Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Преподаватели /

доц. д-р инж. Иван Кунчев

Геодезически факултет - Декан

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

доц. д-р инж. Иван Кунчев
Кабинет 207Р
Приемно време

Летен семестър на учебната 2020/2021 година:

Четвъртък 15:30 - 17 ч, Петък 13 - 15 ч, кабинет 207Р

 

Телефон 0889476337
E-mail ikunchev_fgs@uacg.bg
Семейно положение Женен с две деца

Лекционни курсове

CAD системи - Геодезически факултет,специалност "Геодезия", редовно и задочно обучение - 

Геодезия II част - Геодезически факултет, специалност "Геодезия",редовно и задочно обучение

Проектиране на Информационни системи за Земята - Геодезически факултет, специалност "Геодезия", редовно и задочно обучение

Проектиране на геоинформационни системи (до учебна 2018 - 2019 г.) - Геодезически факултет, специалност "Геодезия", редовно и задочно обучение

 

 

Образование

1982-1987 ВИАС София, инженер Геодеэия фотограметрия и картография

1988-1991 ЦЛВГ БАН, редовен аспирант

1993 Южен национален център по ГИС, Фортуорт, Тексас, САЩ - специалиэация ГИС и баэа данни

Езици

Английски език - писменно и говоримо

Руски език - писменно и говоримо

Професионални умения

Раэработчик на Autodesk

Правоспособност по кадастър

Пълна проектантска правоспособност КИИП

Външен експерт чл.19, ал.2, т.8 от Закона за обществените поръчки - Проектиране и внедряване на геоинформационни системи Събиране и достъп до пространствени данни Геоинформационни услуги

Научни интереси

Информационно моделиране в строителството и инфраструктурата.

ГИС и геоинформационни технологии.

Събиране и достъп до пространствени данни. Услуги с пространствени данни.

Проектиране, внедряване и поддържане на геоинформационни системи.

Създаване, поддържане и прилагане на цифров модел на територията.

Членство

КИИП-секция Геодезия и приложна геодезия

Раэработчик на Autodesk

СГЗБ - ФНТС

Autodesk Faculty Member (Autodesk Community)

Who's Who - The Global Directory (от 2009г)

European Geosciences Union - EGU

Участие в научно-изследователски проекти

„Изпълнение на дейности 3, 4, 5 и 6 от проект „Предоставяне на електронни административни услуги от община Белово чрез въвеждане на ГИС”, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, подприоритет: Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса. “Изготвяне на база данни с независими външни оценители, които да участват в комисиите за оценка по ОПРР” по Проект № BG161PO001/5-01/2008-006 “Създаване на условия за оценка на проектни предложения, проектни фишове и рамкови програми по ОП "Регионално развитие" 2007-2013г. съгласно Индикативната годишна работна програма по предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ за 2008г. “Създаване на цифров модел на кадастъра и регулацията на гр. Ихтиман” Разработване на „Техническо – икономическо задание за подробен устройствен план за развитие на минните работи в “Мини Марица - Изток” ЕАД, гр. Раднево до 2018г. и специфични правила към него”

Участие в проектиране и строителство

Разработване на „Документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка Реф. №040/2008 г. – ЗОП с обект: ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ ДО ВЛИЗАНЕТО ИМ В СИЛА НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП), ОБОСОБЕНИ В САМОСТОЯТЕЛНИ ПОЗИЦИИ Изготвянето на документацията, необходима за обявяването на природен парк “Западен Балкан” - Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа „Актуализация и допълване на съществуващия цифров модел на кадастъра и регулацията на гр. Костинброд” “Създаване на цифров модел на кадастъра и регулацията на с. Петърч” Географска база данни на водните ресурси, имисиите и емисиите в Дунавския водосборен басейн Географска база данни за управление на ресурсите от лечебни растения в национални паркове “Рила” и “Централен Балкан” ГИС на АЕЦ Козлодуй ГИС на предприятие ВиК - гр. Кюстендил и гр. Бургас

Участие в международни проекти

Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР)- Проект на Световна Банка "С8 - Кадастър и имотна регистрация" European Commission Project - “Technical Assistant for Flood Forecasting and Early Warning System under the Phare project “Capacity improvement for Flood Forecasting in the BG-TR CBC Region”, BCEOM societe d'Ingenierie (France) & HKV consultants (Holland) Проект “Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж” (ОБРИР) “GEF проект за опазване на биологичното разнообразие на България” Програма ФАР – Партньорство – Помощ при внедряване на новата законова уредба по кадастър и публичност на информацията за недвижимата собственост в България - “Информационна Система, ползваща кадастрална информация и осигуряваща публичност на информацията за недвижимата собственост” за община Пловдив и район Красно Село – Софийска Община “Uzbekistan Project – GIS in Environmental Impact Assessment” - ARD Inc and World Bank Информационна Система по Кадастър и Поземлена Регистрация, договори № BG9206-01-01/L001 и № BG9206-01-01/L002, Програма ФАР – Земеделие и T.E.C.N.I.C. Consulting Engineers, Italy

Научни и академични длъжности

Заместник декан на Геодезически факултет при УАСГ

член ПК САНК-НАОА

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Геоинформационни системи (ГИС), пространствени данни, Land Information Systems (LIS), GNSS,  INSPIRE, BIM, Geoinformatics

Други длъжности и дейности

Консултант по „Кадастър и геоинформационни технологии” на Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК) към Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството (МРРБ Правоспособност по Закон за Кадастър и Имотен Регистър (ЗКИР) Пълна проектантска правоспособност от Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП Упълномощен разработчик на Autodesk (от 1996г.) Специализация по “Създаване на почвена информационна система в Република България”,Южен Национален Център по ГИС и Картография, Форт Уорт, Тексас, Министерство на Земеделието на САЩ – Вашингтон Пълен курс с диплом “Основи на ГИС”, Южен Национален Център по ГИС и Картография, Форт Уорт, Тексас, САЩ

Публикации

Кунчев, Иван (1998): Елипсоиден модел за трансформиране на координати. Годишник на УАСГ, свитък III, Геодезия и земеустройство, vol. XXXIX, Sofia, 1998 (213-222). Кунчев, Иван (1998): Пътят от CAD към GIS. CAD/CAM World, Computer World 1998 (29-31). Кунчев, Иван (1999): Ковариационен анализ при филтър на Калман. Годишник на УАСГ, свитък III, Геодезия, vol. XL, Sofia, 1999 (27-41). Кунчев, Иван (1999): Интернет GIS архитектура за достъп и обмен на данни. Международен симпозиум с изложба “Съвременни информационни и GPS технологии – Аспекти и последици от тяхното приложение”, 11-12 ноември 1999г., София, България. Кунчев, Иван (1999): Информационна система ползваща кадастрална информация и осигуряваща публичност на информацията за недвижимата собственост. Международен симпозиум с изложба “Съвременни информационни и GPS технологии – Аспекти и последици от тяхното приложение”, 11-12 ноември 1999г., София, България. Кунчев, Иван (1999): Информационна система за управлението на Национални паркове и Защитени територии в Република България. Международен Семинар-Конференция “Съвременни компютърни технологии в учебния процес”, юни 1999, УАСГ, София. Кунчев, Иван и др. (2000): Курс База данни MS Access, GEF Проект за биологично разнообразие, София.(18 стр.) Кунчев, Иван и др. (2000): Курс AutoCAD Land Development Desktop 2.0 , GEF Проект за биологично разнообразие, София.(26 стр.) Кунчев, Иван (2000): Ръководство по SQL за AutoCAD Map 2000, София.(21 стр.) Кунчев, Иван и др. (2000): Курс за работа с ГИС AutoCAD Map 2000 release 4 , GEF Проект за биологично разнообразие, София.(84 стр.) Кунчев, Иван (2001): Оценка на състоянието и нуждите за поддържане и използване на създадените цифрови модели на територията за Националните паркове “Рила” и “Централен Балкан” и Природен парк “Рилски манастир”, Проект ОБРИР , октомври 2001 г., ARD, Inc., USA. (126 стр.). Кунчев, Иван (2002): Модул за автоматизирано трансформиране (по зони) на GPS измервания от координатна система WGS 84 в координатна система 1970 г. и автоматизирано въвеждане (на трансформираните данни) в среда на AutoCAD Land Development Desktop, Проект ОБРИР , септември 2002 г., ARD, Inc., USA. (12 стр.). Кунчев, Иван и др. (2002): Съвместно прилагане на GPS и GIS технологиите за създаване, актуализиране и поддържане на цифрови модели на територията на национални паркове “Рила” и “Централен Балкан”, Международен симпозиум “Пространствена информация – технологии за нейното осигуряване, обработка и ефективно използване”, София, 07 – 08 ноември 2002. Кунчев, Иван и Николай Найденов: Географска информационна система Autodesk Map 2004, второ издание, издател Делта Ти ООД, София, 2005. (152 стр.) Евгения Караджова, Александър Лазаров, Иван Кунчев, Улрих Боес, Камен Илиев, Иван Калчев, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГИС ТЕХНОЛОГИИТЕ В БЪЛГАРИЯ, InterGEO East, NATIONAL CONFERENCE - RECENT PROBLEMS IN GEODESY AND RELATED FIELDS WITH NATIONAL IMPORTANCE, February 28, 2007, Inter Expo Center, Sofia, Bulgaria (1-19). Иван Кунчев, Интегрирана платформа за управление на геоданни и активи, Юбилейна научна конференция по случай 65-годишнината на УАСГ, София, 17–18 май 2007г. Иван Кунчев, Сравнение на софтуерни технологии предлагащи специализирани решения в процеса на инвестиционното проектиране, Юбилейна научна конференция по случай 65-годишнината на УАСГ, София, 17–18 май 2007г. Иван Кунчев, Моделиране на техническа инфраструктура, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009, 29-31 октомври 2009 (публикувана и в годишника на УАСГ). Иван Кунчев, Ефективно управление на геопространствени данни, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009, 29-31 октомври 2009. Иван Кунчев, ГИС в помощ на Планирането и Управлението на Парковете, ARD – България, GEF Проект за биологичното разнообразие (1-16), София.

Публикации

Конспекти

Конспект Геодезия II част 2017_2018
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Конспект Геодезия II част 2016_2017
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Учебни материали

Примерни типове линии
гл. ас. инж. Иван Кунчев

SHP_AutoCAD
гл. ас. инж. Иван Кунчев

материали CAD системи 2015
гл. ас. д-р инж. Иван Кунчев


Правила за заверка

Изисквания CAD Системи 2018
доц. д-р инж. Иван Кунчев