Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Преподаватели /

проф. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

проф. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
Кабинет 1053
Приемно време

Приемно време за периода 5.06. - 13.06.2023 г.

Четвъртък 8.06.2023 заверка АИТ ССС

 14:00-16:00 ССС-АИТ, зала 228 / 226
Петък 9.06.2023

 9:30-10:45, всички, кабинет 1053 СФ

11:00-12:30 СИМи-ССС
 
23 юни 2023 (петък)

11:30-13:30 кабинет 1053
26, 27, 28, 29 юни 2023 оценяване АИТ, всички специалности
11:00-13:00 - информация за зали в канцеларията на катедра АИТ
26 юни 2023 оценяване Урбанизъм 

14:30, АФ, 804
 

E-mail kouteva_fce@uacg.bg
Уебсайт www.uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2013

Лекционни курсове

Компютърни системи в строителството - специалност ССС - български (редовно, задочно) и английски, магистърска програма СТС

Автоматизация на инженерния труд - специалност ССС - български и английски

Строително информационно моделиране - специалност ССС, бакалаврърска програма  Устр, магистърски програми УПС, ЕЕС, СТС

Управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации специалност ССС, магистърска програма УПС

Приложна информатика - бакалавърска програма УУЗИ

Информационни технологии - бакалавърска програма Урбанизъм

 

Образование

 2012 Доктор по специалността "Механика на деформируемото твърдо тяло" (шифър на професионално направление 5.7., код на научна специалност 010204)

1990 Следдипломна квалификация (магистър) по приложна математика и информатика, ИПМИ,ТУ (ВМЕИ)

1990 Магистър-инженер по Международни инженерингови отношения с основна специалност Промишлено и гражданско строителство (сега ССС), УАСГ (ВИАС), София

1988 Магистър-инженер по Строителство на сгради и съоръжения (ПГС), УАСГ (ВИАС)

1983 Софийска математическа гимназия "Пайсий Хилендарски" 

 

Езици

 Английски, италиански, руски

Професионални умения

Преподавател в областта на компютърните системи в строителството; Изследовател в областта на инженерната сеизмология и сеизмичното инженерство; Квалифициран специалист по "Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради";   Експерт - оценител на международни изследователски проекти (EC - FP7 - ENV)

Р-л проект ЦНИП БН 195/16 „Анализ и оценка на възможностите на технологиите на строително-информационното моделиране за внедряване в строителния бранш в България“

Член на редакторския колектив на сборник доклади от годишна конференция на НАТО 2016, 2017, 2018

CMDR COE Proceeding Published in Bulgaria, ISSN 2367-766X Published by Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence, CMDR COE Editors: OrlinNikolov, Vassil Roussinov, MilenMilkov, SvetlinDenchev, Boris Guenov Juliana Karakaneva, Jordan Tabov, LyubkaPashova, Nikolay Tomov, MihaelaKouteva-Guentcheva, Irena Nikolova.
 

Научни интереси

Инженерна сеизмология, моделиране на сеизмично въздействие, оценка, моделиране и анализ на силни земни движения;

Управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации

Строително информационно моделиране 

Членство

 2002 - EGS (Европейско геофизично общество)

0т 2011 - Научно технически съюз по строителство 

Участие в научно-изследователски проекти

 Участие в 13 международни проекта финансирани от НАТО, Европейската общност, ЮНЕСКО, Централната Европейска инициатива, включително и двустранни междуакадемични сътрудничества.

Участие в много Национални проекти, между които 8бр. с МОН (в 3 като ръководител), 2 с МРРБ, с частни предприятия. По-важни проекти:
• 2007-2009 г., ПРОМИРА: Система за наблюдение за Солното находище край гр. Провадия - начин за оценка и намаляване на естествените и технологични рискове, НФНИ;
• 2004–2006 г., H3 1202/2003 Сценарии за оценка на очакваното сеизмично натоварване за целите на сеизмичното инженерство, НФНИ – ръководител проект;
• 2007-2009г., Национално приложение на Еврокод 8: Дефиниране на параметрите на сеизмичното въздействие, МРРБ;
• 2011г. Оценка на въздействието от въвеждането на Еврокодовете в България, МРРБ.
 

Участие в международни проекти

 

 • 2007-2009г., Централна европейска инициатива (ЦЕИ): Детерминистичен анализ на сеизмичната опасност и зониране на териториите на Румъния, България и Сърбия;
 • 2006-2008г., ИНТАС Изследователски проект Research 05-104–7584: Числен анализ на тримерното разпространение на сеизмичните вълни с метода на модалното сумиране, МКЕ и МКР;
 • 2005-2007г., НАТО Наука за Мир (NATO SfP) 980468 проект: Хармонизиране на намаляването на сеизмичната опасност и сеизмичния риск в страните изложени на въздействието на Вранчанските земетресения".

Научни и академични длъжности

 0т 2013 г. : доцент в УАСГ, София

2010 - 2013 г.: научен сътрудник 1ст., НИГГГ-БАН

2001-2008 г.: асоцииран младши сътрудник в Международен център по теоретична физика, Триест, Италия

1991-2010г. : научен сътридник 1ст., ЦЛСМСИ - БАН

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 • Сеизмична механика
• Моделиране, анализ и оценка на силни земни движения
• Сеизмична опасност и сценарии за сеизмични събития
• Сеизмично микрорайониране
• Сеизмична зона Вранча
 

Други длъжности и дейности

2013 год.: Съорганизатор на Международна школа и симпозиум по „Нелинейна математическа физика и природни катастрофи”, които бяха проведени с подкрепата на ЮНЕСКО в периода 28.11 – 02.12.2013г. в София, в Дома на учения, БАН ( http://www.inrne.bas.bg/international-school-sofia/ )

2010 год.: Ko-директор (член на организационен комитет) на Коференция на тема "Намаляване на сеизмичния риск като елемент на устойчивото развитие" (Advanced Conference "Seismic Risk Mitigation and Sustaineble Development", http://cdsagenda5.ictp.trieste.it/full_display.php?email=0&ida=a09145) 10-15.05.2010 год., Международен центът по теоретична физика, Триест, Италия ( www.ictp.it)

2009-2011 год,: Ко-редактор на двутомно специализиано издание на pageoph:
1. Panza, G.F.; Irikura, K.; Kouteva-Guentcheva, M.; Peresan, A.; Wang, Z.; Saragoni, R. (Eds.) Part I: Seismic Hazard Assessment , Springer Basel, Softcover, ISBN 978-3-0348-0039-6, 1st Edition., 2011, VI, 366 p.
2. Panza, G.F.; Irikura, K.; Kouteva-Guentcheva, M.; Peresan, A.; Wang, Z.; Saragoni, R. (Eds.) Part II: Regional Seismic Hazard and Seismic Microzonation Case Studies, Springer Basel, Softcover, ISBN 978-3-0348-0091-4, 1st Edition., 2011, 320 p.

от 2002 г: Изпълнителен секретар на Комитет "Науки за Земята" при секция „Геофизика”, работна група "Наука и технология" на Централната европейска инициатива (изп. с-р от 2002 г.)

 

Публикации

 Общо 55 публикации, от които:
• 16 бр. публикувани в реферирани научни списания: 11 бр. в международни и 7 бр. в български списания;
• 35 бр. публикувани в сборници и CD-ROM от научни форуми
• 4 бр. в книги.

 

Друга информация

 1998 – 6 месечна научно-изследователска стипендия за южна и югоизточна Европа, Консорциум за международно развитие, Университет в гр. Триест, Италия

2000-2001 Мари Кюри стипендия в  Университет в гр. Триест, Италия

2001-2008 Младши асоцииран сътрудник в Междунарония Център по теоретична физика (ICTP) Триест, Италия

2010-2012 Лектор във ВСУ Л. Каравелов, специалност ССС, английски език

Координатор на Магистърска програма "Инженетрно сигуряване на защита от бедствия и аварии"

Фото галерия

 • Магистърска програма
 • УАСГ75
 • МКГ_лекциионни курсове
 • 3rd Annual Seminar of the Disaster Risk Management Knowledge Centre, 26-27 April 2018, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
 • 3rd Annual Seminar of the Disaster Risk Management Knowledge Centre, 26-27 April 2018, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
 • DRMKC-3rd Annual Seminar of the Disaster Risk Management Knowledge Centre, 26-27 April 2018, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
 • Balkan Engineering Forum 2018_01
 • Balkan Engineering Forum 2018_02
 • DRMKC2018
 • DRMKC
 • Разпис занятия извънредно положение
 • Изпитна сесия юни-юли 2020г