

Гравиметрия

Определяне на геоида /специализация Висша геодезия/

Езици

английски

руски

Участие в научно-изследователски проекти

1. Гравиметрична система на Централна и Източна Европа (Unified Gravity System of Central and Eastern Europe) - UNIGRACE’98 България 15.09.1998 – 23.09.1998 г. – ръководител на проекта ст.н.с. II Георги Милев, ЦЛВГ БАН 

2. Комплексно изследване на съвременната геодинамика на Югозападна България - ръководител на проекта доц. Иван Здравчев, доц. Славейко Господинов 

3. Изследване на свлачищни процеси в района на Ботаническа градина на БАН - ръководител на проекта проф. Ценко Ценков, ЦЛВГ БАН 

4. Изработване на многоезични карти на планети от Слънчевата система и някои от техните спътници - България е включена към проекта за централно-европейското. Българският превод е направен от гл. ас. д-р Елена Пенева (катедра Висша геодезия, УАСГ); Международната Картографска Асоциация (МКА) и Комисията по планетарна картография, ръководена от проф. Кира Шингарева (Русия), председател на Комисията по Планетарна картография към МКА подкрепят и работят по проекта; ръководител на проекта за България доц. д-р инж. Теменужка Бандрова 

5. European Gravity and Geoid Project (EGGP) – ръководител на проекта Dr.-Ing. Heiner Denker Institut fuer Erdmessung (IfE) Leibniz Universitaet Hannover The European Gravity and Geoid Project (EGGP) is incorporated within Commission 2 (Gravity Field), Sub-commission 2.4 (Regional Geoid Determination), of the International Association of Geodesy (IAG). The project was established directly after the IUGG General Assembly in Sapporo, Japan, 2003, and is running during the four-year period from 2003 to 2007. The main goal of the project is the re-computation of a European geoid and quasigeoid model with significantly improved accuracy as compared to the previous model EGG97 (Denker und Torge 1998). [link]http://www.ife.uni-hannover.de/forschung/denker_eggp_e.html[/link] 

6. World Gravity Map - 2007-2009 - The WGM project consists in the realization of a digital gravity anomaly/disturbance map of the world based on the compilation of all available measurements of the earth gravity field acquired on land and sea. Undertaken under the aegis of the Commission for the Geological Map of the World (CGMW) and of the International Association of Geodesy (IAG) - and of its International Gravity Field Services (IGFS) - this project is supported by the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 

7. Изследване и оптимизиране на Гравиметричната мрежа на РБългария – по проект иницииран от катедра „Висша геодезия“ съвместно с ВГС – ръководител доц. Славейко Господинов, доц. Елена Пенева, 2008[link]

 

Публикации

1. Стойнов В., Пенева Е. 1996 Влияние на топографските маси върху квазигеоида за територията на България Годишник на УАСГ, том ХХХVlll, св. Ill, стр. 31 - 44 

2. Стойнов В., Господинов С., Здравчев И., Рангелова Е., Пенева Е. 1997 Първи резултати от измервания със статичен гравиметър La Coste & Romberg в България ВВУАПВО “Панайот Волов” гр. Шумен, Научна сесия, Сборник доклади, стр. 22 - 29 

3. Милев Г., Минчев М., Василева К., Гъбенски П., Беляшки Т., Стоянов Л., Пенева Е., Михайлов Е. 1998 Европейски референтни системи и участие на България в тяхното реализиране, Юбилейна научна сесия 50 години ЦЛВГ, стр. 15 - 24 

4. Milev G., Stoyanov L., Minchev M., Beljashki T., Vassileva K., Peneva E., Mihailov E., Rangelova E. 1999 National report of Bulgaria, 2nd UNIGRACE WORKING CONFERENCE, Warsaw, February 22-23, 1999, стр. 13 - 19  

5. Стойнов В., Пенева Е. 2000 Дилемата геоид – квазигеоид. Сп. “Геодезия, картография и земеустройство”. бр. 2-3 / 2000, стр. 3 – 9 

6. Стойнов В., Пенева Е. 2000 По въпроса за формулата, която дава връзката между геоид и квазигеоид. “Сборник научни трудове” Част ІІ на Научна конференция 2000 с международно участие, гр. Шумен, ВВУАПВО “Панайот Волов” 

7. Пенева Е. 2001 По въпроса за използване на чисти аномалии при определяне на смущаващия потенциал. Годишник на УАСГ. Том XL, св. ІІІ-А, стр. 7 - 20 

8. Пенева Е. 2001 Разлика между ортометрични и нормални височини за територията на България. Сп. “Геодезия, картография и земеустройство”. бр.1/2001, стр. 3 - 5 

9. Пенева Е. 2002 По въпроса за определяне на геоида на територията на България. В.В.У.А.П.О. “Панайот Волов” Научна сесия 2001 Сборник научни трудове, Шумен 2002, стр. 480 - 483 

10. Стойнов В. Пенева Е. 2002 Относно двете дефиниции на понятието нормална височина. В.В.У.А.П.О. “Панайот Волов” Научна сесия 2002 Сборник научни трудове 

11. Стойнов В., Пенева Е. 2002 Физическа геодезия Полиграфическа база при УАСГ. София, 254 страници 

12. Milev G., Vassileva K., Stoyanov L., Stoinov V., Peneva E., Tashkov T., Valev G., Belyashki T., Mikhailov E. 2003 National Gravity System for Bulgaria. IGS Proceedings, 2003, 6 pp. 

13. Ценков Ц., Георгиев И., Пенева Е. 2003 Геодезически мониторинг и изследване на свлачищни процеси, Национална научно-практическа конференция “Превантивни дейности за ограничаване и намаляване на последствията от земетресения и свлачища”,София 10.12.2003 г., Сборник доклади, стр. 240-250 

14. Пенева Е. 2003 Сравнение гравиметрической модели геоида с данными GPS нивелирования для территории Республики Болгарии, Известия высших учебных заведений, Геодезия и аэрофотосъемка, Спец.выпуск, Мокожск гсурственный университет геодезии и картографии, Москва, 2003, стр. 72-84 

15. Map of the Moon (Карта на Луната), 2003, Central European Edition, Bulgarian translation Elena Peneva, Temenujka Bandrova 

16. Map of the Venus (Карта на Венера), 2003, Central European Edition, Bulgarian translation Elena Peneva, Temenujka Bandrova 

17. Бандрова Т., Пенева Е. 2004 Многоезични карти на планетите и техните спътници, Сп. “Геодезия, картография и земеустройство”. бр. 5-6 / 2004, стр. 13 – 15 

18. Peneva E. 2004 А Preliminary gravimetric geoid model on the territory of Bulgaria. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 10-2004, 322-324 

19. Господинов Сл., Ценков Ц., Пенева Е., Георгиев Д. 2006 Резултати от гравиметрични измервания за изследване на свлачищни процеси в района на Ботаническата градина на БАН, гр. София, SGEM 2006, International collection of papers, 205 - 214 

20. Пенева Е., Георгиев И. 2006 Сравнение на гравиметричен модел на геоида с данни от GPS/нивелация за територията на Югозападна България, Висша геодезия, Книга 17, Българска академия на науките София 2006 

21. Стойнов В., Пенева Е., Коцева К. 2007 Особености при съставянето на терминологичен речник по по геодезия на български, английски и руски език. Годишник на УАСГ. Том XL, св. ІІІ-А, стр. 7 – 20 

22. Стойнов В., Пенева Е. 2008 Новото лице на Физическата геодезия, Сп. “Геодезия, картография и земеустройство”. бр.1/2008, стр. 3 - 5 

23. Господинов Сл., Пенева Е., Беляшки Т., Димитров Д., Михайлов Г. Гравиметрични дейности за целите на геодезията в Република България, Годишник на УАСГ 2008-2009, том ХLlll, св. Vl, стр. 151 – 157 

24. Стойнов В., Пенева Е., Коцева К. Българско – Английско -Руски, Английско-Български, Руско-Български Геодезически Терминологичен Речник Агенция Вила, ISBN 978-954-91225-6-5, София 2009, 355 страници 

25. Георгиев И., Беляшки Т., Михайлов Е., Димитров Д., Данчев П., Михайлов Г., Гладков Г., Гъбенски П., Пенева Е., Минчев М. 2010 Реализация на Европейската земна координатна система ETRS89 и Европейската вертикална референтна система EVRS на територията на България. Сп. „Геомедия“, бр. 5, 2010 

26. Peneva E., Georgiev I. 2010 Evaluation of the Quasigeoid Models EGG97 and EGG07 with GPS/levelling Data for the Territory of Bulgaria S.P. Mertikas (ed.), Gravity, Geoid and Earth Observation, International Association of Geodesy Symposia 135, DOI 10.1007/978-3-642-10634-7_39, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010

 

Публикации

GPS/levelling SouthWest BG
E. Peneva, I. Georgiev

Книги


Конспекти


Курсови задачи и задания


У1_Опреденагеоида
доц. Е. Пенева


У2 Опреде на геоида
доц. Е. Пенева

Други

Контролно 2 по ЕГ
примерни задачи

Информация


Фото галерия

  • Геодезиюески речник - български, английски и руски
  • речник
  • речник съдържание
  • речник