Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Преподаватели /

проф. д-р инж. Богдан Казаков

Хидротехнически факултет, Катедра Хидравлика и хидрология - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Богдан Казаков
Кабинет А401
Телефон 9635245/596
E-mail kazakov_fhe@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1965

Лекционни курсове

•Хидравлика на ХТС и ХМС

Образование

Университет по архитектура, строителство и геодезия, София 01.1965 – 12.1967, Научна степен – Доктор-инженер от 1967 г. Университет по архитектура, строителство и геодезия, София 09.1957 – 07.1963, Инженер по хидроенергийно строителство

Езици

Компетентност за четене, разговор и писане от 1 до 5 (1-отлични, 5-слабо) • Френски 1 1 2 • Руски 1 2 3 • Испански 2 2 3

Научни интереси

Хидравлика на ХТС, Приложна хидромеханика, Речна хидравлика и хидроморфология, Хидравлични моделни изследвания.

Членство

•Член на "Съюз на учените в България"

Участие в научно-изследователски проекти

1967 – 1975 година – участва в научни и научно-приложни изследвания, проведени в Централната научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания, като: •хидравлични моделни изследвания на ХТК “Никопол-Т.Мъгуреле”; •хидравлично моделно изследване на сифонни преливници на бент “Барутин”; •хидравлично моделно изследване на пристанище “Шабла”. 1975 – 1988 година – ръководство на научноизследователски и проектантски задачи: •язовир “Митаково” – шахтов преливник, хидравлични моделни изследвания; •пристанище “Батабано”, Куба – Хидравлични моделни изследвания; •язовир “Хабур”, Сирия – хидравлични моделни изследвания; •АЕЦ “Козлодуй” –Техническо водоснабдяване – хидравлични моделни изследвания и много други. 1988–2003 г.– Ръководство на научноизследователски и проектантски задачи: •АЕЦ “Козлодуй” – натурни измервания за проводимост на топлия и студения канал; •изследване топлинното замърсяване на р.Дунав от АЕЦ “Козлодуй”; •хидравлични изчисления и моделни изследвания на у-ч от р.Дунав, включващ моста “Русе-Гюргево”; •проект за укрепяване опорите на моста “Русе-Гюргево” на р.Дунав; •хидравлични моделни изследвания и консултант в проектирането на хидротехнически съоръжения в Алжир; •хидравлични моделни изследвания и консултант при проектирането на каскада “Горна Арда” (яз.”Мадан”, яз.”Ардино” – два варианта и яз.”Сърница”. •Хидравлични моделни изследвания на яз. “Цанков камък” •съоръжения за отвеждане на високите води; •основен изпускател; •водовземно съоръжение. •Язовир “Бели Искър” – Придвижване и разпластяване на катастрофална вълна от разрушаване на язовирната стена.

Участие в проектиране и строителство

•Проект за ВЕЦ на р. Марица в района на гр. Димитровград – консултант. •Проект за реконструкция и рехабилитация на бързотока на яз. Душанци – проектант и консултант. •Експерт консултант по Преустройство и въвеждане на нов турбоблок на ВЕЦ Студен Кладенец •Експерт и консултант по проекта Ж.П. линия Пловдив-Свиленград – мостове и водостоци в участъка Крумово-Първомай. •Експерт и консултант по хидравлично моделно изследване на Дунав-мост 2 (при Видин-Калафат)

Участие в международни проекти

За Алжир: Изпълнени и изследвани са на физични хидравлични модели съоръженията за отвеждане на високите води на 12 язовира, между които: •С Groupe INCO – MAC язовирите на Oued „ABD“ и „TAHT“. •Чрез „Енергопроект“ и „Хидрострой“, следните язовири: „Rosfa“; „Kramis“; „Boogous“; „El Hakika“; „El Hamimine“; „DRAA – El Kifan“. За Сирия: – Хидравлични моделни изследвания на съоръжения за отвеждане на високите стени на яз. „MARKIEH“.

Научни и академични длъжности

•Председател на СНС по "Водно строителство" при ВАК, гр. София •Член на НС при ИВП - БАН

Публикации

В български и чуждестранни списания имам около 70 публикации, по-значими между които: •хидравлично изчисления и оразмеряване на трамплинни устройства след язовирни стени; •движение на пясъците съставящи морското дъно под въздействие на вълнението в крайбрежни зони на България; •хидравлични изследвания, свързани с техническото водоснабдяване на АЕЦ “Беляне” и АЕЦ “Козлодуй”; •приложение метода на комформните изображения в хидравликата; •определяне дънния транспорт на пясъците в речни и крайбрежни морски зони с помощта на радиоактивни изотопи; •механика на флуидите и опазване на околната среда; •хидравлика - Учебник в съавторство с проф.Емил Маринов; •хидравлични изследвания и моделиране на участък от р.Дунав в участъка на Дунав-мост Русе-Гюргево. •Хидравлични изследвания върху устойчивостта на сегментни затвори, монтирани върху язовирна стена. •Hydraulic research on side – chanel spillways based on physical modeling on optimization – IAHR Congress 2003, Thessaloniki – Grees.

Друга информация

Специализации, следдипломно обучение и работа в чужбина: •1970 – 1972 година – Куба – преподавател в Университет и експерт; •1975 – 1976 година - специализация във Франция; •1979 – 1981 година преподавател в Университета в Тунис.