Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Преподаватели /

проф. д-р арх. Асен Писарски

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р арх. Асен Писарски
Кабинет A210, А706
Приемно време

понеделник 10-11ч., сряда10-11ч.

Телефон 865-67-19;9635245/452
E-mail apisarski@mail.bg
Постъпил в УАСГ 1987

Лекционни курсове

1. Водещ дисциплината «Информатика в архитектурата» - І част - за специалност «Архитектура» - ІІ курс, ІІІ семестър; 2. Свободно избираем курс ”Специализирани компютърни технологии - ArchiCAD” - за спец. «Архитектура» - ІV и V курс; 3. Свободноизбираем лекционен курс «Архитектура на инженерните съоръжения» - за спец.«Архитектура» - ІV и V курс; 4. Отговорник и лектор в профилиращия курс «Промишлени сгради» - Х и ХІ семестър 5. Курс по следдипломна квалификация «Компютърни технологии за архитекти – ArchiCAD”

Образование

- Московки инженерно-строителен институт, МИСИ - Москва Октомвре 1981 - Май 1985 Образователна степен: Доктор архитект (Архитектура на инженерните съоръжения) - Висш институт по архитектура и строителство, София Период:Септемри 1980 - Юни 1981 Следдипломна квалификация, Промишлени сгради - Висш институт по архитектура и строителство, София Септемри 1974 - Юни 1979 Образователна степен: Магистър архитект (Промишлени сгради)

Езици

- Френски език - писмено и говоримо - Руски език - писмено и говоримо - Английски език

Членство

- Член на Съюза на Архитектите в България - Член на Камарата на Архитектите в България

Участие в проектиране и строителство

1. Търговско-административни и складови сгради (в колектив с арх. Й.Христов): - Търговско-административна сграда в п-л.1, кв. 12, местност “Люлин – Център”, гр. София – 2000-2001 г. - Техномаркет “Запад”, местност “Република – 2”, София – в колектив с арх. Йордан Христов – 2001г.; - Ремонтна работилница и автомивка за товарни автомобили с дължина до 19,00 м, гр. Елин Пелин, 2003-2004 г.; - Складово - административна сграда в "Люлин - Сливница" - гр.София; - 2005 г.; - Складово - административна сграда - "ЗАПАД" НПЗ "Искър-Север", гр. – София - 2005 – 2006 г.; - Складово - административна сграда - "ЗАПАД" ,НПЗ "Искър-Север", гр. – София - 2005 – 2006 г. 2. Проекти на промишлени предприятия: - Малко предприятие за метален обков-РПК “Искър”, (рък. колектив) София, 1989-1990г. - Ремонтно-механичен цех – Елпром, Ловеч, 1987 г. 3. Проекти за естетизация на работната среда: - Медодобивен комбинат Асарел-Медет (в колектив) – 1995 г. - Завод за електроди, гр. Ихтиман (в колектив) – 1987г.; 4. Проекти за обемно-градоустройствени решения на: - Завод за телферни електродвигатели, В. Търново - 1986 г.; - Завод за ходови механизми, Плачковци - 1987 г.; - Цех за възли и детайли, Поликраище - 1987 г. 5. Индивидуални жилищни и вилни сгради на Д.Вълчев, Траян Иванов, Здр.Цветанов и др.

Научни и академични длъжности

- Професор, д-р, Декан на Архитектурен факултет, Ръководител катедра "Промишлени и аграрни сгради" член на Академичния съвет на УАСГ

Ключови думи за научно-изследователска дейност

- Промишлени сгради - Архитектура на инженерните съоръжения - Приложна информатика в архитектурата

Публикации

1. Асен Писарски, Данаил Недялков, Стефан Аспарухов. Практически насоки за внедряване на съвременните информационни технологии в инвестиционното проектиране. VII Международна научна конференция “Архитектура, строителство - съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г., Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, Сборник с доклади, с.130-139, ISSN 2367-7252 2.Шубин И.Л., Цукерников И.Е., Николов Н., Писарски А. Основы проектирования транспортных шумазащитных экранов. Учебное пособие для вузов. - М.: «ИД «БАСТЕТ», 2014г. - 208 стр., ил. ISBN 978-5-903178-38-4 3.А.Писарски."Съвременни направления в промишлената архитектура",  сп."Инженерни науки",БАН, кн. 2, 2013, с. 15 - 38 4. Писарски А., Скрижовска С. Архитектурното решение на винопроизводствените комплекси в световната практика – създаване на рекламен образ. Годишник на УАСГ, Том XLVI, Свитък 1 2013-2014, София, 2014 г. ISSN 1310-814X, с.115-127 5. Писарски А.М. Цветово решение на транспортните шумозащитне екрани. Национална научна конференция "Цвят и светлина в архитектурата", 22.06.2012, УАСГ. 6. Николай Николов, Асен Писарски, Атанас Ковачев, Производствени предприятия, производствени зони и факторът шум, сп.”Инженерна екология и опазване на околната среда”, кн.1/2012 г. , стр.50-58 7. А.Писарски, Н.Николов. Транспортни шумозащитни екрани в обкръжаващата среда. Инженерни науки, БАН, год. XLVІІІ,2011,№1, стр.14-25 8. А.Писарски, К.Ефтимиу. Архитектурно-естетически проблеми на пречиствателните станции. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София,Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, Vol XLIV, София 2010 9. Н.Николов, А.Писарски. Намаляване на нивото на транспортния шум със шумозащитни екрани. Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009 10. Писарски, А.М., И.Л. Шубин, А.И. Никольский. Эстетическая интеграция шумозашитных барьиеров в окружающую среду. Материалы международной научно-технической конференции-Кавала, Греция, Москва, НИИСФ РААСН, 2009, стр. 155-168. 11. Писарски А.М., Шошинова И.Б. Экологические и эстетические аспекты интеграции крупных инженерных сооружений в окружающую среду - Сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 230-летию Государственного университета по землеустройству, Москва, 2009. Стр.200-207. 12. Компютърните технологии и архитектурнотно творчество. Инженерни науки, БАН, год. XLIV,2007,№1, стр.60-70 13. ArchiCAD 8 и 8.1. Пълно ръководство. СофтПрес ООД, 2005, ISBN 954-685-313-5 14. От двумерния чертеж до виртуалната сграда. сп."Детайли", 01/ 2001 г., стр.73-78. 15. Компютърни технологии за архитекти, ArchiCAD 6.0 – Стъпка по стъпка, Graphisoft Център - България, София, 2000, ISBN 954-90751-1-7 16. Contemporary Industrial Architecture in Bulgaria /with team/, Nordic Journal of Architectural Research, Geteborg, 1/1996; 17. A Methodology for the Utilization of Existing Industrial Sites /with team/, Nordic Journal of Architectural Research, Geteborg, 1/1996 18. Годишник на УАСГ : - Традиции и новаторство в научно-изследователската и преподавателска дейност на катедра “Промишлени и аграрни сгради” (с арх.Е.Сентова), Сборник доклади, Юбилейна научна конференция на УАСГ, ноември 2002, София, т. І, стр. 67-74 - Решаване на екологичните проблеми на работната среда в промишлените предприятия, (в колектив), том.ХХХVІ, св. І, 1994-1995 г. - Архитектурно-естетически проблеми на откритите инсталации,том. ХХХІІ, св.VІІ, 1985-1986; - Оцветяване на инженерните съоръжения, том.ХХХІ, ІХ, 1983-1984; 19. Архитектурно-эстетические проблемы инженерных сооружений, Сборник ЦНИИПромзданий, Москва, 1984

Публикации

КнигиУчебни материали
Курсови задачи и задания

Информация

ОЦЕНКИ АИС 2019-2020
проф. А.Писарски