Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Преподаватели /

проф. д-р Тодор Тодоров

Факултет по транспортно строителство, Катедра Обществени науки - Хоноруван преподавател

проф. д-р Тодор Тодоров
Кабинет А 206
Приемно време

 

За периода 19.9. 2016г. - 19.2. 2017 г.

Вторник -11 - 12 ч.

Петък - 10 - 11 ч.

За информация - секретарката на катедрата - каб. А 726

Телефон 9635245/ 768
E-mail tedy_far@uacg.bg
Семейно положение Женен, с две деца

Лекционни курсове

 

1. Теория на социалните отношения, 2. Философия на културата и религията, 3. Общество, култура, ценности

Образование

Философски факултет на СУ "Св. Кл.Охридски" – специалност “Философия”, специализация "Социология" - 1974 г.

Езици

Руски - писмено и говоримо - много добре

Английски - писмено и говоримо - задоволително

Професионални умения

Извършване на научно-изследователска работа на теоретично равнище Изнасяне на лекции и водене на семинарни занятия

Научни интереси

Социалните отношения, Философия на културата , Онтология , Свободата

Научна дейност

Разработване и публикуване на научни монографиии, студии и статии

Участие в научно жури в конкурси за присъждане на научни длъжности на преподаватели по философия

Член на редакционна колегия на научен сборник по философия

 

Членство

Член на Българско философско общество; Член на Съюза на учените в България и пълномощник на общото събрание на Съюза на учените в България на секция "Философски науки".

Участие в научно-изследователски проекти

Участие в изготвяне на Оценка за въздействието върху околната среда, раздел "Културно-историческо наследсто" на проекта на АМ "Люлин" и проекта на АМ "Струма"

Участие в международни проекти

1.Участие в международен проект за изучаване на феномените на аномия в различни страни като Китай, Австралия, ЮАР, Малайзия и др. с главен инициатор и координатор, Швейцарската академия по проблемите на развитието с ръководител П. Атесландер.(1998 г.)

2.Участие в международен проект под заглавие "Оrganization and Marketing in Bulgarian Agriculture - Obstacles and Resources for Development"- Първа част, с ръководител проф.Жан-Пиер Герн от Университета в Нюшател - Швейцария. Проектът е подпомаган финансово от Националната фондация за научни изследвания на Швейцария.(2002г.)

3. Участие в международен проект под заглавие "Оrganization and Marketing in Bulgarian Agriculture - Obstacles and Resources for Development"- Втора част, с ръководител проф.Жан-Пиер Герн от Университета в Нюшател - Швейцария. Проектът е подпомаган финансово от Националната фондация за научни изследвания на Швейцария.(2002г.)

Научни и академични длъжности

Доцент - 1992г.; Професор - 2012г.; ръководител на катедра - 1992 г. - 2004г. и 2005г. - 2012г.; зам. декан на Факултет по транспортно строителство - 2004г.- 2012;

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Философия, онтология, пространство и време, истина, познание, категории, общество,социални отношения, социална структура, свобода, философия на политиката, философия на правото, философия на религията, разумен човек, култура, ценности, митология, философия на Ренесанса

Публикации

ПО-ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ

І. На кирилица:

1. Научни монографии:

Тодор Тодоров, Колизиите на битието, С. 1991

Желю Владимиров, Иван Кацарски, Тодор Тодоров, Момчил Баджаков, България в кръговете на аномията, С.1998, Изд. “Софийски новини” ООД, печатница “Прим трейд” 

Желю Владимиров, Иван Кацарски, Момчил Баджаков, Тодор Тодоров, България след 1997. Ефекта на тунела, С. 2000 ISBN 954-9884-09-0 

 Доц. д-р Ж. Владимиров (научен редактор), ст. н.с. І ст. дфн Иван Кацарски, гл. Ас. д-р Оля Харизанова, н.с. д-р Нона Маламова, доц. д-р Момчил Баджаков, доц. д-р Тодор Тодоров. Предприятията от хранително-вкусовата промишленост на България: конкурентноспособност в условията на институционална промяна (Социологически анализ), С. 2002, ISBN: 954-90836-9-1 “Прим трейд” – ООД 

Доц. д-р Ж. Владимиров (научен редактор), ст. н.с. І ст. дфн И. Кацарски, проф. дин А. Симова, ст.н.с. д-р Н. Маламова, ст.н.с. д-р Т. Ракаджийска, доц. д-р Т. Тодоров., доц. д-р М. Баджаков, гл. Ас. д-р О. Харизанова, гл. Ас. д-р С. Вътева, гл. Ас. д-р Д. Копева. Конкурентноспособност на земеделските стопанства в България (Емпирично изследване 2002); С. 2003; ISBN 957-07-1871-6 (СУ “Св. Климент Охридски”); Прим Трейд ООД 

Доц. д-р Ж. Владимиров (научен редактор), ст. н.с. І ст. дфн И. Кацарски, проф. дин А. Симова, ст.н.с. д-р Н. Маламова, ст.н.с. д-р Т. Ракаджийска, доц. д-р Т. Тодоров., доц. д-р М. Баджаков, гл. Ас. д-р О. Харизанова, гл. Ас. д-р С. Вътева, гл. Ас. д-р Д. Копева. Конкурентноспособност на земеделските стопанства и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на България (Основни резултати, изводи и препоръки), С. 2003 ISBN 954-07-1872-4 (СУ “Св. Климент Охридски”); Прим Трейд ООД

Свободата: Нескромната тоталност, С. 2012.

2. Глави в научни сборници и студии: 

Развитието на онтологията и възникване на гносеологията в древногръцката философия, Годишник на катедрите по Марксизъм-ленинизъм при ВУЗ, Диалектически и исторически материализъм, год. 16, кн.1, С. 1985 

По-близо до онтологията, / сб. Фундаменталното знание между онтологичните дилеми и познавателните проблеми, С. 1990

3. Научни брошури: 

Желю Владимиров (научен редактор), Иван Кацарски, Момчил Баджаков, Тодор Тодоров, България след 1997 година - състояние и тенденции на развитие, С.2000. FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG

4. Научни статии:

Етика и философия, сп. Философска мисъл, кн.11, 1976

Някои аспекти на категорията свобода, сп. Философска мисъл, кн.9, 1980

Исторически корени във възникването на номинализма и реализма, Годишник на ВИАС, С., Т.ХХХІ, свитък ХІ, 1983/84 

Към същността на социалната диалектика, сб. Проблеми на социалната диалектика, С., 1987

Социализмът - идея и действителност, сп. Ново време, кн.8, 1990

Нещо повече за особеното, сп. Философска мисъл, кн.8, 1990

Философският Ренесанс, сп. Философия, кн.2, 1996

 Свободата. Привидният смислов плурализъм. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция на УАСГ, т.1, стр.363 - 371, С. 2002 

Свободата. Привидният смислов плурализъм, Философски алтернативи, кн.1, 2008

Свободата на ценностите и трудната комуникация. Необходими уточнения относно спецификата на ценностите, в сб. Философия и евроинтеграция. Общество на знанието, Издателство: Съюз на учените в България, ISBN: 978-954-397-004-9, С. 2008,стр. 6-14

Гносеологически механизъм във формирането на философията, В сб. Философия и евроинтеграция. Култура и духовност, С. 2009, стр. 6-14

Свобода и креативност в социалния процес, в Сб.Многообразие в единството. Развитие и креативност, кн.1, С. 2010, стр. 127- 136

Образованието - въвеждащ образ на културата, в Сб. Многообразие в единството. кн. 2, С. 2010, Култура в образованието и образование в културата, стр.58-68

Познанието и Ренесансът в културната парадигма на Кенет Кларк, в Сб. Философия и евроинтеграция. Познание и наука, С. 2011, стр.6-22

 ІІ. На латиница:

1. Научни монографии: • Jelio Vladimirov, Todor Todorov, Ivan Katzarski, Momtchil Badjakov. Bulgaria in the circles of anomie, Neuchatel 1998 • Zhelyu Vladimirov, Ivan Katarski, Momchil Badzhakov, Todor Todorov, Bulgaria after 1997. Current situation and developmental tendencies, Sofia 2000, Sofiiski Novini Edition 

Аssoc. Prof. Dr. Z. Vladimirov (Еd.), Senior Research Fellow Dr. I. Katzarski, Prof. Dr. A. Simova, Senior Research Fellow Dr. N. Malamova, Senior Research Fellow Dr. T. Rackadjiska, Assist. Prof. Dr. O. Harizanova, Assoc. Prof. T. Todorov, Assoc. Prof. Dr. M. Badjakov, Assist. Prof. Dr. S. Vateva, Assist. Prof. Dr. D. Kopeva. Competitivness of Agricultural Producers and Food Processing Enterprises in Bulgaria. (Main Results, Conclusions, and Recommendations), Sofia, 2003, ISBN 954-07-1873-2 Prime Trade Ltd

2. Глави в научни сборници и студии:

Jelio Vladimirov, Todor Todorov, Ivan Katzarski, Momtchil Badjakov.Bulgaria in the circles of anomie.Comparative Anomie Research.Hidden barriers - hidden potential for social development, p.p. 47 - 73, London, 1999

3. Научни статии: 

Todor Todorov, Mondialisation et capacite d’adaptation d’economies en transition. Recherches de novellas regulations socials sous la pression d’une economie mondialisee, Neuchatel 1999, p.p. 71-79

Jelio Vladimirov, Ivan Katzarski, Momtchil Badjakov, Todor Todorov, BULGARIA AFTWER 1997 – STRUCTURES OF STABILITY AND INSTABILITY. “CONTRIBUTION OF SOSIAL RESEARCH TO THE ECONOMIC AND SOCIAL RECOVERY POLICY, Sofia, 2000, Sofiiski Novini Edition, p.p. 103-118

Todor Todorov, The social transition and globalization, Kontroverze politike 21 veka, Novi Sad 2003, s.s.27-33,

Свободата. Привидният смислов плурализъм, Философски алтернативи, кн.1, 2008

Свободата на ценностите и трудната комуникация. Необходими уточнения относно спецификата на ценностите, в сб. Философия и евроинтеграция. Общество на знанието, Издателство: Съюз на учените в България, ISBN: 978-954-397-004-9, С. 2008

Свободата на ценностите и трудната комуникация. Необходими уточнения относно спецификата на ценностите, в Сб. Философия и евроинтеграция. Общество на знанието, С.2008, стр. 6-14;

Гносеологически механизъм във формирането на философията, В сб. Философия и евроинтеграция. Култура и духовност, С. 2009, стр. 6-14

Свобода и креативност в социалния процес, в Сб.Многообразие в единството.  Развитие и креативност, кн.1, С. 2010, стр.  127- 136

Образованието - въвеждащ образ на културата, в Сб. Многообразие в единството. кн. 2, С. 2010, Култура в образованието и образование в културата,  стр.58-68

Познанието и Ренесансът в културната парадигма на Кенет Кларк, в Сб. Философия и евроинтеграция. Познание и наука, С. 2011, стр.6-22
 

Друга информация

 Дати за редовна изпитна сесия Януари-Февруари 2017г.

- Общество, култура, ценности  за специалност УУЗИ - 19.1. 2017г., четвъртък, от 09.00ч., в каб. А206

- Теория на социалните отношения - за специалност:

ССС 1 гр. -23.1. 2017г., понеделник, от 09.00ч. в каб. А206

ССС 2 гр. - 25.1. 2017 г., сряда, от 09.00ч. в каб. А206

- Философия на културата за специалности ВК, ХТС и ХТС - 1.2. сряда, от 9.00ч. в каб.А206

 

Публикации


Конспекти

Семинар-християнство
Тодор Тодоров
Учебни материалиKultura
Todor Todorov


Семинар-култура
Тодор Тодоров

Информация


Хоби

Конструиране на електро-механични устройства Слушане на класическа музика и автентична българска народна музика