Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Преподаватели /

доц. д-р инж. Гергана Антова

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

доц. д-р инж. Гергана Антова
Кабинет 311 Ректорат
Приемно време

четвъртък 14 - 15 ч. Индивидуални консултации след уговорка с лично съобщение в Теамс


В КОМАНДИРОВКА ОТ 21-25 март 2024 г.

E-mail antova_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

 • "Геодезия" за студенти от Архитектурен факултет специалност „Архитектура“ и „Урбанизъм“;
 • "CAD системи" за специалност "Геодезия-регулирана професия"
 • "Геоматика I" за специалност „УУЗИ“ в Геодезически факултет;
 •  "Наземно лазерно сканиране в Геодезията" за студенти в специализация "Геоинформационни системи";
 • Упражнения по дисциплините: Геодезия 1, Геодезия 2, CAD системи, МОГИ, Геоинформатика 1 и 2 част;
 • Студентски практики по Геодезия.

 

Образование

2014-2019, УАСГ София, Доктор по научна специалност 02.16.01 – Обща, висша и приложна геодезия / Геодезия и геоинформатика/ Тема на дисертационния труд: Приложение на наземно лазерно сканиране за изследване на деформации на бетонни язовирни стени

2000-2001 УАСГ, София, специализант в катедра Висша геодезия

1995-2000 УАСГ София, магистър-инженер по специалност Геодеэия
 

 

Езици

Английски език - писменно и говоримо

Руски език - писмено и говоримо

Професионални умения

Правоспособност по кадастър

Пълна проектантска правоспособност КИИП

Научни интереси

Наземнo лазернo скaниране, Моделиране на облаци от точки,  BIM, Изследване на деформации с лазерно сканиране

Членство

2015 - 2019 Член на Академичния съвет на УАСГ 

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
 

Участие в научно-изследователски проекти

 • Ръководител на научен проект на тема “Използване на наземни лазерни скенери за деформационни приложения”, по договор No БН-127/11, разработван към ЦНИП, 2011-2012 г.;
 •  Анализ и оценка на възможностите на технологиите за СИМ за внедряване в строителния бранш в България“, ръководител доц. д-р инж. Михаела Кутева- Генчева, БН195/16, разработван към ЦНИП, 2016-2018 г.;
 • Научен проект на тема "Наследство БГ", финансиран по оперативна програма
  „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ, 2018-2023 г.;
 •  "Информационна платформа за изследване и моделиране на околната среда". Научноизследователски проект, ръководител доц. д-р инж. Хр. Дечев, УАСГ- ЦНИП, 2018-2019 г.
 •  Изследване на възможностите за създаване на тримерна геометрия в КАД/СИМ среда от лазерно сканирани обекти. УАСГ- ЦНИП (Договор № БН-240 / 20), 2020-2021г.
 • „Анализ на приложението на методите за набиране на пространствени данни“. Ръководител доц. д-р инж. Кр. Микренска, УАСГ- ЦНИП, 2022 г.
 • Наземно лазерно сканиране на обекти на недвижимото културно наследство. УАСГ- ЦНИП (Договор № БН-273 / 23), 2023-2024 г.

   

 

Участие в проектиране и строителство

 1.      Практика в областта на лазерното сканираннИзследване посредством лазерно сканиране на устойчивостта на стената на язовир „Студена“, обл. Перник след земетресението на 20.05.2012 г.

2.      Практика в сферата на геодезията, кадастъра, устройственото планиране и инвестиционно проектиране- над 100 обекта на територията на РБългария.

Научни и академични длъжности

 2022 - сега, Доцент в кат. Геодезия и геоинформатика на УАСГ

2008 - 2022 - главен асистент
2004 - 2007 - старши асистент
2001 - 2004 - асистент

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Наземно лазерно сканиране, Обработка на облаци от точки, Изследване на деформации

Публикации

 • Антова Г. СИМбиоза от точки. УАСГ, София, 2022, ISBN 978-954-724-142-8
 • Антова Г. Приложение на наземно лазерно сканиране за изследване на деформации на бетонни язовирни стени. УАСГ, София, 2020, ISBN 978-954-724-122-0
 • Antova G. Application of Areal Change Detection Methods Using Point Clouds Data. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Online ISSN: 1755-1315, 2019, Volume 221, 012082; https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/221/1/012082
  DOI 10.1088/1755-1315/221/1/012082
 • Antova G. Evaluation of Factors, Influencing the Accuracy of the Digital Model. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Online ISSN: 1755-1315, 2019, Sci. 362, 012129
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/362/1/012129
  DOI 10.1088/1755-1315/362/1/012129
 • Antova G. Tanev. V. Creation of 3D Geometry in Scan-to-CAD/BIM Environment. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Online ISSN: 1755-1315, 2020, Sci. 609, 012085. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/609/1/012085
  DOI 10.1088/1755-1315/609/1/012085
   
 • Antova G. Dam deformation investigation based on periodically determined spatial chord length. Proceedings of SGEM2005, 2005, pp. 461–466.
  ISBN-10:954-91818-1-2, ISBN-13:978-954-91818-1-4
  EID: 2-s2.0-84890328306
  http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84890328306&partnerID=MN8TOARS
 • Antova G. Fidosova, L. Three-Dimensional Modelling of Spatial Data in Urban Territory. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021, 906(1), 012128
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/906/1/012128/meta
  DOI 10.1088/1755-1315/906/1/012128
 • Antova G. Application of terrestrial laser scanning to determine deformations – Practical aspects. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020, 609(1), 012086.
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/609/1/012086
  DOI 10.1088/1755-1315/609/1/012086
 • Antova G. Deformation analysis of results from geodetic measurements for dam deformation investigation. Proceedings of SGEM2006, 2006, pp. 145–150. ISBN-10:954-91818-1-2, ISBN-13:978-954-91818-1-4 EID: 2-s2.0-84890266996
  http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84890266996&partnerID=MN8TOARS
 • Antova G. Terrestrial Laser Scanning for Dam Deformation monitoring- Case Study Proceedings of FIG Working Week, Sofia, Bulgaria, 25-29 May 2015, Paper 7885.
  http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/papers/ts07e/TS07E_antova_7885.pdf
 • Antova G. Ch. Mickrenska,I. Kunchev. Point clouds in BIM- IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES); Online ISSN: 1755-1315; 2016, Sci. 44, 042034. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/4/042034; DOI 10.1088/1755-1315/44/4/042034
 • Point clouds in BIM- доклад изнесен на WMESS2016, Prague, Czech Republic, 5-9 September 2016;
 • Antova G. Registration process of Laser Scan Data in the field of deformation monitoring, WMESS2015, Prague, Czech Republic, 7-11 September 2015, Procedia Earth and Planetary Science, 2015, Volume 15, Pages 549-552, ISSN: 1878-5220. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878522015003598?via%3Dihub
  https://doi.org/10.1016/j.proeps.2015.08.096
 •  Terrestrial Laser Scanning for Dam Deformation monitoring- Case Study, FIG Working Week, Sofia, Bulgaria, 25-29 May 2015;
 •  Използване на наземни лазерни скенери за деформационни приложения, Годишник на УАСГ юбилеен, 2012;
 •  Terrestrial laser scanning for deformation monitoring of Studena dam, Annual of the UACG-Sofia, vol. XLV, fasc. VIII, 2011-2012;
 • Antova G. Visualization of geodata in dam deformation monitoring.  //Proceedings of III International Conference on Cartography and GIS, Nesebar, Bulgaria, 2010;
  https://cartography-gis.com/pdf/102_Antova_Bulgaria_paper.pdf
 •   3D laser scanning for dam deformation monitoring – VII-th SGEM,  Albena, Bulgaria, June 2007;
 •   Деформационен анализ на резултати от геoдезически измервания за изследване на деформации на язовирни стени–    доклад изнесен на VI-th SGEM, Albena, Bulgaria, June 2006, публикация в изданието на конференцията;
 •  Антова Г. Бързо и точно картографиране с 3D лазерно сканиране. //Годишник на УАСГ, 2006, том XLII, св. III, стр. 81- 88, ISSN 1310-814X
 •  Antova G. Rapid precise mapping with 3D laser scanning– доклад на I International Conference on Cartography and GIS, Borovec, Bulgaria, 2006, публикация в изданието на конференцията;
 •  Антова Г. Изследване на деформации на язовирни стени посредством периодично определяне на пространствени хорди -  V-th SGEM, Albena, Bulgaria, June 2005- доклад и публикация в изданието на конференцията;
 • Антова Г. Определяне на обеми на насипища чрез моделиране на повърхнини -   доклад  IV-th SGEM, Albena, Bulgaria, 2004.
 • Антова Г. Предизвикателства пред моделирането на облаци от точки за определяне на деформации. //Годишник УАСГ, 2018, том 51, брой 9, стр. 215 – 224, ISSN 1310-814X
 • Антова Г. Микренска Кр. Практически обоснована алтернатива на гирусния метод за измерване на посоки. //Годишник на УАСГ, Юбилеен-2002, София, ISSN 1310-814X
 • Антова Г. Използване на наземни лазерни скенери за деформационни приложения.  Годишник на УАСГ, том. XLV, св. VIII, стр. 71-78, 2011-2012, ISSN 1310-814X
 • Антова Г. Наземно лазерно сканиране за следене на деформации на язовирна стена "Студена". Годишник на УАСГ, том. XLV, св. VIII, 79-84 стр., 2011-2012, ISSN 1310-814X
 • Антова Г. В. Танев, В. Павлова, Ст. Любенова. Геометрично моделиране на метална конструкция по данни от лазерно сканиране. „Геодезия, картография, земеустройство“, бр. 1-2, 2021, p 46-50, ISSN 0324-1610
 • Антова Г. Микренска Кр.,Ив. Кунчев. BIM и жизнения цикъл на сградите. „Геодезия, картография и земеустройство“, бр. 1-2‘2017 г., LVII, стр. 14-17, ISSN 0324-1610
 • Антова Г. Оценка на грешките при наземно лазерно сканиране и намаляване на тяхното влияние. сп. „Геодезия, картография и земеустройство“, бр. 5-6‘2019 г., LIX, стр. 15-19, ISSN 0324-1610

Информация

Хоби

Ски