Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

проф. д-р арх. Веселина Троева

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р арх. Веселина Троева
Приемно време

четвъртък 16-18 ч.

Телефон 029800308
Факс 028853951
E-mail vtroeva_far@uacg.bg
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ - Напуснал 1971 - 2011

Лекционни курсове

006.07 Ландшафтна архитектура, избираем - специалност Урбанизъм, ОКС "Бакалавър" - ІІ курс 002.02 Съвременна Европа - специалност Урбанизъм, ОКС "Бакалавър" - ІІ курс 002.06 Градско обновяване - специалност Урбанизъм, ОКС "Бакалавър" - ІV курс 004.05. Интегрирано управление на крайбрежни зони, избираем - специалност Урбанизъм, ОКС "Магистър" - І семестър

Лекционен курс "Land Use and Environmental Regulations", Международна магистърска програма ASURED (Advanced Studies in Urbanism and Real Estate Development), Centre of Exellence in Planning, Букурещ, Румъния (2014 - 2015)

Образование

Институция:Университет Аризона,/УНСС, София Период: Септември 1991 – Юли 1992 Образователна степен:Сертификат за професионално развитие Бизнес управление и икономика Институция:Висш институт по архитектура и строителство, София Период: Септември 1980 - Март 1985 Образователна степен:Доктор архитект (Ландшафтно планиране) Институция:Университет Манчестър, Факултет по регионално и градско планиране Период: Септември 1976 - Май1977 Образователна степен:Специализация в курс по Ландшафтен дизайн Институция:Висш институт по архитектура и строителство, София Период:Септемри 1963 - Юни 1968 Образователна степен:Магистър архитект (Обществени сгради)

Езици

Английски език - писмено и говоримо Руски език - писмено и говоримо Френски език

Професионални умения

•Професионална квалификация и значителен опит в областта на градоустройството, ландшафтната архитектура и планиране, градското обновяване и туристическото планиране; •Академичен опит в областта на създаването и ръководството на учебни планове и програми, подготовка и изнасяне на лекции, вкл. и на английски език, ръководство на семинари и упражнения по проектиране във всички ОКС, вкл. и на докторанти; експерт по подготовка на документация и провеждане на акредитация; Знания и опит в областта на управлението на висшето образование; •Добри познания и опит в областта на градското обновяване и развитие, разработване и ръководство на проекти на всички етапи – предварителни проучвания, подготовка, изготвяне и приложение на проекти, мониторинг и оценка. Познания в областта на интегрирането планиране. •Опит в ръководството и изготвянето на ОВОС и ЕО на планове и програми, Регистриран експерт към МОСВ; •Умения за систематизиране и анализиране на значителни обеми от информация; •Отлични умения за посредничество, графични, устни и писмени комуникации; •Компютърна грамотност (MS Office, ArcView; E-mail, Internet);

Научни интереси

Интегрирано планиране Градско обновяване ЕО и ОВОС Ландшафтно планиране и управление Туристическо планиране Маркетинг на града Управление на образованието

Научна дейност

2003 - Научно-изследователска тема БН-48 "Потребността от кадри в областта на урбанизма в България" - ръководител колектив, ЦНИП при УАСГ; 2001- 2002 – Научно-изследователска тема БН-5 "Методически център за стратегически оценки (Институционализация, методология, трансфер на знания)", НИС при УАСГ, ръководител колектив; 1992 – "Оперативно градоустройство" – НИПС ПРИ ВИАС, колектив С ръководител доц . д-р арх. Ал. Александров – участие с раздел “Оперативно градоустройство във Великобритания”; 1990 - Научно-изследователска тема Иа 440/1988 "Основни проблеми на природните и антропогенните ландшафти", НИПС при ВИАС, ръководител колектив; 1989 – Научно-изследователска тема 0.350/89 "Специфични проблеми при градоустройственото проектиране на малките градове с богато архитектурно историческо наследство в НР България",НИПС при ВИАС, том ІІ - участие с раздел “Природни и исторически дадености при формиране на зелената система и спорта”, колектив с ръководител проф. дан арх. Ив. Никифоров; 1987 - Научно-изследователска тема "Средните градове в България - реконструкция на крайградските зони", НИПС при УАСГ, в колектив с ръководител проф. дан арх. Ив. Никифоров;

Членство

• Камара на архитектите в България рег. № 00342 - ППП • Съюз на архитектите в България (САБ) – от 1968 г. досега Член на УС от 2001 – 2007 и председател на Комисията по образование, преподготовка и професионално-творческа дейност до 2003 г. , а до 2007 Председател на комисията по международна дейност; • Международен съюз на архитектите (UIA) – Колективно членство Член на работна група “Образование” и “Хартата на МСА-ЮНЕСКО – акредитация на училищата по архитектура” – 2001 - 2005 Член на работна група “Туризъм и архитектура” – ІІ регион – 2001 - 2007 • Кралски институт на урбанистите (RTPI), Великобритания –почетно членство от 2002 г. по решение на Съвета на института (Писмо на Генералния секретар изх. № M/11A/25.04.2002) • Асоциация на Европейските висши училища по урбанизъм (AESOP) – 1992 – досега – асоциирано членство на кат. “Градоустройство” 2000 - 2005 - член на съвета на представителите; от 2003 - член на комисията за награда за най-добра публикация; 1996-1998 – Вицепрезидент на Асоциацията 1992–1996 – представител на УАСГ в Съвета на представителите • Асоциация на училищата по туризъм, отдих и изкуства (ATLAS) – 1992 – досега 1992 - 1996 – представител на катедра “Градоустройство” в Съвета • Съвет на ректорите в Европа (CRE) – представител на УАСГ - 1995 - 1999 • Европейска асоциация за международно образование (EAIE) – представител на УАСГ от 1995 - 1999 • Асоциацията на бизнес колежите в България, обучаващи се по английската система (HELP) 1992 – 1994 - Основател и член на УС 1994 – 1997 - Президент • Сдружение с нестопанска цел “Човек и природа” – основател и член на УС 1994- 1998

Участие в научно-изследователски проекти

1. 2012-2016 - COST TU1203 - Urban Crime Prevention - член на МС; 2. 2005 – 2009 - COST C20 “Urban Knowledge Arena”, национален координатор, член на МС и ръководител на работна група 2 3. 2003 – 2013 - тематична мрежа за образование по ландшафт LE:NOTRE “Landscape Education: New Opportunities for Training and Research in Europe” – ERASMUS SOCRATES Project No104368-СР-1-2004-1-ERASMUS-TN – лице за контакти на УАСГ 4. 2003-2005 Пета рамкова програма Contract No EVK4-2002- 00101 “Practical Environmental Tools for Urban Sustainability (PETUS), член на експертната група от УАСГ; 5. 2003-2005 - INTERREG III B CADSES Contract No 2A051 “Regional Integration and Metropolitan Development in Southestern Europe (RIMED) – член на работната група от България. 6. 2003 – “Обхват на планове и програми подлежащи на Екологична оценка”, - Възложители МОСВ и Австрийското министерство на външните работи - член на експертната група. 7. 2001 - 2002 - "Приложение на Екологична оценка на планове и програми в България", Възложител: МОСВ с участието на ПОВВИК ООД и DHV Ltd, Холандия, консултант; 8. 2000-2003 - Проект на Швейцарския фонд за научни изследвания SNF/Scopes Институционално партньорство Договор 7IP 065.696 “Подобряване на научната основа на устойчивото управление на рекреационните ресурси”- консултант към екипа на Географски институт при БАН,с участието на университета С. Гален, Швейцария;

Участие в проектиране и строителство

2014 - 2015 - Общ устройствен план на община Кюстендил, Възложител Община Кюстендил, ръководител екип на НЦТР ЕАД;  2014 - Общ устройствен план на община Троян, Възложител Община Троян, ръководител екип на НЦТР ЕАД; 2014 - Общ устройствен план на община Малко Търново Възложител Община Малко Търново, ръководител екип на НЦТР ЕАД; 2013 – Изследване на потребностите от инвестиции в публична инфраструктура в селските райони за периода 2014-2020 г., Възложител МЗХ, ръководител екип на НЦТР ЕАД; 2012 – 2013  -  Областна стратегия за развитие на област София-град 2014-2020 г. – ръководител екип; 2012 – Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Възложител МРРБ – ръководител колектив на НЦТР ЕАД;    2012 – Интегриран план за градско възстановява и развитие, Възложител Столична община – ръководител колектив на ДЗЗД “София ХХІ”; 2011 – Национална стратегия за регионално развитие на Р. България (2012 - 2022 г.), Възложител МРРБ, съвместно ръководство с арх. П. Еврев на колектив към НЦТР ЕАД; 2011 – Оценка на въздействието на регулациите в ЗУТ, Възложител МРРБ, ръководител колектив на НЦТР ЕАД; 2009 – 2011 – Районна устройствена схема на група общини Пловдив, Родопи, Марица, Садово и Куклен, пилотен проект на МРРБ, ръководител колектив на Ситиплан ООД, Пловдив, приета от НЕСУТРП; 2008 - 2009 - Специализиран подробен устройствен план за развитие на Мини Марица Изток ЕАД; 2008 - 2011 - Подробен устройствен план на Морски парк, м. Кюшето, кв. Сарафово, Бургас - ръководител колектив; 2008 - Подробен устройствен план на групи имоти гр. Ардино, община Ардино - ръководител колектив; 2007 - 2008 - Подробен устройствен план на ваканционно селище "Щонова колиба", община Чепеларе, ръководител колектив; 2007 - Обемно устройствено проучване на главна търговска улица на курорт Пампорово, община Чепеларе; 2007 - Проект за хомологиране на ски писти Мечи чал 1, 2, 3, и 4 - Ски център Чепеларе, Възложинел Община Чепеларе, Ръководител колектив. 2007 - Предварителни проучвания за изграждане на голф селище в община Стамболово, Възложител Оук спрингс, ООД, ръководител колектив. 2007 - Проект за изменение на ОУП/ТУП на Спортно-туристически център "Перелик", Възложител Община Смолян и СТЦ "Перелик", Ръководител колектив. 2007 - Актуализация на ОУП на курорт Пампорово, частта в община Чепеларе, възложител МРРБ, ръководител колектив 2007 - Подробен устройствен план (ПУП/ПРЗ) за група имоти в землищата на селата Българево, Св. Никола, х. Димитър и П. Чунчево, община Каварна за изграждане на ветроенергиен парк, Възложител „Ей и Ес Гео Енерджи” ООД, София, ръководител колектив; 2006 - 2007 - Проект за изменение на ОУП/ТУП на гр. Бургас м. Кюшето, кв. Сарафово и Подробен устройствен план - Възложител Община Бургас, ръководител колектив 2006 - 2007 - ОУП на КТЛ "Искровете - Говедарци - Мальовица" - възложители община Самоков и НАДАР 2006 ООД, ръководител колектив; 2006 - ОУП на гр. Пловдив - ТЕМА №65 “НОРМАТИВНА БАЗА НА ОУП - ПЛОВДИВ” Част: Насочващи норми и стандарти за развитие и оразмеряване на функционалните подсистеми. 2005 - 2007 - Проект за изменение на ТУП на община Созопол в землището на с. Росен и ПУП на ново ваканционно селище "Зелен град" - І етап, възложители община Созопол и БАЛМА ООД, ръководител колектив; 2005 - 2007 - Актуализация на ОУП на курорт Пампорово, възложители МРРБ и Община Смолян, ръководител колектив; 2005 – ПУП на ветроенергиен парк с. Българево, община Каварна, възложител Гео Пауър, ООД – ръководител колектив 2004 – ОУП и ПУП на ветроенергиен парк с. Св. Никола Община Каварна, Възложител Йоми инженеринг, ООД – ръководител колектив 2004 - Програма за маркетинг на гр. София и Столична община, възложител - СП Софпроект - ОГП - ръководител колектив 2003 2004 – ОУП на ски център Чепеларе, възложител Община Чепеларе – ръководител колектив 2002 – Проект за хомологиране на ски писти Мечи чал 1 и Мечи чал 2, Чепеларе – ръководител колектив; 2002 - Концепция за развитие на туризма в община Чепеларе - ръководител колектив; 2001 – Задание за проектиране на Общ устройствен план на гр. Чепеларе и прилежащата курортно туристическа зона - ръководител колектив; 2000 – Общ устройствен план на Курортно-туристическа локализация Предела – Кулиното на колектив с ръководител арх. Станимир Михайлов – главен консултант; 1999 – 2000 – Ландшафтноустройствен план на каскада Горна Арда, ХВ “Мадан” на колектив с ръководител проф. дан арх. Иван Никифоров – главен консултант – награда от националния преглед на САБ 2000 г.; 1998-1999 - Устройствен план на кк Пампорово - ръководител колектив - награда на националния преглед на САБ за 1999 г 1996 -1997 - Устройствен план, ГИС и ОВОС на община Созопол, ръководител колектив - спечелен търг на Световна банка и награда на националния преглед на САБ 1997 г.; 1994 - 1995 - Задание за устройствен план на туристическа агломерация Пампорово, ръководител колектив; 1993 - Оформяне на връзката между градската градина и площад Батенберг след демонтажа на мавзолея на Г. Димитров; 1980 - 1990 - Ландшафтноустройствен план на Силистренски окръг (в колектив); Благоустрояване на вътрешно-квартално пространство в жк Младост, София; ЖСК “Ралевица” м. Буката, София (реализирана) Озеленяване на спортен комплекс Младост, Ландшафтноустройствен план на национален парк Рила планина (КТК); Реконструкция на парка на двореца на пионерите София (ръководител колектив). 1980-1970 - проекти за жилищни сгради, магазини, укрепване на брега на гр. Бургас, градоустройствени и паркоустройствени проекти в Бургас, Сливен, Айтос, Малко Търново и др. повечето реализирани 1968 – 1970 – хижа на ЛРС м. Бълдолата, Севлиево (идеен проект), участие в експериментални селоустройствени планове на МСА за усъвършенстване на нормативната база в колектив на арх. Иван Тотев, ЖСК “Слънчева поляна” в Сливен (реализирана). Доклади за ОВОС: 2009 - 2010 - Доклад за ОВОС на Северна скоростна тангента от km 0+000 до km 16+460, София - Възложител Столична община, ръководител колектив; 2008 - 2009 - Екологична оценка на Изменение на ОУП на гр. София и Столична община - възложител ОП Софпроект - ОГП, ръководител колектив 2006 – Доклад за ОВОС на инвестиционно намерение за изграждане на ски писта и пътническа въжена линия в имоти № 900001 и № 900002, местност Трещеник, гр. Якоруда - част ландшафт; 2005 - Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно намерение за обект „Регионално депо за твърди битови отпадъци на общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман – в колектив с ръководител инж. Е. Костакева; 2005 – ЕО на ОУП на КТЛ “Самоков- Боровец- Бели Искър” – ръководител колектив; 2003 – Задание за Доклад за ОВОС на ОУП на Община Марица, Област Пловдив; 2003 - Окончателен Доклад за ОВОС относно проект за обект “Депо за санитарно депониране на твърди битови отпадъци” на общините Златица, Пирдоп и Челопеч, част “Ландшафт”, 2003 г. 2003 - Доклад за ОВОС на площадки с цел промяна предназначението на земята за “Изграждане на регионално депо за битови отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе”, част “Ландшафт”, 2003 г. 2003 - Доклад за ОВОС относно обект “Предприятие с депо за третиране на битови отпадъци” в землището на с. Шишманци, част “Ландшафт”; 2002 – ОВОС на ОУП на гр. София и Столична община – автор на “Обем и съдържание на ОВОС на ОУП на София и Столична община” и ръководител колектив за разработване на доклада; 2002 – Доклад за ОВОС на проект за санитарно депониране на битови отпадъци – община Роман – в колектив на ЕКОЕМ – ЕООД с ръководител инж. Е. Костакева, част Ландшафт; 1999 – Доклад за ОВОС на обект “Реконструкция и модернизация на инсинератор към Медицински университет София – колектив към Поликонсулт – Еко – ЕООД - част ландшафт и градоустройство 1998 – Доклад за ОВОС на “Асарел- Медет” - ЕАД – колектив към Поликонсулт – Еко – ЕООД - част ландшафт и културно наследство; 1998 – Доклад за ОВОС на обект І-6 ГКПП – Гюешево – Кюстендил, вариант Дервента - колектив към Поликонсулт – Еко – ЕООД - част ландшафт и културно наследство; 1998 – Доклад за ОВОС на проект за Краварник и комплекс за отдих - колектив към Поликонсулт – Еко – ЕООД - част ландшафт; 1997 – Допълнение към доклад за ОВОС на обект Тутракански фериботен комплекс - колектив към Поликонсулт – Еко – ЕООД - част ландшафт и културно наследство;

Участие в международни проекти

1. 2013 - ERASMUS IP - Permacuture Urban Design, Neusiedl am See; 2. 2010-2011 - Регионална стратегическа рамка за пространствено развитие - София-Ниш-Скопие по програма Еврорегиони - Евробалкани - ръководител; 3.2010–2013 – Интензивна програма „Urban Projects Workshops and Responsible Design (UPWARD) – проект по програма LLL Erasmus с партньори от Торино, Истамбул, Краков, Букурещ, Будапеща и Прага – контактно лице за УАСГ. 4.2009-2010 - Children's City Culture Concept (4C) - регионална програма на Британски съвет "Творчески сътрудничества" - координатор на проекта 5. 2008 - Creative Collaborations, проект на Британския съвет, участие в семинар “Art and Public Space… Who is Shaping the City and for Whom?”, Букурещ, Румъния, 14-16 май 2008 г. 6. 2005 - 2008 - COST C20 - Urban Knowledge Arena - координатор за България и ръководител на работна група 2 7. 2003 - 2006 – Тематична мрежа LE:NOTRE “Ландшафтно образование:"Нови възможности за обучение и научни изследвания в Европа” – ERASMUS SOCRATES Проект No104368-СР-1-2004-1-ERASMUS-TN – с участието на повече от 100 университета от 30 страни. 8.2003 – 2005 - Проект № BG/03/B/F/PP - 166038 “Обучение по маркетинг и приложение на Интернет за рекламирането на туристическите ресурси” Втора фаза на програма Leonardo da Vinci, с участието на община Каварна, Фирма "Международен бизнес и консултации", София, Университета Лютън, Великобритания и АSSET Technology Ltd, Атина, Гърция - координатор за УАСГ; 9.2003 – 2005 - Проект по Пета рамкова програма на ЕС №EVK4-CT-2002-00101 "Практически инструменти за градска устойчивост" (PETUS), с партньори от Австрия, Великобритания, Дания, Германия, Италия, Холандия, Франция и др. - член на експертната група на УАСГ; 10.2003 - 2006 - Проект № 2А051 по програма INTERREG III B CADSES – "Регионална интеграция и развитие на Метрополиите в Югоизточна Европа" (RIMED), с партньори от Университета на Тесалия, Волос, Гърция, Солун, Скопие и Тирана, БАН и Столична община - представител на УАСГ; 11.2003 г. - Проект OZA 7924-00/02 "Определяне на обхвата на екологичната оценка на планове и програми в България", част от Bilateral Support Programme of the Austrian Federal Ministry of Foreign Affairs for the Bulgarian Ministry of Environment and Water (MoEW), Тема 5 “Транспониране на Директивата на ЕС за Стратегическа оценка на въздействието върху околната среда”, член на експертната група на МОСВ; 12.2001- 2004 – Българо-швейцарски проект финансиран по програма за научно сътрудничество между Швейцария и Източна Европа (SCOPES 2000 – 2003) “Подобряване на научно-познавателната база за устойчиво управление на рекреационните ресурси” с партньори от Географски институт на БАН и Университета в Сен Гален, Швейцария – участие в подготовката на научната концепция и консултант; 13.2002 г - Проект на холандското Министерство на образованието и на Център за изследване на политиката във висшето образование (CHEPS) към Университета в Туенте, Холандия “Подобряване на системата за самооценка и външна оценка за институции във висшето образование на Руската федерация” – участие в експертната група за оценка на ЛЕТИ, Петербург - юни, 2002 г. 14.2001 – 2002 г - Проект на Холандското правителство и МОСВ, в изпълнение на фирма “ПОВВИК – ООС” ООД и холандската фирма DHV за околна среда и инфраструктура “Практическо приложение на ОВОС за планове и програми в Р България” - консултант; 15.1998 – 2002 г. - SOCRATES/AESOP проект тематични мрежи “Подобряване на образованието по урбанизъм в Европа” – член на работна група “Урбанистични научни изследвания”; 16.1999 – 2000 г. - Мултинационална програма PHARE ZZ97.27.02 “Европейски измерения на институционалното управление на качеството” - ръководител на работна група на УАСГ – пилотна институция в проекта от България; 17.1997-2000 – Проект ТЕМПУС S JEP 12540-97 “Европейска бакалавърска програма по урбанизъм” - контрактор и координатор с партньори от Университетски колеж Дъблин, Ирландия и Училището по изкуства, Департамент по градско планиране и жилищна политика към Университета Хериът УОт в Единбург, Великобритания - проект за въвеждане на нова специалност в България – Урбанизъм, акредитирана от НАОА за 4 години през м. март 2002 г. 18.1996 – Проект TOP4 “Оценка на въздействието на програма ТЕМПУС върху управлението на университетите” – съвместен проект на Съвета на ректорите в Европа (CRE) и на Фондация за обучение, Торино (ETF) – член на експертната група за проверка на ТЕМПУС проектите в Словения и Албания. 19.1997 – 1999 – Проект ТЕМПУС S JEP-11294-96 – “Информационни системи за околната среда” с участието на АФ на УАСГ, Висшето архитектурно училище във Венеция и Университета на Източен Лондон, Великобритания - разработване на учебни материали за приложение на ГИС в ландшафтното планиране и участие в семинар и интензивно обучение на студентите “Маритима” във Венеция. 20.1994-1997 – Проект ТЕМПУС S JEP 07312-94 Създаване на междууниверситетски център за международни магистърски програми - координатор за УАСГ - партньори от Университета Линкълн, Великобритания и Висшия технологичен институт по образованието Гърция, УНСС и СУ – въведени две междууниверситетски магистърски програми за УАСГ на английски език - “Градоустройство и жилищна политика” и “Туристическо планиране” 21.Ноември 1993 – USIA и Университета на Аризона – Обмен за професионално развитие. 22.1992-1995 - Проект ТЕМПУС JEP 0779/92-95 на Архитектурния факултет с Университета Де Монфорд в Лестър (Великобритания) и Висшето архитектурно училище в Щутгарт (Германия) “Опазване на околната среда, съвременни технологии и управление” – научен координатор за УАСГ 23.1991 - 1994 – Проект ТЕМПУС JEP 2379/91/1-4 “Усъвършенстване на бизнес обучението в България” с партньори от УНСС, Колежа на Северозападен Лондон, Великобритания и Университета в Барцелона, Испания - ръководител екип за подготовка и адаптация на учебни материали по дисциплините “Международен туризъм”; “Организационно поведение”, “Управление на човешките ресурси”, “Индустриални отношения” и “Стопанска дейност и разположението й в средата” за бизнес колежите в България. 24.1991 - 1994 – Проект ТЕМПУС JEP 1564/91-94 “Отворено обучение по бизнес администрация в България” с партньори от УНСС, Университета Темз вали в Лондон, Великобритания и Технологичен институт по образованието в Лариса, Гърция – преквалификация в областта на методиката на отвореното и дистанционно обучение в Лондон и Лариса. 25.1991-1992 – Едногодишна програма на USIA, Университет на Аризона и УНСС за преквалификация на преподавателите в областта на бизнес управление, икономика и предприемачество. 26.Май, юни 1987 – USIA Мултирегионален проект на Американската агенция за информация “Ревитализиране на градските центрове в САЩ – градско планиране и дизайн”

Научни и академични длъжности

Ръководител катедра "Градоустройство" - от 2000 до 2008 Зам. Ректор международно сътрудничество - 1996 - 2000 Зам декан АФ учебна дейност - 1987 - 1989 Член на Факултетен съвет на Архитектурен факултет - от 1973 до 2011. Член на Академичния съвет на УАСГ - от 1995 до 2011 г. Член на СНС по архитектура - 1991 - 2006 г. Член на Президиума на ВАК - от 2006 до 2011 г.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Управление на урбанистичното знание Ландшафтно планиране Ландшафтна архитектура Градско обновяване Оценка на въздействието върху околната среда и Екологична оценка Управление на висшето образование

Други длъжности и дейности

Изпълнителен директор на НЦТР ЕАД, София от 2011 досега; • Член на Консултативния съвет по проект на UNDP Конвенциите от Рио - от 2008 г. • Член на научния съвет на Център по архитектурознание, БАН - от 2008 г. • Член на редколегията на списание Planning Theory and Practice – от 2003 - 2009 г. • Член на СНС по архитектура при ВАК от 1991 - 2006 г.; • Член на Междуведомствена комисия на МОСВ от 1999 – до 2002 г.; • Член на редакционния съвет на списание “Архитектура” от 1989 г. досега; • Член на Редакционния съвет и редактор на свитък “Архитектура и градоустройство” на Годишника на УАСГ – 1992 – 1997; • Член на Националния консултативен ТЕМПУС съвет – 1996 – 1998 г.; • Член на Върховен експертен съвет на МТРС 1992 – 1993 г.; • Експерт на УАСГ във фондация “Св. Св. Кирил и Методий” – 1988 - 1989;

Публикации

 

1. Troeva, V. (2008) "An Attempt to Facilitate the Urban Knowledge Arena", paper, presented at the 4th AESOP-ACSP joint Congress, July 2008, Chicago. 2. Troeva, V. (2007) COST C20 Facilitating a European Arena for Urban Knowledge. Midterm conference Vienna, September 2007; 3.Troeva, V. (2007) Planning under conditions of risk (The case study of Development Plan for the Corner area, Sarafovo suburb of Burgas), 21st AESOP Congress in Napoly, Italy. 11-14 July 2007; 4.Troeva, V. (2005) “Planning education and planning practice crisis in Bulgaria”, ХІХ AESOP congress in Vienna, 13-16 July 2005 г. 5.Troeva, V. (2004) Letter from Bulgaria: Planning reform achievements after 1980s, News in Planning, RTPI issue 1584, 3 September 2004; 6.Troeva, V. (2003) Bulgaria’s Pamporovo Resort Implements GIS for Development Plan; АrcNews, Vol 25 No 3, Fall 2003; 7.Troeva, V. (2003) “Assessment of plans and programmes – a tool for urban environment protection and management”, 2nd International conference Ecological protection of the planet Earth, Sofia, 5-9 June 2003, published in the Proceedings of the Conference, November 2003; 8.Troeva, V. (2002) Strategic Environmental Impact Assessment of Plan and Programmes - Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Vol. 2002; 9.Troeva, V. (2002) Transformation of urban space and urban culture. (The new Comprehensive development plan of the city of Sofia and Sofia Municipality) Proceedings of the 4th International Symposium for central Europe, Cracow “The transformation of the city space on the background of political and economic changes in Central Europe” ISBN 83-85222-64-2. 10.Troeva, V. (2002) Boris Garden and Bulgarian gardens, “Encyclopedia of Gardens. History and design” publ. by Candice Shoemaker, Fitzroy Dearborn, Chicago, vol І, pp 165–167, 206– 208, 2002. 11.Troeva, V. (2000) GIS and planning practice - the experience in development plans GIS application in Sozopol municipality and Pamporovo resort, World Triennial of the Architecture Interarch’2000 Sofia, Bulgaria May 2000 - published at the web site of ESRI, Bulgaria 12.Troeva, V. (1998) Bulgarian planning system in a changing environment, XII AESOP congress in Aveiro, Portugal. June 1998 13.Troeva, V. (1997) Development plans for the Bulgarian Black Sea Coast, International colloquium Co-operation between Black sea and Mediterranean regions - Antalya, Turkey, 1997 L’Hartman 2000 ISBN 2-7384-9662-8 14.Troeva, V. (1997) Planning during a crisis (The case of Sozopol Municipality development plan), XI congress AESOP Njimegen, The Netherlands, May 1997 15.Troeva, V. (1994) “Environmental protection and management - education for all”, 9th AESOP Congress, Glasgow, UK, August 1995. 16.Troeva, V. (1994) "Tourism development and planning in Bulgaria", Planning for a Broader Europe, 8th AESOP Congress, Proceedings, Istanbul 1994 ISBN 975-461-013-4 vol.3. 17.Troeva, V. (1994) "Changing Urban Values of the Bulgarian cities" The Urban Experience, A people-environment perspective. Ed. by S.J. Neary,M.S. Symes and F.E. Brown. London 1994, ISBN 0-419-20160-2. 18.Troeva, V. (1993) "City challenge bid. UK experience", Administration. Management. journ., 4-5/1993. 19. Троева, В. Интегрирано пространствено и градско планиране. в "Градът", публ. ИК Гея Принт, Варна (2013); 20. Троева, В. (2011) Политика на интегрирано управление на българското черноморско крайбрежие. Форум на архитектите от Черноморския регион, Бургас, 12.11.2011 г. . 21. Троева, В. (2011) Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Обединяват ресурси и партньри за обновяване на градовете. Интервю за в-к Строителство Градът бр. 13/2011 г.; 22. Троева, В. (2011) От първите ГИС за Черноморското крайбрежие до сателитните изображения. ЕСРИ България  „ГИС за интелигентно градоустройство“, София, март 2011 г.; 23. Троева, В. (2010) Приложение на ГИС в устройството на териториите, Доклад на Информационен форум «Съвременните ГИС технологии – фактор за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса», Строителство Градът бр. 44/2010 г.; 24.Троева, В. (2010) Урок по урбанизъм. сп. Фасилитис, бр. 10/2010 г.; 25. Троева, В. (2010) „Интегрираното градско планиране и ролята на архитекта в интердисциплинарния диалог“, доклад изнесен на международната конференция по случай 45 години от създаването на САБ „Отговорната архитектура – предизвикателство и възможност за професията“,  София октомври 2010 г. 26. Троева В. (2007) Местност Кюшето, квартал Сарафово гр. Бургас – Проектиране в условия на риск – сп. Архитектура бр. 4/2007 27. Троева, В. (2007), „Развитие на образованието по урбанизъм и професионална реализация на урбанистите в България”, доклад за юбилейната сесия на УАСГ, май 2007 г. Годишник на УАСГ, св. VІ Том ХL, София; 28.Троева, В. (2005), „Планински курорти – планиране и опазване на околната среда” – доклад изнесен на национална конференция в САБ, октомври 2005 г., публикуван в специалното издание на САБ; 29.Троева, В. (2005), “Инструменти за управление на туристическите ресурси” – студия 31 стр.; сборник на БАН Проблеми на географията 3-4/2005, Географски институт; юли 2005 г. 30.Троева, В. (2005), „Екологична оценка на ОУП на КТЛ “Самоков-Боровец-Бели Искър”, Български архитект, бр. 1/12.01.2005 г. 31.Троева, В. (2004), Ландшафтът на развлеченията – сп. Архитектура бр. 2/2004 г. 32.Троева, В. (2002), Стратегическа оценка на планове и програми – студия, Годишник на УАСГ том 24 свитък Архитектура 33.Троева, В. (2002), “Бъдещето на една нова специалност” – Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, юбилеен сборник, том І ноември 2002. 34.Троева, В. (2002), “Централен парк в сърцето на Манхатън” (2002) - сп. Архитектура бр. 6/2002 35.Троева, В. (2001), “Съществен етап от работата по ОУП на София”, рецензия на ОУП на гр. София и Столична община, публ. сп. Архитектура бр. 4 стр. 32-33. 36.Троева, В. (2001), “Пространствено развитие на Варшава”, сп. Архитектура бр. 3 стр. 65-70 37.Троева, В. (2001), „Най-дискутираните теми в съвременното градоустройство”, Арх и Арт борса 44(138)/1994 38.Троева, В. Г. Цолова. (1997) Ландшафтно планиране. Печатна база на УАСГ. 39.Троева, В. (1994) "Опазване и управление на природните резервати”, Годишник на УАСГ, Vol. XXXVII, Facs. I, 1993-94 40.Троева, В. (1992) "Променящата се система за градско планиране във Великобритания", сп. Архитектура, 7-8/1992, ISSN 0324-1254. 41.Троева, В. (1992) "Световно Биенале на Архитектурата София '91, Анализ на проектите от изложбата конкурс в областта на градоустройството и регионалното планиране” Специално издание на сп. Архитектура 1992.

Друга информация

1. 2009 - Спечелен конкурс на Британски проект в рамките на програма "Творчески сътрудничества" - Концепция за развитие на градската култура на децата - 4С - автор на проекта и ръководител; 2. Участие в семинар на Британски съвет по програма "Творчески сътрудничества", проведен в Букурещ, "Изкуството и публичните пространства... Кой формира града и за кого?" Букурещ, 14 - 16 май 2008 г. 3. Участие в регионален семинар, организиран от Австрийските офиси за научно-изследователско сътрудничество в София и Любляна, УАСГ и Университет "Св. Кирил и Методий" в Скопие на тема: "Повишаване на културата на планиране в ЮИЕ; Развитие на стратегически подходи в градоустройството." Охрид, 18-20 април 2008 г.; изнесен доклад "Повишаване на урбанистичната култура в България"

Конспекти