Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Васил Йорданов

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството

гл.ас. д-р инж. Васил Йорданов
Кабинет Б1033
Приемно време

Вторник от 11:00 до 12:00

Телефон +359 885 525 765
E-mail vyordanov_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане Разлог
Семейно положение женен

Лекционни курсове

Нормативна база в строителството

Икономика на строителството

Организация и управление на строителството

Образование

2015г. - Доктор по Научна специалност 05.02.21 „Организация и управление на производството /Строителство/”, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София;

2010г. - Университет по архитектура, строителство и геодезия, Хидротехнически факултет, квалификация – строителен инженер по „Водоснабдяване и канализация”

2005г. - Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" - Благоевград; специалност: "Строителство и архитектура";

Езици

Английски език: писмено и говоримо - добро ниво.

Научни интереси

Управление на проекти в строителството; Нормативна база в строителството; Икономика на строителството; Организация и Управление на строителството; Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.

Научна дейност

Управление на проекти в строителството; Нормативна база в строителството; Икономика на строителството.

Членство

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП);

УС на Българска асоциация по подземни води (БАПВ);

Българска асоциация по водите (БАВ).

Научни и академични длъжности

2015 - гл. асистент

2012 - асистент

2011 - хон. асистент

Хоби

Ски