Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Преподаватели /

проф. д-р инж. Димитър Димов

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Димитър Димов
Кабинет Б452
Приемно време

Вторник 13,00-14,00ч, стая Б452

 

Телефон 9635245/461; ddimov@eurocode2.bg
E-mail dimov_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Бяла Черква, област В. Търново 06.11.1949г.
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1976

Лекционни курсове

Обследване и изпитване на строителни конструкции, спец. ССС, 4-ти курс; Обследване и изпитване на строителни конструкции и мостове, спец. ТС, 4-ти курс и спец. ТС (н), 5-ти курс;

Образование

Средно: Строителен техникум, гр. В. Търново, Строителен техник (стр. и арх.), 1964-1968 г;

Висше: ВИСИ, София, Строителен инженер по “Пътно и мостово стр-во”, 1968-1973 г;

Специализация: Национален Институт за Приложни Науки, Тулуза, Франция, Строителни конструкции, 1981 г.;

Докторантура: ВИАС, София, Д-р инж. по “Теория и изпитване на строителни конструкции”, 1984-1987 г.;

Доцентура: ВИАС-София, Доцент по научната специалност "Строителни конструкции" (02.15.04) - Обследване и изпитване на строителни конструкции, 1990.

Професура: УАСГ - София, Професор по научната специалност "Строителни конструкции (Обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения)", 2012г.

Езици

Френски (писмено и говоримо - мн. добре); Руски (писмено и говоримо - мн. добре); Английски (писмено и говоримо - задоволително).

Професионални умения

Опит в проектирането, строителството, обследването и експлоатацията на строителни конструкции и съоръжения: 41 години стаж като преподавател по “Обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения” и “Механика и строително дело” в катедра Масивни конструкции към Строителния факултет на УАСГ. Наред с това, участник и ръководител на колективи от страна на НИС и СПП (от 2002г ЦНИП) при УАСГ за разработване на научно-приложни изследователски теми и проектантски задачи в направленията: Диагностика, освидетелствуване, обследване, експертизи, безразрушителен контрол, натурни изпитвания, проучване и проектиране на саниране, възстановяване и реконструкции на сгради, мостове и строителни съоръжения;

Научни интереси

Изследване на деформираното и напрегнатото състояние и пукнатиноустойчивостта на елементи и конструкции от обикновен и напрегнат стоманобетон при различни натоварвания и въздействия; Безразрушителен контрол и диагностика с приложение на ултразвукови, механични, магнитни, радиометрични и др. методи, във връзка с обследване и оценка на техническото състояние, надеждността и възстановяването на сгради, мостове и строителни съоръжения;

Научна дейност

101 бр. статии и доклади в наши и чуждестранни списания и сборници от конференции и симпозиуми, от които: • 16 бр. свързани с изследване на деформираното и напрегнатото състояние, образуването и разтварянето на пукнатини в частично предварително напрегнати стоманобетонни елементи при натоварване на огъване; подложени на високотемпературни въздействия; при дълготрайни натоварвания и др.; • 40 бр. в областта на безразрушителните изпитвания на бетонни и стоманобетонни елементи и конструкции – анализ на методите; приложение на ултразвуковите, механичните и др. методи; • 25 бр. свързани с диагностиката, обследванията и оценката на техническото състояние, надеждността и възстановяването на конструкциите на сгради и съоръжения; • 18 бр. в областта на експерименталните изследвания на строителните конструкции и мостовете – напречно разпределение на подвижните товари, основни проблеми по експлоатационната надеждност и дълготрайността; влияние на температурите и влажността върху деформациите; поведение преди и след усилване, вкл. със съвременни композитни материали и др.; • 2бр. в областта на инженерно-строителното образование.

Членство

Федерация на техническите дружества в България - от 1976 г; Съюз на учените в България - от 1981 г; НТС - Кабинет по качеството в строителството - от 1982 до 1989 г; ФНТС - ННТД по Дефектоскопия - от 1994 г. (сребърна значка - 2008г., награда "Сл. Попов"-2009г.) ССКБ – от учредяването му през м. Септември 2000г. КИИП – от учредяването й през м. Ноември 2003г.

Участие в научно-изследователски проекти

34 бр. научни проекти и теми в областта на опитното и теоретичното изучаване на състоянието и поведението на елементи и конструкции от обикновен и напрегнат стоманобетон при различни статични и променящи се натоварвания и въздействия

Участие в проектиране и строителство

Над 400 бр. технически експертизи, решения и приложни изследвания на строителни конструкции на новоизпълнени и намиращи се в експлоатация стари сгради и съоръжения като съавтор и/или ръководител на колективи. Някои по-важни натурни обследвания и изпитвания, свързани с изпълнението, проектирането, изпитването, диагностиката и оценката на техническото състояние и мерките за саниране и възстановяване на надеждността на по-значими конструкции и инженерни съоръжения са следните: • Като проектант: Елементи и участъци от Софийското Метро (1973-74 г - реализирани); Предварително напрегнат стоманобетонов ж.п. мост при гара Подуене в София (1977 г) Пешеходни подлези на бул. П. Славейков в София (1978-79); Конгресен център в Дамаск, Сирия - конкурсен проект ІІІ награда (1979); Реконструкция на цех “Спекателен” (1986 г) в СОЦК Кърджали - реализиран; Реконструкция на цех цех “Рафинерия” (1987 г) в СОЦК Кърджали; Реконструкция на цех “Аналгин” (1989 г) в ХФК София - реализирани; • Като гл. проектант Реконструкция на административната сграда на ДЗИ на ул. Бенковски 8 в гр. София (1994 - реализирана); Реконструкция на Бизнес клуб на RCNY на ул. Аксаков 18 в гр. София (1995 г-реализирана); Технически проучвания, решения за реконструкция на Административен дом на Съюза на Адвентистите в България, ул Екзарх Йосиф в гр. София (1996-реализирана); Оценка на техническото състояние и сигурността на конструкцията на многоетажна сграда на ул. Дж. Баучер №87 в гр. София (2000г - реализирана); Оценка на проявените повреди и на експлоатоционната годност на административна сграда на “Булгаргаз” ЕАД, ул. Филиповско шосе №66, гр. София (2001г - реализирана); Проучване на повредите и оценка на състоянието на носещата конструкция и на земната основа и препоръки за възстановяване на Сграда “Радиоекология” към ИЯИЯЕ в НК на БАН – 8-ми км. (2001г); Технически решения и РП за усилване на носещи конструкции на 5бр. сгради в Научния комплекс на БАН – 8-ми км, гр. София (2001г – реализирани); Преустройство на централен офис на ХИПОФЕРАЙНС БАНК, ул Аксаков 5, гр. София (2002-2004г – реализирано); Преустройство и надстройка на вилна сграда на Цв. Абаджиева в м. Кокалянски ханчета (2002-реализирани); Статико-оразмерителни проверки и проект за усилване на носещата конструкция на 26 класно училище в гр. Х. Димово, Благоевградско, Дог. №1105/03 на ЦНИП при УАСГ, юни 2003г.(в процес на реализация); Жилищна сграда с офиси и допълващо застрояване (водна каскада, магазин и др.)на ул. М. Дринов №23 в гр. София (2003- реализирана); Реконструкция и преустройство на “Клиника за инфекциозни, паразитни и тропически болести” към ВМА, София (Декември 2003г. – реализирано); Надземни гаражи в п. ХVІ, кв.557, зона Г 12 на ул. Шипка № 23а, София (2003г. - реализирани); Технически експертиза и проект за възстановяване на конструкцията на сградата на БРВ по физика в НК на БАН на 8-ми км. и на ЦУ на БАН (2004г. – реализиран); Технически експертиза и проект за възстановяване на конструкцията на сградата на Институт по физика на твърдото тяло (ИФТТ) в НК на БАН на 8-ми км. и на ЦУ на БАН (2004г. – реализиран); Технически експертиза и проект за възстановяване на конструкцията на сградата на Академичното издателство на БАН в НК на БАН на 4-ти км. (2004г. – реализиран); Реставрация и възстановяване на куполите на ЦУ на БАН (2004г – реализирани) Проекти на 4бр. многоетажни жилищни сгради (блокове А, Б, В и Г) в м. Манастирски ливади и на ул. Царибродска в София (2003-04г. – реализирани); Проект на многоетажна жилищна сграда на ул. Царибродска в София (2004г. – реализиран); Проект за реконструкция, надстройка и преустройство на училищни сгради в с. Боснек в хотелски комплекс (2004г.- в проект); Проект за възстановяване на сеизмичната устойчивост на Дом за възрастни хора с умствени увреждания в с. Славовица, община Септември (2004г. – реализиран); Технически проучвания на конструкцията и земната основа и проект за възстановяване на обект: Централно стълбище на бл. 1 в НК на БАН – 4-ти км.(2005г - реализиран); Самостоятелна пристройка към жилищна сграда на Г. Благоев в гр. Симитли (октомври 2005г.); ИП за ремонт на 6бр. надлези и мостове в гр. София: по ул. Раковски над р. Владайска; по бул. Цариградско шосе над бул. Г.М.Димитров; над бул. Ал. Малинов; при отклонението за гр. Самоков; по ул. Черковна над бул. Ген. Данаилов; надлез “Бакърена фабрика” (2006-07г.) ПП и ТП с детайли за възстановяване на повредени конструкции на обект: Сграда на ЦЛАФОП в НК на БАН, бл. 109, 4-ти км, април 2007г.(реализаиран); ПП и ТП с детайли за възстановяване на повредени конструкции на обект: Сграда на ЦЛАФОП в НК на БАН, бл. 109, 4-ти км, април 2007г.( реализиран); РП на натоварващи системи за изпитване на изливни микропилоти на обект: Разширение на софийското метро – Метростанция 7 (10.2007г. - реализиран). ТЕ за състоянието и сеизмичната устойчивост на обект: Съществуваща сграда – блок А на ул. Ф. Македонски №37 в гр.Пловдив, УПИ І-374, кв. 348-нов (275-стар) по плана на кв. “Триъгълника”, 12.2008г. Заснемане и оценка на състоянието на конструкцията и изготвяне на конструктивен технически паспорт на строеж: Надстройка и преустройство на съществуваща сграда - столова в ресторант, с. Юндола, общ. Велинград, 07.2009г. Ремонт на ст.б. надлез над пътя “Варна – Девня” и по технологичен път за депо фосфогипс – І етап: вариантни проучвания; ІІ етап: РП с детайли, 01.2010г. ТЕ и РП по част Конструктивна на обекти: Смяна на предназначението, ремонт и модернизация на банкови офиси на УниКредит Булбанк АД на ул. Г. Софийски №56 и на бул. „Шипченски проход“ №65 в гр. София, 01 и 02.2011г. Основен ремонт, възстановяване и реставрация на сградата на “Богословски факултет” на пл. “Св. Неделя” №19 в гр. София – ІІ етап ИП за възстановяване на фронтон и купол и сеизмичната сигурност на цялата конструкция на сградата, 09.2011г. ТЕ и РП по част „Конструктивна“ за обект“ Обособяване на зарядно помещение за електрокари в производствен комплекс на „Нестле-България“ АД в гр. София, 01.2012г. ТЕ и РП за Ремонт и прустройство на банков офис „Мото Пфое“ на УниКредит Булбанк АД, гр. София, бул. Сливница №444А, 03.2012г. Оценка на експлоатационната и проектна сигурност на носещата3конструкция след земетресението от 22.05.2012г. и решение за възстановяване и осигуряване на надеждността и сеизмичното й поведение при бъдещи трусове на Жилищна сграда блок 229 в ж.к. Борово, гр. София, 08.2012г.
Оценка на експлоатационната и проектна сигурност на носещата3конструкция след земетресението от 22.05.2012г. и решение за възстановяване и осигуряване на надеждността и сеизмичното й поведение при бъдещи трусове на Жилищна сграда блок 231 в ж.к. Борово, гр. София, 08.2012г. Технологичен проект за подобект: ПТ „Росенец“. Проект за фундаментна конструкция на резервоар Р22, с интегриране на изпълнени строителни конструкции, фаза: РП, част: Строително-конструктивна, обект: Лукойл Нефтохим Бургас, 01.2015г. Технологичен проект за подобект: ПТ „Росенец“. Проект за фундаментна конструкция на резервоар Р23, с интегриране на изпълнени строителни конструкции, фаза: РП, част: Строително-конструктивна, обект: Лукойл Нефтохим Бургас, 02.2015г. ТП по част "Конструктивна" за обект: Основно обновяване на блок Б на "26 класно училище Н. Й. Вапцаров, УПИ I, кв.20, гр. Хаджидимово, община ХДимово, област Благоевград, април 2016г. ТЕ за оценка на състоянието на подпорните стени и решение за тяхното укрепяване и обезопасяване на обект: Рампа за товарен изход към ул. К. Кисимов в сградата на "Интерпред СТЦ София" АД, октомври 2017г.

 
 • Като водещ експерт и р-л на колектививъв връзка с оценка на състоянието с технически решения и препоръки за саниране, възстановяване и експлоатация на конструкции на сгради и съоръжения: Пътен тунел “Витиня” с д-на 1150м (1980-81г - реализиран); Многоотворен пътен мост (5х20 м) над р. Средецка край гр. Бургас (1982г-реализиран); Мост-естакада на бул. “Фестивален” за аерогара София (1983г и 1986г – реализиран); Пътни мостове над р. Владайска на ул. Цар Симеон и ул. Пиротска в гр. София (1990 г); Опори на Дунав мост при гр. Русе (1993 и 1994); Нов пътен подлез и Реконструиран транспортен подлез на ж.п. ареал Подуяне в София (1995г-реализирани); Хотел на “Асарел-Медет” ЕАД в Китен (1996); Многоетажен хотел в к.к. Ямал, Русия (1996 г-реализиран); Хирургически корпус на ОРБ Бургас (1996 г-реализиран); Жилищни сгради с монолитни скелетни конструкции на ул. Поп Грую в гр. Бургас (1996-реализирани); Главен производствен корпус на “Слънце БТ – АД Ст. Загора” (1997); Пътен надлез на ул. Б. Магесник в София (1998 г-реализиран). Хотел “Космос” в к.к. “Св. Константин и Елена” гр. Варна (1998); Летище София - пътнически терминали (1998 и 1999 г-реализиран); Мост над р. Владайска по ул. Възкресение (1999г-реализиран); Софийски градски мостове и надлези: над р. Владайска и ул. Три уши; над р. Владайска по ул. Раковски; над бул. Ал. Малинов по бул. Цариградско шосе; над ж.п. линия София-Пловдив при отклонението от бул. Искърско шосе към Летище София (1999 г). Административна сграда на МЗ на бул. Ал. Стамболийски №39, гр. София (2000г - реализирана реконструкция); Хотел в Почивна база на ТПК “Н. Ушев”, м. Огняновски минерални бани, Благоевградска област (2001г - усилване в процес на реализация). Проучване и оценка на състоянието на конструкцията и възможностите за разширение и надстрояване на х-л Хисаря в гр. Ловеч (2001г); Техническо обследване и натурни изпитвания за оценка на експлоатационната годност на Подова конструкция на Склад за готова продукция на “Слънце БТ” АД, Ст. Загора (2001г); Заснемане, оценка на състоянието, натурно изпитване и решение за преустройство на “Касетирана стоманобетанна конструкция на открита тераса на Лятна къпалня “М. Луиза” в София (м. май 2002г - реализирано) Обследване и оценка на съответствието с проекта, качеството на вложените материали и на изпълнените усилвания на носещата конструкция на обект: Административна сграда на “КНАУФ” ЕООД софия на ул. Ангелов връх №27, Дог. №15/02 на ЦНИП при УАСГ, март 2002г. - реализирано;  Обследване и оценка на състоянието и проект за преустройство на обект: Централен офис на “Хипоферайнс Банк” на ул. Аксаков №5 в София, юли 2002г. - реализирано; Обследване и оценка на техническото състояние на стоманобетонните конструкции на “Ротондата” на обект: Реконструкция и преустройство на предгаровия площад на Централна гара София, Дог. 59/02 на ЦНИП при УАСГ, септември 2002г.- реализирано; Обследване на техническото състояние и оценка на възможностите за преустройство в съответствие с действащите норми на обект: Преустройство, реконструкция и пристройка на съществуващи сгради в УПИ VІ – за банкова сграда на ТБ “Хеброс” Пловдив, Дог. №68/02 на ЦНИП при УАСГ, ноември 2002г. – в процес на реализация; Предпроектни геотехнически и конструктивни проучвания за обект Преустройство, реконструкция и надстройка на сграда – бивша “Патологична бременност” на ул. Цар Борис ІІІ-Обединител №126 в гр. Пловдив, Дог. № 101/03 на ЦНИП при УАСГ, март 2003г ТЕ, заснемане, оценка на състоянието и статико-динамичен сеизмичен анализ на съществуващите конструкции на двете 6 етажни тела на Radisson SAS Hotel Sofia и на възможността за надстрояването им, м. април-юни 2004г.; ТЕ, заснемане и оценка на състоянието и решение за реализиране на преустройство на отделение “Изгаряния възрастни” в Клиника по изгаряния на МБАЛСМ “Н.И.Пирогов”, ноември 2005 (реализирано);  Обследване и предписания за осигуряване на носимоспособността на конструкциите на източна тераса и прохода към нея в сградата на ЦУМ – София, март 2006г.; Техническо обследване, заснемане и оценка на състоянието на конструкциите на ниско тяло – блок С на хотелки комплекс “Radisson SAS”, София, България, м. март 2006г.; Диагностика и окачествяване на бетона и оценка на състоянието и съответствието на изпълнената конструкция на тунела от км 10+540 до км 12+132 на обект: Разширение на Софийското метро – “Метроучастък 9-10”, ноември 2006г.;
Натурно изпитване на изливни микропилоти на обект: Разширение на софийското метро – Метростанция 7 (10.2007г. - реализирано) и на обект: Надстройка и реконструкция на Radisson SAS Hotel – ниско тяло (11.2007г. - реализирано);
Обследване за оценка на състоянието и техническо решение за възстановяване на: Фундамент на компресор К102Б на инсталация “Хидроочистка 5”, площадка ЛНХБ, гр. Бургас, 09.2008г. (реализирано);
Динамични вибрационни изпитвания на: Фундаменти на компресори К 102А и К 102Б на инсталация “Хидроочистка-5”, площадка ЛНХБ, гр. Бургас, 01.2009г.
Обследване, заснемане и оценка на състоянието и вложените материали и препоръки за довършване и въвеждане в експлоатация на Резервоари за 2500м3 “средна” и “ниска” зона и технически сгради към тях на обект: Водоснабдяване на гр. Омуртаг от ПСПВ “Антоново”, 12.2009г.
Безразрушителни изпитвания на бетона на 6бр. ж.п. мостове на км 301+700, 302+210, 302+585, 302+880, 314+093 и 314+305 на обект: Електрификация и реконструкция на ж.п. линия Свиленград-Турската граница, 06.2010г.
Комбинирано безразрушително изпитване за окачествяване на стоманобетонни изливни пилоти за опори на ж.п. мост над р. “Мечка” на км. 203+744 на обект: “Plovdiv-Svilengrad Railway Electrification and upgrade of Corridors IV and IX, Phase II: PAVOMAJ-SVILENGRAD, 07.2010.
Обследване и оценка на състоянието на конструкциите и вложените материали и съставяне на “конструктивен технически паспорт” на преходен водоем 4000м3 и технически сгради към него обект: Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, 09. 2010г.
Безразрушително изпитване на интегритета и дължината на изливни стоманобетонни пилоти на обект: Жилищна сграда в УПИ VІІІ-15, кв. 172, м. “Западно направление етап метростанция Б-7”, София, 06.2011г.
Обследване на състоянието, диагностика и безразрушителни изпитвания на бетони и стомани в конструкциите на 10 броя ж.п. мостове на обект: Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив, част от трансевропейската железопътна мрежа, ЛОТ 1 – Модернизация на железопътната отсечка Септември - Пазарджик”, 2011г. (в процес на реализация);
Обследване на състоянието, диагностика и безразрушителни изпитвания на бетони и стомани в конструкциите на 6 броя ж.п. мостове на обект: Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив, част от трансевропейската железопътна мрежа, ЛОТ 2 – Модернизация на железопътната отсечка Пазарджик - Стамболийски”, 2012г. (в процес на реализация);
Обследване и оценка на състоянието и решения за възстановяване на виадукти: „Бебреш“ на км 30+847 (Виадукт „Бебреш”) от АМ „Хемус”; на км 61+327 и на км 67+027 от АМ „Тракия”, 08.2012г. (реализирани в по-голямата част); Обследване, заснемане и оценка на състоянието на конструкцията и вложените материали на обект: Преустройство и разширение на съществуваща жилищна сграда в София – Владая, 03.2012г.
Обследване, заснемане и оценка на състоянието на конструкцията и вложените материали на обект: Преустройство и разширение на Туристически дом в гр. Белоградчик, 08.2012г.
Проучвания за установяване на причините за проявените пукнатини в ст.б. плочи на кота -4,51м и във фундаментната плоча и препоръки за възстановяване на обект: Бизнес сграда „Мегапарк София“ на бул. Цариградско шосе №115Г, 09.2012г.
Обследване на състоянието, диагностика и безразрушителни изпитвания на 6 броя стоманобетонни и метални мостове на обект: „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа” Позиция 3 - Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски – Пловдив, 2012г (в процес на реализация)
Проучвания за оценка на техническото състояние и за окачествяване на еднородността, деформационните модули и якостта на бетоните и стоманите, вложени в основните носещи елементи на конструкциите на съществуващи мостове на km 268+800 и km 298+896.54 за обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли - Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград - Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград - граница с Република Турция), 2012г. (в процес на реализация); Проучвания за установяване на причините за проявените пукнатини в ригелите на ст.б. конструкция и решение за възстановяване на обект: Ковашко-пресов цех на „Трансвагон“ АД в гр. Бургас, 11.2012г.
Безразрушителен контрол и диагностика на бетони и армировки за идентифициране и окачествяване на монтажни подови елементи по система УС-73 (МС’83-1989г.) на обект: Съществуваща конструкция за Детски музей в гр. София, 12.2012г.
Конструктивно обследване, заснемане и оценка на състоянието и възможността за монтиране на диагностични апарати на обект: Ст.б. плочи в кабинет „Образна диагностика“ в МБАЛ Благоевград, 04.2013г.
ТЕ с проучвания за установяване на причините за проявените пукнатини в стените в офисите на 2 и 3 етаж в блок А и решения за възстановяване на обект: Жилищни сгради, магазини, офиси и подземни гаражи на бул. Шипченски проход №18 в гр. София, 10.2013г.
Заснемане, БК и диагностика на бетони и армировки в подовите конструкции на обект: Реконструкция и модернизация на канализационна ПС „Ляв бряг“ в кв. Капитан П. Войвода“ и кв. „Гебрен“ в гр. Свиленград, 04.2014г.
Обследване и анализ на техническото състояние, решение за ремонт и възстановяване и изготвяне на конструктивен технически паспорт на обект: Стоманобетонен ж.п. мост по път 2 на км 54+291 по линията София-Мездра в междугарието Лакатник-Рп Левище-Елисейна, 2013г. (в процес на реализация)
Натурни изпитвания за въвеждане в редовна експлоатация и изготвяне на конструктивен технически паспорт на Пътен мост над р. Бели Вит в с.Рибарица, общ. Тетевен, област Ловеч, 04.2014г. (реализирани)
Оценка на техническото състояние, категоризиране на съоръженията и програма за ремонт и саниране на Пътни мостове в района на община Тетевен, 08.2014г.
Оценка и категоризиране на състоянието на съоръженията и препоръки за авариен ремонт и възстановяване на пътни мостове в района на селата Първенец и Храбрино, общ. Родопи, обл. Пловдив, 09.2014г.
Изпитвания за окачествяване на бетонни ж.п. канавки ЕКТ 200/50 за обект: Модернизация на ж.п. у-к Септември – Пловдив, част от трансевропейската ж.п. мрежа, Позиция 1 – Модернизация на ж.п. отсечка Септември-Пазарджик, 10.2014г.
ТЕ относно причините за възникване на пукнатини в ст.б. ростверк на пилотен фундамент на резервоар за ДГ с вместимост 50000м3 на обект: Модернизация на резервоарен парк ПТ „Росенец“ в гр. Бургас и препоръки за възстановяване, 11.2014г. (в процес на реализация). Геотехнически и конструктивни проучвания за установяване на причините за проявените пукнатини в стенит и пода и препоръки за възстановяване на обект: ЦДГ №165 „Латинка“ в ж.к. Изток, гр. София, 12.2014г.
Обследване на състоянието, диагностика и безразрушителни изпитвания на стоманобетонни ж.п. мостове и подлези на км 0+245; 0+861; 2+067; 5+248; 9+261 и 15+053 в у-ка Централна гара София – г. Казичене и на км 4+222 и 5+387 в у-ка г. Биримирци – г. Подуяне разпределителна на обект: “Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“, за проект „Развитие на железопътен възел София“., м.05.2015г.;
Обследване на състоянието, диагностика и БК на бетони и стомани на ж.п. мостове на км 25+987; 43+546; 51+067 и водостоци на обект: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ за участък Елин Пелин – Ихтиман“, м.07.2015г.; Обследване на състоянието, диагностика и безразрушителни изпитвания на стоманобетонни ж.п. мостове на км 85+223 и км 92+094 и пеш. подлез на км 89+700 на обект: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ за участък Ихтиман - Септември“, м.08.2015г.;
Натурни статични и динамични изпитвания за въвеждане в редовна експлоатация на стоманобетонен ж.п. мост на км 143+011 по път 2 в междугарието Стамболийски-Т. Каблешков и стоманобетонен мост на км 150+122 по път 2 в междугарието Т. Каблешков-Пловдив за обект „Позиция 3, част от Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив, част от Трансесвропейската железопътна мрежа”, м.11.2015г.;
Натурно статично и динамично изпитване за въвеждане в редовна експлоатация ж.п. надлез на км 1+545 по ж.п. линия 4 „Русе – Подкова“ и реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе – Силистра“ км 0+000 до км 0+293, подобект: Ж.п. надлез на км 1+545 по ж.п. линия 4 „Русе – Подкова“, м.12.2015г.

ППП (ТЕ) с проучване и анализ на повредите и състоянието на носещата конструкция и препоръки за възстановяване на блок Б на 26 класно училище „Н. Вапцаров“ в гр. Х.Димово, общ. Хаджидимово, м. март 2016г.
Диагностика и изпитвания за оценка на състоянието на конструкциите и препоръки за осигуряване на по-нататъшната експлоатация на обект: Сграда на бул. Ал. Стамболийски №150, гр. София, декември 2016г.
Проучване и анализ на техническото състояние и препоръки за експлоатация на обект: Сгради на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – блокове А и В, юни 2017г.
Обследване на състоянието, диагностика и безразрушителни изпитвания на ст.б. конструкции на 2бр. ж.п. надлези в ареала на гара Подуяне на км 3+583, м.07.2017г.
Обследване и оценка на техническото състояние на монолитни и монтажни елементи и конструкции ва обект: Фабрика за производство на ламинирани табли и пластмасови съдове в гр. Шумен, м.12.2017г.

Изпитвания за окачествяване на бетонни ж.п. канавки ЕКТ 200/52 М за обект: Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски, април 2017г.
Диагностика на трептенията, размерите и корозията на носещата гредова скара на кота +19,905м на обект: Топилна пещ на „Аурубис България“ АД, гр. Пирдоп, май 2017г.
Проучване и анализ на техническото състояние и препоръки за експлоатация на обект: Сгради на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – блокове А и В, юни 2017г.
Конструктивна експертиза с проучване и оценка на състоянието и препоръки за възстановяване на експлоатационната годност и дълготрайност на обект: Пътен мост-надлез на бул. „Добруджа“ над бул. „Русия“ и р. Добричка в гр. Добрич, юли 2017г.
Конструктивно заснемане, обследване и оценка на състоянието на фундирането на металоконструкциите на парогенератори №№ 7 и 8 в ТР София на „Топлофикация София“, гр. София, септември 2017г.
Обследване и окачествяване на бетона в колона К41 и решение за възстановяване на обект: Пътен надлез на км 137+336.54 по път 1 на проект: Модернизация на ж.п. участък Септември – Пловдив, част от трансевропейската ж.п. мрежа – Пътен надлез и пътни връзки „Стамболийски“, декември 2017г.
 

 

Публикации

 1. Димов Д. Изследвания на пукнатиноустойчивостта и разтварянето на пукнатини в огънати стоманобетонни елементи с частично предварително напрягане, Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен “кандидат на техническите науки”, София, 1987.

2. Димов Д. Частично предварително напрягане. Перспективи и проблеми, Годишник на ВИАС, 1983/84, том ХХХІ, св. ІХ.

3. Димов Д. Образуване и разтваряне на пукнатини в частично предварително напрегнати стоманобетонни греди, Годишник на ВИАС, 1983/84, том ХХХІ, св. ІХ.

4. Димов Д., Вл. Костов. Относно методиката за установяване на реалните работни диаграми на бетона и армировъчните стомани, Сб. “Нови строителни материали”, Варна-Дружба, 1986.

5. Димов Д., Т. Марков. Развитие трещин в частично предварительно напряженных железобетонных балках, Сб. “ІV-ая Общогосударственная конференция по бетону”, Бърно, ЧССР, 1987.

6. Димов Д., Вл. Костов. Автоматизация на опитното определяне на работните диаграми на бетоните, София, Строителство, кн. 11, 1989.

7. Димов Д. Универсална кофражна форма за греди от обикновен и напрегнат стоманобетон, София, Строителство, кн. 1, 1990.

8. Марков Т., Д. Паничков, Д. Димов, Вл. Костов. Актуални проблеми в развитието на подвижните вертикални натоварвания на мостови конструкции и съоръжение, Сб. “Ефективни технологии в транспортното строителство”, Варна, 1983.

9. Марков Т., Д. Димов. Особености на контролните натурни изпитвания на ж.п. мостове, Сб. “Съвременни технологии в транспортното строителство”, Варна-Дружба, 1989.

10. Паничков Д., Д. Димов, К. Мароков. Практическа възможност за уеднаквяване критериите при определяне на конструктивните коефициенти на мостове и естакади, София, Пътища, кн. 11, 1978.

11. Паничков Д., Д. Димов, К. Мароков. Определяне на конструктивните коефициенти по деформации с отчитане на характера на натоварващите условия, София, пътища, кн. 2, 1979.

12. Паничков Д., Д. Димов, К. Мароков. Влияние на продължителността, скоростта и интензивността на натоварването върху деформираното състояние на мостове и естакади, София, Пътища, кн. 7, 1979.

13. Димов Д. Експериментално изследване на общите деформации на частично предварително напрегнати стоманобетонни греди с оглед приложението им за пътни мостове, София, Пътища, кн. 6, 1987.

14. Димов Д. Поведение на стоманобетонни греди с частично предварително напрягане при разрушаване, София, Строителство, кн. 8, 1989.

15. Markov T., D. Panitchkov, D. Dimov, K. Marokov. Experimental test of transfers distribution of loads in bridges, “7-th Congress on Material Testing, Volume II, Budapest, 1978.

16. Паничков Д., Д. Димов, К. Мароков. Реконструкция на стоманобетонна скелетна сграда, подложена на динамични експлоатационни натоварвания, София, Строителство, кн. 10, 1978.

17. Паничков Д., Д. Димов, К. Мароков. Експериментално изследване на пътен мост от извъннормен товар, София, Пътища, кн. 9, 1979.

18. Паничков Д., Д. Димов, К. Мароков. Експериментално изследване на деформираното състояние на оловни плочи с оглед употребата им в строителството, София, Пътища, кн. 10, 1980.

19. Марков Т., Д. Паничков, Д. Димов, К. Мароков. Техническа диагностика на подкранови пътища, Сб. “Състояние и проблеми на техническия надзор върху съоръженията с повишена опасност, София, 1983.

20. Марков Т., Д. Димов. Рационални методи за безразрушителни изпитвания на бетона, Сб. “Съвременни постижения на контрола и изпитването без разрушаване”, Пловдив, 1989.

21. Марков Т., Д. Димов. Конструктивно моделиране на предпазни стъклополимерни цилиндрични черупки за телевизионни предаватели, Сб. “СНРБ - надежден партньор за внедряване на новости, технологичен трансфер и стопански инициативи”, Пловдив, 1989.

22. Ivanov P., P. Dimova, M. Dobrev, D. Dimov et ztr. Concours de Palais des Congres de Damas, Syria, Architecture d’Aujourd’ hui, Nr. 218, December, 1981, p. XXXII.

23. Сотиров П., К. Мароков, Д. Димов и др. Изследване на поведението на стомано-стоманобетонни елементи на нецентричен натиск. Н.Т. Отчет по тема, възложена от СМК “Метални конструкции”, С., 1986 (непубликуван).

24. Димов Д., К. Мароков. Върху оценката на механичните якости на бетона посредством методите на статистическите решения, Сб. “Надеждност на строителните конструкции”, Плевен, 1990.

25. Марков Т., Д. Назърски, Д. Димов, К. Мароков. Възстановяване на сигурността и дълготрайността на строителни конструкции експлоатирани в агресивни среди, Сб. “Надеждност на строителните конструкции”, Плевен, 1990.

26. Минев М., Ил. Иванчев, Д. Назърски, Д. Димов и др. Оценка на надеждността и дълготрайността на стоманобетонната конструкция на надлез “Чавдар” в гр. София, Сб. Надеждност на строителните конструкции”, София, 1991.

26. Минев М., Ил. Иванчев, Д. Назърски, В. Крумов, П. Стайков, Д. Димов Пл. Чобанов. Оценка на надеждността и дълготрайността на стоманобетонната конструкция на надлез “Чавдар” в гр. София, С., Строителство, кн. 3-4, 1992

27. Dimov D., T. Donchev. Energy saving of Ancient Bulgarian Houses, 3-rd International Conference “Energy and Building in Mediterranean Area, April 1992, Thessaloniki, Greece.

28. Димов Д., Т. Дончев. Безразрушителни методи за оценка състоянието на стоманобетонни конструктивни елементи след високотемпературни въздействия, Сб. “VІІ национална конференция с международно участие по безразрушителен контрол Дефектоскопия 92”, Варна-Дружба, 12-16.09.1992, стр. 54-59.

29. Димов Д., Т. Дончев. Приложение на ултразвуковия метод за определяне на якостта на бетони след високотемпературни въздействия, Сб. ІХ Национална Конференция с международно участие “Дефектоскопия ‘94”, 25-27.05.1994, София, стр. 68-73.

30. Димов Д., Т. Дончев. Експериментално изследване на локални температурни напрежения, Сб. ІІІ Национална Конференция с международно участие “Стоманобетонни конструкции - теория и практика”, 12-14.10.1994, София, УАСГ, СУБ, стр. 78-86.

31. Димов Д., Т. Дончев. Влияние на неравномерното нагряване върху резултатите от ултразвукови изпитвания на бетона, Сб. Х Национална Конференция с международно участие “Дефектоскопия’95”, Созопол, 25-27.05.1995, стр. 235-238.

32. Dimov D, M. Mihovsky, A. Popov, T. Donchev. Ultrasonic Method Application for Structure-Evaluation of High-Temperature Treated Reinforced Concrete Elements, Proceedings Vol. 2, p.1213- 1213f, International Symposium “Non-Destructive Testing in Civil Engineering (NDT-CE), Berlin, Germany, September 26-28, 1995.

33. Dimov D., T. Donchev. Behavior of Partially Prestressed Concrete Beams under high temperature influences, 6-th Symposium MASE, Ohrid, Republic of Macedonia, October, 5-7, 1995, Vol. 3, p.CT84/1-CT84/7.

34. Димов Д. Особености при осигуряване на взаимодействието между носещите елементи при реконструкции, Сб. Научно-практическа Конференция “Технологични особености при изпълнение на някои видове строителни работи”, София, Октомври, 20-29, 1995.

35. Дончев Т., Д. Димов, Й. Клечеров. Поява и развитие на пукнатини в стоманобетонни елементи при високи температури, Сб. Научно-практическа конференция “25 години Факултет ПО”, София, 14-15 декември 1995, стр. 101-105.

36. Димов Д., Т. Марков, Т. Дончев. Ефективност на комплексните методи за БК на бетона при ремонт и реконструкции, Сб. ХІ Национална Конференция с международно участие “Дефектоскопия’96”, Созопол, 3-5.06.1996, стр. 116-120.

37. Димов Д., Т. Дончев. Оценка на състоянието на бетона след пожарни въздействия чрез ултразвуков бетоноскоп, Сб. ХІ НТК с международно участие “Надеждност’96”, Русе,
9-11.10.1996.

38. Dimov D., T. Donchev. Peculiarity of the Ultrasonic Method for determination of the Residual Strength of Concrete after high-temperature influence, Vol. 2-nd RILEM International Conference on “Diagnosis of Concrete Structures”, October, 1996, Strbske Pleso, Slovakia.

39. Donchev T., D. Dimov. Influence of the degree of prestressing on the development of Cracks in R/C Beams under high temperatures, Vol. 2-nd RILEM International Conference on “Diagnosis of Concrete Structures”, October, 1996, Strbske Pleso, Slovakia.

40. Markov T., M. Minev, D. Dimov. Basic Defects and Damages on the Concrete Bridges in Bulgaria, Vol. 2-nd RILEM International Conference on “Diagnosis of Concrete Structures”, October, 1996, Strbske Pleso, Slovakia.

41. Димов Д., Т. Дончев, П. Божкова. Безразрушителен контрол при оценка на факторите на влияния на реални пожарни въздействия върху стоманобетонни конструкции, Сб. ХІІ Н. Конференция с международно участие “Дефектоскопия’99”, Созопол, юни 1999, стр. 237-241

42. Димов Д. Някои аспекти на проектното осигуряване на надеждността и дълготрайността на строителните конструкции и мостовете, Сб. Научно-техническа конференция с международно участие “Строителни конструкции – теория и практика”, В. Търново, 28.09-01.10.2000.

43. Назърски Д., Д. Димов, В. Крумов, Б. Петров. Саниране на сгради и съоръжения в промишленото и транспортното строителство, Сб. ХІV Научно-практическа конференция “Строителната наука в съвременната практика”, зала “Фестивална”, София, 12-21.10.2001, стр. 22-31.

44. Димов Д. Комплексен безразрушителен контрол при установяване на причините за проявени пукнатини в стоманобетонни конструкции, Сб. ХVІІ Национална конференция по БК “Дефектокопия’2002”, посветена на 40-годишнината на ННТДД, Созопол, 11-14.06.2002, стр. 275-281.

45. Димов Д. Практически метод за уточняване на реалните опорни условия на монолитни стоманобетонни плочи, Сб. Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”, София, 20-22.11.2002, том 2, стр. 155-164.

46. Димов Д., Н. Жечев, Ат. Георгиев. Рехабилитация, усилване и сеизмично осигуряване на амортизирани сгради от зидани конструкции, Сб. Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”, София, 20-22.11.2002, том 2, стр. 165-172.

47. Марков Т., Д. Димов. Поуки от някои неблагополучия на стоманобетонните конструкции, Сб. Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”, София, 20-22.11.2002, том 2, стр. 243-250.

48. Димов Д., Т. Дончев. Сравнителен анализ на инженерно-строителното образование в Англия и България, Сб. Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”, София, 20-22.11.2002, том 4, стр. 137-142.

49. Назърски Д., Д. Димов, В. Крумов, Б. Петров. Диагностика и саниране на стоманобетонни конструкции на промишлени сгради и транспортни съоръжения, Сб. Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”, София, 20-22.11.2002, том 5, стр.167-175.

50. Димов Д. БК на структурата и физико-механичните характеристики на вложените материали в съществуващи стоманобетонни конструкции, Сб. “ІІІ Балканска конференция по БК” и “ХVІІІ Национална конференция по БК”, Созопол, 10-13 юни 2003г., Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), год. Х, бр.1(58), стр. 27-35.

51. Дончев Т., Д. Димов. Методи за безразрушителен контрол на подсилвания с композитни материали на строителни конструкции, Сб. “ІІІ Балканска конференция по БК” и “ХVІІІ Национална конференция по БК”, Созопол, 10-13 юни 2003г., Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), год. Х, бр.1(58), стр. 304-307.

52. Dimov D. Application of Non-Destructive Testing and Diagnostics in Investigating and Evaluating the Technical State of the Existing Reinforced Concrete Structures in Bulgaria, International Symposium “Non-Destructive Testing in Civil Engineering (NDT-CE), Berlin, Germany, September 16-19, 2003.

53. Димов Д. Съвременни методи и тенденции на развитие на БК в строителството, Сб. “ХХ Национална конференция по безразрушителен контрол ДЕФЕКТОСКОПИЯ’2005 с международно участие”, Созопол, 13-16 юни 2005, стр. 127-134.

54. Donchev T., D. Dimov. Evaluation temperature of heating of concrete after fire influence using ultrasonic method, 2nd International Conference on Concrete Repair, St. Malo, Brittany, France, 27–29 June 2006, p. 450-455.

55. Димов Д. Нови методи за БК в строителството, Сб. “ХХІ Национална конференция по безразрушителен контрол ДЕФЕКТОСКОПИЯ’ 2006 с международно участие”, Созопол, 12-15 юни 2006, стр. 366-371.

56. Димов Д., Т. Дончев. Безразрушителен контрол на съществуващи конструкции усилвани с полимерни материали, Сб. Юбилейна научна сесия “65 години УАСГ”, София, 17-18 май 2007., стр. 47-56.

57. Ivanchev Il., D. Dimov, A. Benedetti, E. Mangoni. Solving the Bridge Maintenance Problems in Bulgaria and Analysis of the Opportunities offered by Composite Materials, Vol. Jubilee Conference “65 Years UACEG”, Sofia, Bulgaria, 17–18 May 2007, р. 131-151.

58. Димов Д., М. Минев, Ев. Иванова-Куюмджиева. Обследване на конструкцията на метротунела по трасето към комплекс “Младост” между станции №9 и №10, Сб. Юбилейна научна сесия “65 години УАСГ”, София, 17-18 май 2007, стр. 183-192.

59. Минев М., Д. Димов, К. Жипонов. Относно поддържането и ремонтите на софийските мостови съоръжения, Сб. Юбилейна научна сесия “65 години УАСГ”, София, 17-18 май 2007, стр. 211-225.

60. Димов Д. Роля и значение на БК при проектиране и изпълнение на строителни конструкции, , ХХІІІ НК “Дни на безразрушителния контрол’2008”, Созопол, 10-14 юни 2008г., Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), Година ХV, бр.2 (105), стр. 21-32.

61. Димов Д. Роля и значение на БК при ремонт и реконструкции, ХХІІІ НК “Дни на безразрушителния контрол’2008”, Созопол, 10-14 юни 2008, Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), Година ХV, бр.2 (105), стр. 33-40.


62. Димов Д., T. Donchev. История на БК в строителството. Личности и дейности, ХХІІІ НК “Дни на безразрушителния контрол’2008”, Созопол, 10-14 юни 2008, Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), Година ХV, бр.2 (105), стр. 41-47.

63. Димов Д., T. Donchev, A. Warwzynek, История на БК в строителството. Техника и методи, ХХІІІ НК “Дни на безразрушителния контрол’2008”, Созопол, 10-14 юни 2008, Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), Година ХV, бр.2 (105), стр. 48-62.

64. Димов Д., Ог. Ганчев, Безразрушителен контрол и вибродиагностика на фундамент на компресор К 102Б в ЛНХБ, ХХІV НК “Дни на безразрушителния контрол’2009”, юни 2009, Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), Година ХVІ, Брой 1 (111), стр. 58-66.

65. Димов Д., Безразрушителият контрол в строителството – перспективи и проблеми, ХХІV НК “Дни на безразрушителния контрол’2009”, юни 2009, Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), Година ХVІ, Брой 1 (111), стр. 518-528.

66. Димов Д., Вл. Костов, Ог. Ганчев, В. Чобанов, Теоретико-експериментално определяне на динамичните характеристики на системата “земна основа-фундамент” за компресори К102А и К102Б в ЛНХБ, “Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009”, София, 29-31 октомври 2009. Годишник на УАСГ 2009г., ISSN 1310-814X, том XLIV, св. ІV, , стр. 65-81.

67. Димов Д., Вл. Костов, Комплексен безразрушителен метод за определяне “in situ” на действителната носимоспособност на изливни пилоти, “Международна научно-приложна конференция УАСГ2009”, София, 29-31 октомври 2009. Годишник на УАСГ 2009г., ISSN 1310-814X, том XLIV, св. ІV, стр. 83-93.

68. Димов Д., T. Donchev, Вл. Костов, Специализирани ултразвукови и комплексни методи за безразрушително изпитване на фундаментни конструкции, Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946) ХХV НК с международно участие “ Дефектоскопия 2010”, Година ХVІІ, брой 5 (115), юни 2010, стр. 575-581.

69. Donchev T., M. Ibsen, E. Bromhead, D. Dimov, Enquiry based learning and possible applications in non-destructive testing based projects, Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946) ХХV НК с международно участие “ Дефектоскопия 2010”, Година ХVІІ, брой 5 (115), юни 2010, стр. 582-587.

70. Димов Д., Вл. Костов, Комбинирано установяване на интегритета на изливни стоманобетонни пилоти при фундирането на мостове у нас, ХХVІ Международна конференция “Дефектоскопия 2011”, Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), Година ХIХ, брой 1 (121), юни 2011, стр. 111-115.

71. Димов Д., Мястото на безразрушителния контрол при оценка и възстановяване на сгради според Еврокод 8, ХХVІ Международна конференция “Дефектоскопия 2011”, Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), Година ХIХ, брой 1 (121), юни 2011, стр. 116-121.

72. Димов Д., Състояние на безразрушителния контрол на строителни конструкции в България. "Дни на безразрушителния контрол 2012", Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), Година ХХ, брой 1 (130), юни 2012.

73. Димов Д., В. Коларов, Безразрушително определяне на състоянието на напукани частично предварително напрегнати стоманобетонни греди. Дни на безразрушителния контрол 2012", Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), Година ХХ, брой 1 (133), юни 2012.

74. Топуров, К., Д. Димов, А. Георгиев, Б. Петров, В. Коларов, К. Велинов, Тревожните резултати от проучването на проявените дефекти и повреди на някои виадукти по АМ "Хемус" и АМ "Тракия". Международна научна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", Варна, 13-15.09.2012.

75. Димов Д., В. Коларов, Експериментално-теоретично определяне на състоянието на напукани стоманобетонни греди с частично предварително напрягане след продължително натоварване на огъване. Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012, София 15-17 ноември 2012 (ISBN 978-954-724-049-0).

76. Димов Д., S. Diarra, T. Donchev, В. Коларов, Относно познанията в България за поведението на стоманобетонни греди с частично предварително напрягане при натоварване на огъване и при температурни въздействия. Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, София 15-17 ноември 2012.

77. Топуров, К., Димов Д., А. Георгиев, Б. Петров, Насоки и методи за ремонт и саниране на големите виадукти по АМ "Хемус" и АМ "Тракия". Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, София 15-17 ноември 2012.

78. Димов Д., Й. Милев, В. Коларов, Я. Вълчинов, Безразрушителният контрол при оценка и прогнозиране на експлоатационната сигурност на конструкциите на сгради, претърпели земетръсни въздействия. Дни на безразрушителния контрол 2013", Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), Година ХХІ, брой 1 (139), юни 2013.

79. Donchev T., T. Stepien, D. Wertheim, D. Dimov, Effectiveness of infrared Thermography for Detecting Defects in the Attached CFRP Laminates. Дни на безразрушителния контрол 2013", Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), Година ХХІ, брой 1 (139), юни 2013.

80. Димов Д., В. Коларов, К. Велинов, Експериментални и теоретични проучвания върху поведението на предварително напрегнати стоманобетонни греди, подложени на огъване и усилени с външно залепени въглеродни елементи, Годишник на УАСГ 2013г.

81. Димов Д., T. Donchev, М. Гълъбов, Приемателното изпитване на Дунав мост 2 – край или начало на мониторинг. Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), MК „Дефектоскопия 2014”, Година ХXII, брой 1 (130), юни 2014.

82. Димов Д., А. Георгиев, Р. Димитров, Приложение на радиографията за установяване на състоянието на напрягащи въжета в предварително напрегнати стоманобетонни столици на складова сграда. Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), MК „Дефектоскопия 2014”, Година ХXII, брой 1 (130), юни 2014.

83. Димов Д., Мястото на БК при решаване на проблемите в строителството. Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), MК „Безразрушителният контрол в съвременната индустрия”, Година ХXIII, брой 1 (164), февруари 2015.

84. Димов Д., Радиографията – ефективен безразрушителен метод за окачествяване на предварително напрегнати стоманобетонни елементи. Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), MК „Безразрушителният контрол в съвременната индустрия”, Година ХXIII, брой 1 (164), февруари 2015.

85. Велинов К., Д. Димов, В. Коларов, Истински безконтакен метод за измерване на деформации. Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), MК „Безразрушителният контрол в съвременната индустрия”, Година ХXIII, брой 1 (164), февруари 2015.

86. Димов Д., Относно необходимостта и ползата от провеждането на обследвания и изпитвания на строителни конструкции и съоръжения. Международна конференция „Дни на безразрушителния контрол’2015“, Созопол, 15-19 юни 2015.

87. Donchev T., Jakubowska J., Dimov D., Strengthening of RC structures with CFRP laminates – effect of different surface treatments. International Conference “NDT Days 2015” Sozopol, Bulgaria, 15-19 June 2015.

88. Георгиев А., Димов Д., Обследване, усилване и натурно изпитване на сглобяемо-монолитна стоманобетонна подова конструкция. Първа научно-приложна конференция с международно участие „Стоманобетонни и зидани конструкции – теория и практика“, София, 22-23 октомври 2015.

89. Димов Д., Георгиев А., Желев Ж., Някои поуки от обследването на пътни мостове в планинските райони у нас. Първа научно-приложна конференция с международно участие „Стоманобетонни и зидани конструкции – теория и практика“, София, 22-23 октомври 2015.

90. Димов Д., Обследване и изпитване на строителните конструкции и мостове – предпоставки и реалности. Първа научно-приложна конференция с международно участие „Стоманобетонни и зидани конструкции – теория и практика“, София, 22-23 октомври 2015.

91. Donchev T., Dimov D., Jakubowska J., Surface treatments and their influence on the connection between the concrete and CFRP laminates. International Conference “NDT Days 2016” Sozopol, Bulgaria, 06-10 June 2016.

92. Димов Д., T. Donchev, Приложение на термографията за безразрушителен контрол. Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), MК „Дефектоскопия 2016”, Година ХXIV, брой 3 (168), юни 2016.

93. Димов Д., Особености на приемателното изпитване на ж.п. надлез на км 1+545 по ж.п. линия 4 „Русе-Подкова“. Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), MК „Дефектоскопия 2016”, Година ХXIV, брой 3 (168), юни 2016.

94. Donchev T., T. Stepien, D. Wertheim, D. Dimov, Effectiveness of Infrared Thermography for Detecting Defects in the Attached CFRP Laminates. “NDT daus 2016”, Scientific proceedings of STUME, (ISSN 1310-3946), Year XXIV, Number 3 (168), June 2016

95. Димов Д., М. Миховски, Т. Donchev, Термовизионният метод в помощ на безразрушителния контрол. Международна научна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", Варна, 15-17.09.2016.

96. Димов Д., Някои особености на натурните изпитвания на ж.п. мостове. Международна научна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", Варна, 15-17.09.2016.

97. Димов Д., Безразрушителен контрол на конструкциите на пешеходни подлези в ареала на ж.п. възел София. Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), „Дни на безразрушителния контрол 2017”, Година ХXV, брой 1 (216), юни 2017.

98. Димов Д., Т. Donchev, Физически особености при прилагането на термовизионния метод за контрол на сгради. Научни известия на НТСМ (ISSN 1310-3946), „Дни на безразрушителния контрол 2017”, Година ХXV, брой 1 (216), юни 2017.

99. DonchevT., G. Shearman, S. Chand, D. Dimov, A. Wawrzynek, Assessing the maximum temperature of heating after fire by the changes in chemical contents of concrete. “NDT days 2017”, Scientific proceedings of STUME, (ISSN 1310-3946), Year XXV, Number 1 (216), June 2017.

100. Димов Д., Методически особености и техника при обследване на съществуващи ж.п. мостове, Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, София, 1-3 ноември 2017г.

101. Димов Д., Ат. Георгиев, К. Велинов. Относно възможността за определяне на износването и дълготрайността на ж.п. мостове в ареала на гара Подуяне, Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, София, 1-3 ноември 2017г.
 

Книги

Курсови задачи и задания

Курсови протоколи по ОбИСК-ТС'17
проф. д-р инж. Д. Димов

Фото галерия

  • Приемателно натурно изпитване на Дунав мост 2, 25-26.05.2013г.
  • Разположение на изпитвателните товари върху един от 180м. отвори на Дунав мост 2
  • Авария на стар пътен мост над р. Б. Вит в с. Рибарица, общ.Тетевен през есента на 2013г.
  • Натурно изпитване на новия мост с комбинирана стомано-стоманобетонна връхна конструкция през пролетта на 2014г.
  • Авария на пътен мост над р. Върлещица в с. Първенец, Пловдивско, поради подравяне на междинната опора вследствие наводнението от 28.07.2014г.
  • Статично изпитване на ж.п. мост над р. Дерман дере в кв. Прослав, гр. Пловдив, проведено през м. ноември 2015г.
  • Екипът провел натурното изпитване
  • Преносими виброизмерители, използвани при динамичното изпитване на ж.п. мостове