Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Преподаватели /

проф. д-р инж. Николай Лисев

Хидротехнически факултет, Катедра Хидравлика и хидрология - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Николай Лисев
Кабинет А403
Приемно време Понеделник 11:00 - 12:00Сряда 14:00 - 15:00
Телефон 9635245/596 или 329
E-mail lisev_fhe@uacg.bg
Семейно положение Женен

Лекционни курсове

Морска хидродинамика за студенти ХТС трети курс;

Хидравлика за студенти ХТС и ХМС трети курс;

Образование

1. Средно образование - Строителен техникум “Христо Ботев”, гр. София 1972 - 1976 г. 2. Висше образование - Висш институт по архитектура и строителство, гр. София, 1978 - 1983. Специалност, строителен инженер по хидротехническо строителство, диплома В81 Nо. 005785/1983. 3. Научна и образователна степен Доктор – тема на дисртацията “Взаимодействие на вълнението с проницаеми комструкции от насипен тип. 1999 година.

Езици

Английски добро Руски добро Испански добро

Научни интереси

- приложна хидравлика; - хидравлично моделиране на хидротехнически съоръжения; - математическо моделиране на хидроложки и хидравлични процеси; - морска хидродинамика и изследване на пристанищни и брегозащитни съоръжения; - речна хидравлика и корекции на реки;

Членство

•Член на Факултетния съвет и на Научния състав на Факултетния съвет на ХТФ при УАСГ;

•Член на Академичния съвет на УАСГ;

•Член на Басейно съвет Дунавски регион;

•Член на Българска асоциация за водите БАВ;

•Член на Дружеството на високите язовири;

Участие в научно-изследователски проекти

-проект за заздравяване опорите на Дунав мост между Русе-Гюргево; -изследвания свързани с техническо водоснабдяване АЕЦ “Козлодуй”; -изследвания свързани с проектите за техническо водоснабдяване АЕЦ “Белене”; -хидравлични моделни изследвания на съоръженията от Каскада “Горна Арда” -изследвания свързани с брегоукрепителната дейност по българското черноморско крайбрежие и река Дунав; -изследвания свързани с изработването на мастер план за разширението на пристанище Бургас и изграждане на нови терминали за течни горива. хидравлични моделни изследвания на съоръженията за провеждане на високите води за няколко язовира в Алжир и Сирия.

Участие в проектиране и строителство

• Хидрологична и хидравлична осигуреност на реките протичащи през град София, 1995 • Теоретични изследвания и хидравлично моделиране на локалните изравяния около опорите на “Дунав мост” между гр.Русе и гр. Гюргево и препоръки and recommend за укрепване на участъка от реката след моста -1997; • Проект за укрепване на дъното на р.Дунав около опори 19 и 21 от моста между гр.Русе и гр. Гюргево - 1997. • Язовир “Mexena” - Алжир, Хидравлични моделни изследвания за съоръженията за отвеждане на високите води, преливник със затворни органи, бързоток и конзолен изхвъргач. – 1991. • Язовир “Koudiet Rosfa” - Aлжир, Хидравлични моделни изследвания за съоръженията за отвеждане на високите води, мексикански преливник, бързоток и конзолен изхвъргач - 1992. • Язовир “Bougous” - Aлжир, Хидравлични моделни изследвания за съоръженията за отвеждане на високите води, траншеен преливник, бързоток и конзолен изхвъргач. - 1994. • Язовир “Kramis” – Aлжир, Хидравлични моделни изследвания за съоръженията за отвеждане на високите води, мексикански преливник, бързоток с изкуствена грапавина и непризматичен гасителен басейн - 1995. • Язовир “Saf-Saf” – Aлжир, Хидравлични моделни изследвания за съоръженията за отвеждане на високите води, мексикански преливник, бързоток с изкуствена грапавина и гасителен басейн - 1997. • Язовир “El-Hakika” – Aлжир, Хидравлични моделни изследвания за съоръженията за отвеждане на високите води, траншеен преливник, бързоток и конзолен изхвъргач - 1997. • Хидравлични изследвания и проектиране на редица брегозащитни и пристанищни съоръжения по Българското черноморско крайбрежие -1985 - 1991 • Мастер план за разширение на пристанише "Бургас"- Ветрове, Вълнови режим и водни нива - 1992 – 1995. • Хидравлични моделни изследвания за устойчивостта и профила на Нов източерн вълнолом на пристанище Бургас 1997. • Петролен терминал на пристанище Бургас – Определяне на вълновите и климатичните условия в региона - 1997 – 1998. • Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане нависоките води и основния изпускател на язовир “Мадан” от каскада “Горна Арда”, 1999. • Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане нависоките води и основния изпускател на язовир “Мадан” от каскада “Горна Арда”- вариант с подземни водопроводящи съоръжения, 1999. • Язовир “El Hamimine” – Aлжир, Хидравлични моделни изследвания за съоръженията за отвеждане на високите води, 1999. • Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане нависоките води и основния изпускател на язовир “Ардино” – от каскада “Горна Арда”, 2000. • Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане нависоките води и основния изпускател на язовир “Сърница” – от каскада “Горна Арда”, 2000. • Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане нависоките води и основния изпускател на язовир “DRAA EL KIFAN” Алжир, (L’AMENAGEMENT du TRANSFERT DES’EAUX du BARRAGE “DRAA EL KIFAN” – Algerie), 2000. • Изчисляване на катастрофална вълна образувана при разрушаване на язовир “Яденица” , 2000. • Изчисляване на катастрофална вълна образувана при разрушаване на язовир “Beli Iskar”, 2001; • Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане нависоките води и основния изпускател на язовир “Markieh” – Сирийсака арабска република, 2002; • Хидравлични моделни изследвания на съоръженията за отвеждане нависоките води и основния изпускател на язовир “Цанков камък” от каскада “Въча”, 2002. • Изследване на водните ресурси на реките по северните склонове на провинция Кантабрия, Испания 2004-2005. Изследователски проект на групата за хидралични изследвания и околна среда на Университета в Сантандер, Испания. • Хидравлични изследвания за нов мост на река “Миера” до гр.Casenas, Cantabria, Spain, 2005. • Математическо моделиране на трансформацията на вълнението в зоната на яхтено пристанище “Sunset”, гр. Поморие, 2005. • Хидроложки и хидравлични изследвания за нов мост на р. “Арда” до гр. Рудозем, 2006. • Хидроложки и хидравлични изследвания за рехабилитация на мост на р. “Струма” между Струмяни и Микрево, 2006. • Хидравлични изчисления за р. “Чепеларска” в участъка между km 1+527.18 и km 2+124.47, 2006. • Хидрологично моделиране на р. “Въча” между вливането на р. “Девинска” и язовир “Въча”, 2006. • Хидрaвлични изчисления за определяне на пропускната способност на р. “Осъм” в участъка между km 23+900 и km 35+600, 2006 до селата Новачене и Трънчовица, 2006. • Язовир „Ракочевица” – Хидравлично моделно изследване на съоръженията за отвеждане на високите води – Септември, 2006 г.

Научни и академични длъжности

Професор

Публикации

Справочни пособия: С1. Справочник за хидравлични изчисления на водопроводящи съоръжения и системи. Под общата редакция на проф. д-р инж. Б. Казаков, издание на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) - Регионална колегия София-град, 2008 г. Учебни помагала: У1. Н. Лисев. Лекции по морска хидродинамика. – електронно издание (http://e-learn.uacg.bg/). Платформа за електронно обучение на Университет по архитектура, строителство и геодезия - гр.София У2. Б. Казаков, Кр. Даскалов, Н. Лисев, Б. Цанков, В. Захариева. Ръководство за решаване на задачи по хидромеханика и хидравлика – първа част. Под общата редакция на проф. д-р инж. Б. Казаков, Полиграфическа база при УАСГ, 2011 г. У3. Б. Казаков, Кр. Даскалов, Н. Лисев, Б. Цанков, В. Захариева. Ръководство за решаване на задачи по хидромеханика и хидравлика – втора част. Под общата редакция на проф. д-р инж. Б. Казаков, Полиграфическа база при УАСГ, 2015 г. Статии в научни списания и доклади на научни конференции: 1. Kazakov B., Tzankov B., Lisev N., Bojkov V. – Kozloduy NPP cooling water discharge – field study and modeling – XXX IAHR congress, 24-29 August 2003, Thessaloniki, Greece. (English). 2. Б. Казаков, Н. Лисев, Кр. Даскалов – Хидравлични изследвания на водомерни преливници в трапецовидни канали, Годишник на УАСГ- 2002-2004 г, Том XLI; 3. Б. Казаков, Н. Лисев, С. Тачев. Хидравлично изследване на шахтов преливник на яз. “Ракочевица”. Свитъци с доклади от Юбилейна научна конференция, Том. 7, София, УАСГ, Май 2007; 4. Bogdan Kazakov, Nikolay Lisev, Kristjo Daskalov, Dimiter Toshev and Tonyo Cholakov - Improvement of the Hydraulic Performance of Flood Evacuation Structures of Kamchia Dam, Proceedings of the 76th Annual Meeting of the International Commission on Large Dams, Sofia, June 2008 (English). 5. Тошев Д, Лисев Н, Чолаков Т, Тачев С, Техническо решение за подобряване хидравличното действие на преливника на язовир “Камчия”. Спиcание “Водно дело”, издание на НТС по водно дело, кн. 3/4, 2008 г. 6. M. Maradjieva, B. Tzankov, N. Lissev. Cormix Application On The Thermal Pollution Of Large Rivers Assessment. IV International Symposium on Transboundary Waters Management, Thessaloniki, Greece, 16-18 October, 2008. (English). 7. Лисев Н. П., Изследване кинематичните характеристики на водното течение и погасяване на енергията върху настъпалени повърхности на преливници и бързотоци. Годишник на УАСГ – София, Том XLIII 2008-2009, Свитък VI. 8. Кукурин Вл., Лисев Н. Проект “Urban Water Expert” – въвеждане на съвременни методи при обучението на специалисти в областта на модерното управление на градски води. Четвърта национална конференция 2011 г. за студенти, докторанти и млади учени. Федерация «Наука и висше образование при Пловдивските висши учебни зведения, Съюз на учените в България – Пловдив 30 април 2011 г. Сборник доклади. 9. Казаков Б., Димитров Г., Лисев Н. Хидравлично изследване на шахти с пад, центрично разположени спрямо канализационни колектори за битови и дъждовни води, 2011 г. Булаква, брой 02, 2011 г. Издание на Българската асоциация по водите. 10. Петров Кр., Лисев Н., Чупетловска М., Анализ на съвместното действие на новопостроен ж.п. мост на р. Чепеларска (Чая) и деривационен канал за напояване при провеждане на високите води, Булаква, брой 02, 2011 г. Издание на Българската асоциация по водите. 11. Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Съвременни тенденции в управлението на градски води - Двадесет и първа международна научна конференция, 2-3 юни 2011, Посветена на 50 години от основаването на Съюза на учените в Стара Загора, 2011 г. 12. Тачев С., Лисев Н., Кукурин Вл., Изследване влиянието на формата на мостови опори върху размера на местната ерозия около тях. Двадесет и първа международна научна конференция, 2-3 юни 2011, Посветена на 50 години от основаването на Съюза на учените в Стара Загора, 2011 г. 13. Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С. Мерки за борба с наводненията в р. България в контекста на новата директива за наводненията на ЕС. Двадесет и първа международна научна конференция, 2-3 юни 2011, Посветена на 50 години от основаването на Съюза на учените в Стара Загора, 2011 г. 14. Lisev, N, Pechinova, M, Kukurin Vl., UWEX project in Bulgaria – Aims and Results of the Project. UVEX Budapest -UWEX FINAL CONFERENCE - 10.2011. (English). 15. Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Създаване на математически модел за конкретен пилотен участък в среда на някой от съществуващите 1D и 2D модели с прилагане на GIS. Сравнение на резултатите получени с еднодименсионални и двудименсионални модели при изготвяне на карти на заливаемите площи при високи води в речните течения – Годишник на УАСГ – София, Том XLV 2011-2012, Свитък VIII, Научни изследвания 2011; 16. Тачев С., Лисев Н., Филипов Св., Изследване влиянието на формата и размерите на мостовите опори върху скоростното поле на течението около тях, Годишник на УАСГ – София, Том XLV 2008-2012, Свитък VII, Водно дело;. 17. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Дънен праг за укрепване участък на р.Струма след моста на общински път BLG1243 /І-1, Кресна-Сандански, Годишник на УАСГ – София, Том XLV 2008-2012, Свитък VII, Водно дело; 18. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Определяне размера на местната ерозия на дъното на р. Струма около опорите на моста на общински път BLG1243 /І-1, Кресна-Сандански, Годишник на УАСГ – София, Том XLV 2008-2012, Свитък VII, Водно дело; 19. Лисев Н, Печинова М, Василев В. Определяне на потенциалните заливаеми площи при наводнения в ниската част на Софийското поле. Годишник на УАСГ– София, Том XLV 2008-2012, Свитък VII, Водно дело. 20. Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Хидродинамично моделиране на речен участък с променлив режим на течението – Годишник на УАСГ – София, Том XLVI 2012-2013, Свитък VIII, Научни изследвания 2012; 21. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Тодоров П., Местна ерозия след нисконапорни хидротехнически съоръжения – Годишник на УАСГ – София, Том XLVI 2012-2013, Свитък VIII, Научни изследвания 2012; 22. D. Тоshev, Т. Cholakov, Оgn. Тоdorov, N. Lissev, State of Small Dams in Republic of Bulgaria, Fifth Bulgarian-Austrian Seminar Small Dams and HPP Sofia, 30-31 March 2012. (English). 23. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Приложение на комбинирани елементи от телена мрежа и запълнител от инертен материал за укрепване бреговете на равнинни реки, Двадесет и втора международна научна конференция, 7-8 юни 2012, Съюз на учените Стара Загора; 24. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Укрепване на коритото на р. Джерман с цел предотвратяването на щети по жп линия Дяково – Дупница, Двадесет и втора международна научна конференция, 7-8 ЮНИ 2012, Съюз на учените Стара Загора; 25. Иван Калчев, Николай Лисев, Мартина Печинова. Интензивни валежи за района на Панагюрище, Двадесет и втора международна научна конференция, 7-8 юни 2012, Съюз на учените Стара Загора. 26. В. Кукурин, Н. Лисев; М. Печинова; С. Тачев. Изследване разпространението на катастрофалната вълна, породена от разрушаване на язовир “Иваново”, Двадесет и втора международна научна конференция, 7-8 юни 2012, Съюз на учените Стара Загора. 27. Лисев Н., Тачев С., Костов Вл., Мерки за укрепване на стените и дъното на корекцията на река Чая в границите на гр. Асеновград, Международна конференция за пристанищна инфраструктура, укрепване на свлачища и брегозащита COASTAL PROJECTS 06.2012 Варна, организирана от Българската Асоциация за Геотехническо и Тунелно строиелство. 28. Д. Тошев, Т. Чолаков, Огн. Тодоров, Н. Лисев, Състояние на малките язовири в р. България. Списание Водно дело, 5/6, 2012 г. 29. Kristjo DASKALOV and Nikolay LISSEV. Assessment of the hydro power potential of the Мesta river. TECHNOPORT Renewable Energy Research Conference 2012, Trondheim, Norway, 2012. (English). 30. В. Кукурин, Д. Тошев, Н. Лисев, М. Печинова, С. Тачев. Оценка разрушаването на яз. Иваново и моделиране на породената от това катастрофална вълна. Международна научна конференция. Проектиране и строителство на сгради и съоръжения DCB 2012, 13 – 15 септември 2012 г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”. 31. Н. Лисев. Изследване трансформацията на катастрофалната вълна породена от разрушаване на язовир “Индже войвода”. Международна научна конференция. Проектиране и строителство на сгради и съоръжения DCB 2012, 13 – 15 септември 2012 г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”. 32. Кукурин Вл., Тошев Д., Лисев Н., Печинова М., Тачев С., Захариев А. Aнализ на причините за разрушаване на яз. “Иваново” и формиралата се в резултат на това катастрофална вълна. 70 години УАСГ,Международна юбилейна научно-приложна конференция на УАСГ 15–17 ноември 2012 г. 33. Б. Казаков, Н. Лисев, Б. Цанков, С. Тачев. Изследване на термичното замърсяване на река Дунав след заустване на топлите води от АЕЦ “Белене”. 70 години УАСГ Международна юбилейна научно-приложна конференция на УАСГ 15–17 ноември, 2012 г. 34. Н. Лисев. Хидравлично моделно изследване с цел калибриране преливника на хидрометрично съоръжение на р. Гашня. Международна юбилейна научно-приложна конференция на УАСГ 15–17 ноември 2012 г. 35. Н. Лисев. Хидравлично моделно изследване на шахтов преливник на яз “Пловдивци”. Международна юбилейна научно-приложна конференция на УАСГ 15–17 ноември 2012 г. 36. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл. Проблеми свързани с ж.п. линии премостващи речни течения или преминаващи в близост до тях. Списание GEO ZONE, брой 6 октомври – декември 2012, Официално издание на Българска Асоциация за Геотехническо и Тунелно Строителство (БАГТС), 2012 г. 37. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Тодоров П., Съображения при избора на подходящ хидравличен модел за изготвяне на карти на опасността от наводнения – ШЕСТИ БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКИ СЕМИНАР “Практика и изследователска дейност в управлението на риска от наводнения – УАСГ - 07.11.2013г. 38. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Тодоров П., Хидравлично изследване на преливни съоръжения във връзка с актуализация на оразмерителните високи води – НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „Язовирното строителство – фактор за устойчиво развитие на водния сектор“– УАСГ - 08.11.2013г. 39. Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Тодоров П., Хидравлично изследване на нестационарните процеси в деривационния канал на МВЕЦ“Кунино” – НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „Язовирното строителство – фактор за устойчиво развитие на водния сектор“– УАСГ - 08.11.2013г. 40. Лисев Н., Мерки за укрепване на речното корито на р. Искър в зоната на свлачище край с. Кунино, 56-та Международна научна сесия Минно-Геоложки университет “Св.Иван Рилски“, 17.10.2013 г., гр. София. 41. Б. Казаков, Г. Димитров, Н. Лисев. Хидравлично изследване на тангенциални шахти с пад. Списание Булаква, брой 03, 2013 г. 42. Н. Лисев. Хидравлично изследване на нестационарните процеци във водопроводящата система между МВЕЦ «Лозята 1» и «Лозята 2». Годишник на УАСГ, Свитък VI Водно дело, том XLVI, 2013/2014 г. 43. Н. Лисев, П.Тодоров, В. Кукурин, С. Тачев, А. Захариев. Хидравлични моделни изследвания на рибопровеждащи съоръжения от технически тип. Годишник на УАСГ, Свитък VI Водно дело, том XLVI, 2013/2014 г. 44. П.Тодоров , Н. Лисев, В. Кукурин, С. Тачев, А. Захариев. Хидравлични параметри на природосъобразни рибопровеждащи съоръжения. Годишник на УАСГ, Свитък VI Водно дело, том XLVI, 2013/2014 г. 45. В. Кукурин, П.Тодоров, Н. Лисев, С. Тачев. Методи за изследване разпространението на изтичащата струя от дълбоководни зауствания след “ПСОВ” в условията на българския участък на Черно море. Годишник на УАСГ, Свитък VI Водно дело, том XLVI, 2013/2014 г. 46. Печинова, М., Лисев Н.,. Вероятен Максимален отток (PMF), Годишник на УАСГ, Свитък VI Водно дело, том XLVI, 2013/2014 г. 47. Печинова, М., Лисев, Н., Божков В., Регионални зависимости за годишния отток в средното и долното течение на река Марица, Годишник на УАСГ, Свитък VI Водно дело, том XLVI, 2013/2014 г. 48. А. Захариев. М. Печинова, Н. Лисев. Оценка на хидроенергийния потенциал на съществуващи съоръжения в средното и долно течение на р. Марица. Списание Водно дело – 3/4, 2014 г. 49. Лисев Н. Тачев С., Кукурин В., Тодоров П., Ролята на хидравличните моделни изследвания за гарантиране сигурността на хидротехническите съоръжения. Водно дело – 3/4, 2014 г. 50. Kukurin Vl.,Lissev N., Todorov P., Tachev S., Vassilev I., Dam Break Wave Study of Water Supply Reservoir, 6-та източноевропейска младежка конференция за водно дело, 27-30.05.2014 г., гр. Истанбул, Турция. (English). 51. Todorov P., Lissev N., Kukurin Vl., Tachev S., Hydraulic Model Study of Water Supply Reservoir Flood Discharge Structures, 6-та източноевропейска младежка конференция за водно дело, 27-30.05.2014 г., гр. Истанбул, Турция. (English). 52. Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., Тодоров П., Математическо моделиране на литодинамичните процеси в района на рибарско пристанище гр.Бяла, Двадесет и четвърта международна научна конференция, посветена на 70 години от основаването на съюза на учените в българия, Съюз на учените стара загора, 5-6 юни 2014 г. 53. Тодоров П., Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., Съоръжение за измерване на водните количества, преминаващи през долното течение на р. Провадийска, Двадесет и четвърта международна научна конференция, посветена на 70 години от основаването на съюза на учените в българия, Съюз на учените стара загора, 5-6 юни 2014 г. 54. Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Тодоров П., Техническо решение за укрепване на речно корито с вторично използване на материали от реконструкция на ж.п. линия, Двадесет и четвърта международна научна конференция, посветена на 70 години от основаването на съюза на учените в българия, Съюз на учените стара загора, 5-6 юни 2014 г. 55. Тачев С., Лисев Н., Даскалов Кр., Кукурин Вл., Тодоров П., Укрепващи мероприятия на река Дунав в зоната на фериботен комплекс “Никопол”, Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ гр. Варна, ВСУ “Черноризец храбър”, 11-13 септември 2014 г. 56. Кукурин Вл., Лисев Н., Тодоров П., Тачев С. Изследване на разпространението на изтичащата струя от дълбоководно заустване в Созополския залив, Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ гр. Варна, ВСУ “Черноризец храбър”, 11-13 септември 2014 г. 57. Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., Тодоров П. Определяне на скоростите на течението в зоната на откоса на преминаващ по речния бряг ж.п. насип, Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ гр. Варна, ВСУ “Черноризец храбър”, 11-13 септември 2014 г. 58. Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., Тодоров П. Математическо моделиране на хидродинамичните и литодинамичните процеси в крайбрежната моска зона, Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ гр. Варна, ВСУ “Черноризец храбър”, 11-13 септември 2014 г. 59. Лисев Н., Тодоров П., Кукурин Вл., Тачев С. Деформации на речното дъно след хидротехнически съоръжения, Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ гр. Варна, ВСУ “Черноризец храбър”, 11-13 септември 2014 г. 60. Лисев, Н., Калчев, И., Тачев, С., Тодоров, П., Кукурин, В., Печинова, М., Хидроложко моделиране с цел определяне на максималния отток при усложнени хидро-метеорологични условия. Годишник на УАСГ, Свитък I Хидравлика и хидрология, том XLVII, 2014 г. –- Юбилейна международна научно-техническа конференция – 65 години ХТФ и 15 години Немскоезиково обучение– УАСГ, София – 6-7 ноември, 2014 г. 61. Лисев Н., Захариев А., Тодоров П., Тачев С., Кукурин Вл., Екологосъобразни корекционни мероприятия на коритото на р. Русенски Лом в долното и течение. Годишник на УАСГ, Свитък I Хидравлика и хидрология, том XLVII, 2014 г. –- Юбилейна международна научно-техническа конференция – 65 години ХТФ и 15 години Немскоезиково обучение– УАСГ, София – 6-7 ноември, 2014 г. 62. Тодоров П., Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., Хидравлично моделно изследване на преливните съоръжения на язовир Луда Яна. Годишник на УАСГ, Свитък I Хидравлика и хидрология, том XLVII, 2014 г. –- Юбилейна международна научно-техническа конференция – 65 години ХТФ и 15 години Немскоезиково обучение– УАСГ, София – 6-7 ноември, 2014 г. 63. Лисев Н., Тодоров П., Кукурин Вл., Тачев С., Изследване на местната ерозия при фериботен терминал “Никопол”. Годишник на УАСГ, Свитък I Хидравлика и хидрология, том XLVII, 2014 г. –- Юбилейна международна научно-техническа конференция – 65 години ХТФ и 15 години Немскоезиково обучение– УАСГ, София – 6-7 ноември, 2014 г. 64. Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С.,Тодоров П., Оценка на хидродинамичните и литодинамичните процеси в бреговата зона на с.Крапец на базата на математическо моделиране. Годишник на УАСГ, Свитък I Хидравлика и хидрология, том XLVII, 2014 г. –- Юбилейна международна научно-техническа конференция – 65 години ХТФ и 15 години Немскоезиково обучение– УАСГ, София – 6-7 ноември, 2014 г. 65. Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С.,Тодоров П., Изследване на нестационарните процеси в съоръженията на изхода на ПСПВ “Бистрица” гр. София. Годишник на УАСГ, Свитък I Хидравлика и хидрология, том XLVII, 2014 г. –- Юбилейна международна научно-техническа конференция – 65 години ХТФ и 15 години Немскоезиково обучение– УАСГ, София – 6-7 ноември, 2014 г. Постери и презентации на научни конференции: 66. Модев Ст., Лисев Н, Кирилова С. Проблеми на нормирането на сигурността срещу наводнения. Научна конференция 60 години хидротехнически факултет – 2009 г. Презентация. 67. Лисев Н, Тачев С. Прединвестиционно проучване за проект удвояване и елeктрификация на жп линия Карнобат – Синдел, участък № 4: междугарие Лозарево – Завет, подучастък №1: Лозарево – Прилеп, корекция на река Патомишка. 60 години хидротехнически факултет – 2009 г. Постерна сесия. 68. Лисев Н, Артинян Е, Димитров Д, Балабанова С, Кошинчанов Г., Система за ранно предупреждение в средното и долно течение на реките марица и Тунджа. Научна сесия по случай 150 години метеорологични измервания и 120 години от основаването на Националната метеорологична служба на България. Изложба в Народното събрание, 8-9 ноември 2010 г. Постерна сесия. 69. Н. Лисев. Приложение на Европейската директива за борба с наводненията в република България, Kнференция на тема: Модернизация на водния сектор в България и Испания и неговата роля в Европейските политики, хотел „Хилтън” – София. 22.05.2012 г. Презентация. (English). 70. Н. Лисев; С. Тачев; В. Кукурин, Mоделиране на вълновите характеристики в района на рибарско пристанище “Сарафово”, Двадесет и втора международна научна конференция, 7-8 юни 2012, Съюз на учените Стара Загора. Презентация 71. Lisev N., Tachev S., Kukurin V., Practical Aspects Of Application Of EU Flood Directive In Bulgaria, Numerical Simulation Tools for Protection of Coasts against Flooding – Project Consortium Meeting and 3rd Research Seminar – SimCoast, Varna, 25-29.06.2012 – Презентация. (English). 72. Н. Лисев, С. Тачев, В. Кукурин. Проблеми свързани с ж.п. линии премостващи речни течения или преминаващи в близост до тях. Международна Конференция за железопътна инфраструктура и съоръжения, Railway Projects, 18 октомври 2012, Българска Асоциация за Геотехническо и Тунелно Строителство (БАГТС). Презентация. 73. Н. Лисев. Пристанищата – сложни и комплексни транспортни съоръжения. Вестник Строителство градът, 24 – 30 юни 2013 г 74. С. Тачев, Н. Лисев В. Кукурин; П. Тодоров. Осигуряване на заустване на дъждоотливни тръби от преливници чрез удълбочаване и стабилизиране дъното и бреговете на равнинни реки. 56-та Международна научна сесия минно геоложки университет “Св.Иван Рилски“, 17.10.2013 г., гр. София – Постер. 75. Н. Лисев. Моделни изследвания на преливни съоръжения, Министерство на околната среда и водите, Научно – технически съюз по водно дело, Двадесет и първо национално честване на световния ден на водата. 21.03.2014 г. (Презентация) 76. Zahariev Ang., Lissev N., Tachev S., Kukurin Vl., Todorov P., ASPECTS OF THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF FISH PASSES IN BULGARIA, HIDROENERGIA 2014, 21-23 MAY 2014, ISTANBUL, TURKEY. Презентация. (English). 77. Н. Лисев. До края на 2015 г. трябва да изготвим планове за управление на риска от наводнения, Вестник Строител брой 22, 30 май 2014 г.

Друга информация

След завършване на висшето образование са проведени следните специализации: - Московски инженерно-строителен институт, декември 1985, - физическо моделиране на ХТС съоръжения; - Teхнически университет, гр. Tрондхайм, Норвегия - Oктомври 1992 - Юни 1993, физическо и математическо моделиране на морски вълнозащитни съоръжения. - Датски хидравличен институт - Oктомври 1996 - Декември 1996, математическо и физическо моделиране в морското ХТС . - Университет на Кантабрия, Сантандер, Испания, октомври 2000 – декември 2001, математическо моделиране в хидравликата и хидрологията.