Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Преподаватели /

доц. д-р инж. Соня Първанова-Йончева

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Соня Първанова-Йончева
Кабинет 441
Приемно време

Приемно време за 17-21.06.2024 г.:

сряда:        от 9:00 до 10:00
 

Поправка по МКЕ и УСК за студенти от минали години ще има на 27.06.2024 г. от 10:00 часа в зала 220.
 

Телефон 9635245/463
Факс втори e-mail: slp_y@abv.bg
E-mail slp_fce@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Строителна статика, Метод на крайните елементи, Устойчивост на строителните конструкции, Метод на граничното равновесие

Образование

1999-Магистър-инженер, специалност ПГС-конструкции, УАСГ-София 2008-Доктор, научна специалност "Строителна механика, съпротивление на материалите"

Езици

английски, руски - добро ниво на владеене

Научни интереси

Научноизследователска дейност свързана с развитие и приложение на метода на граничните елементи за следните задачи:
(1) Механика на разрушението; (2) Микро-механика, определяне на ефективните еластични характеристики на области, съдържащи различни дефекти като включения и отвори; (3) Разпространение на вълни в нееднородни геоложки среди; (4) Хибридни техники, взаимодействие почва-конструкция; (5) Нано-механика.

Научна дейност

Числени модели и програми за някои задачи от механика на разрушението. Метод на граничните интегрални уравнения за еласто-статични и еласто-динамични равнинни задачи. Приложението му за моделиране на крайни, безкрайни и полубезкрайни области с различни типове дефекти и нехомогенности.

Участие в научно-изследователски проекти

Математическо моделиране на нелинейното поведение на конструкции от квазикрехки материали като бетон с методите на механика на разрушението-Научноизследователски проект на МОН, № ТН–1406/04, проф. Г. Господинов, доц. К. Казаков, ст.ас. д-р И. Керелезова, ст. ас. С. Първанова, проф. M. P. Nielsen.

Разработване на модели за нелинейното поведение на конструкции от квазикрехки материали като бетон с методите на механика на разрушението- Научноизследователски проект по договор № БН–54/2004, проф. Г. Господинов, проф. M. P. Nielsen, доц. К. Казаков, ст.ас. д-р И. Керелезова, ст. ас. С. Първанова.

Развитие на дуалния метод на граничните елементи за някои задачи от линейната и нелинейната механика на разрушението. Научноизследователски проект към ЦНИП при УАСГ, договор N Д-40/08, 2008, София проф. Г. Господинов, гл. ас. С. Първанова.

Приложение на МГЕ за слабо армирани стоманобетонни греди и развитието му за някои задачи от микромеханиката. Научноизследователски проект към ЦНИП при УАСГ, договор N БН-97/09, 2009, София, проф. Г. Господинов, гл. ас. С. Първанова, Олег Владимиров.

Приложение на МГЕ за слабо армирани стоманобетонни греди и развитието му за някои задачи от микромеханиката. Продължение на тема от 2009 г. към Научноизследователски проект към ЦНИП при УАСГ, договор N БН-97/09, 2010, София, проф. Г. Господинов, гл. ас. С. Първанова, гл. ас. С. Делийски, инж. М. Иванова.
 

Участие в международни проекти

Динамично поведение и сеизмично реагиране на геоложки среди при наличие на подземни конструкции от типа на тунели и тръбопроводи чрез метода на граничните елементи, Министерството на образованието и науката (МОН), дирекция „Наука”, проект № BG051PO001-3.3-05/0001 по схема «Наука-бизнес», финансирана от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», едномесечно обучение във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури - Christian-Albrechts-University of Kiel, Institute of Applied Geo-Science.18.11-18.12.2013.

Seismic response of underground structures in laterally inhomogeneous geological media, Fellowship (3 months) financed by DAAD, ref. code A/14/02829, Germany, Christian-Albrechts-University of Kiel, Institute of Applied Geo-Science. 26/06/2014 – 11/09/2014

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Метод на граничните елементи, Механика на разрушението; Микро-механика; Разпространение на вълни в нееднородни геоложки среди; Хибридни техники; Взаимодействие почва-конструкция; Нано-механика

Публикации

Конспекти

Учебни материали

Други