Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Преподаватели /

доц. д-р арх. Емил Йорданов

Архитектурен факултет, Катедра История и теория на архитектурата - Ръководител катедра

доц. д-р арх. Емил Йорданов
Кабинет А703
Приемно време

летен семестър 2023 г.

четвъртък 10-12 ч. в А 703

и по допълнителна уговорка

Телефон 9635245/387
E-mail emj_far@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Русе, България 23 октомври 1961
Семейно положение разведен
Постъпил в УАСГ 1994

Лекционни курсове

Основи на архитектурното проектиране - в курса на редовно обучение

Планиране на територии с исторически ресурс - в магистърска програма

Подробно устройствено планиране на територии с историческо наследство - в магистърска програма

Съвременна намеса в историческа среда - в магистърска програма

Образование

висше - Архитектура

Езици

Английски език - писмено и говоримо

Руски език - писмено и говоримо

Френски език - кореспондентно ниво

Професионални умения

в академично-учебната сфера, архитектурно-строително инвестиционно проектиране и устройствено планиране, дейности по опазване на недвижими културни ценности, консултации и експертизи, строителен надзор

Научни интереси

теория на архитектурата; опазване на недвижими културни ценности - устройствено планиране и физическа консервация на ценностите; съвременни методи за опазване и социализация на ценностите

Научна дейност

участие в научни проекти и форуми; защитен докторат на тема "Развитие на жизнена среда с исторически ресурс"; изготвено Методическо ръководство за провеждане на упражнения и учебна практика по дисциплината "Основи на архитектурното проектиране"; монографии: "Възникване и развитие на строителната култура и професията на архитекта", "Произходи на националната ни архитектура"; подготовка на учебник по дисципината "Основи на архитектурното проектиране"; подготовка на учебни програми към избираем магистърски курс; изготвени задания за курсови проекти; изготвени методически указания по отделни дисциплини; конспект за изпит; рецензии.

Членство

САБ, КАБ, ICOMOS

Участие в научно-изследователски проекти

над десет, основно свързани с тематични и прединвестиционни проучвания за територии и обекти в страната с изявен исторически и природен ресурс

Участие в проектиране и строителство

Проекти и реализации в областта на Опазване на културното наследство, авторски и в колектив : устройствени схеми, проекти и планове за територии с исторически и природен ресурс ; експониране, благоустройство на исторически територии и обекти ; проекти за адаптация на сгради - културни ценности ; проекти за физическа консервация на исторически обекти; програми, стратегии и концепции за пространствено развитие на исторически територии.

Авторски проекти и реализации в областта на жилищните и обществени сгради, градоустройство (общи и подробни устройствени планове).

Независим строителен надзор, консултации, експертизи.

Участие в международни проекти

над десет, основно свързани с приложна и развойна дейност за обекти на културното наследство - в сферите на градското планиране, образованието, следдипломното обучение, др.

Научни и академични длъжности

 образователна и научна степен "доктор"; академична длъжност "доцент", ръководител катедра

Ключови думи за научно-изследователска дейност

историческо наследство и социална среда - културна идентичност; пространствена памет – селищен генотип; опазване – развитие; архитектура, урбанизъм, пространствена (социална) антропология

Други длъжности и дейности

експерт на фондация "Ромуалдо дел Бианко", Флоренция, Италия 2002 - 2012 г.

член на дружествения съвет на дружество УАСГ в САБ 2009 - 2021 г.

член на Постоянната комисия по международна дейност към УС на САБ 2010 - 2023 г.

член на УС на САБ 2014 - 2019 г.

официален представител на КАБ и САБ в Архитектурния съвет на Европа (АСЕ) 2016 - 2019 г.

член на Екзекутивния борд на АСЕ 2017 - 2018 г.

Публикации

над 30 в национални и чуждестранни периодики; в издания от конференции и симпозиуми

Книги


Учебни материалиХоби

рисуване, спорт