Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Преподаватели /

инж. Неделчо Ганчовски

Строителен факултет, Катедра Строителна механика - Докторант

инж. Неделчо Ганчовски
Кабинет 448
E-mail ganchovski_fce@uacg.bg
Уебсайт http://calcpad.eu

Образование

1995 - Строителен техникум "Христо Ботев" - гр. София - техник по строителство и архитектура

2001 - УАСГ - строителен инженер, ПГС

2003 - ТУ Дрезден - международен курс "Архитектурно и конструктивно проектиране на зидани конструкции с акцент върху усилване и проектиране на зидани конструкции за сеизмични въздействия"

2004 - НТС по строителство - курс “Проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия по Еврокод 8”, лектори Проф. Н. Игнатиев и проф. П. Сотиров

Езици

 Английски, Руски

Професионални умения

Проектиране и технически контрол по част "конструктивна" на инвестиционни проекти.

Анализ на строителни конструкции по МКЕ.

Разработване на софтуер за строително проектиране.

Програми за строителни конструкции: SAP 2000, ETABS, SAFE, ANSYS, SCIA, Prokon, Axis VM, PSCAD, Design Expert, AutoCAD, ZWCAD, REVIT Structure

ОС, офис и др. приложения: Windows, Linux, MS Office, Libre Office, Corel Draw, Photoshop, Mathcad, Calcpad

Езици и технологии за програмиране: Fortran, Pascal, C, C++, C#, VB, VBA, SQL, .NET Core MVC, Java Script, JQuery, Autolisp, LaTeX, XML, HTML, CSS, SVG, MathML

Научни интереси

Числени методи и алтгоритми в строителната механика.

Членство

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - ППП № 00401, ТК № 01347

Участие в проектиране и строителство

Пилон с височина 111 м в ПИ с идент. 67965.5.89, с. Соколовци, м. Рожен, общ. Смолян
Технически контрол, статически изчисления и оразмеряване на стоманена конструкция и фундиране.

Анализ и оценка на сеизмичната устойчивост на мостов кран с кръгово действие 320-160/2x70t, монтиран на блок 5 и блок 6“, АЕЦ Козлодуй
Технически контрол и проверочни изчисления на стоманената конструкция и опорите на полярните кранове на блокове 5 и 6.

ДВЕ ВИСОКОЕТАЖНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ в УПИ I-9543 за ЖС, ПГ и ТП /ПИ 68134.4336.9543/, кв. 230, м. "Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ - СТАР 12А И ЧАСТ ОТ КВ. 23", район "ОВЧА КУПЕЛ", СО
Технически контрол на две монолитни, стоманобетонни жил. сгради, с височина 17 надземни и 2 подземни етажа, с комбинирано фундиране – фундаментна плоча и пилоти.

Хипермаркет Кауфланд София - Горубляне
Статически изчисления и оразмеряване на двуетажна сглобяема Ст.Б. конструкция с предварително напрегнати греди на отвор 24 м. и пилотно фундиране.

СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ГОТОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА В УПИ 133.357" - ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЦАРАЦОВО, ОБЩ. МАРИЦА
Цялостен технически проект на едноетажни производствено-складови халета, със сглобяеми, предварително-напрегнати, Ст. Б. конструкции с отвори до 24м и триетажна, монолитна, Ст.Б., скелетно-гредова административно-обслужваща сграда.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС В УПИ ІІ, КВ. 46 ПО ПЛАНА НА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА „СЕВЕР”, ПИ 07079.605.546 ПО КК НА ГР. БУРГАС
Технически проект на едноетажно производствено хале с кран, със сглобяема, предварително-напрегната, Ст. Б. конструкция с отвор 24м, както и триетажна, монолитна, Ст.Б., скелетно-безгредова битово-обслужваща сграда и четириетажна, скелетно-безгредова административна сграда. Пилотно фундиране със забивни пилоти под всички конструкции в особени почви.

ЖИЛИЩНА ГРУПА "ТИНТЯВА ГАРДЪНС" в УПИ VIII - 1926, кв. 1, м. "Дианабад–Запад" - София
Експертиза, статико-динамичен анализ, усилване и преработка на проект във връзка с надстрояване на секция Г до височина 18 етажа и секция Д до 15 етажа. 

РАЗШИРЕНИЕ НА "ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЕПИК 2", кв. 70, УПИ-Х, ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС - БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. Ботевград
Технически проект на пълностенна рамкова стоманена конструкция с отвори 2x30 м с единични фундаменти.

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СИСТЕМИ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИЗЕР ZH73 И 4 БРОЯ МЕТАЛХИДРИДНИ РЕЗЕРВОАРИ в АЕЦ Козлодуй
Технически контрол по част СК на стоманени конструкции за специализирано оборудване.

Когенерация на ТЕЦ Пловдив Север
Работно проектиране (КМ и КМД) на стоманени конструкции на работни площадки и тръбни естакади. Проектиране на фундаменти под машини, подложени на динамични въздействия.

Хипермаркети "Кауфланд" – гр. Ботевград, гр. Силистра, гр. София - ж.к Надежда и др.
Статико-динамичен анализ и оразмеряване на сглобяеми, предварително напрегнати конструкци на отвори 22.5 м, стоманени конструкции и резервоари за противопожарни води.

Статико-динамичен анализ и антисеизмично укрепване на съществуващата конструкция на ТЕЦ ДЕВЕН, Девня
Сеизм. анализ и укрепване на сглобяема стоманобетонна рамкова конструкция с предварително напрегнати Ст.Б. ферми над машинна зала и стоманена покривна конструкция над котелно. Фундиране с единични фундаменти.

Резервоари за химическа дезактивация и дезактивация на масло в БМР в АЕЦ Козлодуй - 3 бр.
Изготвяне на работен проект по ASME. Резервоарите са от неръждаема стомана с правоъгълна и цилиндрична форма. Сеизмично изследване с отчитане динамичното поведение на флуида.

Анализ и оценка на безопасността на операциите в съществуващото хранилище за отработено ядрено гориво (ХОГ), свързани с проекта за новото хранилище за сухо съхранение на ОЯГ
Моделиране и анализ по МКЕ на елементи от строителната конструкция за технологични и аварийни натоварвания от новото оборудване, вкл. натоварване от изпускане на контейнер CONSTOR върху строителната конструкция. Сеизмично изследване на конструкцията на резервоарите, с отчитане на динамичното поведение на флуида.

Фундаменти под бутални компресори в Нефтохим Бургас
Статико-динамичен анализ и работно проектиране на фундаменти под машини за динамично въздействие.

Сеизмична квалификация на превмоарматури, Блокове 5 & 6, АЕЦ "Козлодуй"
Сеизмичен анализ и проектиране на усилване на опорите по ASME NF.

Инсталиране на система за филтрираща вентилация, Блокове 3 & 4, АЕЦ "Козлодуй"
Проектиране на стоманобетонни плочи и стени за нови помещения, отвори в
конструкцията, фундаменти под оборудване.

Монтаж на нови топлообменници и вентилатори, Блокове 3 & 4, АЕЦ "Козлодуй"
Сеизмична квалификация на оборудването - топлообменници, вентилатори и
въздуховоди, проектиране на опорите и фундаментите под оборудването.

Сеизмична квалификация на тръбопроводи за техническа вода, Блокове 5 & 6, АЕЦ "Козлодуй"
Сеизмичен анализ и проверка на опорите по ASME NF.

Сеизмично усилване на компонентите на пожароизвестителната система АЕЦ "Козлодуй"
Работно проектиране на опори за различни видове механично и електро оборудване.

Сеизмично усилване на кабелни трасета, Блокове 3 & 4, АЕЦ "Козлодуй"
Преработка и оптимизация на проектните решения за усилване на стоманените конструкции на опорите.

Шкафове с електрооборудване, секция 6BV , Блокове 5 & 6, АЕЦ "Козлодуй"
Работно проектиране на стоманена опорна рамка.

Помпена станция и циркулационни тръбопроводи - медодобивен комбинат Umicore Med – гр. Пирдоп
Работно проектиране КМД на стоманени конструкции на стълби, пасарелки и работни площадки.

Филтър пресово отделение, разширение - Umicore med - гр. Пирдоп
Статико-динамичен анализ и оразмеряване на Ст.Б. и стоманени конструкции по българските норми и Еврокод.

Сеизмично усилване на вентилационни системи, Блокове 3 & 4 и ДГС, АЕЦ "Козлодуй"
Сеизмичен анализ и работно проектиране на нови опори по ASME NF.

Сеизмично усилване на подкранови пътища, Блокове 5 & 6, АЕЦ "Козлодуй"
Изчисления и работни чертежи за сеизмично усилване на подкранови греди на 250t кран в реакторно отделение и крановете в машинна зала.

Хранилище за отработено ядрено гориво (ХОГ), АЕЦ "Козлодуй"
Сеизмична оценка на басейните в условия на сгъстено съхраняване на ядреното гориво.

Инсталиране на нова система за газово пожарогасене, Блокове 5 & 6, АЕЦ "Козлодуй"
Сеизмична квалификация и работно проектиране на опори под оборудване.

Участие в международни проекти

Neuer Werkhof, Stöckmatten, Parz. 1625, 4105 Biel-Benken, Werkhof, Швейцария
Работен проект (КМ и КМД) на едноетажна стоманена конструкция на отвор 20 м. с пълностенен ригел.

Блок G1, Pitwines Poole, UK
Работен проект на 5 ет. блок със скелетно-безгредова Ст.Б. конструкция и пилотно фундиране.

Жилищни сгради, Colchester, UK
Работен проект на 4 блока с 3-4 ет. зидана конструкция, Ст.Б подземен паркинг с ед. и ивични фундаменти.

Супермаркет Somerfield и жилищни сгради Roche Close, Rochford, UK
Работен проект на:
Блок А - Ст.Б. конструкция на супермаркет 2400 м2 ЗП с подземен паркинг, единични и ивични фундаменти и 2 ет. зидана конструкция на жил. част, насадена върху плочата над супермаркета;
Блок Б - 4 ет. зидана конструкция с ивични Ст.Б. фундаменти.

Жилищна сграда на Star Street, London, UK
Работен проект на 4 ет. зидана конструкция, част насадена в/у Ст.Б плоча и колони над наземен паркинг с пилотно фундиране.

Жилищни сгради, Vicarage Lane, Ilford, Essex, UK
Работен проект на 2 блока по 4 ет. зидана конструкция с пилотно фундиране.

Жилищни сгради, Stanmore, UK
Работен проект на 2 блока по 4 ет. зидана конструкция, насадена ву Ст.Б плоча над подземен паркинг с пилотно фундиране

Жилищни сгради, Hockerill Street, Bishop Stortford, UK
Работен проект на 4 ет. зидана конструкция с пилотно фундиране

Многоетажен паркинг, Cristopher Martin Road, Basildon, Essex, UK
Идеен проект на 4 ет. 2500 м2 ЗП, монолитни ст.б. рамки със сглобяеми подови панели
на отвор 16м, единични и ивични фундаменти.

Жилищни сгради, Rectory Lane, Stevanage, UK
Работен проект на 7 двуетажни зидани къщи с пилотно фундиране

Жилищни сгради, Greenford Road, Ealing, UK
Работен проект на 4 ет. зидана конструкция с ивични фундаменти.

Жилищни сгради, Marlin Way, North Weald, UK
Работен проект на 5 блока до 4 ет. и 50 еднофамилни къщи по 2 ет. зидани конструкции с пилотно фундиране и част. ивични фундаменти.

Жилищни сгради East Kilburn, UK
Работен проект на 2 петеажни блока със скелетно- безгредова Ст.Б. конструкция и пилотно
фундиране.

Техническа сграда с работилници, Колеж Северозападен Лондон, UK
Работен проект на 5 ет. скелетно-безгредова Ст. Б. конструкция със стоманен покрив и
пилотно фундиране.

Жилищна сграда, Melbourne Court, London, UK
Шестетажна скелетно-безгредова Ст. Б. конструкция с пилотно фундиране.

Жилищна сграда в парцел на бившe кино Одеон, Gants Hill, UK
Работен проект на 12 ет. скелетно-безгредова Ст.Б. конструкция 3300 м2 ЗП, с единични и ивични фундаменти, частична фунд. плоча и шпунтова ограда.

Жилищна сграда, Stratford Edge, London, UK
Идеен проект на 28 ет. скелетно безгредова конструкция с пилотно фундиране.

Надстройка на борсата в Абиджан, Кот д’ Ивоар
Работен проект по Еврокод на триетажна надстройка на сградата със стоманобетонна и стоманена конструкция и нови асансьорни клетки.

Жилищна сграда „Акпака” в Абиджан, Кот д’ Ивоар
Работен проект по Еврокод на едноетажна монолитна стоманобетонна конструкция.

Стоманен покрив над жилищна сграда тип „шарпенте“, Абиджан, Кот д’ Ивоар
Технически проект по Еврокод.на отделно стоящ стоманен покрив тип „charpente” с отвор 20m/24m.

Други длъжности и дейности

Член на националното ръководство на секция "Конструкции на сгради и съоръжения" към КИИП

Основател и администратор на eurocode.bg
Wiki справочник за проектиране на строителни конструкции по Еврокод

Публикации

Capacity of axially loaded RC columns with arbitrary cross sections to Eurocode 2
M Traykova, N Ganchovski, A Traykov
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1276 (1), 012011 2023

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1276/1/012011/pdf

Analysis of a column with variable, arbitrary shaped cross section, including initial imperfections, geometric and material nonlinearity
A Traykov, N Ganchovski
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1276 (1), 012012 2023

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1276/1/012012/pdf

Modified Anderson-Bjork’s method for solving non-linear equations in structural mechanics
N Ganchovski, A Traykov
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1276 (1), 012010

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1276/1/012010/pdf

АДАПТИВНИ МЕТОДИ ЗА ЧИСЛЕНО ИНТЕГРИРАНЕ В СТРОИТЕЛНАТА МЕХАНИКА. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
Неделчо Ганчовски
XXIII Международна научна конференция ВСУ'2023

https://www.academia.edu/104910523

СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА ЗА ИНЖЕНЕРНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ В ОБЛАЧНА СРЕДА
Неделчо Ганчовски
Механика Транспорт Комуникации, том 17, брой 3, 2019 г., статия № 1482, ISSN 1312-3823

https://mtc-aj.com/library/1842.pdf

Друга информация

Други

Представяне на проект за дисертационен труд
АНАЛИЗ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЧРЕЗ ФУНКЦИОНАЛНО МОДЕЛИРАНЕ В ОБЛАЧНА ИЗЧИСЛИТЕЛНА СРЕДА

Хоби

Плуване, колоездене, планини и туризъм, рисуване, музика.