Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Преподаватели /

проф. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

проф. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
Кабинет 1053
Приемно време

Приемно време за периода 26.02- 31.05.2024г. 

Понеделник: 11:30-13:30 

Сряда:            10:30-12:30

кабинет 1053, Корпус Б, Строителен факултет

 

 

E-mail kouteva_fce@uacg.bg
Уебсайт www.uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2013

Лекционни курсове

Компютърни системи в строителството (български език) - специалност ССС (редовна и задочна форма на обучение) 

Автоматизация на инженерния труд  (български и английски език) - специалност ССС (редовна форма на обучение)

Строително-информационно моделиране (български и английски език) - специалност ССС, бакалавърска програма  Управление в строителството, магистърски програми УПС, ЕЕС, студенти програма Еразъм

СИМ-начин на работа - Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ

Управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации - специалност ССС, магистърска програма УПС

Информационни технологии - бакалавърска програма Урбанизъм

Приложна информатика - бакалавърска програма УУЗИ

Информационни технологии - бакалавърска програма Урбанизъм

Образование

2012 Доктор по специалността "Механика на деформируемото твърдо тяло" (шифър на професионално направление 5.7., код на научна специалност 010204)

1990 Следдипломна квалификация (магистър) по приложна математика и информатика, ИПМИ,ТУ (ВМЕИ)

1990 Магистър-инженер по Международни инженерингови отношения с основна специалност Промишлено и гражданско строителство (сега ССС), УАСГ (ВИАС), София

1988 Магистър-инженер по Строителство на сгради и съоръжения (ПГС), УАСГ (ВИАС)

1983 Софийска математическа гимназия "Пайсий Хилендарски" 

Езици

 Български, английски, италиански, руски

Професионални умения

Преподавател в областта на компютърните системи в строителството; Изследовател в областта на инженерната сеизмология и сеизмичното инженерство; Квалифициран специалист по "Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради";   Експерт - оценител на международни изследователски проекти (EC - FP7 - ENV)

Експерт в екипа на УАСГ-НЦСИ

Ръководител на  докторанти (катедрат АИТ-СФ-УАСГ) и дипломанти от магистърки програми СИМ (АФ), УПС (СФ)

Участие в работни групи и екипи в международни, национални и ведомствени научно-изследователски проекти 

Редакторска дейност:

Член на редакторския колектив на сборник доклади от годишна конференция на НАТО 2016, 2017, 2018: CMDR COE Proceeding Published in Bulgaria, ISSN 2367-766X Published by Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence, CMDR COE Editors: OrlinNikolov, Vassil Roussinov, MilenMilkov, SvetlinDenchev, Boris Guenov Juliana Karakaneva, Jordan Tabov, LyubkaPashova, Nikolay Tomov, MihaelaKouteva-Guentcheva, Irena Nikolova.

Ко-редактор на двутомно специализирано издание от поредицагта Pure and Applied Geophysics -
Pageoph: Topical Volumes

1. Panza, G.F.; Irikura, K.; Kouteva-Guentcheva, M.; Peresan, A.; Wang, Z.; Saragoni, R. (Eds.) Part I: Seismic Hazard Assessment, Springer Basel, Softcover, ISBN 978-3-0348-0039-6, 1st Edition., 2011, VI, 366 p.
2. Panza, G.F.; Irikura, K.; Kouteva-Guentcheva, M.; Peresan, A.; Wang, Z.; Saragoni, R. (Eds.) Part II: Regional Seismic Hazard and Seismic Microzonation Case Studies, Springer Basel, Softcover, ISBN 978-3-0348-0091-4, 1st Edition., 2011, 320 p.

Ко-редактор на сборник доклади: Boyka Aneva, Mihaela Kouteva - Guentcheva (Eds) Springer Proc.of Physics 163, Nonlineal Mathematical Phycics and Natural Hazards, School and Workshop, 28.11-2.12.2013, Sofia

Организатор на конференции и семинари

Co-Director of the Advanced Conference on Seismic Risk Mitigation and Sustainable Development, May
10-15, 2010, ICTP.

Co-Director of School and Workshop on Nonlineal Mathematical Phycics and Natural Hazards, 28.11-2.12.2013, Sofia

 

Научни интереси

Инженерна сеизмология, моделиране на сеизмично въздействие, оценка, моделиране и анализ на силни земни движения;

Управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации

Строително информационно моделиране 

Научна дейност

 Част на начуната дейност е отразена в профила :

https://www.researchgate.net/profile/Mihaela-Kouteva-Guentcheva

Рецензент на публикации в Pageoph, Soil Dynamics and Foundations,Journal of Applied Engineering Science, Academia Letters

Ръководство на национални и ведомствени научни проекти

H3 1202/2003 (НФНИ-МОН) - ръководител проект
Сценарии за оценка на очакваното сеизмично натоварване за
целите на сеизмичното инженерство, 2004-2006

ЦНИП 164/14 - ръководител проект
Разработване на модел на интегрирана информационна система за експресна експертна оценка на риска, свързан със сеизмични въздействия на територията на България, 2014-2016

ЦНИП БН195/16 - ръководител проект
Анализ и оценка на възможностите на технологиите на строително-информационното моделиране за внедряване
в строителния бранш в България, 2017-2019

ЦНИП БН 259/22 - ръководител проект
Експериментално верифициране на набори реално записани акселерограми за целите на динамичния анализ на строителни конструкции, 2022-2023

Членство

 2002 - EGS (Европейско геофизично общество)

Участие в научно-изследователски проекти

 Участие в национални проекти, между които 8бр. с МОН, 2 с МРРБ, с частни предприятия. По-важни проекти:
• 2007-2009 г., ПРОМИРА: Система за наблюдение за Солното находище край гр. Провадия - начин за оценка и намаляване на естествените и технологични рискове, НФНИ;
• 2004–2006 г., H3 1202/2003 Сценарии за оценка на очакваното сеизмично натоварване за целите на сеизмичното инженерство, НФНИ – ръководител проект;
• 2007-2009г., Национално приложение на Еврокод 8: Дефиниране на параметрите на сеизмичното въздействие, МРРБ;
• 2011г. Оценка на въздействието от въвеждането на Еврокодовете в България, МРРБ.

• 2020-2021г. Подготовка и стартиране на дигитална реформа в строителния сектор.
• 2020-2022 г. Национален център по сеизмично инженерство – модул3 от Консорциум „Национален геоинформационен център“, обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура

Участие в международни проекти

Участие в 13 международни проекта финансирани от НАТО, Европейската комисия, ЮНЕСКО, Централната Европейска инициатива, включително и двустранни междуакадемични сътрудничества.
 • 2007-2009г., Централна европейска инициатива (ЦЕИ): Детерминистичен анализ на сеизмичната опасност и зониране на териториите на Румъния, България и Сърбия;
 • 2007-2013г., Danube Cross-border System for Earthquakes Alert (DACEA) Cross–Border Cooperation Programme Romania–Bulgaria, EK FP7;
 • 2006-2008г., ИНТАС Изследователски проект Research 05-104–7584: Числен анализ на тримерното разпространение на сеизмичните вълни с метода на модалното сумиране, МКЕ и МКР;
 • 2005-2007г., НАТО Наука за Мир (NATO SfP) 980468 проект: Хармонизиране на намаляването на сеизмичната опасност и сеизмичния риск в страните изложени на въздействието на Вранчанските земетресения".
 • 2017-2019г., MSG — 147: M&S support for Crisis and Disaster Management Processes and Climate Change Implications, NATO CDRM COE
 • 2019г. Иновативни практики: Изследователски подход в обучението по природни науки (Open Schools for Open Societies – ID №741572, OSOS)
 • 2020г. Засилване на устойчивостта към рискове от бедствия в България

Научни и академични длъжности

 0т 2023 г.: професор в УАСГ, София

2013 - 2023 г. : доцент в УАСГ, София

2010 - 2013 г.: научен сътрудник 1ст., НИГГГ-БАН

2001-2008 г.: асоцииран младши сътрудник в Международен център по теоретична физика, Триест, Италия

1991-2010г. : научен сътридник 1ст., ЦЛСМСИ - БАН

Ключови думи за научно-изследователска дейност

• Сеизмична механика
• Моделиране, анализ и оценка на силни земни движения
• Сеизмична опасност и сценарии за сеизмични събития
• Сеизмична зона Вранча
• Строително-информационно моделиране
• Цифровизация в строителния бранш
• Сеизмична опасност и сценарии за сеизмични събития
• Сеизмична зона Вранча
• Строително-информационно моделиране
• Цифровизация в строителния бранш

Други длъжности и дейности

2013 год.: Съорганизатор на Международна школа и симпозиум по „Нелинейна математическа физика и природни катастрофи”, които бяха проведени с подкрепата на ЮНЕСКО в периода 28.11 – 02.12.2013г. в София, в Дома на учения, БАН ( http://www.inrne.bas.bg/international-school-sofia/ )

2010 год.: Ko-директор (член на организационен комитет) на Коференция на тема "Намаляване на сеизмичния риск като елемент на устойчивото развитие" (Advanced Conference "Seismic Risk Mitigation and Sustaineble Development", http://cdsagenda5.ictp.trieste.it/full_display.php?email=0&ida=a09145) 10-15.05.2010 год., Международен центът по теоретична физика, Триест, Италия ( www.ictp.it)

2009-2011 год,: Ко-редактор на двутомно специализиано издание на pageoph:
1. Panza, G.F.; Irikura, K.; Kouteva-Guentcheva, M.; Peresan, A.; Wang, Z.; Saragoni, R. (Eds.) Part I: Seismic Hazard Assessment , Springer Basel, Softcover, ISBN 978-3-0348-0039-6, 1st Edition., 2011, VI, 366 p.
2. Panza, G.F.; Irikura, K.; Kouteva-Guentcheva, M.; Peresan, A.; Wang, Z.; Saragoni, R. (Eds.) Part II: Regional Seismic Hazard and Seismic Microzonation Case Studies, Springer Basel, Softcover, ISBN 978-3-0348-0091-4, 1st Edition., 2011, 320 p.

2002-2012 г: Изпълнителен секретар на Комитет "Науки за Земята" при секция „Геофизика”, работна група "Наука и технология" на Централната европейска инициатива 

Публикации

 Общо 55 публикации, от които:
• 16 бр. публикувани в реферирани научни списания: 11 бр. в международни и 7 бр. в български списания;
• 35 бр. публикувани в сборници и CD-ROM от научни форуми
• 4 бр. в книги.

М. Кутева-Генчева, Цв. Георгиев, Тр. Цветкова (2023) За необходимостта от формиране на локален набор записи на акселерограми за инженерни анализи на строителни конструкции, приета за печат в Годишник УАСГ

М.Коuteva-Guentcheva, C.O.Cioflan, I. Paskaleva, G.F. Panza (2022) NDSHA achievements in Central and South-Eastern Europe, book chapter 18 in “Earthquakes and Sustainable Infrastructure Neodeterministic (NDSHA) Approach Guarantees Prevention rather than Cure”, eds.: G.F.Panza, V.G. Kossobokov, E.Laor, B. de Vivo, Elsevier, pp. 373-396, ISBN: 978-0-12-823503-4

М.Коuteva-Guentcheva, I. Paskaleva, G.F. Panza (2022) NDSHA in Bulgaria, book chapter 21 in “Earthquakes and Sustainable Infrastructure Neodeterministic (NDSHA) Approach Guarantees Prevention rather than Cure”, eds.: G.F.Panza, V.G. Kossobokov, E.Laor, B. de Vivo, Elsevier, pp. 373-396, ISBN: 978-0-12-823503-4

Kouteva-Guentcheva, M., Panza (2021) G.F. NDSHA—A Reliable Modern Approach for Alternative Seismic Input Modelling, Lecture Notes in Civil Engineering, 2021, 155 LNCE, pp. 85–101

Траяна Цветкова, М. Кутева-Генчева, Радан Иванов (2021) Необходимостта и ползата от цифови модели на сеизмичното натоварване от реално възникнали сеизмични събития, I Младежка научна конференция с международно участие „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 4-5 ноември 2021 г., София, DCB2021, CD, ISSN 2738-7887

Цветан Георгиев, Михаела Кутева-Генчева, Лора Райчева (2020) Преглед на световния, европейския и регионален опит за оценка на повреди след земетресения, DCB 2020, X I Международна научнa конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 10-12 септември 2020г., Варна, ISSN 2683-071X (online)

Тр. Цветкова, М. Кутева-Генчева (2019) Сравнителен преглед на пубично достъпните бази данни от регистрирани силни земетреъси движения, IX междунар. научна конф-я по архитектура и строителство ArCivE 2019, 31 Май – 02 Юни 2019 г., Варна, България, ISSN 2535-0781

М.Кутева-Генчева, Д. Кисляков, О. Ганчев, П. Павлов, Цв. Георгиев (2019) За необходимостта и ползите от сеизмично инструментиране и мониторинг на сгради и отговорни съоръжения, IX междунар. научна конф-я по архитектура и строителство ArCivE ,2019 31 Май – 02 Юни 2019 г., Варна, България, ISSN 2535-0781

М. Кутева, Б. Георгиев, Кр. Бошнаков (2018) За необходимостта от стратегически план за въвеждане на строително-информационното моделиране в строителния бранш в България, Годишник на УАСГ София, Том 51 (12), с.43-52, ISSN 2534-9759

Монография: М. Кутева-Генчева (2022) Строително-информационно моделиране. Концептуална рамка. Съвременни предизвикателства. 

Цитати: над 30 цитирания 

Друга информация

 1998 – 6 месечна научно-изследователска стипендия за южна и югоизточна Европа, Консорциум за международно развитие, Университет в гр. Триест, Италия

2000-2001 Мари Кюри стипендия в  Университет в гр. Триест, Италия

2001-2008 Младши асоцииран сътрудник в Междунарония Център по теоретична физика (ICTP) Триест, Италия

2010-2012 Лектор във ВСУ Л. Каравелов, специалност ССС, английски език

Координатор на Магистърска програма "Инженетрно сигуряване на защита от бедствия и аварии"

Фото галерия

 • Магистърска програма
 • УАСГ75
 • МКГ_лекциионни курсове
 • 3rd Annual Seminar of the Disaster Risk Management Knowledge Centre, 26-27 April 2018, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
 • 3rd Annual Seminar of the Disaster Risk Management Knowledge Centre, 26-27 April 2018, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
 • Balkan Engineering Forum 2018_02
 • NATO CMDR COE Annual Conference
 • Монография СИМ
 • Учебник АИТ
 • Springer proceedings in Physics 163

Хоби

 Музика, уелнес, аржентинско танго