Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Преподаватели /

доц. д-р Анета Маричова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Обществени науки

доц. д-р Анета Маричова
Кабинет Б8 (3-ти етаж, топла връзка между корпус А и корпус Б)
Приемно време

Последна дата за заверки при доц. Маричова:

 

Четвъртък – 13.06. – от 13-15 ч. в кабинет Б8!

 

 

 

E-mail marichova_fte@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1987

Лекционни курсове

Микро- и макроикономика

Обща икономическа теория

Икономика за мениджъри 

Маркетинг 

Индустриална икономика

Пазарна организация

Пазарни структури и анализи

Стратегическо планиране и управление

Бизнес планиране и прогнозиране

Икономика за мениджъри - дистанционно обучение

Индустриална икономика - дистанционно обучение

 


 

Образование

ВИСШЕ, Магистър, специалност "Политическа икономия" ,

Университет по национално и световно стопанство

Езици

Много добро владеене на английски и руски език

Професионални умения

 Преподавателска и научно-изследователска практика в областта на: микро- и макроикономика, пазарни структури, мениджърски икономикс, маркетинг, и бизнес планиране.
Лектор в курсове бакалавър, магистър- редовно и дистанционно обучение, следдипломна квалификация в УАСГ, НБУ
Съвместно със студентите от спец. Архитектура - Разработване и оценка на проект:"Архитектурният процес и архитектурната фирма от гл.т. на перспективата на клиентите и конкурентните фирми" 
 

Научни интереси

 Изследвания в областта на икономикса, индустриалния икономикс, мениджмънта и маркетинга.

Изследвания на икономическите проблеми в отрасъл строителство, прилагайки модела

"Пазарна структура - Стратегическо поведение - Конкурентни предимства"

Изследвания на динамичните възможности на фирмата,  тяхното изграждане и развитие при отчитане на фирмените специфики.

Научна дейност

Изследвания и публикации в областта на икономикса, индустриалния икономикс, мениджмънта и маркетинга.

Изследвания на икономическите проблеми в отрасъл строителство, прилагайки модела

"Пазарна структура - Стратегическо поведение - Конкурентни предимства"
 

 Изграждане на динамичните възможности на строителната фирма

Участие в научно-изследователски проекти

Проект “Балкански клъстер” (Създаване на модел за развитие на МСП и клъстерите с цел устойчиво икономическо развитие в региона). Съфинансиран от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия,2016

Икономически анализ на развитието и разрастването на градовете. Икономически анализ и икономическа фрагментация на София и Столична Община (СО), Икономическо изследване на града, направено в рамките на спечелен проект в УАСГ на тема: "Процеси на пространствено развитие и обособяване в българските градове (на примера на София), 2012
 

Научни и академични длъжности

2015 г.  - Доцент

2014 г.  - Доктор по икономика

1995 г.  -  Главен асистент

1992-1995г. - Ст.асистент

1987-1992  г. - Асистент

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Строителен пазар, Строителна фирма, Динамични възможности, Функционални компетенции, Конкурентно предимство, Реализация на фирмени цели

 

Публикации

Монографии

 

Устойчиво развитие на фирмата. 2022. Ай анд Би. ISBN:  978-619-7281-87-3

Competitive Advantages of the Construction Firm. 2020. Авангард Прима. ISBN 978-619-239-432-5

Пазарни структури и анализи. 2019. Аванград Прима.ISBN 978-619-239-168-3

Икономикс за строителни мениджъри. 2018. Авангард Прима. ISBN 978-619-239-117-1

Конкуренция на строителния пазар. 2017. Авангард Прима. ISBN 978-619-160-763-1

Динамичните възможности на фирмата. 2015.Авангард Прима. ISBN 978-619-160-427-2

Учебници

Маркетинг  мениджмънт на архитектурната фирма.2020. Ай анд Би. ISBN 978-619-7281-67-5

Приложен икономикс за строителни мениджъри. 2019. Аванград Прима. С. ISBN 978-619-239-288-8

Пътеводител за изследване на пазара и фирменото поведение. 2015. Авангард Прима. ISBN978-619-160-440-1

Пътеводител по Икономика за мениджъри. 2013. НБУ. ISBN 9768-954-535-741-1

Индустриална икономика. 2012. НБУ. ISBN 978-954-535-705-3

Индустриална икономика.  2010. НБУ. ISBN 978-954-535-641-4

Микроикономика. 1996. Първа частна гимназия по мениджмънт и право "проф. И.Апостолов“.

Маркетинг-текстове, задачи, казуси. 1995. Славена. ISBN 954-579-013-X

Други публикации

Публикувани статии и доклади в сборници на международни конференции

 Бариери и стимули за устойчиво развитие на строителната фирма и строителния пазар. 2023. Годишник на УАСГ. том 56. бр.3, стр. 1339-1358. ISSN 2534-9759

Стратегията на ЕС за Дунавския регион – фактор за развитие на устойчивото строителство. 2020. Устойчивост и конкурентоспособност чрез иновации – на примера на държавите от Дунавския регион.  Ай анд Би. Сборник студии., стр.51-107, ISBN 978-619-7281-64-4

Политика на строителната фирма за създаване на стратегически ресурс с цел изграждане на конкурентни предимства. 2018. Годишник на УАСГ. том 51. бр.5, стр. 93-112. ISSN 2534-9759

Корпоративният социален капитал – фактор за ефективно управление на строителната фирма. 2018. Годишник на УАСГ (в съавторство). том 51. бр.5, стр.51-70. ISSN 2534-9759

Динамичните възможности на фирмата - основен фактор за успешна иновационна политика. 2015. Втора Научна Приложна Конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството“. 5-6 ноември. УАСГ, стр.26-35. ISSN 2367-6752

Роля на клъстерите за устойчиво развитие на строителната фирма. 2015. Втора Научна Приложна Конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството“. 5-6 ноември . УАСГ, стр.36-45. ISSN 2367-6752

Стратегически мениджмънт на малката строителна фирма. 2014. Първа Научна Приложна Конференция с международно участие „Управление на проекти в строителството". 4 - 5 декември. УАСГ, стр.24-31. ISSN 2367-6752

Структурен бизнес анализ на строителството в икономиките на ЕС-27. 2012. Международна юбилейна научно-приложна конференция - 70 години УАСГ. Доклади. том 3, стр. 103-113. ISBN 978-954-724-049-0

Публикувани статии в национални списания

Проблемът "иновации в строителството". 2014. Транспортно строителство и инфраструктура. бр.5, стр.31-35. ISBN 978-954-92620-3-2

Публикувани статии в международни списания

The strategy - connection between the sustainable development of the company and building competitive advantages (case study of the construction market). 2023. Quest Journal of Architecture and Civil Engineering. Vol.8, Iss.9, pp. 07-14, ISSN (Online): 2321-8193, Article is available online at http://questjournals.org/jace/archive.html

The digital business strategy - a factor for the sustainable development of the construction company and the creation of a sustainable project/object. 2023. Quest Journal of Architecture and Civil Engineering. Vol.8, Iss.8, pp.29-36, ISSN (Online): 2321-8193, Article is available online at http://questjournals.org/jace/archive.html 

Role of digitalization to increase resource productivity (Balkan cluster case study). 2023. Global Journal of Engineering and Technology Advances (GJETA). 2023. 16(02). 256–265. ISSN: 2582-5003.DOI: 10.30574/gjeta.2023.16.2.0172. ( в съавторство)

DOI url: https://doi.org/10.30574/gjeta.2023.16.2.0172

 Sustainable Practices of the Construction Company. 2023. International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM). Vol. 5, Iss. 4, pp: 1592-1603 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252 DOI: 10.35629/5252-050415921603

Role of Learning and Knowledge Transfer for Sustainable Development of the Company. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS), Vol. 27, 55-71, IConMEB 2022: International Conference on Management Economics and Business, ISSN: 2587-1730, Published by ISRES,www.isres.org

 The Green and Digital Transformation - the New Challenges of the Construction Market. 2021. SCIENDO. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS - CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Year 23, pp. 25-34,  http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/, ISSN 2392-6139 / ISSN-L 1584-599, DOI: 10.2478/ouacsce-2021-0003

Circular Economy and Strategic Management of the Construction Company. 2021. SCIENDO. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS - CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Year 23, pp. 35-44, http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/, ISSN 2392-6139 / ISSN-L 1584-599, DOI: 10.2478/ouacsce-2021-0004

The Green Deal - A Challenge And A Factor For Sustainable Development Of The Construction Company. 2021. Economic, Regional And Social Challenges In The Transition Towards A Green Economy. Conference Proceedings.  Plovdiv University Press, pp.204-218, ISBN (print) 978-619-7663-08-2, ISBN (online) 978-619-7663-07-5

Building Dynamic Capabilities – A Factor For Sustainable Development Of The Firm. 2021. Trakia Journal of Sciences. No 4, pp 336-344, http://www.uni-sz.bg, ISSN 1313-3551, (online) doi:10.15547/tjs.2021.04.007  

The Construction Cluster - A Factor for Sustainable Development of the Construction Market and the Company. 2021.  International Journal of Science and Research (IJSR). Vol. 10, Iss. 3, 577 – 584, RG Journal Impact: 0.28 *, SJIF:  7.426, ISSN: 2319-7064, DOI: 10.21275/SR21308182210

Role of the Construction Market and the Firm for Sustainable Development and Sustainable Construction. 2020. SCIENDO. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS - CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING.  Year 22, pp. 41 – 52. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/. ISSN 2392-6139 / ISSN-L 1584-5990, DOI: 10.2478/ouacsce-2020-0005

Role of the Government for Development of Sustainable Construction.  2020. SCIENDO. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS - CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING.Year 22, pp. 53- 62. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/. ISSN 2392-6139 / ISSN-L 1584-5990,  DOI: 10.2478/ouacsce-2020-0006

Sustainable Development of the Firm. Study of the Example of the Construction Firm. 2020. International Journal of Innovative Science and Research Technology. SJIF Impact Factor : 6.253.Vol. 5, Iss. 11, pp. 465 – 473. ISSN:2456-2165. IJISRT20NOV388. www.ijisrt.com.

Influence of the Specific Characteristics of the Firm on the Building of Dynamic Capabilities Study of the Example of the Construction Firm2020.  International Journal of Science and Research (IJSR).  Vol. 9, Iss. 6, 1521 – 1530. RG Journal Impact: 0.28 *, SJIF: 7.426, ISSN: 2319-7064

Creating a Sustainable Business Model in the Construction Firm. 2019. SCIENDO. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS - CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. 2019.Year 21, pp. 75-86. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/. ISSN 2392-6139/ISSN-L 1584-5990, DOI: 10.2478/ouacsce-2019-0010  

Dynamics of the External Environment (Market) and Strategic Behavior of the Construction Firm. 2019. SCIENDO. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS - CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Year 21, pp. 87-98. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/. ISSN 2392-6139/ISSN-L 1584-5990, DOI: 10.2478/ouacsce-2019-0010  

Impact of Macroeconomic Policy on the Development of the Construction Market. Study of the Example of Bulgaria. 2019. International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT). SJIF:5,15.Vol. 4, Iss. 11, Nov., рр.207-216, www.ijisrt.com, ISSN: 2456- 2165

The Creation of a Strategic Alliance - A Factor for the Successful Development of a Small Construction Firm. 2019.  International Journal of Science and Research (IJSR).  Vol. 8, Iss. 11, Nov., 1008 – 1013. RG Journal Impact: 0.28 *, SJIF: 7.426, ISSN: 2319-7064

Role of the Manager for Development of Innovative Construction Firm. 2019. The International Journal of Business Management and Technology. Vol. 3, Iss. 5, Sept.–Oct., pp. 24-30, www.theijbmt.com, ISSN: 2581-3889.

Innovation and Dynamic Capabilities of The Construction Firm. 2019. International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT). IF. Vol.4, Iss.9, Sept.,pp. 243-249, IJISRT19SEP1138, www.ijisrt.com, ISSN 2456-2165.

Vertical Connections on the Construction Market. 2018. SCIENDO. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS - CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING.  Year 20, pp. 7-18http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/ ISSN 2392-6139/ISSN-L 1584-5990

Improving the Partnership between the Participants in the Vertical Chain of the Construction Market. 2018. SCIENDO. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS - CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING.  Year 20, pp. 19-30http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/ ISSN 2392-6139/ISSN-L 1584-5990

Building an integrated vertical chain - a factor for sustainable construction. 2018.International Journal of Modern Research in Engineering and Technology (IJMRET). IF. Vol. 3 Issue 11 ǁ Nov.,  pp. 28-38.  www.ijmret.org. ISSN: 2456-5628

Application VRIO framework to evaluate capabilities of the construction firm to create competitive advantages. 2018.  International Journal of Engineering Sciences & Research Technology. IF. Paper Code: ijesrt/N022/18. Vol. 7. Iss.8. Aug., pp.362-369. ISSN: 2277-9655

Building Strategic Resource - A Factor for the Competitive Advantages of the Construction Firm. 2018.  Civil Engineering Research Journal. 5(5). CERJ -RA-18-765. ISSN: 2575-8950

Efficiency of the construction market and need for government regulation. 2017.  OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS - CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XIX– Issue 19,  pp. 37-49. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-52. ISSN 1584-5990

Product differentiation policy of the construction firm.  2017. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS -CONSTANTZA.Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XIX– Issue 19, pp. 51 -63. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-52. ISSN 1584-5990

Рricing policy of the construction firm. 2016. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS -CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XVIII. – Issue 8, pp. 163-174. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-52.  ISSN 1584-5990

Effective organization of construction firm. 2016. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS -CONSTANTZA.Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XVIII. – Issue 8, pp. 175-186. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-52. ISSN 1584-5990

Building of dynamic capabilities in new, innovative firm. A study of Bulgarian construction market. 2015.  OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS - CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press, pp. 25-34. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-52.ISSN1584-5990

Building of dynamic capabilities in the small firm. A study of Bulgarian construction market. 2015. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS-CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press, pp. 35-46. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-52.ISSN1584-5990

The dynamic capabilities of the firm - a major factor for sustainable competitive advantage. A study of Bulgarian construction industry. 2014. 
OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS –CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XVI– Issue 16 (2014), рр. 41-52. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-52. ISSN 1584-5990

Economic crisis and perspectives of the construction firm. 2014. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS –CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XVI– Issue 16 (2014), pp.53-62. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/2014-07-28-12-43-32. ISSN 1584-5990

Structural analysis of construction industry and firm's strategy: A study of Bulgarian construction industry. 2013OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS- CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XIV– Issue 15 (2013), pp. 63-70. http: // www.revista-constructii.univovidius.ro. ISSN 1584-5990

Competitive strategy and competitive advantage in the civil engineering construction industry. 2013. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS –CONSTANTZA. Series: CIVIL ENGINEERING. Ovidius University Press. Year XIV– Issue 15 (2013), pp. 71-78.http: // www.revista-constructii.univovidius.ro. ISSN 1584-5990

Участия в международни научни конференции и семинари

The 5th Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas, ARSA 2016 (Nov. 7-11, 2016, www.arsa-conf.com), www.arsa-conf.com

Participant. Paper: Economic principles the city's development (Paper ID 4397)

The 5th Electronic International Interdisciplinary Conference, EIIC 2016, Aug.8-12, 2016, www.eiic.cz.Participant. Paper: Marketing of construction firm

The 4rd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas, ARSA 2015 (Dec. 1 - 5, 2015, www.arsa-conf.com), www.arsa-conf.com

Participant. Paper: Application of VRIO framework to evaluate capabilities of the construction firm for creating competitive advantages (Paper ID: 4780)


The 3nd HASSACC 2015 - Virtual Conference Human and Social Sciences at the Common Conference, HASSACC 2015 ( Oct. 2- 9, 2015 ), www.hassacc.com.

Participant. Paper: Role of managers to build a dynamic capabilities in the firm (Paper ID: 3209)


The 4rd Electronic International Interdisciplinary Conference, EIIC 2015,  Aug. 10-14, 2015, www.eiic.cz.

Participant. Paper: Influence of the organizational characteristics of the firm on building and development of dynamic capabilities

The 2nd Virtual Multidisciplinary Conference, QUAESTI 2014, Dec.15 - 19, 2014, www.quaesti.com.

Participant. Paper: Building of strategic resource in the construction firm (Paper ID: 2104)

The 3rd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas, ARSA 2014 Dec.1 - 5, 2014, www.arsa-conf.com

Participant. Paper: Influence of dynamic capabilities on innovation in the firm and performance

The 2nd HASSACC 2014 - Virtual Conference Human and Social Sciences at the Common Conference, HASSACC 2014 (Nov. 17-21, 2014), www.hassacc.com.

Participant. Paper: Analysis and evaluation of dynamic capabilities for the development of the firm. A study of Bulgarian construction industry

The 3rd Electronic International Interdisciplinary Conference, EIIC 2014, Sept.1-5, 2014, www.eiic.cz.

Participant. Paper: Sustainable long term development of the construction firm

The 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference, EIIC 2013, Sept. 2-6, 2013, Czech Republic, www.eiic.cz.

Participant. Paper: Strategy management in construction industry


The 1st International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF-2013), Slovakia, Zilina, June 10.- 14., 2013, www.arsa-conf.com

Participant. Paper: Structural analysis of construction industry and competitive strategy of firms: A study of Bulgarian construction industry

Участия в национални научни семинари:

Стратегическо поведение на фирмата на пазара на гражданско строителство в България, Mеждународна юбилейна научно-приложна конференция, секция "Обществени науки" УАСГ, 2012

 Маркетингови стратегии на чуждите инвеститори и развитието на индустриалния мениджмънт в България, Mеждународна юбилейна научно-приложна конференция, 2002 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации