Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Преподаватели /

проф. д-р инж. Дарина Нитова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Железници

Център за кариерно развитие и следдипломна квалификация - Ръководител

проф. д-р инж. Дарина Нитова
Кабинет Б753
Приемно време

вторник 15-16

четвъртък 15-16

Телефон 9635245/563
E-mail d_nitova@hotmail.com

Лекционни курсове

Гари, гарови съоръжения и железопътна експлоатация

Железопътно строителство

Развитие и управление на транспортната инфраструктура

Въведение в железопътното строителство

Интермодални терминали и системи за комбинирани превози

Образование

1989-1994 Висш институт по архитектура и строителство, Строителен инженер по транспортно строителство - профил железопътно строителство, магистър

2001-2006 Университет по архитектура, строителство и геодезия, Доктор по научна специалност 02.15.11 "Проектиране и строителство на железни пътища и съоръжения", тема: "Оптимизиране на коловозното развитие на гарите при високи скорости но движение"

Езици

английски, немски, руски

Научни интереси

Високоскоростни железопътни линии

Проектиране и строителство на железопътни линии

Горно строене на железния път

Железопътни гари, Експлоатация на жп линии

Интермодални терминали

Членство

От 1995 – Национално сдружение - общество на инженерите по железния път

От 1995 – Член на UEEIV (Европейски съюз на железопътните инженери)

От 2003 - Член на НТС по транспорт

От 2007-2008 - Член на Консултативен съвет за създаване и актуализация на регистър на железопътната инфраструктура към Агенция "Железопътна администрация"

От 2012 - Член на КИИП (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране)

От 2019 - Национален представител в програмния комитет по направление "Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт" на програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020

От 2020 - Председател на секция "Транспортно строителство и транспортни съоръжения" Камара на инженерите в инвестиционното проектиране София

От 2021г. - Член на експертния съвет по устройство на територията на Столична община и специализираните му състави

От 2022г. - Национално контактно лице в мисия на Рамкова програма на Европейския съюз за изследвания и иновации "Хоризонт Европа"

От 2024г. член на програмен комитет клъстър "Климат, енергия, мобилност" на Рамкова програма на ЕС за изследвания и иновации "Хоризонт Европа"

Участие в научно-изследователски проекти

1994 Шениране и репериране на жп участъка Сестримо-Белово, НИС на ВВТУ, колектив с ръководител проф. Костадинов;

2000 Шениране и репериране на жп участъка Подуяне-Искър, НИС на ВТУ

Участие в проектиране и строителство

 2009-2011 Идеен проект в три варианта за скоростна железопътна линия за 160 км/ч Радомир – Гюешево като част от проект за техническа помощ за модернизация на линията – в колектив на Мотт Макдоналд Лтд Великобритания

Участие в международни проекти

2009-2010 Координатор на УАСГ по проект ПРО-СТАРТ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”  за провеждане на студентски практики в реална работна среда

 

2013-2015 Функционален експерт за ФТС по проект “Студентски практики” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 2019-2020 Национален прадставител в Програмен комитет в направление "Интелигентен, екелогосъобразен и интегриран транспорт" на програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020

2022 Национално контактно лице в мисия на програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа

Научни и академични длъжности

1995 - 2002 София, ВТУ "Т. Каблешков", кат. "Тр. строителство", асистент, ст.

2002 София, УАСГ, кат. "Железници", гл. асистент

2006 ОНС "доктор" ВАК

2008 доцент ВАК

2015 професор в катедра "Железници" УАСГ

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Железен път, Коловоз, Релса, Траверса, Баласт, Високоскоростни жп линии, Железопътни гари, Интермодални терминали

Публикации

1.Нитова Д. „Особени места в коловозните развития”, XI НКМУ “ТЕМПТ 2001 – транспортът на XXI век” на ВТУ “Т.Каблешков”, София;

2.Б. Иванов, Д. Нитова „Особености на текущото поддържане на железния път в хоризонтални криви”, XI НКМУ “ТЕМПТ 2001 – транспортът на XXI век” на ВТУ “Т.Каблешков”, София;

3.Тасев Й., Д. Нитова „Да използваме рационално капиталните вложения”, в-к Железничар, бр. 36, 37/2002

4.Нитова Д. „Реконструкция на железопътни гари при електрификацията им”, ЮНКМУ на ВСУ „Любен Каравелов”, София 2003г.

5.Нитова Д. „Техническо осигуряване безопасността на движението през железопътни прелези”, ЮНКМУ на ВСУ „Любен Каравелов”, София 2003г.

6.Тасев Й., Д. Нитова, Д. Дичев, „Показатели на стрелковите развития – важен критерии за оценка на проектите за жп гари”, списание „Железопътен транспорт” 4/2004;

7.Тасев Й., Д. Нитова, Д. Дичев, „Определяне на оптималното разположение на гарите по реконструираните железопътни линии за високи скорости”, списание „Железопътен транспорт” 11-12/2004;

8.Тасев Й., Д. Нитова, Д. Дичев, „Релсов път върху монолитна основа – принос за повишаване на екологичната чистота на железопътния транспорт” – Научно-техническа конференция с международно участие на ТУ Варна, Еко Варна 2004 г.

9.Тасев Й., Д. Нитова, „Конструиране на междуколовозни съединения при повишени скорости на движение” - Научна конференция с международно участие на ВСУ „Л. Каравелов” 2005 г.

10.Нитова Д. „Реконструкция на железопътните гари и влиянието и върху тяхната експлоатационна дейност”- Научна конференция ВСУ „Л. Каравелов” 2005 г.

11.Тасев Й., Д. Нитова, „За пестеливо ползване на площите за гарови коловозни развития” – Научно-техническа конференция с международно участие на ТУ Варна, Еко Варна 2005 г.;

12.Tasev Y., D. Ditchev, D. Nitova, J.  Böttcher Die Wiederbelebung der Traditionen des Orient-Expresses durch Modernisierung der internationalen Eisenbahnverbindungen“- 20th Dresden Conference of Traffic and Transportation Scienses 2004

13.Нитова Д., „Съвременни изисквания към гаровите коловозни развития” списание „Железопътен транспорт” бр. 10/2005 г.

14.Нитова Д. „Преустройство на междинните железопътни гари” –Научна конференция на ВТУ „Тодор Каблешков” 2005г.

15.Нитова Д. „Осигуряване безопасността на влаковото движение при стихийни природни явления” – Научна конференция с международно участие ВСУ`2006`ВСУ

16.Нитова Д. „Осигуряване безопасността на влаковото движение при тежки зимни условия” - Научна конференция с международно участие ВСУ`2006`ВСУ

17.Нитова Д. „Екологични изисквания към железопътните линии” – Научна конференция на ВТУ „Тодор Каблешков” 2006г.

18.Тасев Й., Д. Нитова „Да възродим традициите в тунелното строителство” – сп. „Строителство” 6/2006 г.

19.Тасев Й., Д. Дичев, Д. Нитова „Съвременни тенденции при реконструкция на гарите” - сп. Железопътен транспорт” бр.2/2007г.

20.Нитова Д. „Високоскоростно влаково движение и пътят му към Югоизточна Европа” – Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ;

21.Нитова Д. „Защита на железопътните линии от снежни лавини” – Научна конференция на ВСУ „Любен Каравелов” 2007г.

22.Тасев Й., Д. Нитова „Избор на целесъобразни типове стрелки при реконструкция на гарите” - Научна конференция на ВСУ „Любен Каравелов” 2007г.

23.Тасев Й., Д. Нитова „Разширяване на комбинираните превози – принос за решаване на екологичните проблеми в транспорта” – Научна конференция на ТУ Варна „Еко 2007”;

24.Тасев Й. , Д. Дичев, Д. Нитова "Оптимизация на коловозното развитие на интермодалните терминали" – сп. „Железопътен транспорт” бр. 5/2007 г.;

25. Иванов Б. Д. Нитова "Мероприятия на Пътното стопанство на БДЖ осигуряващи безопасността на движение на влаковете" – Научна конференция на ВТУ „Тодор Каблешков” 2007г.

26. Тасев Й. Д. Нитова "Актуализирани методи за определяне броя на коловозите във влакообразуващите гари при повишени скорости на движение" – Научна конференция на ВТУ „Тодор Каблешков” 2007г.

27.Нитова Д. "Тунелното строителство – един от основните фактори при изграждане на високоскоростните железопътни магистрали" – сп. „ Железопътен транспорт” бр.11/12 2007г.

28.Тасев Й., Д. Нитова, „Гари, гарови съоръжения и железопътна експлоатация” – издателство на УАСГ, 2007г.

29.Нитова Д. „Сигурност на железния път при високи температури” – сп. „Железопътен транспорт” бр. 9/2008 г.;

30. Тасев Й., Д. Нитова, Д. Дичев „Перспективи за развитие на железопътните гари” – сп. „Железопътен транспорт” бр. 7,8/2009 г.;

31.Д. Нитова „Основни направления за развитие на железопътните гари” Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009;

32. Тасев Й., Д. Нитова “Железопътните възли в Швейцария” сп. „Железопътен транспорт” бр. 9/2011г.;

33. Тасев Й., Д. Нитова “Съвременните железопътни възли ” сп. „Железопътен транспорт” бр. 1/2012г.;

34. Тасев Й., Д. Нитова “Актуални концепции за развитие на пристанищните гари” сп. „Железопътен транспорт” бр. 6/2012г.;

35.  Тасев Й., Д. Нитова “Гаровите интермодални терминали – основни елементи на единната транспортна система”, Сборник доклади на Международна юбилейна научно приложна конференция на УАСГ 2012г., том 3;

36.   Нитова Д. “Работа на железопътните гари при зимни условия” Сборник доклади на Международна юбилейна научно приложна конференция на УАСГ 2012г., том 3;

37.  Нитова Д., Ст. Жулев “Модел за избор на местоположение на интермодални терминали, демонстриран чрез железопътен възел Пловдив”, Сборник доклади на Международна юбилейна научно приложна конференция на УАСГ 2012г., том 3;

38.  Тасев Й., Д. Нитова “България като международен транспортен център” сп. „Железопътен транспорт” бр. 10/2013г.;

39.  Нитова Д. „Гари, гарови съоръжения и железопътна експлоатация“ – учебник Издателство на УАСГ София, 2013г. 408стр. ISBN 978-954-724-065-0;

40.  Нитова Д. “Дефекти в елементите на железопътните стрелки”, Научно списание Механика Транспорт Комуникации, том 12, брой 3/3, 2014 Международна научна конференция на ВТУ „Тодор Каблешков”;

41.  Нитова Д. “Неизправности на железопътните стрелки и тяхното влияние върху условията за движение на влаковете”, Научно списание Механика Транспорт Комуникации, том 12, брой 3/3, 2014,  Международна научна конференция на ВТУ „Тодор Каблешков”;

42.  Тасев Й., Д. Нитова “Комбинираните превози – транспортът на бъдещето, приносът на научно-техническите съюзи” списание “Наука и общество” бр.8/2014г.;

43.  Нитова Д. „Актуални концепции за развитие на интермодалните терминали” – сп. „Железопътен транспорт” бр. 11-12/2014г.;

44.  Тасев Й., Нитова Д. “Възможности за повишаване конкурентноспособността на железниците”, сп. „Железопътен транспорт” бр.5/2015г.;

45.  Нитова Д. “Инфраструктурни проблеми при проектиране на пристанищните интермодални терминали”, Сборник доклади на 15-та Международна научна конференция на ВСУ` 2015, том III;

46.  Нитова Д. “Пристанищните терминали – съществен елемент от единната транспортна система”, сп. “Транспортно строителство, инфраструктура”бр.10/2015;

47.  Тасев Й., Д. Нитова, Вл. Попов, “Съвременни концепции при трасиране на реконструираните железопътни линии”, списание „Геодезия, Картография, Земеустройство”, бр.3-4/2015г. ;

48.  Нитова Д. „Новото поколение контейнерни терминали“, сп. „Железопътен транспорт“ бр. 7-8/2015г.;

49. Нитова Д. “Перспективи за развитие на терминалите за комбинирани превози със сухопътен транспорт”, сп. “Транспортно строителство, инфраструктура”, бр.11/2015г.;

 50. Нитова Д. “Интермодалният терминал в железопътен възел Пловдив – принос за усъвършенстване на транспортната система на България”, журнал на Техническия университет – филиал Пловдив, Младежки форум 2015;

51. Нитова Д. „Реконструкция и модернизация на железопътната линия София-Пловдив“, журнал на Техническия университет – филиал Пловдив, Младежки форум 2015 -;

52. Нитова Д. “Интермодалните терминали - основен елемент от системите за комбинирани превози”, монография, ПАРТНЕР БГ ЕООД, София 2015г., 155стр. ISBN 978-619-7066-07-4.

53.  Тасев Й., Д. Нитова, „Възможности за повишаване качеството на пътнически жп превози“, сп. “сп. „Железопътен транспорт бр.1/2016,

54.  Тасев Й., Д. Нитова,   Катедра „Железници“ в УАСГ – 75 години успешна дейност“, сп. „Железопътен транспорт“, бр. 4/2017г.;

55.   Тасев Й., Д. Нитова, Перспективи за конкурентноспособните проекти“, в-к „Железничар“, бр.3/2018г.;

56. Нитова Д. "Висшето строително образование в България в светлината на новите реалности" Международно конференция на БААИК - Българска асоциация на архитектите и инженерите-  консултанти, октомври 2018г.

57. Нитова Д., Н. Павлов "Възможности за разширяване на достъпа до интермодални превози" Научно-приложна конференция на НСОИЖП "2021-година под знака на железниците", 4 юни 2021г.

58. Нитова Д. Н. Павлов " Използване възможностите на железопътния транспорт за достъп до културно-исторически обекти и промяна предназначението на железопътни обекти с цел обогатяване на градската среда" , IX Научна конференция с междунродно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство" ТУ - София 2021г.

59. Тодоров С., Д. Нитова, Н. Павлов "Приложение на иновативни технологии в интермодални терминали" Национална конференция на НСОИЖП "Иновативни конструкции и технологии за изграждане на железопътни съоръжения", Хисаря 14.10.2022г.

60. Тодоров С., Д. Нитова, Н. Павлов "Възможности за внедряване на системи за хоризонтално претоварване на контейнери в железопътната мрежа на Република България", Международна юбилейна научна конференция 80 години УАСГ, ноември 2022г.

61. Nitova D., Markov Y.,"Chalange for the implementation of the Do Not Significantly Harm principle in the Europen Union funded rail projects in Bulgaria" ,DOI 0.5593/sgem2022/5.1/s23.095, DOI Issue 10.5593/sgem2022/5.1, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7603-46-0, Volume 22

62. Nitova D. Pavlov N. "Expanding the scope of combined transport by implementing modern intermodal technologies" INTERNATIONAL SCIENTIFIC WORKSHOP EDA 2023 SOFIE BULGARIA 12. EUROPEAN SCIENTIFIC WORKSHOP ON ADVANTAGE UNDERGROUND, RAILWAY AND INTERMODAL CENTERS SOFIE 2030 September 13, 2023 – Sofie, Bulgaria ISBN: 978-80-87159-59-3
 

 

 

 

 

 

Книги