Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения

гл.ас. д-р инж. Ирена  Сулай
Кабинет Б730
E-mail irenasulay@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2014

Езици

Немски език, Английски език

Научна дейност

Дисертационен труд

Сулай, И.: Експериментално и числено изследване на зависимостите между физико-механичните характеристики на почвите и критериите за уплътняване при изграждане на пътни насипи, София 2014

Членство

Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност - ББАПБ

Българско дружество по земна механика и геотехническо инженерство - БДЗМГИ / International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering - ISSMGE

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - КИИП, секция "Транспортно строителство и транспортни съоръжения" (ТСТС)

Независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Организационен комитет на „Националната конференция по транспортна инфраструктура с международно участие“
 

Участие в научно-изследователски проекти

[1] Член на работния колектив по Проекта за изменение и допълнение на Наредба №1 „Норми за проектиране на пътища“ от 2000 г. Основно участие при разработване на Част 5 „Земно тяло“ на Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища.

[2] Участие в научно-изследователски проект „Оптимизиране на геотехническите, укрепителни и усилващи конструкции на земното тяло на пътища в стръмни терени, ръководител проф д-р инж. Л. Михова, Договор № БН-212/18, 2017-2018

[3] Участие в научно-изследователски проект „Изследване на проблема със снегонавяването по автомобилните пътища в България. Оценка на ефективността на вариантни решения на защитни конструкции. Анализ на приложимостта на постоянни снегозащитни съоръжения с инсталация от PV-панели”, Договор № БН -210/18, ръководител доц д-р инж. Е. Иванова, 2017-2018

Публикации

[1] Сулай, И.: Ускорено определяне на уплътнителните почвени характеристики чрез прилагане на многофакторен регресионен анализ, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия - гр. София, том XLVI, свитък VII "Пътища и железници", 2013 – 2014, 37 – 48

[2] Сулай, И.: Сравнителен анализ на почвените класификации, използвани за целите на геотехническото и транспортно строителство в България, Сборник с доклади на XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014, 5 - 6 юни 2014, София, България

[3] Сулай, И.: Определяне на уплътнителните почвени характеристики по косвен път, сп. „Транспортно строителство и инфраструктура“, бр. 9, март – май 2015, 31 – 35

[4] Сулай, И.; Танев, Т: Устойчивост на земното тяло на пътя – практическо изследване при отчитане регламентите на Норми за проектиране на пътища и Еврокод, сп. „Транспортно строителство и инфраструктура“, бр. 13, март – май 2016, 33 – 39

[5] Сулай, И.; Дончев, М: Конструктивно оформяне края на несвързаните пластове на пътната настилка - стандартни решения, Сборник с доклади на XVII Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8 - 9 юни 2017, София, България, том 2, 224 – 228

[6] Сулай, И.; Дончев, М: Конструктивно оформяне края на пътната настилка при наличие на хидравлично свързани основни пластове - стандартни решения, Сборник с доклади на XVII Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8 - 9 юни 2017, София, България, том 2, 229 – 233

[7] Иванова, Е.; Сулай, И.; Стайков, И.: Снегозащита на автомобилните пътища. Оценка на проблема в Р. България, Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, 1 – 3 юни 2017, Годишник том 51, брой 7, 2018, София, България, 15 – 34

[8] Сулай, И.; Стайков, И.; Митева, Д.: Разработване на методически принципи за оценка ефективността на мерките срещу снегонавяване по РПМ в Р. България, Сборник с доклади на VI Международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност 2018”, 30.05. – 02.06.2018, Велико Търново, България, 241 – 244

[9] Сулай, И.: Новите положения в Част „Земно тяло“ на актуализираната Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища в Р. България – част 1, Сборник с доклади на XVIII Международна научна конференция ВСУ‘2018, 18 – 20 октомври 2018, София, България, Годишник на http://www.vsu.bg/index.php?pid=580, 18.10.2018, 673 - 678

[10] Сулай, И.: Новите положения в Част „Земно тяло“ на актуализираната Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища в Р. България – част 2, Сборник с доклади на XVIII Международна научна конференция ВСУ‘2018, 18 – 20 октомври 2018, София, България, Годишник на http://www.vsu.bg/index.php?pid=580, 18.10.2018, 667 - 672

[11] Сулай, И.: Основни принципи за геотехническо проектиране в актуализираната част „Земно тяло“ на Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия - гр. София, том 52, брой 2, 2019, 567 – 575

[12] Михова, Л., Сулай, И., Керенчев, Н.: Влияние на комплексните параметри върху стойностите на коефициента на активен земен натиск по теорията на Mononobe-Okabe – част първа, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия - гр. София, том 52, брой 2, 2019, 577 – 590

[13] Михова, Л., Сулай, И., Керенчев, Н.: Влияние на комплексните параметри върху стойностите на коефициента на активен земен натиск по теорията на Mononobe-Okabe – част втора, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия - гр. София, том 52, брой 2, 2019, 591 – 604

Учебни материали

Тема 1 - Пътно строителство
гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай

Тема 2 - Пътно строителство
гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай

Тема 3 - Пътно строителство
гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай

Курсови задачи и задания