Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Преподаватели /

проф. д-р инж. Борислав Белев

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции - Ръководител катедра

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

проф. д-р инж. Борислав Белев
Кабинет Б736
Приемно време

Приемно време за летен семестър на настоящата учебна година: вторник (15-17 ч.) и четвъртък (11-13 ч.).

За дипломантите може да се осигури допълнително приемно време съобразно текущите ангажименти в конкретната седмица.


 

Телефон 9635245/553
E-mail belev_fce@uacg.bg
Уебсайт https://www.researchgate.net/profile/Boris-Belev
Семейно положение женен, с две деца
Постъпил в УАСГ 1990

Лекционни курсове

Метални конструкции, Специални стоманени конструкции, Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия, Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции.

 

Образование

1986 - 1989 Редовна аспирантура във ВИАС, София, катедра МДПК Придобита научна степен: КТН по спец. 02.15.04 Строителни конструкции (метални конструкции); Научен ръководител: проф. д-р инж. Любчо Венков.

1985 - 1986 Следдипломна специализация във ВМЕИ, София, Център по приложна математика; Придобита квалификация: инженер-специалист по приложна математика и информатика;

1980 - 1985 Редовен студент във ВИАС, София, спец. ПГС-конструкции; Завършен с отличен успех като първенец на випуска;

Специализации в чужбина:

1993 - 1994 Специализация по земетръсно инженерство във фирмата Taisei, Токио, Япония;

1995 - 1996 Специализация по Еврокод 8 в Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark (DTU), Дания;

1999 Специализация по моделиране, изследване и проектиране на комбинирани конструкции в Department of Structural Engineering, Chalmers University of Technology, Гьотеборг, Швеция;

Езици

Английски - отлично, Руски - добре, Немски - ограничено

Научни интереси

• Поведение на стоманени рамки и елементи, подложени на нецентричен натиск;

• Носимоспособност на стоманени конструкции, усилени под натоварване;

• Комбинирани стомано-стоманобетонни елементи и конструкции;

• Изследване и проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия;

• Съвременни методи за сеизмична защита - демпферни системи и сеизмична изолация;

• Проектиране на многоетажни и високи сгради и осигуряване срещу верижно разрушаване.

 

 

Научна дейност

https://scholar.google.bg/citations?user=F_Eve0IAAAAJ&hl=bg

Членство

Член на КИИП (София-град) с пълна проектантска правоспособност

Участие в научно-изследователски проекти

Възможности за прилагане на демпферни системи за сеизмично осигуряване на сгради в България. Б. Белев и колектив, ЦНИП при УАСГ, 2001-2002 год.

Ръководител на научно-изследователски проекти, финансирани от ЦНИП при УАСГ (БН-6/2001, БН-90/2009, Д-41/08, БН-122/2011, БН-161/2014) и участие в проект, финансиран от ФНИ при МОН (ТН-1409/04 “СЕИЗМИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА МНОГОЕТАЖНИ СГРАДИ ЗА УСЛОВИЯТА НА СР ВИЕТНАМ")

Участие в проектиране и строителство

* Консултант по прилагане на демпферни системи за сеизмична защита на сгради и съоръжения за различни обекти в чужбина

* Проектант на стоманената покривна конструкция на спортна зала "Арена Самоков" в град Самоков (2006-2007 г.).

* Проектант на стоманената конструкция на надстройката (допълнителен етаж) на ВАС, бул. Ал. Стамболийски, гр. София (2004-2005 г.)

* Идеен проект "Stonehenge 21", участвал в международния конкурс на Японската асоциация по сеизмична изолация(www.jssi.or.jp) и отличен с почетна награда (2004 г.). В него е разработена концепция за обща сеизмична защита на комплекс от сгради с използване на система за контрол на реагирането.

* Втори етап на националния конкурс по "Изготвяне на идеен проект за опазване на църквата "Св. Четиридесет мъченици" и манастира "Великата лавра" в гр. Велико Търново. Възложител: Министерство на културата. Проектантски колектив: арх. Емил. Йорданов, арх. Ст. Караянев и инж. Борислав Белев. Проектът е контрактуван (ноември 1999 год.).

* КТК на Стоманена конструкция, Разширение на летище "Бургас" (1998 год.)

* Посещение на пострадалите райони в Турция след силните земетресения от август и ноември 1999 год. Обследване на повредени и разрушени сгради, анализ на причините и обсъждане на подходите за намаляване на сеизмичния риск в рамките на 3-ия Турско-Японски семинар по земетръсно инженерство (февруари 2000 год., Истанбул);

* Участие в редица експертизи (1992-1998 год.), възложени на НИС при УАСГ, по обследване на състоянието, диагностика на повредите, оценка на носимоспособността и изготвяне на препоръки за подобряване на надеждността и дълготрайността на стоманените конструкции на промишлени сгради и съоръжения (Металургичен комбинат-Перник, МДК-Пирдоп, MOK "Асарел-Медет" АД и др.)

Участие в международни проекти

Участие в работна група на тематичната мрежа EUCEET-European Civil Engineering Education and Training (в рамките на програма СОКРАТ), посветена на усъвършенстване на висшето строително образование в Европа.

Участие в работна група на тематичната мрежа E4 (в рамките на програма СОКРАТ), посветена на усъвършенстване на висшето инженерно образование в Европа.

Участие в научно-изследователски проект по експериментално и числено изследване на нова демпферна система за сеизмична защита (DTU, Denmark и NCREE, Taiwan).

Участие в научно-изследователски проект на тема "Сеизмично осигуряване на многоетажни сгради за условията на СР Виетнам (UACEG, Sofia и IBST, Hanoi).

Гост-преподавател по програма ЕРАЗЪМ, ЕРАЗЪМ+ и други европейски програми за академичен обмен:

Aristotle University, Солун, Гърция - 2006 г.

Istanbul Kultur University, Истанбул, Турция - 2009 и 2010 г.

BAUHAUS Summer School, Ваймар, Германия - 2011 г.

KTU, Каунас, Литва - 2016 г.

NUCE (National University of Civil Engineering), Ханой, СР Виетнам - 2017 г.

RTU, Рига, Латвия - 2019 г.

 

Научни и академични длъжности

април 2012 до сега: Професор по стоманени конструкции в катедра МДПК

април 2003 - март 2012: Доцент в катедра МДПК

януари 1995 - март 2003: Гл. асистент в катедра МДПК (Строителен факултет на УАСГ)

дек.1991 - декември 1994: Ст. Асистент в катедра МДПК

юли 1990 - ноември 1991: Асистент към катедра МДПК

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Стоманени конструкции

Комбинирани конструкции

Земетръсно инженерство

Моделиране и нелинейно изследване

Други длъжности и дейности

2000 - 2012: Факултетски координатор по програма СОКРАТ/ЕРАЗЪМ на Строителния Факултет на УАСГ. от 2003 - : Член на Факултетния съвет на Строителен факултет

Участие в различни работни групи на ТК56 към БИС (Български институт по стандартизация) по въвеждане на Еврокод 3 (Стоманени конструкции), Еврокод 4 (Комбинирани конструкции), Еврокод 5 (Дървени конструкции) и Еврокод 9 (Конструкции от алуминиеви сплави).

Публикации

1. Belev, B. Numerical studies on the seismic performance of friction-damped steel frames. Third Japan-Turkey Workshop on Earthquake Engineering. Istanbul, Turkey, February 2000.

2. Belev, B. Finite element analyses of steel-concrete subassemblage with partial shear connection. The Paramount Role of Joints into the Reliable Response of Structures. NATO Advanced Research Workshop, Ouranoupolis, Greece, May 2000, Kluwer.

3. Mualla, I.H., and Belev, B. Performance of steel frames with a new friction damper device under earthquake excitation. International Conference on Advances in Structural Dynamics, Hong Kong, December 2000.

4. Белев, Б. , Николов, Ат. и З. Бонев. Сеизмично осигуряване на сгради и съоръжения с демпферни системи - възможни приложения в нашата строителна практика. Сп. Строителство, кн. 2/2002.

5. Mualla, I.H., and Belev, B. Performance of steel frames with a new friction damper device under earthquake excitation. Engineering Structures, vol. 24, 2002, pp. 365-371. Elsevier. По данни на БИЦ на УАСГ към 29.02.2016 г. статията има общо 86 цитирания според SCOPUS и 67 цитирания според Web of Science.

6. Mualla, I.H., Nielsen, L.O., Belev, B., Liao, W.I., Loh, C.H., and A. Agrawal. Performance of friction-damped frame structure - shaking table testing and numerical simulations. 7th US National Conference on Earthquake Engineering. Boston, July 2002.

7. Mualla, I.H., Nielsen, L.O., Belev, B., Liao, W.I., Loh, C.H., and A. Agrawal. Numerical predictions of shaking table tests on a full-scale friction-damped structure. 12th Eur. Conf. on Earthquake Engineering, London, Sept. 2002.

8. Belev, B. and Parvanov, B. Analysis and design of steel frame structures with hysteretic damping systems. ELERR International Conference, Bucharest, Oct. 2002.

9. Белев, Б. "Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия (кратък лекционен курс)", УАСГ, София, 2002.

10. Белев, Б., Първанов, Б., и Д. Димитров. Проектът Stonehenge 21. Международна научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, септ. 2006, Варна.

11. Даков, Д., Линков, Г. и Б. Белев. Поуки от аварията на окачения таван на новия терминал на Летище-София. Международна научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, септ. 2006, Варна.

Информация