Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Преподаватели /

доц. д-р инж. Борис Цанков

Зам.-ректор по развитие и информационни технологии

Хидротехнически факултет, Катедра Хидравлика и хидрология

доц. д-р инж. Борис Цанков
Кабинет А421/P218
Приемно време

Индивидуални консултации за летния семестър на учебната 2020/2021 г.

Понеделник 12,00 - 13,00 в каб. P218

Вторник 12,00 - 13,00 в каб. P218

Телефон 0884946538
E-mail b_tzankov@abv.bg
Постъпил в УАСГ 1999

Лекционни курсове

Механика на флуидите за студентите от специалност ВиК

Хидромеханика за студентите от специалности ХС

Образование

1984-1988 Строителен техникум "Христо Ботев", София; Квалификация - Строителен техник по Архитектура и строителство 1990 - 1995 Университет по архитектура строителство и геодезия, София; Квалификация - Строителен инженер по Водоснабдяване и канализация", профил "В и К мрежи и съоръжения" 1998 - Изследователски център по водни ресурси (Витуки), Будапеща, Унгария; Завършен магистърски курс на тема: "Хидроложки методи при управлението на околната среда" 2001-2003 - Университет по архитектура строителство и геодезия; докторска дисертация; получена научно-образователна степен "Доктор" по научна специалност 02.15.20 - "Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство" Специализации в чужбина 2001 - Технически университет, Виена, Австрия 2001 - Технически университет, Хелзинки, Финландия

Езици

Английски език - B2; Руски език - C1; Гръцки език - A1

Научни интереси

Разпространение на замърсители в открити течения; Хидромеханика; Хидравлика на ВиК съоръженията

Членство

Българска асоциация по водите Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Участие в проектиране и строителство

Участие в над 30 инвестиционни проекта, като най-значимите от тях са: - "Водоснабдителен комплекс "ВЪЧА" - Главен проектант; - "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй" - Ръководител екип; - Инфраструктурно ВиК обезпечаване на К.Я. "Боровец 1100", основна част от мега курорта "Супер Боровец" - Ръководител екип; - Инфраструктурно ВиК обезпечаване на Голф селище "БЛЕКСИРАМА" - Балчик - Ръководител екип.

Публикации

Над 20 публикации в областта на речната хидравлика, термичното замърсяване и хидравликата на ВиК мрежи и съоръжения. Съавтор на "Справочник за хидравлични изчисления на водопроводящи съоръжения и системи".

Конспекти