Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Преподаватели /

доц. д-р инж. Добромир Динев

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Добромир Динев
Кабинет Б450
Приемно време

Сряда, 10:00-11:00 часа

Четвъртък, 9:00-10:00 часа

 

 
 
 
 
E-mail ddinev_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2001

Лекционни курсове

Образование

Строително инженерство, ВВИСУ"Л. Каравелов", София, 1994.

M.Sc. Изследване на строителни конструкции, УАСГ,  София, 1998.

M.Sc. Advanced structural engineering, City University, London, UK, 1999 (ERASMUS student).

Ph.D. Строителна механика, УАСГ, София, 2007.

Членство

Участие в научно-изследователски проекти

БН 90, 2010, „Сеизмична уязвимост на съществуващи сгради в градски зони за условията на Р. България и С. Р. Виетнам”, част 2, Белев, Б., Николов, А., Бонев, З., Димитрова, Е., Динев, Д.

БН 98, 2009, “Оценка на коефициентите на корелация при изчисляване на реагирането на строителни конструкции при земетръс”, Тодоров, Г., Динев, Д.

БН 90, 2009, „Сеизмична уязвимост на съществуващи сгради в градски зони за условията на Р. България и С. Р. Виетнам”, част 1, Белев, Б., Николов, А., Бонев, З., Димитрова, Е., Динев, Д., Герганова, Е., Илиев, Т.

БН 82, 2008, “Изчислване на реагирането на строителни конструкции при земетръс”, Тодоров, Г., Динев, Д.

БН 62, 2005, “Изчислителни модели за анализ на греди, усилени с композитни материали”, Байчев, И, Марков, И., Динев, Д., Кондарев, Й., Иванов, М., Лобутов, С.

БН 33, 2003, “Компютърно моделиране и статико-динамичен анализ на строителни конструкции, усилени с армирани композитни материали”, Байчев, И., Марков, И., Динев, Д.

Други длъжности и дейности

Ръководител на Учебно-изчислителната лаборатория на Строителния факултет

Организатор на студентското състезание "Мост от спагети"

Публикации

Orcid: 0000-0001-9389-7184

ResearchGate

Google Scholar

BPOS

Книги:

D. Partov and D. Dinev "Bridge Engineering in Bulgaria", Chapter of Handbook of International Bridge Engineering, Editors: Wai-Fah Chen and Lian Duan, CRC Press, 2013

Динев, Д., “Анализ на конструкции със SAP2000- методическо ръководство в примери”, Издателски център на УИК при УАСГ, 2004, 2006, 2008

Статии в рецензирани издания:

Орлинов, Р., Николов, Ат., Динев, Д., „Адаптивен нелинеен статичен анализ при оценка на стоманобетонна рамкова конструкция“, Годишник на УАСГ, том 48, св. 12-II, стр. 31-38, 2015

Орлинов, Р., Николов, Ат., Динев, Д., „Тримерен микромодел на едропанелно съединение“, Годишник на УАСГ, том 48, св. 12-II, стр. 39-46, 2015

Марков, И. Динев, Д., "Tримерно моделиране на фрактурирана феморална кост и винтов имплант чрез метода на крайните елементи", Годишник на УАСГ, том XLVI, св. IX-A, стр. 185-197, 2013-2014

Динев, Д., “Земетръсно реагиране на музейна сграда със сеизмична изолация”, Годишник на УАСГ, том XLV, св. IX, стр. 99-115, 2012-2013

Dinev, D., "Analytical solution of beam on elastic foundation by singularity functions" Engineering Mechanics, Vol. 19, No. 6, pp.381-392, 2012

Dinev, D., “Finite element for analysis of beams strengthened by bonded composite strips”, Engineering Mechanics, Vol. 18, No.1, pp.51-63, 2011

Partov, D. and Dinev, D., „Analysis, design and construction of steel cantilever orthotropic plate structure”, Annual of the UACEG, Vol. XLIV, Fasc. VII, pp. 13-20, 2009

Тодоров, Г. и Динев, Д., “Оценка на коефициентите на корелация при изчисляване на реагирането на строителните конструкции при земетръс”, Годишник на УАСГ, том XLIV, св. VIII, стр. 175-184, 2009

Динев, Д. и Тодоров, Г., „Оценка на разликата в стойностите на обобщените модални функции при еднокомпонентен земетръс”, Том XLIII, св. VI, стр. 5-14, 2008-2009

Partov, D. and Dinev, D., ‘’Structure, design and construction of a steel orthotropic bridge in Sofia’’, Advanced Steel Construction, Vol. 3, No. 4, pp. 752-764, 2007

Марков, И. и Динев, Д. „Анализ на краевата зона на греда, усилена със залепена лента от фибро-армирани полимери”, Годишник на УАСГ, том XLII, св. VI, 2005-2006

Partov, D. and Dinev, D., „Development of the steel spatial structures in Bulgaria”, Jubilee anual of the UACEG, 2002

Partov, D., Hristov, H. and Dinev, D., „Vertical cylindrical steel reservoirs with floating roofs”, Jubilee anual of the UACEG, 2002

Динев Д., Първанова С. и Байчев, И., “Относно коректността при моделирането на регулярни рамки с различни отношения на коравините на ригелите и колоните при динамическо изследване”, Юбилеен годишник на УАСГ, 2002

Първанова, С. Динев, Д. и Байчев, И., ‘’Статически анализ на регулярни рамки с различни отношения на коравините на ригелите и колоните’’, Строителство, бр. 1, 2002, стр. 10-12

Доклади на конференции:

Ганев, Р., Динев, Д. и Годинячки, Г., "Аварийно възпламеняване на носещи конструкции от алуминий", Доклади на Научната конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", НВУ "В. Левски", гр. В. Търново, 25-26 Октомври 2012 г.

Динев, Д. и Атанасова, М., "Нелинейно реагиране на стоманобетонни рамки с тухлен пълнеж при сеизмично въздействие", Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17 Ноември 2012 г.

Русев, И., Динев, Д. и Танев, Т., "Числено изследване на ветрово въздействие при близкостоящи високи сгради", Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17 Ноември 2012 г.

Марков, И. и Динев, Д., "Моделиране на феморална кост по метода на крайните елементи", Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17 Ноември 2012 г.

Динев, Д. "Преподаване на теория на еластичността с математически програми, част 2: Метод на Ritz", Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17 Ноември 2012 г.

Динев, Д. "Преподаване на теория на еластичността с математически програми, част 1: Двумерна задача", Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17 Ноември 2012 г.

Радлов, К, Динев, Д. и Тоцев, А., "Изследване на деформационното състояние на кулакран при хоризонтално сеизмично въздействие", Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17 Ноември 2012 г.

Радлов, К., Тоцев, А. и Динев, Д. "Анализ на натоварванията в пилотен фундамент на кулакран", Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17 Ноември 2012 г.

Орлинов, Р., Николов, Ат. и Динев, Д., "Сравнение на микромодели на съединения в едропанелни жилищни сгради", Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17 Ноември 2012 г.

Орлинов, Р., Николов, Ат. и Динев, Д., "Детайлен микромодел на съединение в едропанелна жилищна сграда за определяне на носеща способност и механизми на разрушение", Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17 Ноември 2012 г.

Атанасова, М. и Динев, Д, “Моделиране на сгради от стоманобетонни рамки с тухлен пълнеж при сеизмично въздействие”, Доклади на XII Международна научна конференция ВСУ‘2012, 7-8 юни 2012.

Орлинов, Р. и Динев, Д., „Нелинеен микро модел на типово съединение на едропанелна сграда за хоризонтални въздествия“, Доклади на XII Международна научна конференция ВСУ‘2012, 7-8 юни 2012.

Динев, Д., „Приложение на математически програми в обучението по строителна механика“, Доклади на XII Международна научна конференция ВСУ‘2012, 7-8 юни 2012.

Русев, И., Танев, Т. и Динев, Д., „Числено изследване на ветрово въздействие при високи сгради с ansys cfx и съпоставка с en 1991-1-4“, Доклади на XII Международна научна конференция ВСУ‘2012, 7-8 юни 2012.

Ташева, К., Белев, Б. и Динев, Д. „Методи за изследване и подходи за осигуряване на стоманени конструкции срещу верижно разрушаване“, Доклади на XII Международна научна конференция ВСУ‘2012, 7-8 юни 2012.

Бочукова, Д. и Динев, Д. „Сеизмична изолация- ефективен метод за динамичен контрол на сгради при земетръсно въздействие”, Доклади на XI Международна научна конференция ВСУ’2011, 2-3 юни 2011, в-к “Строител”, бр. 25, година III, 24 юни 2011

Gocheva, D., Partov, D. and Dinev, D., „The concrete bridges of the great Bulgarian engineer L. Raykov”, Proceedings of 11th International scientific conference VSU’2011, 2-3 June 2011

Gocheva, D., Partov, D. and Dinev, D., „Deck-stiffened arch bridges in Bulgaria”, Proceedings of 10th International scientific conference VSU’2010

Apostolov, R., Kantchev, V. and Dinev, D. „On some peculiarities in the deformation of three- point bended sandwich beam”, Proceedings of 11th National congress on theoretical and applied mechanics, 2-5 September, 2009, Borovets, Bulgaria

Todorov, G. and Dinev, D., „Earthquake modal response of structures with equal free vibration frequencies”, Proceedings of International conference 70 Years of FCE STU, December 4-5, 2008, Bratislava, Slovakia

Partov, D., Dinev, D., Donchev, V. and Kantchev, V., „Development of the steel spatial structures in Bulgaria and its application in high earthquake activity regions”, Proceedings of the 4-th International Conference on new trends in statics and dynamics of buildings, October 20-21, 2005, Bratislava, Slovakia

Марков, И. и Динев, Д. “Теоретико-експериментално изследване на греда, усилена със залепена композитна лента”, Доклади от Международна научна конференция ВСУ’2005, 26-27 май, 2005

Динев, Д. и Марков, И., “Числено, параметрично изследване на греда, усилена със залепена композитна лента”, Доклади от Международна научна конференция ВСУ’2005, 26-27 май, 2005

Partov, D., Christov, H, Kanchev, V., Dinev, D., Taushanov, A., Popova, E. and Mitev, D., "State of art of historic structures in Bulgaria", ARIADNE 11 Workshop-Historic structures, Prague, Czech Republic, May 20-26, 2002

Partov, D. Dinev, D., and Petrov, V., „Numerical solution of opened steel cylindrical reservoir, rigidly connected to a non-deformative fundament”, 2002 International ANSYS Conference Proceedings

 

Книги


Общи принципи и приложение на сеизмична изолация
Дипломна работа, Даниела Бочукова
Учебни материали


Хоби