Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели /

проф. д-р инж. Димитър Назърски

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Димитър Назърски
Кабинет Б1052
Приемно време понеделник и сряда - 11-12 часа; каб. 1052
Телефон 8665264
E-mail nazarski@yahoo.com
Семейно положение вдовец

Лекционни курсове

"Строителни материали"; "Строителни изолации"; "Дълготрайност на строителните материали"

Образование

- Висше образование: ВИСИ, гр. София, строително инженерство по специалността “Промишлено и гражданско строителство” /1962-1967/; - Специализации: Московски строителен университет, 1978; Научно-изследователски институт по бетон и железобетон, Москва, 1978; Хелзинкски технологичен университет, 1984; - Докторантура: ВИАС, гр. София, д-р в областта на корозията на бетона /1978-1980/.

Езици

Английскеи - добър; Френски - добър; Руски - добър

Професионални умения

- Диагностика и оценка на строителни сондтрукции при действие на агресивни среди; - Хидроизолации на сгради и съоръжения; - Топлоизолации и енергийна ефективност на сгради; - Антикорозионна защита на строителни конструкции; - Създаване на композиционни материали на база отпадъчни продукти от промишлеността.

Научни интереси

- Корозия на бетона и стоманобетана; - Дълготрайност на конструкциите от бетон и стоманобетон; - Използване на промишлени отпадъци за създаване на нови композиционни материали; - Хидроизолации на сгради и съоръжения; - Топлоизолации и енергийна ефективност на сгради; - Енергийно саниране на сгради.

Научна дейност

1980 Научна и образователна степен доктор; дисертация на тема "Влияние на вида и степента на напрегнато състояние на бетона върху неговата корозионна устойчивост"; 2003 Хабилитационен труд за научното звание професор на тема "Дълготрайност на стоманобетона при действието на агресивни среди, характерни за производството на минерални торове"; 1972-2007 Разработване на 17 научно-изследователски теми, финансирани от ФНИ при МОН, ЦНИП при УАСГ и др.

Членство

- Камара на инженерите в инвестиционното проектиране; - НТС по строителство; - Българска асоциация по изолации в строителството.

Участие в научно-изследователски проекти

2007 - "Използване на битови води в обществени и жилищни сгради за подобряване на тяхната енергийна ефективност" - съвместно с МГУ, ВСУ "Л. Каравелов",Геологически институт на БАН; 2005-2007 - "Технология за производство на газостъкло" - съвместно с ИТМ при БАН.

Участие в проектиране и строителство

1972-2007 - Проектиране на сгради и съоръжения в минната промишленост; Проектиране на хидроизолационните системи на сгради и съоръжения; Проектиране на топлоизолацията на нови и съществуващи сгради.

Научни и академични длъжности

2004-2007 - СНС по Строителни материали и изолации при ВАК; 2007- - НК по архитекстурни и строително-минни науки при ВАК; 2002-2007 - ФС на Строителен факултет и на АС на УАСГ

Ключови думи за научно-изследователска дейност

корозия на бетона и армировката; хидроизолации; топлоизолации; саниране на сгради.

Други длъжности и дейности

- член на УС на Българския институт по стандартизация; - член на УС на НТС по строителство; - член на УС на Българската асоциация по изолации в строителството; - зам.гл. редактор на сп. "Строителство"; - член на редколегията на сп. "Детайли" и на сп. "Още за къщата".

Публикации

1. Назърски Д., В.Крумов, Б.Петров. Експлоатационна надеждност и дълготрайност на хидроизолационните системи на плоски покриви. Юбилейна научна конференция на УАСГ, Сборник доклади, т.5., 2002 2. Назърски д., В. Крумов, Б.Петров, Р. Хаджиева.Влияние на суперпластификатори върху свойствата на бетонната смес и бетона. Сборник доклади на НТ конференция с международно участие "ВСУ 2002", София, 2002. 3. Назърски Д., В.Крумов, Д.Димов, Б.Петров. Диагностика и саниране на стоманобетонни конструкции на промишлени сгради и транспортни съоръжения. Юбилейна научна конференция на УАСГ, Сборник доклади, т.5., 2002 4. Назърски Д., В.Крумов, Б.Петров. Саниране на строителни конструкции под вода. Юбилейна научна конференция на УАСГ, Сборник доклади, т.5., 2002 5. Назърски Д.,В.Крумов. Подобряване на енергоикономичността на съществуващите сгради чрез саниране. Сборник доклади на Ш Национална конференция с международно участие "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", Пловдив, 2004 6. Назърски Д., В. Крумов. Състояние и съвременни тенденции на санирането на хидроизолациите на съществуващите сгради и съоръжения. Сборник доклади на III Национална конференция с международно участие "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", Пловдив, 2004 7. Назърски Д., В. Крумов, Й. Милев, Б.Петров. Проблеми на надеждността и дълготрайността на стоманобетонни плувни басейни. Сборник доклади на 19-та на НТ конференция "Строителната наука в съвременната практика", София, април 2004. 8. Назърски Д. Влияние на технологични и конструктивни фактори върху корозията на стоманобетона, сп. "Строителство", 2004, № 1 9. Назърски Д. Влияние на ширината на нормалните пукнатини върху корозията на армировката на стоманобетона, сп."Строителство", 2004, № 1 10. Назърски Д. Деформации и пукнатинообразуване на стоманобетонни елементи при действието на натоварване и агресивна среда. сп. "Строителство", 2004 , № 3 11. Назърски Д., Цв. Даковски. Технико-икономическа и социална ефективност от енергийното саниране на сгради, сп. "Строителство" № 2, 2005 12. Назърски Д., Г. Бабачев. Новите норми за добавъчни материали за направа на бетон. сп. "Строителство", № 3, 2005 13. Буслама С, Д. Назърски, А. Желади. Изследване на физико-механичните характеристики на тунизийска доменна шлака като добавъчен материал за бетон. сп. "Строителство", № 6, 2005 14. Буслама С, Д.Назърски, А. Желади. Основни свойства на бетони, получени на база добавъчни материали от тунизийска доменна шлака. сп. "Строителство", № 1, 2006 15. Назърски Д., Г. Бабачев. Производствен контрол на добавъчните материали за бетон в съответствие с новите европейски норми. Сп. "Строителство", № 2, 2006 16. Назърски Д. Строителни изолации, София, 2004 – учебник 17. Nazarski, D., A. Savova. Characteristics of low-clinker composit materials. – В: Материали на 11-та международна научна конференция по МТКМ. С. 2006. 18. Nazarski, D., V. Kroumov, B. Petrov. Evaluation of the condition and rehabilitation of the reinforced concrete structure of a trestle at a thermal power station. - В: Материали на 11-та международна научна конференция по МТКМ. С. 2006. 19. Назърски, Д., В. Крумов, Б. Петров. Оценка на състоянието и саниране на строманобетонна конструкция на естакада в ТЕЦ. – В: Сб. доклади на ІІІ Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, Варна, 14-16.09.2006. 20. Станилов, Г., Д. Назърски, А. Савова. Геоложка бариера на сметище за битови отпадъци на база льос-циментова мембрана. - В: Сб. доклади на ІІІ Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, Варна ,14-16.09.2006. 21. Назърски, Д., Д. Тошев, В. Ташев, Б. Петров. Проблеми на рехабилитацията на фугите и облицовката на преливника на стената на язовир „Ивайловград”. – В: Материали на Юбилейна сесия на УАСГ, София, 2007. 22. Савов, Р., Д. Назърски. Енергийна ефективност – топлоизолационни системи на сгради. – В: Материали на Юбилейна сесия на УАСГ, София, 2007. 23. Савов, Р., Д. Назърски. Топлоизолационни системи на сгради. София: АВС Техника, 2006. 24. Назърски, Д., Р. Хаджиева-Захариева. Възможности за използване на рециклирани добавъчни материали от строителни отпадъци в пътното строителство. – В: Сб. доклади на научна сесия на ВСУ „Л.Каравелов”, София, май 2007.

Учебни материали