Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Преподаватели /

доц. д-р инж. Владимир Яков

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

доц. д-р инж. Владимир Яков
Кабинет Б4
Приемно време

Приемно време за периода от 03.06.24 г. до 07.06.24 г. - от 10:15 до 11:15 

При контакти по ел. поща, моля използвайте официалните си e-maili !

Телефон 9635245/308
E-mail yakov_fce@uacg.bg
Семейно положение неженен
Постъпил в УАСГ 2007

Лекционни курсове

ПИИС - специалност ВиК, ХМС, ХТС, ИЕ 1 курс лекции.

АИТ - специалност ВиК, ХМС, ХТС, ИЕ 2 курс лекции.

Образование

Магистър инженер УАСГ специалност Транспортно строителство 2002 г.

Образователна и научна степен доктор по научна специалност 02.15.04 -

(защитена дисертация на тема "Оценка на надеждността на стоманени покривни конструкции" на 11.11.2010 г.) с научни ръководители проф. д-р инж. Димитър Даков и доц. д-р инж. Димитър Цанев

Езици

английски и руски

Научни интереси

 -компютърно моделиране на строителни конструкции

-обектно ориентирано програмиране

-вероятностни методи и методи на изкуствен интелект за решаване на инженерни задачи

Членство

 Съюз на учените в България

Публикации

Учебни материалиКурсови задачи и задания