Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Надежда Ярловска

Геодезически факултет, Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти

гл.ас. д-р инж. Надежда Ярловска
Кабинет 324
Приемно време

04.06.24 г. 15-17 часа; 07.06.24 г. 13-15 ч.

през семестъра: всяка сряда, 11 часа

E-mail jarlovska_fgs@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2013

Лекционни курсове

Учебна дисциплина "Управление на земи" за специалност УУЗИ, IV курс;

Учебна дисциплина "Териториално устройство" за специалности: УУЗИ-III курс; Геодезия-II курс, Геодезия-III курс, задочно обучение;  

Учебна дисциплина "Управление на имоти" за специалности: УУЗИ-IV курс.

Образование

УАСГ, Специалност Геодезия-степен Магистър;

УАСГ, Следдипломно обучение “Оценка на недвижими имоти”;

УАСГ, Квалификационен курс на тема “Концептуализация на научните изследвания”;

Еразмус Университет, Ротердам, Холандия, Институт за жилищна политика, Квалификационен курс на тема “Управление и поддръжка на жилищни сгради в режим на етажна съсобственост в страни в преход”;

Професионален учебен център ЕООД-София, Квалификационен курс на тема “Основни процедури и актуални проблеми по прилагането на ЗУТ и ЗКИР”;

Институт по публична администрация и европейска интеграция към Министъра на държавната администрация, Квалификационен курс на тема “Съвременно управление в устройството на територията” и др.

 

Езици

Английски език, Руски език

Професионални умения

Разработване на документи за пространствено развитие на национално и регионално ниво;

Разработване на документи за стратегическо планиране на регионалното развитие на всички нива на планиране;

Разработване на документи и проекти в сферата на нормативната уредба; 

Устройствено планиране-разработване на Общи и подробни устройствени планове и др.

 

 


 

Научни интереси

Геодезия, Териториално устройство, Земеустройство, Устройствено планиране, Стратегическо планиране, Екология, Използване и опазване на земите, Управление на земи и имоти, Оценки на недвижими имоти, Нормативна уредба

Членство

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България

Участие в научно-изследователски проекти

Актуални проблеми и предизвикателства към земеустройството в България, Етап 1, по договор с ЦНИП на УАСГ, БН 170/14, 2014 г.;

Актуални проблеми и предизвикателствакъмземеустройството в България, Етап 2, по договор с ЦНИП на УАСГ, БН 170/15, 2015 г.;

Съдържание и знакова система на земеустройствените карти и планове,Етап 2, по договор с ЦНИП на УАСГ, БН-188/16.

Информационна платформа за изследване и моделиране на околната средa, по договор с ЦНИП на УАСГ, БН-215/18

Методически указания за земеустройствено проектиране, по договор с ЦНИП на УАСГ, БН-209/18

Участие в проектиране и строителство

1. Разработване на стратегически документи и проекти в сферата на регионалното и пространствено развитие по реда на ЗРР, сред които:

Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2012-2025 г.;
Методически насоки за разработване на Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода до 2020 г.;
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.;
Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията;
Идентифициране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в публична инфраструктура в селските райони, за периода 2014– 2020 г.;
Регионални планове за развитие на Североизточен район и Югозападен район от ниво 2 за периода 2014 г -2020 г.;
Областни стратегия за развитие на области София – град, Варна, Шумен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Добрич, Кюстендил, Сливен за периода 2014-2020 г.;
Общински планове за развитие на общини Омуртаг, Търговище, Чирпан, Велинград, Казанлък и др., за периода 2014-2020 г. и други;

2. Участие в разработване на Общи устройствени планове, сред които:
ОУП на общини Пирдоп, Златица, Чавдар, Антон, Мирково, Троян, Малко Търново, Братя Даскалови, град Стара Загора и част от землищата в общината, град Самоков и прилежащите му землища, община Долна баня и др.;

3. Участие в разработване на Подробни устройствени планове,и схеми към тях /Водещ проектант на част Регулациии/ и други приложни задачи: Повече от 50 Подробни устройствени планове /с обхват над 3 квартала/ - на териториите на Столична община, общини Варна, Благоевград, Стара Загора, Свищов, Силистра, Пазарджик, Бургас, Враца, Самоков и други.
Схема на детските и спортните площадки за рехабилитация и ново изграждане в град София и други.

Участие в международни проекти

1. Проект BG 03.02 „Картиране и оценка на екосистемите и екосистемните услуги“ по Програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.;

2. Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка (MetEcoSMap) по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, 2014- 2017, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН по Договор за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.; 

3. За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране (TUNESinURB) по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, 2015-2016, Институт за гората при Българска академия на науките по Договор за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Териториално устройство, Земеустройство, Устройствено планиране, Стратегическо планиране, Екология, Екосистемни услуги, Управление на земи и имоти, Нормативна уредба

Публикации

1. Moteva, M., M. Mondeshka, A. Stoeva, N. Yarlovsка, 2014, Contemporary issues of land use and water management for agriculture in Bulgaria. Proc. Int. Sci. Congress “Life Sciencies, a Challenge for the Future”, 23-25 Oct., Iaşi, Romania, Journal Scientific Papers, agronomy Series, Vol 57, no 2. Print ISSN: 1454-7414, Electronic ISSN: 2069-6727. Editura “Ion Ionescu De La Brad”, Iasi;

2. Ярловска, Н., 2015, Устойчиво управление на земеделските земи чрез подобряване на правната рамка, Годишник на УАСГ, том XLVIII, свитък VIII-A „Научни изследвания-I”, ISSN 1310-814X;

3. M.Moteva, N.Yarlovska, M. Mondeshka, A. Stoeva, Ivan Simunic, Velibor Spalevic, Vjekoslav Tanaskovik, Maria Vukelic, 2015 Spatial planning as an aproach to improving land and water use in the agricultural areas; 6th Croatian Water Conference with international Participation “Croatian Waters on the Investment Waves”, May, 2015, Opatija. ISBN 978-953-7672-12-6. Pp 895-905; 

4. Nedkov. St., M. Zhiyanski, M. Mondeshka, N. Yarlovska and Sv. Bratanova, 2015 Approaches for mapping and assessment of ecosystem services in urban landscapes. 8th ESC (Ecosystem Services Partnership) World Conference – Ecosystem services for Nature, People and Prosperity. 9-13 November, Stellenbosh, South Africa (poster presentation);

5. Мондешка М., Ярловска Н., 6 Октомври 2016, „Оценка и картиране на състоянието на урбанизираните екосистеми”, Доклад на Междинна конференция за представяне на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране на екосистемни услуги“ (TUNESinURB);

6. Ярловска, Н. 2016 г. Oпазване на земеделските земи от нецелесъобразна урбанизация, сп. „Геодезия, картография, земеустройство, ISSN:0324-1610, бр. 5-6/2016 г.

7. Мондешка М., Ярловска Н., 8 Февруари, 2017, „Пространствена организация на урбанизираните територии в България и оценка на тяхното състояние”, Доклад на заключителна конференция за представяне на резултатите от реализирането на Договор Д 33-82/14.08.2015 „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB), осъществяващ се с финансовата подкрепа на Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, по Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014г.

8. Ярловска, Н. 2017 г. “Императивните срокове за приложение на решенията за промяна на основно предназначение на земеделски земи – ограничител или стимулатор за развитие на териториите”, сп. „Геодезия, картография, земеустройство, ISSN:0324-1610, бр. 5-6/2017 г.

9. Мондешка M., Ярловска Н., 2017, Фотоволтаичните паркове – конфликтът между зелената енергия и загубата на поземлени ресурси, 3-4 ноември, Годишник на УАСГ, 2017 г. ISSN 1310-814x.

10. Miglena Zhiyanski, Stoyan Nedkov, Margarita Mondeshka, Nadezhda Yarlovska, Vassil Vassilev, Svetla Bratanova-Doncheva, Kremena Gocheva, Nesho Chipev, METHODOLOGY FOR ASSESSMENT AND MAPPING OF URBAN ECOSYSTEMS condition AND THEIR SERVICES IN BULGARIA, (978-619-7379), Клоринд, 6/7 2017, ISBN 978-619-7379-03-7;

11. Миглена Жиянски, Стоян Недков, Маргарита Мондешка, Надежда Ярловска, Васил Василев, Светла Братанова-Дончева, Кремена Гочева, Нешо Чипев, МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА състоянието на УРБАНИЗИРАНИТЕ ЕКОСИСТЕМИ И ТЕХНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ, (978-619-7379), Клоринд, 6/7 2017, ISBN 978-619-7379-02-0

12. Мондешка M., Ярловска Н., 2018, Фотоволтаичните паркове – конфликтът между зелената енергия и загубата на поземлени ресурси, Годишник на УАСГ, ТОМ 51, ISSN 1310-814X

13. Ярловска, Н. 2018 г., Роля на Общите устройствени планове при планиране на земеделски територии, Годишник на УАСГ, 2018 г., том 51, бр. 9, стр. 255-265, ISSN 1310-814x.

14. Mondeshka-Nedyalkova, M., N. Yarlovska and M. Moteva. 2019. HOW THE CONCESSION OF MARITSA – IZTOK MINES AFFECTS AND WILL AFFECT ECOSYSTEM SERVICES IN THE REGION OF RADNEVO TOWN. 19th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2019. Conference Proceedings VOLUME 19.Ecology, Economics, Education and Legislation. Issue 5.2 Ecology and Environmental Protection. ISBN 978-619-7408-85-0. ISSN 1314-2704. DOI: 10.5593/sgem2019/5.2. Pp 427-434

15. Б.Иванова Н.Ярловска, 2020, Подходи за устройствено планиране за неурегулирани поземлени имоти и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план, сп. Геодезия, Картография, Земеустройство, бр. 5-6/2020 г., ISSN 0324-1610

16. Ярловска Н. и Ст. Колева. 2022. Устройствени изследвания и решения за размера на коефициента на редукция при ПУП за неурегулирани поземлени имоти и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план. Годишник на УАСГ, 2022 г. ISSN 1310-814x.

17. Yarlovska N. M. Mondeshka, 2023, USE OF ECOSYSTEM SERVICE ASSESSMENTS FOR SUSTAINABLE SPATIAL PLANNING PURPOSES, Proceedings of 23rd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2023, Vol. 23, Issue 5.1., DOI 10.5593/sgem2023/5.1/s20.37, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7603-60-6;

18. Mondeshka M., N. Yarlovska, 2023, ADAPTATION OF THE METHODOLOGY FOR ASSESSMENT OF ECOSYSTEMS AND THEIR SERVICES WITH ALTERNATIVE DEVELOPMENT DECISIONS FOR TERRITORY DEVELOPMENT, Proceedings of 23rd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2023, Vol. 23, Issue 5.1. DOI: 10.5593/sgem2023/5.1/s20.01, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7603-60-6;

19. Ярловска Н. 2023, „СПОСОБЪТ НА ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ПРИ ВЗИМАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВЕНИ РЕШЕНИЯ“, сп. Геодезия, Картография, Земеустройство, бр. 5-6/2020 г., ISSN 0324-1610;

20. Ярловска Н., 2023, ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РЕШЕНИЯ ПРИ ПЪРВА РЕГУЛАЦИЯ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ (ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗУТ), Авангард Прима, София, ISBN 978-619-239-934-4
 

Конспекти

Учебни материали

Курсови задачи и задания

Правила за заверка

Други

Информация