Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Преподаватели /

доц. д-р инж. Калин Радлов

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството

доц. д-р инж. Калин Радлов
Кабинет Б1048
Приемно време

Сряда: 14:00 - 15:00

Петък: 10:00 - 11:00

Телефон 0885/208879
E-mail radlov_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

"Оценка на машини, съоръжения и оборудване" за ГФ - УУЗИ

"Строителни машини" за СФ-ССС, ФТС и ХТФ

"Строителни машини" за СФ-ССС англоезично

"Строителни машини и механизация" за СФ-УС

"Практика по строоителни машини" за СФ-ССС, ФТС, СФ-ССС АЕО и ХТФ

"Сградни инсталации" за СФ - ЕЕС

"Сградни инсталации и съоръжения" за СФ - УС

"Инженерни инсталации в сгради" за СФ-ССС

Образование

 2007-магистър-машинен инженер, специалност "Машиностроене и уредостроене" (Първенец на випуска, удостоен с Грамота от Декана на Машиностроителен Факултет на ТУ-София).

2010-доктор по специалност "Подемно-транспортни машини". Тема на докторска дисертация: "Сеизмична квалификация на носеща конструкция на мостов кран"

2013-доцент по специалност "Пътни и строителни машини"

 

Езици

английски език - мн. добро

немски език - добро

руски език - средно

Научна дейност

 Списък със забелязани цитрания на доц. д-р инж. Калин Радлов (към дата 31.05.2023 г.)

Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни

Публикация: Radlov К., G. Ivanov, Analysis of accidents with tower cranes on construction sites and recommendations for their prevention, XI International Scientific Conference „Civil  Engineering  Design and  Construction“, Sept. 10-12, 2020, Varna, Bulgaria, DCB 2020, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 951 (2020) 012025, IOP Publishing, doi:10.1088/1757-899X/951/1/012025; №3641 в НРС);

 

 

Цитиране: Harichandran, A., Raphael, B., & Mukherjee, A. (2022). Equipment activity recognition and early fault detection in automated construction through a hybrid machine learning framework. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 1–16. https://doi.org/10.1111/mice.12848

10

 

Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране

Публикация:  Радлов К., В. Панов, Влияние на окачения товар върху деформационното състояние на мостов кран при външно вертикално динамично въздействие, Строителство, кн. 6, 2012, стр. 2-10 (ISSN  №0562-1852 (print); №3095 в НРС)

 

 

Цитиране: Учебник „Конструктори за строителни инженери – сглобяемите едноетажни сгради от стоманобетонни елементи“, ISBN : 978-954-331-103-3, автор: доц. д-р инж. Станислав Цветков, изд. ВСУ „Л. Каравелов“, София, 2019

2

 

Публикация: Радлов К., и др, Методика за статистически анализ на причините за аварии с товароподемни кранове, Българско Списание за Инженерно Проектиране, бр. 12, 2012, стр.51-57 (ISSN  №1313-7530 (print); №662 в НРС)

 

 

 

 

Цитиране: Коцев Н., Л.Лазов, Безопасност и оценка на риска при товароподемни кранове, Сборник с доклади от "Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна, железопътна техника и технологии" на Факултет по Транспорта към ТУ-София, БулТранс 2014, гр. Созопол, 17-19 септември 2014г

3

 
 

Публикация: Радлов К., и др, Методика за статистически анализ на причините за аварии с товароподемни кранове, Българско Списание за Инженерно Проектиране, бр. 12, 2012, стр.51-57 (ISSN  №1313-7530 (print); №662 в НРС)

 

 

Цитиране: Кърцелин Е., Ж. Илиев, И. Йочев, П. Петров, П. Давидов, Изследване на ролкови направляващи устройства на подемни съдове на главна клеткова подемна уредба в рудник "Бабино", мини "Бобов Дол",  Годишник на МГУ Св. Иван Рилски- София, Том 55, свитък 3, Механизация, електрификация и автомотизация на мините, стр. 135-137, 2012г;

3

 
 

Публикация: Радлов К., и др, Методика за статистически анализ на причините за аварии с товароподемни кранове, Българско Списание за Инженерно Проектиране, бр. 12, 2012, стр.51-57 (ISSN  №1313-7530 (print); №662 в НРС)

 

 

Цитиране: Първанов С., Л.Хрисчев, Аварии по време на строителството - състояние и проблеми, XII Международна научнa конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 08-10 септември 2022 г, Варна, стр.128-139, (ISSN 2738-7887 (Online); ISSN 2738-7879 (CD-ROM); №3641 в НРС)

3

 

Публикация: Radlov К., G. Ivanov, Analysis of accidents with tower cranes on construction sites and recommendations for their prevention, XI International Scientific Conference „Civil  Engineering  Design and  Construction“, Sept. 10-12, 2020, Varna, Bulgaria, DCB 2020, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 951 (2020) 012025, IOP Publishing, doi:10.1088/1757-899X/951/1/012025; №3641 в НРС)

 

 

Цитиране: Първанов С., Л.Хрисчев, Аварии по време на строителството - състояние и проблеми, XII Международна научнa конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 08-10 септември 2022 г, Варна, стр.128-139, (ISSN 2738-7887 (Online); ISSN 2738-7879 (CD-ROM); №3641 в НРС)

3

 

Публикация: Радлов К. и др, Методика за статистически анализ на причините за аварии с товароподемни кранове, Българско Списание за Инженерно Проектиране, бр. 12, 2012, стр.51-57 (ISSN  №1313-7530 (print); №662 в НРС)

 

 

Цитиране: Първанов С., "Аварии в строителството - причини, последици, защита", Хабилитационен труд - монография - София, 183 стр., ISBN 978-954-348-233-7 - 2022

3

 

Публикация: Радлов К., Анализ на риска от авария на подвижен кулокран с невъртяща се кула причинена от технически неизправности, Сборник с доклади, Международна научна конференция - Проектиране и строителство на сгради и съоръжения, ВСУ Черноризец Храбър, стр. 128-136, Варна, 2012 (ISSN 2367-7252 (CD/DVD); ISBN  №1314-3816 (print); №2774 в НРС)

 

 

Цитиране: Първанов С., "Аварии в строителството - причини, последици, защита", Хабилитационен труд - монография - София, 183 стр., ISBN 978-954-348-233-7 - 2022

3

 

Публикация: Radlov К., G. Ivanov, Analysis of accidents with tower cranes on construction sites and recommendations for their prevention, XI International Scientific Conference „Civil  Engineering  Design and  Construction“, Sept. 10-12, 2020, Varna, Bulgaria, DCB 2020, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 951 (2020) 012025, IOP Publishing, doi:10.1088/1757-899X/951/1/012025; №3641 в НРС);

 

 

Цитиране: Първанов С., "Аварии в строителството - причини, последици, защита", Хабилитационен труд - монография - София, 183 стр., ISBN 978-954-348-233-7 - 2022

3

 

Публикация: 48. Радлов К., Л. Хрисчев, Ю.Работова-Христова, Я. Кънчева, Екологичните показатели на строителните машини в контекста на устойчивото строителство, София, Сборник с доклади на XIX Международна научна конференция “ВСУ 2019” – София, 2019, стр.7.02-1 – 7.02-8 (ISBN 1314-071X (print), №1902 в НРС)

 

 

Цитиране: Лапидус А., Македонска Р. Оценка экологического показателя при устройстве строительной площадки. Научно-технический журнал „Строительное производство”,Москва, Русия, бр.3, 2019, стр. 2-8. ISSN 2658-5340

3

 

Публикация: Радлов К., и др, Методика за статистически анализ на причините за аварии с товароподемни кранове, Българско Списание за Инженерно Проектиране, бр. 12, 2012, стр.51-57 (ISSN  №1313-7530 (print); №662 в НРС)

 

 

Цитиране: Митрев. Р, Математическо моделиране на развитието на аварии на строителни машини чрез вериги на Марков, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ВТУ “Тодор Каблешков”, София, том 20, брой 1, 2022г, статия No: 2193; стр.V-19 ÷ V-25 (ISBN №1312-3823 (print); ISSN №2367-6620 (online))

3

 

Публикация: К. Радлов, Ф.Красини, Натоварвания от климатични въздействия върху носещи конструкции на кулови кранове и тяхното нормативно осигуряване, Българско Списание за Инженерно Проектиране, бр. 18, 2013, стр.51-58, (ISSN  №1313-7530 (print); №662 в НРС) 

 

 

Цитиране: Иванова Е., С. Матев, С. Иванова – Влияние на климатичните промени върху транспортната инфраструктура в България,  Годишник на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия - 2023г, Том. 56, Брой 1, София, 2023, стр.117-131, (ISSN  №1310-814Х (print); 2534-9759 (online))

3

 

Публикация: Н. Коцев, К. Радлов, Якостна проверка на носещата конструкция на мостов кран в условията на сеизмично въздействие „Механика на машините”, Изд. на ТУ–Варна, № 87, година XVIII , кн. 3, 2010, 71-76 стр (ISSN/ISBN  № 0861-9727;  №1956 в НРС).

 

 

Цитиране: Л.Лазов, Е.Ринкова, Д.Вражилски, К.Кръстанов, Върху изследването на носещата конструкция на главна греда на козлови кран в условия на динамично натоварване от земетресение, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ВТУ “Тодор Каблешков”, София, том 21, брой 1, 2023г, статия No: 2340; стр.V-1 ÷ V-10 (ISBN №1312-3823 (print); ISSN №2367-6620 (online);  №1957 в НРС)

3

 

Учебник: Радлов К., Машини за строителство, Издателство "Пропелер", София, 2014г, 321 стр,  ISBN 978-954-392-293-2

 

 

Цитиране: Б. Николов, Изследване на технически характеристики на хидравлични багери, Годишник на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия - 2017г, Том. 50, Брой 1, София, 2017, стр.1-7, (ISSN  №1310-814Х (print); 2534-9759 (online))

3

 

Публикация: К. Радлов, Ж.Илиев, Е.Кърцелин, Избор на подемно-транспортни машини за обслужване на открит строителен склад, Сборник с Доклади, XI-та Национална конференция с международно участие по Открит и Подводен Добив на Полезни Изкопаеми, стр.215-222, гр. Варна, 2011 (ISBN  №1314-8877 (print); ISSN №2535-0854; №3152 в НРС).

 

 

Цитиране: Л.Лазов, Е.Ринкова, Д.Вражилски, К.Кръстанов, Върху изследването на носещата конструкция на главна греда на козлови кран в условия на динамично натоварване от земетресение, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ВТУ “Тодор Каблешков”, София, том 21, брой 1, 2023г, статия No: 2340; стр.V-1 ÷ V-10 (ISBN №1312-3823 (print); ISSN №2367-6620 (online);  №1957 в НРС)

3

 

 

 

 

Общо събрани точки от цитирания (към дата 31.05.2023 г)

51

 

 

 

Публикации

 


Вид

Заглавие (на оригиналния език на публикацията)

Съавтори

Година на издаване (данни за списанието/сборника, в който е публикувана статията или доклада; заглавие, година, брой, страници)

Информационна база данни в която е индексирана/реферирана или № на списание в националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране

 

 

 

 

 

 

1

М

Осигуряване на безопасността при експлоатация на товароподемни кранове в строителството

 

2022, София, стр. 135, Издателство "Пропелер", ISBN 978-954-392-731-9 - 2022

 

 

 

 

 

 

 

1

У

Оценка на машини и оборудване за строителството

И.Митев

2022, София, стр. 144, Издателство "Пропелер", ISBN 978-954-392-691-6 - 2022

 

2

У

Строителни машини и механизация

Г.Иванов

2022, София, стр. 363, Издателство "Пропелер", ISBN 978-954-392-681-7- 2022

 

 

 

 

 

 

 

1

Д

Analysis of accidents with tower cranes on construction sites and recommendations for their prevention,

G. Ivanov

XI International Scientific Conference „Civil  Engineering  Design and  Construction“, Sept. 10-12, 2020, Varna, Bulgaria, DCB 2020, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 951 (2020) 012025, IOP Publishing, doi:10.1088/1757-899X/951/1/012025)

№3641 в НРС

2

С

Якостна проверка на носещата конструкция на мостов кран в условията на сеизмично въздействие

Н. Коцев

Списание „Механика на машините”, Изд. на ТУ–Варна, № 87, година XVIII , кн. 3, 2010, 71-76 стр (ISSN/ISBN  № 0861-9727)

№1956 в НРС

3

С

Синтез на геометричните параметри на звената на стрелови механизъм на портален кран

С.Брадинов, Н.Коцев, А.Тончева

Списание „Механика на машините”, Изд. на ТУ–Варна, кн. 5, 2007, 11-14 стр (ISSN/ISBN  № 0861-9727)

№1956 в НРС

4

С

Якостна проверка на стрелата на портален кран

Н.Коцев, С.Брадинов

Списание „Механика на машините”, Изд. на ТУ–Варна, кн.4, 2008, 63-67 стр (ISSN/ISBN  №0861-9727)

№1956 в НРС

5

C

Experimental research of loads acting in bridge crane wheel flange in case of earthquake

J.Iliev,

E.Kartzelin

Annals of the "Constantin Brâncuşi" University of Târgu Jiu, Romania, Engineering Series, Issue 4/ 2010 , p.21-30

Годишник на Румънски университет

6

C

Върху избора на сечението на главна греда на двугредов мостов кран при малки товароподемности

Н.Коцев

Българско Списание за Инженерно Проектиране, бр. 1, 2008,  97-102 стр (ISSN  №1313-7530 (print))

№662 в НРС

7

С

Експериментално изследване на главната греда на мостов кран при сеизмично въздействие чрез умален физичен модел,

 

Годишник на МГУ Св. Иван Рилски - София, Tom 53, Св.III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, 2010, 57–61 стр. (ISBN №1312-1820 (print))

2842 в НРС

8

C

Изследване на влиянието на крановите параметри върху собствените честоти и сеизмичните натоварвания на главна греда на мостов кран

 

Списание „Механика на машините”, Изд. на ТУ–Варна, кн. 1, 2011, 25-29 стр (ISSN/ISBN  №0861-9727)

№1956 в НРС

9

Д

Натоварване от мостов кран върху строителната конструкция при случай на неизправен подкранов път

 

Сборник с Доклади, Пета международна научно-приложна конференция - Архитектура, Строителство- Съвременност, стр.426-435, гр. Варна, 2011 (ISSN 2367-7252 (CD/DVD); ISBN  №1314-3816 (print))

2774 в НРС

10

Д

Избор на подемно-транспортни машини за обслужване на открит строителен склад

Ж.Илиев, Е.Кърцелин

Сборник с доклади на XI-та Национална конференция с международно участие по Открит и Подводен Добив на Полезни Изкопаеми, стр.215-222, гр. Варна, 2011 (ISBN  №1314-8877 (print); ISSN №2535-0854)

3152 в НРС

11

C

Seismal safety of bridge crane's steel structures operating in NPPs

V.Panov

RECENT- Industrial Engineering Journal, Transilvania University of Brasov, Romania,  vol.12, No.2(32), pp.161-167, Romania, 2011

Румънско научно списание

12

С

Методика за статистически анализ на причините за аварии с товароподемни кранове

Р. Митрев, Е.Ринкова

Българско Списание за Инженерно Проектиране, бр. 12, 2012, стр.51-57 (ISSN  №1313-7530 (print))

№ 662 в НРС

13

Д

Анализ на динамичното поведение на стрелата на багер "драглайн" при неустановен режим на работа на подемния механизъм

Ж.Илиев, Е.Кърцелин

Сборник с доклади на XII Международна Научна Конференция ВСУ'2012, ВСУ „Черноризец Храбър“, стр. III-74- III-80, София, 2012 (ISSN 2367-7252 (CD/DVD); ISBN  №1314-3816 (print))

№ 2774 в НРС

14

Д

Изследване на натоварването на релсови колела на машини при механични вибрации към опорите

Л.Лазов

Сборник с доклади на Десета национална младежка научно-практическа сесия 2012 към Федерация на Научно Техническите Съюзи в България, стр. 267-272, София, 2012 (ISSN  №1314-8931 (print))

№ 4048 в НРС

15

С

Изследване на трошачен участък за строителното производство с помоща на софтуерния продукт "Autodesk Factory Design Suite"

Р.Груйчев

Списание «Машиностроене и Електротехника», бр. 4, 2012г (ISBN  №1313-7387 (print))

№ 1661 в НРС

16

Д

Анализ на риска от авария на подвижен кулокран с невъртяща се кула причинена от технически неизправности

 

Сборник с доклади, Международна научна конференция - Проектиране и строителство на сгради и съоръжения, ВСУ Черноризец Храбър, стр. 128-136, Варна, 2012 (ISSN 2367-7252 (CD/DVD); ISBN  №1314-3816 (print))

№ 2774 в НРС

17

Д

Изследване на напрегнато-деформационното състояние на стрелата на багер "драглайн" от лек тип

Ж.Илиев, Е.Кърцелин

Сборник с доклади на Трета национална научно-техническа конференция с международно участие - Технологии и практики при подземен добив и минно строителство, гр. Девин, България, 2012 (ISBN  №1314-7056 (print))

№ 2003 в НРС

18

Д

Избор на комплект машини за извършване на разрушителни процеси върху строителни конструкции

Е. Богданова,

И.Павлов

Сборник с доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012, стр. 475-480, София, 2012 (ISSN/ISBN  №978-954-724-049-0)

№4295 в НРС

19

Д

Анализ на натоварванията в пилотен фундамент на кулокран

А.Тоцев,

Д.Динев.

Сборник с доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012, стр. 439-444, София, 2012 (ISSN/ISBN  №978-954-724-049-0)

№4295 в НРС

20

Д

Изследване на деформационното състояние на кулокран при хоризонтално сеизмично въздействие

Д.Динев,

А.Тоцев

Сборник с доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012, стр. 445-450, София, 2012 (ISSN/ISBN  №978-954-724-049-0)

№4295 в НРС

21

С

Accident Scenaria and Seismic Stability of Polar Crane Operating at NPP

V.Panov, A.Ianakiev

International Journal of Design Engineering, Vol. 5, No. 1, pp.41–64, England, 2012

Английско научно списание

22

С

Инженерна проверка на безопасната експлоатация на стоманени въжета за товароподемни кранове при повишено ниво на риск

Ж.Илиев, Е.Кърцелин

Годишник на МГУ Св. Иван Рилски - София, 2012 , Tom 53, Св.III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, 2012, 166–169 стр. (ISBN №1312-1820 (print))

№ 2842 в НРС

23

С

Изследване на динамичното поведение на коша на багер "драглайн" при завъртане на стрелата

Р.Митрев

Списание „Механика на машините”, Изд. на ТУ–Варна, кн. 2, 2013, 71-74 стр. (ISSN/ISBN  № 0861-9727)

№ 1956 в НРС

24

С

Натоварвания от климатични въздействия върху носещи конструкции на кулови кранове и тяхното нормативно осигуряване

Ф.Красини

Българско Списание за Инженерно Проектиране, бр. 18, 2013, стр.51-58, (ISSN  №1313-7530 (print))

№ 662 в НРС

25

С

Влияние на окачения товар върху деформационното състояние на мостов кран при външно вертикално динамично въздействие

В.Панов

Списание „Строителство“, кн. 6, 2012, стр. 2-10 (ISSN  №0562-1852 (print))

№ 3095 в НРС

26

С

Calculation of residual usage period of building crane steel structure

E. Kartselin,

V. Cozma,

P. Petrov

Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Romania, Engineering Series, No. 3/2013, p. 50-53

Годишник на Румънски университет

27

Д

Изпълнение на специални геотехнически работи – дълбочинно смесване на почва със свързващо вещество (deep mixing)

Н. Недков,

Л. Хрисчев,

 Ч. Колев,

Сборник с доклади на Първа научно-приложна конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството“, УАСГ – гр. София, 4-5 декември 2014г, стр.288-293 (ISSN 2367 – 6752 (CD/DVD)

№ 4679 в НРС

28

Д

Съвременни аспекти при избор на работни приспособления и технология за разрохкване на земни основи

П.Давидов, Ф.Красини,

Л.Хрисчев

Сборник с доклади на Втора научно-приложна конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството“ (УПС), 5-6 ноември 2015г, гр. София, УАСГ, 2015, Сборник с доклади, стр.168-177 (ISSN 2367 – 6752 (CD/DVD))

№ 4679 в НРС

29

Д

Анализ на експлоатационните възможности и конструктивни особености при различни видове работни съоръжения на разрохквачи

Ф.Красини, П.Давидив, Л.Хрисчев

Сборник с доклади на Втора научно-приложна конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството“ (УПС), 5-6 ноември 2015г, гр. София, УАСГ, 2015, Сборник с доклади, стр.178-182 (ISSN 2367 – 6752 (CD/DVD))

№ 4679 в НРС

30

С

Сравнителен анализ по коефициент на запас на статична якост при якостна проверка на главна греда на мостов кран

В. Панов,

Ф. Красини

Българско Списание за Инженерно Проектиране, бр. 21, 2014, 57-62 стр (ISSN  №1313-7530 (print))

№ 662 в НРС

31

С

Анализ на процеса на забиване на пилоти чрез вибрационни машини

А.Тоцев

Годишник на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия - 2014г, Том. XLVI, Свитък IV, София, 2014, стр.85-92, (ISSN  №1310-814Х (print); 2534-9759 (online))

№ 1491 в НРС

32

Д

Оценка на остатъчния срок на експлоатация на подемен механизъм на кулокран

П.Шушулов,

Л.Хрисчев

Сборник с доклади, Международна научна конференция - Проектиране и строителство на сгради и съоръжения, ВСУ Черноризец Храбър, стр. 465-470, Варна, 2016г (№1314-6955 (print); №2603-4255 (CD/DVD))

№ 3641 в НРС

33

Д

Основни въпроси за осигуряване на безопасноста при разполагане на кулокран на строителната площадка

Л.Хрисчев

Сборник с доклади на Международна научна конференция - Проектиране и строителство на сгради и съоръжения, ВСУ Черноризец Храбър, стр. 471-476, Варна, 2016г (№1314-6955 (print); №2603-4255 (CD/DVD))

№ 3641 в НРС

34

С

Съществени моменти при осигуряване на вибрационната безопасност на строителна механизация

П.Шушулов, Л.Хрисчев, Г.Иванов

Годишник на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия - 2018г, Том. 51, Брой 5, София, 2018, стр.21-34  (ISSN  №1310-814Х (print); 2534-9759 (online))

№ 1491 в НРС

35

С

Методика за избор на хидравлична преса за усилване на стоманобетонни конструкции чрез външно предварително напрягане

Г.Иванов, И.Павлов

Годишник на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия - 2018г, Том. 51, Брой 5, София, 2018, стр.9-19  (ISSN  №1310-814Х (print); 2534-9759 (online))

№ 1491 в НРС

36

С

Някои въпроси и решения при извършване на процес на обновяване на електрическо оборудване на товароподемни кранове

К.Кръстанов, Л.Лазов

Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ВТУ “Тодор Каблешков”, София, том 16, брой 1, 2018г, статия No: 1561; стр.V-6 ÷ V-13 (ISBN №1312-3823 (print); ISSN №2367-6620 (online))

1957 в НРС

37

Д

Спектри на реагиране за сеизмична проверка на мостови кранове

Д. Динев, В.Тепелиев

Сборник с доклади на XII Международна научна конференция “ВСУ 2018” – София, 2018, том 2, стр.III169-III177 (ISBN №1314-071X (print))

1902 в НРС

38

Д

Съвременен подход за осъществяване на ефективен контрол и инженерна поддръжка на състоянието на машинния парк на строителната фирма

П.Шушулов,

Г. Иванов,

Л. Хрисчев

Сборник с доклади на X Юбилейна международна научни конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 20-22 септември 2018 г, Варна, стр. 502-511 (№1314-6955 (print); №2603-4255 (CD/DVD))

№ 3641 в НРС

39

Д

Някои особености при изчисляване на натоварванията създавани от кулокран върху опорната конструкция под него

Г. Иванов,

Л. Хрисчев

Сборник с Доклади на X Юбилейна международна научни конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 20-22 септември 2018 г, Варна, стр.430-439 (№1314-6955 (print); №2603-4255 (CD/DVD))

№ 3641 в НРС

40

Д

Подход за определяне на екологичния отпечатък от работата на строителните машини,

Ю.Работова,

Л. Хрисчев,

 Я. Кънчева

Сборник с Доклади на XI Международна научни конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 10-12 септември 2020 г., Варна, стр.118-126 (№1314-6955 (print); №2603-4255 (CD/DVD))

№ 3641 в НРС

41

С

Обновяване на механизми на пътуване на товароподемни кранове в съответствие с новите европейски стандарти

Д.Вражилски, Л.Лазов, К.Кръстанов

Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ВТУ “Тодор Каблешков”, София, том 17, брой 2, 2019г, статия No: 1901; стр.V-1 ÷ V-9 (ISBN №1312-3823 (print); ISSN №2367-6620 (online))

№ 1957 в НРС

42

Д

Съвременни решения за намаляване риска при работа със самоходни стрелови кранове

П. Шушулов,

Г. Иванов,

Е. Кърцелин,

 Н. Минеков

Сборник с доклади на XV Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, 3-7 Юни 2019, Варна, България, стр.75-80 (ISBN №2535-0854 (print))

№ 2521 в НРС

43

Д

Methodology for optimal selection of hydraulic jack for prestressed concrete

G.Ivanov

Сборник с доклади - Proceedings of the I Youth Scientific Conference with international participation „Design and Construction of Buildings and Facilities“, Sofia, Bulgaria, November 4-5, 2021 (ISSN 2738-7887 (Online); ISSN 2738-7879 (CD-ROM), pp. 265-272)

№ 3641 в НРС

44

Д

Анализ на причинителите на тежки инциденти при основните видове кулокранове на строителните обекти

Е.Ринкова

Сборник с доклади на XII Международна научнa конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 08-10 септември 2022 г, Варна, стр.168-179, (ISSN 2738-7887 (Online); ISSN 2738-7879 (CD-ROM))

3641 в НРС

45

Д

About analysis and optimization of operational costs by using earth-moving machinery at construction sites

E. Rinkova,

G. Ivanov

Сборник с доклади на Международна научнa конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 08-10 септември 2022 г, Варна, стр.158-167,  (ISSN 2738-7887 (Online); ISSN 2738-7879 (CD-ROM), pp. 265-272)

3641 в НРС

46

Д

Екологичнитe показатели на строителните машини в контекста на устойчивото строителство

Л. Хрисчев,

Ю. Работова,

 Я. Кънчева

Сборник с доклади на XIX Международна научна конференция “ВСУ 2019” – София, 2019, стр.7.02-1 – 7.02-8.  ISSN 1314-071X - 2019

1902 в НРС

47

С

Сеизмична квалификация на носещата конструкция на мостови кранове. “Механика на машините”. Изд. на ТУ–Варна,

Н.Коцев, С.Брадинов, Г.Атамян

 

Списание „Механика на машините”, Изд. на ТУ–Варна, № 71, година ХV, кн. 5, 2007, 7-10 стр. (ISSN/ISBN  № 0861-9727)

1956 в НРС

48

С

Избор на критични елементи при сеизмична квалификация на носещата конструкция на мостови кранове

Н.Коцев

Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ВТУ “Тодор Каблешков”, София, том 16, брой 3, 2007г, статия No: 0110, 1–4 стр. (ISBN №1312-3823 (print); ISSN №2367-6620 (online))

1957 в НРС

49

С

Моделни изследвания на система „носеща конструкция на мостов кран- носеща конструкция на сграда” при сеизмични натоварвания

 

Списание „Механика на машините”, Изд. на ТУ–Варна, № 85, година XVIII, кн. 1, 2010, 3-7 стр. (ISSN/ISBN  № 0861-9727)

№ 1956 в НРС

50

С

System "girder crane-building" dynamic analysis in case of earthquake 

N.Kotzev

"RECENT", Industrial Engineering Journal, Transilvania University of Brasov, Romania, Vol.11 (2010), No.1 (28), p.46-49. Romania, 2010

Румънско научно списание

51

С

Натоварвания в металната конструкция на мостов кран предизвикани от относителни премествания на подкрановите греди при сеизмично въздействие

Н.Коцев

Списание „Механика на машините”, Изд. на ТУ–Варна, № 87, година XVIII , кн. 3, 2010, 65-70 стр. (ISSN/ISBN  № 0861-9727)

1956 в НРС

Хоби

1.Шотокан карате

2.Наблюдение поведението на редки видове прелетни птици

3.Аржентинско танго

4.Астрономия и лунен цикъл