Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Преподаватели /

проф. д-р инж. Здравко Бонев

Строителен факултет, Катедра Строителна механика - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Здравко Бонев
Кабинет Б 435
Телефон 02 9635245 /445
E-mail zbp_uacg@abv.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

• Теория на еластичността и пластичността;
• Устойчивост на строителните конструкции;
• Строителна динамика и сеизмичен анализ.
 

Образование

1989 - Доктор по научна специалност 01.02.03 “Строителна механика и съпротивление на материалите”, Тема на дисертацията: “Изследване на нелинейното сеизмично поведение на равнинни стоманобетонни рамки с методите за директно интегриране”;
1974 - Магистър-инженер по строителство на сгради съоръжения, УАСГ.
 

Езици

• Английски /писмено и говоримо/;
• Руски /писмено и говоримо/


 

Професионални умения

– Лектор в англоезичното обучение на УАСГ;
– Работа в екипи при проектиране;
– Преподавателска дейност и преподавателски опит в университети на EU и университети от други страни:
1. Ruhr University – Bohum, Germany
2. BAUHAUS University – Weimar, Germany
3. KAHO Sin Lieven – Gent, Belgium
4. Universita di Firenze, Italy
5. Universidad de Girona, Calalunya, Spain
6. Universita degli studi di Roma “Tor Vergata”
– Лекции, изнесени по покана на камарите на инженерите в инвестиционното проектиране в България;

– Ръководство на докторанти (успешно защитили – 10; отчислени с право на защита – 3, ръководство в момента – 1);

 – Ръководство на дипломанти и специализанти ;
– Участие в научни съвети, журита и комитети:
• член на СНС по механика на строителните конструкции от 1996 до 2010
• член на НС по сеизмична механика и сеизмично инженерство от 1999 до 2010
• Зам.-председател на Националния комитет по земетръсно инженерство в периода 1999-2010
• Член на КИИП от 2002
• Член на научен съвет към ЦЛСМСИ-БАН
• Член на редакционната колекия на списанието на македонските инженери - конструктори (Macedonian Association of Structural Engineers – MASE)
• участие като рецензент и член на жури за придобиване на степента “доктор“ в политехническия университет в Барселона, Испания;
– Рецензент и оценител на научна продукция;
– Практическа и консултантска дейности: проектиране (удостоверение за пълна проектантска правоспособност) и упражняване на технически контрол върху вече подготвени проекти (удостоверение за упражняване на технически контрол); консултант на Grassl – Dusseldorf и MTM – Dusseldorf (Germany) в областта на сеизмичното осигуряване на сгради собственост на Германия, но в страни с голям сеизмичен риск;
– Участие в образователни проекти:
• Проект “Управление на риска в заобикалящата околна среда” (“Risk Management in Surrounding Environment”).
• Проект “Обучение и научни изследвания в инженерството в Европа” (Teaching and Research in Engineering in Europe - TREE)
• Проект за обучение с изследователски елемент “Eurocode 2 in practice” (2002-2004, option “Minerva” of Socrates projects)
• Проект за обучение на специалисти от практиката за намаляване на ефектите от сеизмичното въздействие (2011)
• Билатерален проект между България и Македония (2005 – 2008)
• Билатерален проект между България и Виетнам (2006 – 2009)
• Проект по NATO (2005 – 2008)
– Участие в летни академии:
BAUHAUS University – Weimar, Germany и “ Tor Vergata“-Roma, Italy
– Участие в изследователски проекти, финансирани от български институции
• Проект за разработване на Националното приложение за приложение на BDS EN 1998 – 6 - Кули, мачти и комини (ръководител и отговорник за част 6)
• Проект за разработване на Националното приложение за приложение на BDS EN 1998 – 3 - възстановяване и усилване на стоманобетонни и зидани конструкции (член на работния колектив)
• Изследователски проект “Сеизмично осигуряване на високи сгради“
• Работа по проект на МРРБ за усъвършенстване на Наредба 2 (Осигуряване на конструкциите на сеизмични въздействия) и хармонизирането й с Европейските стандарти (2007-2009)
 

Научни интереси

• Методи за оценка на сеизмичното поведение на конструкцията във времевата и честотната области;

• Методи за намаляване на сеизмичното реагиране и ефектите от сеизмичното въздействие чрез използване на активни и пасивни устройства;

• Усилване и възстановяване на строителни конструкции, повредени от сеизмични въздействия.
 

Научна дейност

– Научноизследователска дейност:
Оценка на ефектите от сеизмичните въздействия с различни методи;
– Ръководство на докторанти и специализанти;
– Квалификационни курсове по Наредба 2 и Еврокод 8;
– Консултант на научни разработки и оценител на научна продукция;
– Консултант при изготвяне на конструктивната част на проектите;
– Международна дейност и контакти с други университети и институции.
 

Членство

2002 -             Камара на инженерите в инвестиционното проектиране;

1999 - 2010   Зам.-председател на Националния комитет по земетръсно инженерство

Научни и академични длъжности

2011 - професор в катедра "Строителна механика";
1991 - доцент в катедра "Строителна механика";
1976 - асистент в катедра "Строителна механика".
 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

• Осигуряване на конструкциите на сеизмични въздействия;
• Изчисляване на конструкциите при отчитане на действителното им поведение;
 

Други длъжности и дейности

2000 – 2008  ЗАМ. ДЕКАН НА СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
• научно-изследователска дейност (докторантури, изследователски проекти) и международна дейност (обучение на студенти и докторанти по програми за мобилност и други проекти
 

Публикации

СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ
[Бонев З. и А. Таушанов (2006], Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия, Линеен спектрален анализ, Интегра инженеринг, София.
[Schanz T., Z. Bonev, A. Taushanov, R. Iankov and F. Wuttke (2007), A study of soil-foundation-structure interaction effects on the seismic behaviour of plane structures, Universityof architecture, civil engineering and geodesy-Sofia, Proceedings of the jubilee scientific conference, May, pp. 187-204.
[Schanz T., Z. Bonev, V. Georgiev and R. Iankov (2007), Application of capacity spectrum method to soil-foundation-structure interaction problems, Universityof architecture, civil engineering and geodesy-Sofia, Proceedings of the jubilee scientific conference, May, pp. 205-228.
[Bonev Z., V. Georgiev, A. Nikolov and B. Belev (2007), Influence of foundation flexibility and P-Δ effects on target displacement and behaviour factor, Proceedings of the MDCMS 1 – Vietnam first international conference on modern design, construction and maintenance of structures, volume 1, 10-11 December, Hanoi, pp. 386-391.
[Belev B., A. Nikolov and Z. Bonev (2007), Analysis and design of structures with displacement-dependent dampimg systems, Proceedings of the MDCMS 1 – Vietnam first international conference on modern design, construction and maintenance of structures, volume 1, 10-11 December, Hanoi, pp. 379-385.
TREE Training and Research in Engineering in Europe, SOCRATES Erasmus Thematic Network, Reengineering Engineering Education in Europe, (2007), Edited by Claudio Borri and Francesco Maffioli, Firenze University Press.
[Blagov D., V. Georgiev and Z. Bonev (2008), Influence of flexible fondations on the design response of buildings with accidental eccentricity, Proceedings of the 5th European workshop on the seismic behaviour of irregular and complex structures (editor Aurelio Ghersi), 16-17 September, Catania, Italy, pp. 375-386.
Васева Е., Р. Гуглев и З. Бонев (2008), Класове на дуктилност и коефициенти на поведение на стоманобетонни конструкции съгласно ЕС 8 и отношение към коефициентите на реагиране R в НПССЗР – 87, Висше строително училище “Любен Каравелов“ София, Юбилейна научна конференция с международно участие ВСУ' 2008, Доклади Том 1, 29-30 май, стр. II-19 – II-25.
Гуглев Р., З. Бонев и Е. Васева (2008), Върху определяне на изчислителните стойности на сеизмичните сили и на ефектите от тях, сп. Строителство, кн. 3/2008, стр. 2-10.
[Bonev Z. and D. Blagov (2008), Effective column length factor evaluation including the influence the floor slabs, Proceedings of International Conference on Civil Engineering Design and Construction, DCB 2008, 12-14 September, Varna, Bulgaria, pp. 127-137.
[Vaseva E., Z. Bonev and R. Guglev (2008), Design of R/C structures according to EC8 – basic principles and some coefficients, Proceedings of International Conference on Civil Engineering Design and Construction, DCB 2008, 12-14 September, Varna, Bulgaria, pp. 277-283.
[Belev B., B. Parvanov, D. Dimitrov and Z. Bonev (2008), The “Stonehenge 21” project, Proceedings of the 14th World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, Beijing, China, pp. 1-5.
[Бонев З., Д. Благов и А. Таушанов (2009), Анализ на концепциите за осигуряване на конструкциите на сеизмични въздействия, Годишник на УАСГ София, Свитък VI Материали от конкурс “НАУКА 2008“, стр. 51-75.
[Bonev Z., B. Belev, D. Blagov and A. Nikolov (2009), Seismic vulnerability of existing buildings: sourses, assessment and mitigation, National scientific seminar on incident and prevention for construction works, Hanoi, Vietnam, 10th December, pp. 262-274.
[Apostolska R., Z. Bonev and J. Cvetanovska (2009), Capacity spectrum method for seismic performance of RC frames including soil flexibility, Proceedings of Macedonian Association of Structural Engineers (MASE), Republic of Macedonia, pp. 1-6.
[Bonev Z., G. Necevska-Cvetanovska, E. Vaseva, R. Apostolska and D. Blagov (2009), Design seismic response evaluation of wall systems including foundation flexibility, in: Coupled Site and Soil-Structure Interaction Effects with Application to Seismic Risk mitigation, NATO science for piece and security, Series C: Environmental Security editted by Tom Schanz and Roumen Iankov, Springer, pp. 241-254.
[Schanz T., Z. Bonev, F. Wuttke, R. Iankov and V. Georgiev (2009), Design seismic performance of R/C structures taking into account foundation flexibility, in: Coupled Site and Soil-Structure Interaction Effects with Application to Seismic Risk mitigation, NATO science for piece and security, Series C: Environmental Security editted by Tom Schanz and Roumen Iankov, Springer, pp. 255-271.
[Apostolska R., G. Necevska-Cvetanovska, Z. Bonev, E. Vasseva, D. Blagov and J. Cvetanovska (2009), Capacity spectrum method for seismic performance of RC buildings including soil flexibility, Proceedings of international conference on Earthquake Engineering on theocacssion of the 40th anniversary of the Banja Luka earthquake, October 26-28th, Banja Luka, Republic of Srpska, pp. 1-8.
[Bonev Z. and V. Georgiev (2009), Seismic design: Capacity spectrum taking into account soil conditions, Annual of the Univercity of architecture, civil engineering and geodesy Sofia, Fascicule VIII Earthquake Engineering, pp. 97-107.
[Бонев З., Д. Благов, Е. Васева и К. Младенов (2009), Отчитане на влиянието на ротационната компонента на сеизмичното въздействие при кули, мачти и комини според БДС EN 1998-6, Годишник на УАСГ София, Свитък VIII Сеизмично инженерство, стр. 185-195.
[Cvetanovska N. G., R. Apostolska, J. Cvetanovska, E. Vasseva, Z. Bonev and D. Blagov (2010), Seismic response of RC building structures using capacity spectrum method with included soil flexibility, Proceedings of 14th European Conference on Earthquake Engineering (14 ECEE 2010), 30 August – 03 September, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 1-8.
[Bonev Z., E. Vaseva, D. Blagov and K. Mladenov (2010), Seismic design of slender structures including rotational components of the ground accelerations – Eurocode 8 approach, Proceedings of 14th European Conference on Earthquake Engineering (14 ECEE 2010), 30 August – 03 September, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 1-8.
[Apostolska R., Z. Bonev, D. Blagov, E. Vasseva and G. Necevska-Cvetanovska (2010), Design seismic response evaluation for 2D frames and 3D wall systems with flexible foundation using capacity spectrum method, COST Action C26 Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events, Editors F. M. Mazzolani (Chairman), University of Malta, pp. 1-6.
[Бонев З., Е. Васева и Д. Благов (2010), Ефекти от сеизмичните въздействия: отчитане на приноса на висшите форми чрез модален статичен нелинеен анализ, Сборник с доклади на международна научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете“ DCB – 2010, 09-11 септември, ВСУ “Черноризец Храбър“, Варна, стр. 1-7.
[Bonev Z. , E. Vaseva, D. Blagov and K. Mladenov (2010), Taking into account spatial variability of seismic action for tall and slender structures using Eurocode 8 – Part 6 approach, Proceedings of International Conference on Civil Engineering Design and Construction, DCB 2010, 09-11 September, Varna, Bulgaria, pp. 1-7.
[Гуглев Р., …З. Бонев ... и колектив (2011), Ръководство за проектиране по Еврокод 2, (участие като съавтор с написване на част Н.2 – Отчитане на ефектите от втори ред).

[Vasilev G., M. Ivanova and Z. Bonev (2014), Long in Plan Buried Structures Subjected to Seismic Wave Propagation, An Issue of Mistral Messina Publishing, ISBN: 978-88-98161-05-8.
[Bonev Z. and St. Dospevski (2014), Eurocode 8: Use of Advantageous Formulations for Improved and Safe Design, Journal for Research of Materials and Structures, Vol. 3, pp. 03-17.
[St. Dospevski and Z. Bonev (2014), Free Vibrations of Wall System Taking into Account Shear Strains Only, Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia, Vol. XLVI, fasc. V, pp. 155-167.
[Bonev Z. and St. Dospevski (2014), Eurocode 8: An Extended Application of Structural Mechanics into Design Procedures, Konferencja ”Savremena Geadevinska Praksa”, 22-23, Novi Sad, Serbia, pp.37-58
[Bonev Z. and, St. Dospevski (2014), Seismic Strengthening of R/C structures: Need and Efficiency Verification Basing on Capacity Spectra, 14-th International Scientific Conference VSU, June 05-06, 2014, pp. 338-343.
[Bonev Z. and, St. Dospevski (2014), Seismic Action Effects: Taking into Account the Contribution of Long Period Component According to BDS EN 1998 Parts 1 and 6, 14-th International Scientific Conference VSU 2014, June 05-06, pp. 344-349.

* Приложеният списък не е пълен и не е актуализиран.

 

Книги


Учебни материалиДруги

Информация