Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Преподаватели /

доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика - Ръководител катедра

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
Кабинет P313/P312
Приемно време

20.06.2022-14-15 ч., 515Б

24.06.2022-10-11 ч., 515Б

Kонсултации и защита/заверка на упражения се провеждат след предварителна уговорка по мейл (kmikrenska_fgs@uacg.bg).

=============================

Дати за изпит->С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ
16.05.2022, 10:00 часа, зала ***
Във връзка с настоящата епидемиологична обстановка в страната и предстоящата изпитна дата е необходимо:

 Предварително записване на мейла най-късно до 18:00 часа на 13.05.2022 г. 

ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗАВЕРЕНИ ВСИЧКИ УПРАЖНЕНИЯ!

 ==========================

Уважаеми колеги,

За информация относно предстоящи изпитни дати към катедра "Геодезия и геоинформатика", следете страницата на катедрата и ползвайте мейла на катедрата (geo_fgs@uacg.bg).

E-mail kmikrenska_fgs@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Кадастър II-специалност "Геодезия"

Многоцелеви кадастър-специалност "Геодезия"

Софтуер за управление на електронни геодезични инструменти-специалност "Геодезия"

Кадастър-специалност УУЗИ

Геодезия-специалност УУЗИ иТС

Кадастрална и специализирани карти-специалност УЕИП

Образование

УАСГ,инженер по геодезия

Доктор по научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", УАСГ

 

Езици

Английски език-писмено и говоримо;

Руски език-писмено и говоримо

Професионални умения

КИИП-ППП;
Правоспособност по ЗКИР;

Членство

КИИП, СГЗБ

Факултетен съвет на Геодезически факултет

Участие в научно-изследователски проекти

Проект № BG05SFOP001-2.006-0004-CO1 от 09.07.2018 г., по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд -„Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване: Дейност 3 „Създаване на Регистър на географските наименования” и Дейност 4„Привеждане на наличните геоданни в АГКК, съгласно изискванията на Директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и Закона за достъп до пространствените данни”, 2013-2014

Друга информация

 Уважаеми колеги,

За информация относно предстоящи изпитни дати към катедра "Геодезия и геоинформатика", следете страницата на катедрата и ползвайте мейла на катедрата (geo_fgs@uacg.bg).

Във връзка с настоящата епидемиологична обстановка в страната и в съответствие със Заповед №447/20.10.2021г на Ректора на УАСГ и предстоящата изпитна дата 13.12.2021 г., е необходимо:

предварително записване на мейла на катедрата (geo_fgs@uacg.bg) и копие до изпитващия преподавател най-късно до 12:00 часа на 10.12.2021 г. В е-мейла задължително да присъстват фак. номер, име, специалност, дисциплина и изпитващ преподавател.

Заинтересованите лица е необходимо да отговарят на т. 2 и 15 от Заповед №447/20.10.2021г на Ректора на УАСГ.

ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗАВЕРЕНИ ВСИЧКИ УПРАЖНЕНИЯ!

Конспекти


Учебни материали


Курсови задачи и задания

Правила за заверкаДруги

Специализирано картографиране в България
Пенев, П.Т., Кр. Микренска-Чернева

Работа с тотални станции
Микренска-Чернева Кр.,П.Павлов,Т.Илиева-Цветкова

Информация