Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Преподаватели /

доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов

Факултет по транспортно строителство - Декан

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов
Кабинет Кабинет на Декана на ФТС - Нова сграда, корпус Б
Приемно време

Приемно време през зимната сесия на 2023/24 учебна година

Вторник - 10.00 - 12.00 ч

Кабинет на декана на ФТС - УАСГ, Нова сграда, корпус Б, ет. 3 или Кабинет 315 - Ректорат (Моля, обадете се по телефона за уточняване!)

Дати и часове за поправителен изпит по инженерна геология и хидрогеология през януарската сесия на 2023 - 2024 учебна година:

14.02.2024 г. от 9.30 ч; 16.02.2024 г. от 9.30 ч. Среща пред зала 105 - Ректорат (Зала по инженерна геология).

Телефон GSM 0884071600; 0887516007
Факс Личен имейл - iji_fte@uacg.bg
E-mail dean@fte-uacg.bg
Уебсайт www.fte-uacg.bg
Място и дата на раждане с. Литаково, обл. София 11.06.1964 г.
Семейно положение Женен

Лекционни курсове

„Инженерна геология и хидрогеология” за специалности ССС, ВК, ХС, ТС - задочно обучение - от 2017 г. до сега.

„Инженерна геология и хидрогеология” за специалност ТС - от 2016 г. до сега.

„Инженерна геология и хидрогеология” за специалности ВК и ХС - от 2002 г. до сега.  

 „Инженерна геология и хидрогеология” за специалности ХСН и ТСН (немскоезично обучение) - от 2010 г. до 2013 г., след което специалността временно е спряна.

Образование

1982 - Средно образование, 35 ГРЕ "М. И. Калинин" – гр. София.

1989 - Инженер геолог – хидрогеолог, ВМГИ – София.

2012 - Доктор по инженерна геология, Геологически институт към БАН.

2013 - УАСГ - Доцент по инженерна геология и хидрогеология.

 

Регистриран в НАЦИД - наукометрични данни

Езици

Английски език, немки език - комуникационно ниво Руски език - отлично

Професионални умения

Инженерна геология и хидрогеология

Завършен курс по компютърна графика AutoCad – 2004 г. – УАСГ, Център за следдипломно и факултативно обучение.

Завършен курс за експерт по ОВОС – 1998 г. – УАСГ, Център за следдипломна квалификация  

Научни интереси

Инженерна геология и хидрогеология на карстовите терени

Научна дейност

Учебна дейност в УАСГ

Доц. д-р Ивайло Иванов е разработил учебни програми и води лекционни курсове, упражнения и практически занятия по дисциплината "Инженерна геология и хидрогеология" на студенти от следните специалности на УАСГ:
• ТСН и ХСН – 1-ви курс на немски език от 2010 г. до 2013 г., след което специалността временно е спряна
• ВиК, ХТС и ХМС – 2-ри курс от 2002 г. до сега;

Участие в образователни проекти

Доц. д-р Ивайло Иванов е участвал в  образователни проекти на Национално сдружение "Недвижими имоти" и на Българска федерация по спелеология по национални и финансирани от ЕС програми, свързани с обучението и квалификацията на кадрите – 2008, 2009, 2010, 2011 г.

Участие в научноизследователски експедиции

1996 г. – Експедиция на БФСп  и Албанската асоциация по спелеология "Албания – 96" - Изследване на карста и карстовите подземни води в района Бога – Кожня, североизточна Албания.
1990 г. – Експедиция на БФСп и Географски институт – гр. Кунмин, Китай "Юнан – 90" - Изследване на карста и карстовите подземни води в южната част на провинция Юнан, Китай.
1989 г. – Експедиция на спелеоклуб "Хеликтит" и БФСп "Италия – 89" - Изследване на карста и карстовите подземни води в района на Юлийски Алпи (Гориция – Триест), североизточна Италия.

Членство

INTERNATIONAL SOCIETY OF SOIL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING (ISSMGE)

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЗЕМНА МЕХАНИКА И ФУНДИРАНЕ.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП).

БЪЛГАРСКО ГЕОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО (БГД)

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS (IAH)

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ENGINEERING GEOLOGY AND ENVIRONMENT (IAEG)

Участие в научно-изследователски проекти

Състояние и проблеми на карста и карстовите води в Карлуковския карстов район, 1998 г.
Финансиране: Регионален екологичен център за централна и източна Европа.
Изпълнител: Българска федерация по спелеология.
Колектив от БФСп: д-р П. Берон, д-р А. Бендерев, гл. ас. И. Иванов, А. Жалов, Т. Даалиев.

Изследване на качествата на подземните води в района на ОЦ “Земляне”, 2005 г.
Финансиране:  “Топлофикация София” ЕАД, ТР”Земляне”.
Изпълнител: "БулГеоинвест" ЕООД под контрола на ГИ БАН – секция "Хидрогеология".
Колектив: инж. геол-  хидрогеол. И. Иванов, Н. Каменов. Становище –  д-р А. Бендерев.

Изследване на специфични статични и динамични параметри на строителните почви
Финансиране: УАСГ.
Изпълнител: Колектив от кат. "Геотехника" при УАСГ.
Научен колектив: доц. д-р Л. Михова, ас. Т. Танев, ас. Н. Керенчев, инж. Нгуен Чък, гл. ас. И. Иванов. 

Обследване на водоносния хоризонт в района на ТЕЦ “София”, 2015 г.
Финансиране:  “Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: "Аква Тера Консулт" ООД
Колектив: инж. геол-  хидрогеол. И. Иванов, инж. геол-  хидрогеол. Л. Ангелов, инж. геол-  хидрогеол. К. Калев

Проучване на произхода на токсичен шествалентен хром в питейните води в област Плевен.
Финансиране: УАСГ, Договор БН-205/2017

Ръководител проект: доц. Ивайло Иванов

Изпълнител: Колектив от кат. "Геотехника" и кат. "ВКПВ при УАСГ.
Научен колектив: гл. ас. Ирина Ангелова - кат. "ВКПВ", инж. Светлана Лазарова - лаборант кат. "ВКПВ", студенти.  

Изследване поведението на алуминий във ВиК системата на гр. София.
Финансиране: УАСГ, Договор БН-221/2019

Ръководител проект: гл. ас. Ирина Ангелова

Изпълнител: Колектив от кат. "Геотехника" и кат. "ВКПВ при УАСГ.
Научен колектив: доц. Ивайло Иванов - кат. "Геотехника", доц. Тони Венелинов - кат. "ВКПВ", инж. Светлана Лазарова - лаборант кат. "ВКПВ". 

Въздействие на климатичните промени върху транспортната инфраструктура в България. Идеен подход за оценка на потенциалното влияние за постигане на устойчивост и безопасност на елементи от транспортния сектор.

Финансиране: УАСГ

Ръководител: доц. Евелина Иванова, кат. "Пътища и транспортни съоръжения".

Участие в проектиране и строителство

Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания и проекти 

Инженерногеоложки и геотехнически проучвания и проекти 
• Инженерногеоложки и геотехнически проучвания за жилищно, обществено и военно строителство, укрепвания на склонове и откоси, пътно, железопътно и пристанищно строителство, хидротехническо строителство – над 250 бр.
• Инженерногеоложки и геотехнически становища и екпертизи – над 40 бр.

Хидрогеоложки проучвания и проекти.
• Хидрогеоложки проучвания за търсене, проучване и експлоатация на пресни подземни и минерални води – над 150 бр
• Хидрогеоложки проучвания и проекти на водопонизителни системи за отводняване на строителни изкопи – над 15 бр.
• Хидрогеоложки експертизи – над 10 бр.

Участие в международни проекти

ПОДКРЕПА НА СВЕТОВНАТА БАНКА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Начало на проекта - 2019 г.

Научни и академични длъжности

кат. “Геотехника” - Асистент, старши асистент и главен асистент по инженерна геология и хидрогеология.

От 2013 г. - Доцент по инженерна геология и хидрогеология

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Иженерна геология, хидрогеология, сондиране, водоснабдяване, отводняване, укрепване на изкопи и свлачища, карст

Други длъжности и дейности

УПРАВЛЕНСКА ПРАКТИКА

Университетски органи за управление

• 2020 до сега - Декан на Фокултет по транспортно строителство към УАСГ
• 2016 - 2019 г. - Заместник декан по учебната дейност на факултета по транспортно строителство към УАСГ

Търговски дружества

• 2003 до сега - "Булгеоинвест” ЕООД - Управител.
• 1993 г. - 2003 г. - ЕТ “Геоинвест - Ивайло Иванов” - Управител.
• 1990 г. - 1992 г. ДФ “Хидрострой”, ССУ “Сонди и инжекции” – Организатор производство в отдел “Автосонди”.

Обществени организации
• Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел "Спелеоклуб "Хеликтит" – 2018 – 2019 г.
• Член на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел "Спелеоклуб "Хеликтит" – 2012 – 2019 г. 

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ

2019 - Експерт към Световна банка в областта на подземните води.

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

• кат. “Геотехника”, ФТС на УАСГ, 1996 г. до сега - Асистент, старши асистент, главен асистент и доцент по инженерна геология и хидрогеология. Преподавателска и научна работа.

• "Булгеоинвест” ЕООД - София, 2003 г. до сега - Управител. Хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания за строителството и водоснабдяването. Сондиране и изграждане на тръбни кладенци. Геозащита.

• ЕТ “Геоинвест - Ивайло Иванов” - София, 1993 г. до 2003 г. - Управител. Хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания за строителството и водоснабдяването. Сондиране и изграждане на тръбни кладенци.

• “Хидрокомп” ООД – София, 1992 г. до 1993 г. - Хидрогеолог. Хидрогеоложки проучвания и проектиране в областта на опазването на подземните води от замърсяване и изтощаване.

• ДФ “Хидрострой”, ССУ “Сонди и инжекции” – София, 1990 г. до 1992 г. – Организатор производство в отдел “Автосонди”. Организация на сондажните работи в хидротехническото строителство.

• “Енергопроект”, Дирекция “Инженерногеоложки проучвания” – София, 1989 г. до 1990 г.- Инженер геолог - хидрогеолог. Хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания за енергийното строителство и водоснабдяването.
 

Публикации

1. Stefanoff, G. J. Jelev, I. Ivanov. Eine “verkehrte” Winkelmauer als Stütze eines steilen Hanges. 5. Osterreichische Geotechniktagung. Vien.21-22.02.2005, s. 417 -  421

2. Иванов И., Е. Бейкова, Н. Попов. Една авария на строителен изкоп. Причини и поуки.  Сборник материали SGEM 2006, Vol. II, стр. 171 - 178.

3. Ivanov, I. Regarding some dynamic characteristics of the soils and the liquifaction potential of sands in Sofia. Сборник материали SGEM 2008, Vol. II, стр. 459 - 465.

4. Ivanov, I. Engineering geological and hydrogeological problems in the construction of high buildings and the execution of deep construction pits in Sofia, Bulgaria. International Conference Euroengeo 2008, 15 - 19 September  2008, Madrid, Spain, Full text on CD.

5. Иванов, И. Проучване на суфозионни каверни в района на спирка Синитево по ж.п. линията София – Пловдив. Сборник материали на Международна юбилейна научно-приложна конференция – 70 години УАСГ. София, ХІІ.2012, стр. 77 – 82.

6. Ivanov, I., L. Mihova. Study of Soil Deformations caused by the Discharge of Groundwater in Case of Different Geological Structure. Proc of the XIII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Vol. 2, Prague, Czech Republic. 25 - 28.VIII.2003,  p. 627 - 630.

7. Mihova, L., I. Ivanov. Numerical Methods for Investigation of Soil Settlements due to the Groundwater Supply Systems. Proc of the VIII International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering. Podbanske, Slovakia, 05 - 09.X.2003

8. Ivanov, L. Mihova. Modeling of settlements as a result of groundwater level lowering by deep excavation of ventilation shafts of Sofia Metropolitan. Proceedings of XIV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ECSMGE 2007),
24-27 September 2007, Madrid, Spain, p. 175 - 178.

9. Иванов И. Проблеми и предизвикателства при отводняването на най-дълбоките изкопи при разширението на Софийското метро. Сборник материали от Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ, София, V.2007, стр. 187 – 198.

10. Иванов И., Разлики между проучване, проект и действителност при отводняването на един от най-дълбоките изкопи на Софийското метро. Сборник материали SGEM 2007. Пълен текст на CD.

 11. Михова Л., И. Иванов. Деформационно поведение на скални почви при разкриване на каверни във варовикова скална основа. Сборник доклади от VI международна конференция по геомеханика. Варна, VI.2014.Стр. 266 - 273.

12. Ангелов, К., И. Иванов, Г. Златев. Оценка на опасността и риска от развитие на срутищни явления в скалните венци над гр. Провадия. Сборник материали на ІХ национална маркшайдерска конференция “Анализ, моделиране и контрол на геоложкия риск в нарушени терени”. Варна, VІ. 2002, стр. 247 – 254.

13. Иванов, И. Статистическа оценка на устойчивостта на скални откоси. Годишник на УАСГ, Том ХLІ 2004, Свитък ІV. стр. 171 – 179

14. Иванов И., Н. Михайлов. Свлачища в разломни зони и стръмни терени – проблеми и предизвикателства при проучването.  Сборник материали на Национална научно-техническа конференция „Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в  Р. България”. София, ХІІ. 2006, стр. 145 - 154.

15. Ivanov I. PROBLEMS AND CHALLENGES IN THE ENGINEERING GEOLOGICAL STUDY OF HIGH AND STEEP SLOPES. INTERNATIONAL SYMPOSIUM CHALENGES FOR ENGINEERING GEOLOGY AND GEOTECHNICS AFTER NATURAL DISASTERS. Sofia, 20 - 23 June 2016.

16. Ivanov, I. SPECIFIC REQUIREMENTS FOR GEOLOGICAL SURVEYS OF SLOPES FOR THE NEEDS OF TRANSPORT CONSTRUCTION. NATIONAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, NESSEBAR - 2019
 

17. Ivanov, I. Relation between geological, tectonic, climatic and hydrogeological conditions in a karst region Boga – Kozhnia, Albania. Theoretical and applied karstology Vol. 11-12/1998 - 1999, Academia Romana,  Institute of Speleology “Emil Racovita”, p. 101 – 108.

18. Иванов, И. Връзка между тектониката и окарстяването в Каменополско-Карлуковския карстов район. Сборник с материали от “Национална научна конференция по проблеми на карста и спелеологията”, София, 1999, стр. 63 – 69.

19. Иванов, И. Геотехнически проблеми при строителството в карстови терени. Годишник на УАСГ, Том ХL 1999 – 2001, Свитък ІV. 

20. Иванов, И. Екологична характеристика на състоянието на карста и карстовите води в Карлуковския район. Сборник материали на Іва Национална конференция “Околна среда и културно наследство в карста”, София, 2000, стр. 61 – 67.

21. Иванов, И. Некоторые инженерно-геологические и экологические проблемы карста Болгарии. Сергеевские чтения, выпуск ІV, Москва, Геос, 2002, стр. 124 - 128.

22. Ivanov, I., B. Kirov. Illegal Waste Dumps and Karst Health in Karlukovo, Bulgaria. Proc. of the IV International Conference of ORBIT. Part II, Perth, Australia, 30.04 - 02.05.2003, p. 73 - 79

23. Иванов, И. Критерий за устойчивост на сводове на карстови каверни. Сборник материали SGEM 2005, стр. 531 - 539.

24. Ivanov, I. Criteria for Assessment and Zoning of Karst Hazard in Bulgaria. International Symposium on Latest Natural Disasters - New Challenges for Engineering Geology, Geotechnics and Civil Protection, 5-8 September 2005, Sofia, Bulgaria, Full text on CD.

25. Иванов И., Определяне на вероятността за развитие на негативни карстови форми на повърхността в условията на покрит карст. София, Сборник материали на Национална юбилейна конференция „80 години СК „Академик”, ХІ. 2008, стр. 65 - 69.

26. Иванов И., Анализ на резултатите от изследванията, проведени по време на експедиция “Албания - 96” в карстовия район “Бога-Кожня” и перспективи за развитие на дълбоки пропасти в района. Сборник материали на национална научна конференция "20 години български изследвания в Албания". ХІ.2011.

27. Иванов И. Автореферат на дисертация на тема" Анализ и оценка на опасността от пропадания на терена в Каменополско-Карлуковски карстов район". София, ГИ БАН, Х.2012 г., 48 стр.

28. Иванов И. Нова методика за оценка на карстовата опасност. Списание "Инженерна геология и хидрогеология". София,  ГИ БАН 2012, бр. 26, стр. 73 – 90.

29. Иванов И., И. Петров. Анализ на факторите, влияещи върху развитието на карстовите системи и движението на подземните води в Карлуковския карстов подрайон. Сборник материали от Балканска Спелеоложка конференция. София, III.2014. Стр. 107 - 115.

30. Иванов И. Применение некоторых гидрохимических исследовании карстовых вод в качестве дополняющего критерия оценки опасности возникновения провалов. Материалы международного симпозиума "Экологическая безопасность и строительство в карстовых районах". Россия, Пермь, V.2015. Стр. 167 - 172.

31. Иванов И. КАРСТОВАТА ТЕМАТИКА В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция "Прокарст - терра". София, ГГГИ БАН, IX.2015. Стр. 92 - 99.

32. Иванов И. ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ТАВАНИТЕ НА НЯКОИ ПЕЩЕРИ В КАРЛУКОВСКИЯ КАРСТОВ РАЙОН. Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция "Прокарст - терра". София, ГГГИ БАН, IX.2015. Стр. 156 - 163.

33. Иванов, И. Прогнозиране на  интрузията  на морски води в сарматския крайбрежен карстов водоносен хоризонт по Северното Черноморие. Сборник с материали от Научната конференция – 50 години ХТФ , УАСГ, София, 1999, стр. І-149 – І-155.

34. Иванов И., Н. Стоянов. Перспективи за търсене на термални минерални води в района на гр. Неделино. Сборник доклади от Юбилейна международна научно-техническа конференция 65 години ХТФ и 15 години немскоезично обучение в УАСГ. София, УАСГ, XI.2014. Публикувано на CD.

35. Stoyanov N., A. Benderev, V. Petrov, I. Ivanov, V. Hristov. Some problems on the interaction of the urban environment and groundwater in the city of Sofia. Poster session of IAH Central Europe Groundwater conference "Groundwater risk assessment in urban areas". Romania, Constanta. X.2015.

36. Димовски Ст., Н. Стоянов, И. Иванов. Приложение на електротомографията при определяне и характеризиране на перспективни участъци за добив на подземни води. VIII Национална конференция по геофизика, 25 Ноември 2016. Сборник доклади, стр. 79 – 87.

37. Ivanov, I. N. Stoyanov. Resources of thermomineral field Harmanli, Southern Bulgaria (on Bulgarian). National Conference with International Participation “Geosciences 2018”. Review of the Bulgarian Geological Society, Year 79, Vol. 3, 2018, pp. 141–142 / ISSN 0007-3938 (Web of Science).

38. Ivanov, I., I. Angelova. Combined approach for identification of chemical pollutants in groundwater. Proceedings of 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 5.2, pp 181-188, ISBN 978-619-7408-09-6 / ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2017/52/S20.024 (Referred in SCOPUS).

39. Angelova, I., I. Ivanov, T. Venelinov. Study of hexavalent chromium origin in the groundwater of Northern Bulgaria. Proceedings of 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 02-08 July, 2018. Vol. 18, Book 5.1. pp. 853 – 860. ISBN: 978-619-7408-46-1 / ISSN: 1314-2704 (SCOPUS).

40. Angelova, I., Ivanov, I., Venelinov, T. & Lazarova, S. Occurrence of aluminium in urban water supply and sewerage systems. Proceedings of 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. Vol. 19, pp. 501 – 508. ISBN: 978-619-7408-46-1 / ISSN: 1314-2704 (SCOPUS). doi:10.5593/sgem2019/5.1/S20.063

41. Иванов, И. Специфични изисквания към геоложките проучвания на склонове за нуждите на транспортното строителство. Сборник с доклади от XII Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие – 2019 г. ISSN 2683-0752 (online).

42. Angelova, I., Ivanov, I.,Venelinov, T. Origin of Aluminium in the Raw Drinking Water of Sofia City, Bulgaria. Water Air Soil Pollut 231, 455 (2020). Springer. https://doi.org/10.1007/s11270-020-04819-0. ISSN (web) 1573-2932; ISSN (print) 0049-6979

43. Benderev, A., Shanov, S., Kostov, K., Ivanov, I. Hydraulic constructions and facilities on karst in Bulgaria: repercussions influence and problems. Carbonates Evaporites 35, 18 (2020). Springer. https://doi.org/10.1007/s13146-020-00554-z. ISSN (web) 1878-5212; ISSN (print) 0891-2556

44. Ivanov, I., Dimovski, S., & Stoyanov, N. (2021). Приложение на метода ERT за картиране на изветрели зони в скални комплекси. X National Geophysical Conference, 4th June 2021, p. 139-146. https://doi.org/10.48368/BGS-2021.1.N17

45. Иванов, И. (2022) Специфика и проблеми при инженерногеоложките проучвания за морско пристанищно строителство. Сборник с доклади от XV Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие – 10.2022 г. ISSN 2683-0752 (online).

46. Иванов, И., Н. Милев. (2022) Изследване на льосоциментови смеси и моделиране на взаимодействието фундамент - льосоциментова възглавница - льос при заздравяване на земната основа за строителство на жилищни сгради в гр. Козлодуй. Юбилейна конференция „80 години УАСГ“.11.2022. Годишник на УАСГ. ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN 2534-9759 – онлайн издание

47. Ivanov, I., E. Ivanova. (2023) Influence of precipitation on landslide activity in Southwestern Bulgaria in the context of climate change. Engineering geology and hydrogeology . Vol. 37, pp. 133-144. Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences. https://doi.org/10.52321/igh.37.1.133. ISSN 0204-7934.

Над 30 цитирания от български и чуждестранни автори, включително в материали, реферирани и индексирани в международни бази данни с научна информация.
 

Друга информация

Получени награди

2009 г. – Почетен знак на Българска Федерация по спелеология за заслуги към спелеологията и изучаването на карста в България.
2006 г. – Преподавател на годината от Факултет по транспортно строителство. Награда от Студентски съвет на УАСГ, връчена на ХАОС – 2006.
2005 г. – Преподавател на годината от Факултет по транспортно строителство. Награда от Студентски съвет на УАСГ, връчена на ХАОС – 2005.
 

 

Книги


Ръководство по геотехника, разработено съгласно изискванията на Еврокод 7 - Геотехническо проектиране. София, КИИП, 2012 г., 456 с.
Г. Илов (ред.), Т. Германов, Ж. Желев, Б. Киров, Д. Денев, Л. Михова, Р. Върбанов, А. Тоцев, М. Тодоров, Ив. Иванов


Конспекти


Учебни материалиИнформация

Хоби

Спелелогия, алпинизъм