Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели /

доц. д-р инж. Димитър Бошнаков

Център за научни изследвания и проектиране - Ръководител направление

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации

доц. д-р инж. Димитър Бошнаков
Кабинет Блок Б, етаж 11, каб. 1112-2
Приемно време

вторник, 11-12 ч.

Телефон 9635 245/707
E-mail dimbosh_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

"Строителни материали" за специалност ТС

"Строителни материали" за специалности: ССС, ТС, ВиК, ХС - задочно обучение

"Строителни изолации" за специалност ТС

"Строителни изолации" за специалност ССС - задочно обучение

Лекционният материал във вид на презентации, за посочените дисциплини и специалности, е качен на ел. платформа на УАСГ.

Образование

2010-2012г. Свободна докторантура - УАСГ, гр. София;
1988-1989г. Педагогически курс - ВА “Г.С.Раковски”, гр. София;
1986-1987г. Следдипломна специализация "Инж.-специалист по приложна математика", TУ - София;
1981-1986г. Висше образование - "Инженер по ТС - пътно строителство" (Магистър-инженер), ВИАС;
1975-1979г. Средно образование-спец. “Строителство и архитектура”, Стр.техникум “Хр.Ботев”-София.
 

Професионални умения

Преподавател, изследовател и експерт в областта на строителните материали и изолации;
Ръководство на акредитирана лаборатория и на обектова лаборатория; Експерт по изпитване на строителни материали и по оценяване на съответствието на строителни продукти;
Разработване на Български Технически Одобрения (БТО) на строителни продукти;
Изготвяне на технически становища, експертизи и др.

Научни интереси

Подобряване свойствата на бетона; Специални бетони; Пенополистиренбетон; Термоизолационни блокове от ЕРS - оставащ кофраж за изграждане на бетонни и стоманобетонни стени в сгради и др.
 

Научна дейност

2012г.   Докторантура на тема „Изменение свойствата на бетонната смес и бетона при използване на механично активирана вода“;
2009-2010г.   Структурен проект УАСГ: „Разработване на методики за изпитване на строителни материали и за национални технически одобрения, включително верификация на методи за изпитване на строителни материали, съгласно хармонизираните европейски стандарти“;
2010-2013г.   Научен проект, финансиран от Фонд "Научни изследвания": “Изследване на технологичните процеси при изработване на топлоизолационен материал - пеностъкло, получен в модел на разпенваща секция на нова вертикална уредба за производство».
 

Участие в научно-изследователски проекти

2001-1022г.   Участие в над 12 научно-изследователски проекта в УАСГ;

2004-2022г.   Изготвени над 35 бр. БТО (нормативни документи), издадени от ЦНИП при УАСГ, Направление “ОССП и ИБТО”.

Участие в проектиране и строителство

Междулабораторен технически проект МС 01/2008 - агрегати и минерални материали;
Проучване (изследване) показателите на бетона на язовирна стена “Чаира” 2008/09г.;
Междулабораторно сравнително изпитване ВМ-S3/2009 – армировъчна стомана;
Междулабораторно сравнително изпитване МСБетон 05 / 2011;
Междулабораторен технически проект МС 05/2012 - ЕДМ;
Изследвания за установяване показателите на бетона от обект: “Язовирна стена Студена”;
Изследване на показателите статичен модул на еластичност при натиск и съсъхване на серия бетони на фирма “Златна Панега Бетон” ЕООД, гр. София, 2013г.;
Проектиране състави на бетони, лабораторни и обектови изпитвания, оценяване съответствието якостта на бетони, произвеждани от Транспортстрой” ЕООД, гр. София 2009 – 2013г.;

Проектиране състави на обикновени и водоплътни бетони, пръскани бетони, торкрет, инжекционни разтвори, лабораторни и обектови изпитвания, оценяване съответствието якостта на бетони, влагани в обект „Разширение на Метрополитена в гр. София“ 2010 – 2014г. и др.

Други длъжности и дейности

Ръководител Направление „Оценяване съответствието на строителните продукти и издаване на БТО” към ЦНИП - УАСГ

Публикации

Над 30 бр. публикации в областта на строителното материалознание.

Друга информация

2005-2010г. Ръководител първоначални изпитвания типа на продукти на редица водещи фирми, предлагащи на пазара в България: EPS, XPS, хидроизолационни материали, саморазливни настилки, епоксидни покрития, полиестерни декоративни мазилки, плочи от дървесни влакна и др.
2005-2014г. Ръководител лабораторни изпитвания на строителни продукти – минерална вата, армировъчна стомана, цимент, добавъчни материали, химически добавки, бетонни смеси и бетони, торкрет, разтвори, защитни покрития, импрегнатори, бентонит, циментови лепила за плочки и др.
2006-2007г. Оценяване съответствието на строителни продукти - пластмасови дюбели, добавъчни материали, бетони, произвеждани в заводски условия, разтвори и др.
2010-2014г. Установяване якостта на натиск на бетони в съществуващи стоманобетонни конструкции от обекти на територията на гр. София и страната и изготвяне на експертни становища и технически експертизи в тази насока:  конструктивни елементи на III, IV и V ет. от цех “Склад и опаковки” – сграда “Опаковка” на “Агрополихим” АД, гр. Девня; стоманобетонни фундаменти на обект: “Филмови студия, Комплекс І в УПИ VІІ-198, за Киноцентър, кв. 1, м. “Национален Киноцентър”, р-н “Витоша”; носеща конструкция на обект: “Хирургичен блок “Б” към “МБАЛ - Пазарджик” АД; «Бизнес парк «София едно» - етап 1, бул. «Шипченски проход» 63; вертикални елементи над фунд. плоча на обект: “Офис сграда със смесено предназначение с подземни гаражи и кафене”, кв. “Бояна”; “Брего-укрепителна стена” в м. “Прибой”, кв. Галата, гр. Варна; конструкция на обект: “Офис сграда “Енерджи център” УПИ І-5, кв. 524, мгц Г. 14”, гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 77; изградени участъци от фундаментната плоча на обект: “Paradise Centre”, гр. София; бетон с ранно декофриране за обект: «Разширение на метрото–II етап, I метродиаметър, Лот 2“, гр.София; “Жилищна сграда с подземни и надземни гаражи в УПИ Х-5, кв. 180, м. Западно направление р-н Възраждане, гр. София; „Подземен триетажен паркинг с гаражи и открит паркинг в УПИ I, кв. 330, кв. „Възраждане“, гр. Русе“; армировъчни стомани за обект: “Бизнес център “Литекс” и др.

2008-2013г. Ръководител УСИЛ при УАСГ

2017-2020г. Ръководител Направление "Оценяване съответствието на строителните продукти и издаване на БТО" към ЦНИП при УАСГ

КонспектиУчебни материали


Други