Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Висша геодезия / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Георги Маринов

Геодезически факултет, Катедра Висша геодезия

гл.ас. д-р инж. Георги Маринов
Кабинет 424
Приемно време

Достъп до съответните курсове от online платформата се осъществява чрез:
За Основни геодезически измервания и мрежи (ОГИМ) кодът е geodesynetworks
За Изравнение на основни геодезически мрежи (ИОГМ) кодът е: geonetworks
За Глобални Навигационни Спътникови Системи (ГНСС) кодът е:
globalns

Приемно време:
04.06.24г. – от 13:00 до 16:00
05.06.24г. – от 13:00 до 16:00
06.06.24г. – от 14:30 до 16:30
07.06.24г. – от 10:00 до 12:00

E-mail g.marinov_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

Упражнения по Глобални Навигационни Спътникови Системи и Мрежи (ГНССМ) ;
Упражнения по  Основни Геодезически Измервания и Мрежи (ОГИМ)

Образование

Висше "Магистър инженер по специалност геодезия", УАСГ-София, 2003г.

Доктор - научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", 2009г., гр. София

Езици

Английски език
Руски език
 

Научни интереси

Инженерна геодезия, GNSS

Участие в научно-изследователски проекти

Проекти:
- Комплексно изследване на съвременната геодинамика в района на Крупник – Кресна
 

Участие в проектиране и строителство

Проекти: участие в цялостното изграждане на:
- Проект за разширение на метрото в София: първи метродиаметър, участък ж.к. Младст 1 /мс 13/ - бул. „Цариградско шосе”,
- Метростанция 8 от втори диаметър на метрото в София,
Тунел под бул. „Черни връх” и метростанция 10,
- Строеж: противоерозионно укрепване на скат на „Алея прва” гр. Варна.
- Проект за разширение на метрото в София: първи метродиаметър, втори етап – втора обособена позиция: Участък от км 3+184.90 до км. 5+010.00.
 

Участие в международни проекти

- BALkan GEodetic Observing System
A SCIENTIFIC CHALLENGE FOR THE BALKAN COUNTRIES (BALGEOS)

Публикации

1. Даскалова М., Г. Маринов (2008) Изследване на характера на изображението при трансформация на геодезически географски координати и елипсоидни височини между две референтни координатни системи. Доклади Научна конференция с международно участие ВСУ̉ 2008, том II. VII 42-47 стр.
 

2. Даскалова М., Г. Маринов (2008) Върху седем-параметричната трансформация с идентични точки. Доклади Научна конференция с международно участие ВСУ̉ 2008, том II. VII 37-41 стр.
 

3. Даскалова М., Кр. Матев., Г. Маринов (2008) Върху някои изчислителни задачи при седем-параметричната трансформация. Висша геодезия 21, 113-120 стр.
 

4. Маринов Г. (2008) Линейни и ъглови деформации при седем-параметричната трансформация. Висша геодезия 21, 128-136 стр.
 

Друга информация

Лиценз за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра