Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Преподаватели /

доц. д-р инж. Гергана Антова

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

доц. д-р инж. Гергана Антова
Кабинет 311 Ректорат
Приемно време

С разрешение на Декана на АФ проф. Орлин Давчев ПОПРАВИТЕЛНИЯТ ИЗПИТ ПО ГЕОДЕЗИЯ за сп. Архитектура ще се проведе на 13 септември, тъй като до 27 юли 2024 г. съм ангажирана със студентска практика извън гр. София.

E-mail antova_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

 

 • "Геодезия" за студенти от Архитектурен факултет специалност „Архитектура“ и „Урбанизъм“;
 • "CAD системи" за специалност "Геодезия-регулирана професия"
 • "Геоматика I" за специалност „УУЗИ“ в Геодезически факултет;
 •  "Наземно лазерно сканиране в Геодезията" за студенти в специализация "Геоинформационни системи";
 • Упражнения по дисциплините: Геодезия 1, Геодезия 2, CAD системи, МОГИ, Геоинформатика 1 и 2 част;
 • Студентски практики по Геодезия.

 

Образование

2014-2019, УАСГ София, Доктор по научна специалност 02.16.01 – Обща, висша и приложна геодезия / Геодезия и геоинформатика/ Тема на дисертационния труд: Приложение на наземно лазерно сканиране за изследване на деформации на бетонни язовирни стени

2000-2001 УАСГ, София, специализант в катедра Висша геодезия

1995-2000 УАСГ София, магистър-инженер по специалност Геодеэия
 

 

Езици

Английски език - писменно и говоримо

Руски език - писмено и говоримо

Професионални умения

Правоспособност по кадастър

Пълна проектантска правоспособност КИИП

Научни интереси

Наземнo лазернo скaниране, Моделиране на облаци от точки,  BIM, Изследване на деформации с лазерно сканиране

Членство

2015 - 2019 Член на Академичния съвет на УАСГ 

2024-2027 Председател на Общото събрание на Геодезически факултет

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
 

Участие в научно-изследователски проекти

 • Ръководител на научен проект на тема “Използване на наземни лазерни скенери за деформационни приложения”, по договор No БН-127/11, разработван към ЦНИП, 2011-2012 г.;
 •  Анализ и оценка на възможностите на технологиите за СИМ за внедряване в строителния бранш в България“, ръководител доц. д-р инж. Михаела Кутева- Генчева, БН195/16, разработван към ЦНИП, 2016-2018 г.;
 • Научен проект на тема "Наследство БГ", финансиран по оперативна програма
  „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ, 2018-2023 г.;
 •  "Информационна платформа за изследване и моделиране на околната среда". Научноизследователски проект, ръководител доц. д-р инж. Хр. Дечев, УАСГ- ЦНИП, 2018-2019 г.
 •  Изследване на възможностите за създаване на тримерна геометрия в КАД/СИМ среда от лазерно сканирани обекти. УАСГ- ЦНИП (Договор № БН-240 / 20), 2020-2021г.
 • „Анализ на приложението на методите за набиране на пространствени данни“. Ръководител доц. д-р инж. Кр. Микренска, УАСГ- ЦНИП, 2022 г.
 • Наземно лазерно сканиране на обекти на недвижимото културно наследство. УАСГ- ЦНИП (Договор № БН-273 / 23), 2023-2024 г.

   

 

Участие в проектиране и строителство

 1.      Практика в областта на лазерното сканираннИзследване посредством лазерно сканиране на устойчивостта на стената на язовир „Студена“, обл. Перник след земетресението на 20.05.2012 г.

2.      Практика в сферата на геодезията, кадастъра, устройственото планиране и инвестиционно проектиране- над 100 обекта на територията на РБългария.

Научни и академични длъжности

 2022 - сега, Доцент в кат. Геодезия и геоинформатика на УАСГ

2008 - 2022 - главен асистент
2004 - 2007 - старши асистент
2001 - 2004 - асистент

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Наземно лазерно сканиране, Обработка на облаци от точки, Изследване на деформации

Публикации

 • Антова Г. СИМбиоза от точки. УАСГ, София, 2022, ISBN 978-954-724-142-8
 • Антова Г. Приложение на наземно лазерно сканиране за изследване на деформации на бетонни язовирни стени. УАСГ, София, 2020, ISBN 978-954-724-122-0
 • Antova, G.: Portable laser scanning solutions for 3D modelling of large buildings, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLVIII-4/W10-2024, 13–19, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-4-W10-2024-13-2024, 2024.
 • Antova, G., & Peev, I. (2024). Comparison on Commercial and Free Software for Point Cloud Processing. Test, 1(1), 511–519. https://doi.org/10.29227/IM-2024-01-57
 • Simeonova, G., Antova, G., & Mickrenska, C. (2024). Collecting Spatial Data with Unmanned Aerial Vehicle. Test, 1(1), 237–245. https://doi.org/10.29227/IM-2024-01-26
 • Antova, G., Simeonova, G., & Mickrenska, C. (2024). Terrestrial Laser Scanning – Challenges and Opportunities in 3D Building Model Creation. Test, 1(1), 395–404. https://doi.org/10.29227/IM-2024-01-45
 • Antova G. Application of Areal Change Detection Methods Using Point Clouds Data. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Online ISSN: 1755-1315, 2019, Volume 221, 012082; https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/221/1/012082
  DOI 10.1088/1755-1315/221/1/012082
 • Antova G. Evaluation of Factors, Influencing the Accuracy of the Digital Model. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Online ISSN: 1755-1315, 2019, Sci. 362, 012129
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/362/1/012129
  DOI 10.1088/1755-1315/362/1/012129
 • Antova G. Tanev. V. Creation of 3D Geometry in Scan-to-CAD/BIM Environment. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Online ISSN: 1755-1315, 2020, Sci. 609, 012085. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/609/1/012085
  DOI 10.1088/1755-1315/609/1/012085
   
 • Antova G. Dam deformation investigation based on periodically determined spatial chord length. Proceedings of SGEM2005, 2005, pp. 461–466.
  ISBN-10:954-91818-1-2, ISBN-13:978-954-91818-1-4
  EID: 2-s2.0-84890328306
  http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84890328306&partnerID=MN8TOARS
 • Antova G. Fidosova, L. Three-Dimensional Modelling of Spatial Data in Urban Territory. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021, 906(1), 012128
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/906/1/012128/meta
  DOI 10.1088/1755-1315/906/1/012128
 • Antova G. Application of terrestrial laser scanning to determine deformations – Practical aspects. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020, 609(1), 012086.
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/609/1/012086
  DOI 10.1088/1755-1315/609/1/012086
 • Antova G. Deformation analysis of results from geodetic measurements for dam deformation investigation. Proceedings of SGEM2006, 2006, pp. 145–150. ISBN-10:954-91818-1-2, ISBN-13:978-954-91818-1-4 EID: 2-s2.0-84890266996
  http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84890266996&partnerID=MN8TOARS
 • Antova G. Terrestrial Laser Scanning for Dam Deformation monitoring- Case Study Proceedings of FIG Working Week, Sofia, Bulgaria, 25-29 May 2015, Paper 7885.
  http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/papers/ts07e/TS07E_antova_7885.pdf
 • Antova G. Ch. Mickrenska,I. Kunchev. Point clouds in BIM- IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES); Online ISSN: 1755-1315; 2016, Sci. 44, 042034. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/4/042034; DOI 10.1088/1755-1315/44/4/042034
 • Point clouds in BIM- доклад изнесен на WMESS2016, Prague, Czech Republic, 5-9 September 2016;
 • Antova G. Registration process of Laser Scan Data in the field of deformation monitoring, WMESS2015, Prague, Czech Republic, 7-11 September 2015, Procedia Earth and Planetary Science, 2015, Volume 15, Pages 549-552, ISSN: 1878-5220. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878522015003598?via%3Dihub
  https://doi.org/10.1016/j.proeps.2015.08.096
 •  Terrestrial Laser Scanning for Dam Deformation monitoring- Case Study, FIG Working Week, Sofia, Bulgaria, 25-29 May 2015;
 •  Използване на наземни лазерни скенери за деформационни приложения, Годишник на УАСГ юбилеен, 2012;
 •  Terrestrial laser scanning for deformation monitoring of Studena dam, Annual of the UACG-Sofia, vol. XLV, fasc. VIII, 2011-2012;
 • Antova G. Visualization of geodata in dam deformation monitoring.  //Proceedings of III International Conference on Cartography and GIS, Nesebar, Bulgaria, 2010;
  https://cartography-gis.com/pdf/102_Antova_Bulgaria_paper.pdf
 •   3D laser scanning for dam deformation monitoring – VII-th SGEM,  Albena, Bulgaria, June 2007;
 •   Деформационен анализ на резултати от геoдезически измервания за изследване на деформации на язовирни стени–    доклад изнесен на VI-th SGEM, Albena, Bulgaria, June 2006, публикация в изданието на конференцията;
 •  Антова Г. Бързо и точно картографиране с 3D лазерно сканиране. //Годишник на УАСГ, 2006, том XLII, св. III, стр. 81- 88, ISSN 1310-814X
 •  Antova G. Rapid precise mapping with 3D laser scanning– доклад на I International Conference on Cartography and GIS, Borovec, Bulgaria, 2006, публикация в изданието на конференцията;
 •  Антова Г. Изследване на деформации на язовирни стени посредством периодично определяне на пространствени хорди -  V-th SGEM, Albena, Bulgaria, June 2005- доклад и публикация в изданието на конференцията;
 • Антова Г. Определяне на обеми на насипища чрез моделиране на повърхнини -   доклад  IV-th SGEM, Albena, Bulgaria, 2004.
 • Антова Г. Предизвикателства пред моделирането на облаци от точки за определяне на деформации. //Годишник УАСГ, 2018, том 51, брой 9, стр. 215 – 224, ISSN 1310-814X
 • Антова Г. Микренска Кр. Практически обоснована алтернатива на гирусния метод за измерване на посоки. //Годишник на УАСГ, Юбилеен-2002, София, ISSN 1310-814X
 • Антова Г. Използване на наземни лазерни скенери за деформационни приложения.  Годишник на УАСГ, том. XLV, св. VIII, стр. 71-78, 2011-2012, ISSN 1310-814X
 • Антова Г. Наземно лазерно сканиране за следене на деформации на язовирна стена "Студена". Годишник на УАСГ, том. XLV, св. VIII, 79-84 стр., 2011-2012, ISSN 1310-814X
 • Антова Г. В. Танев, В. Павлова, Ст. Любенова. Геометрично моделиране на метална конструкция по данни от лазерно сканиране. „Геодезия, картография, земеустройство“, бр. 1-2, 2021, p 46-50, ISSN 0324-1610
 • Антова Г. Микренска Кр.,Ив. Кунчев. BIM и жизнения цикъл на сградите. „Геодезия, картография и земеустройство“, бр. 1-2‘2017 г., LVII, стр. 14-17, ISSN 0324-1610
 • Антова Г. Оценка на грешките при наземно лазерно сканиране и намаляване на тяхното влияние. сп. „Геодезия, картография и земеустройство“, бр. 5-6‘2019 г., LIX, стр. 15-19, ISSN 0324-1610

 

Информация

Хоби

Ски