Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Преподаватели /

доц. д-р арх. Цветан Симеонов

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Цветан Симеонов
Кабинет А719
Приемно време Прием на студенти  каб.719 до 12-13 часа или по телефона
Телефон +359 894471244; +359 988938635
E-mail molinet_zs@abv.bg
Уебсайт http://www.kab-sofia.bg/index.php?option=com_user&task=edit&save=ok
Семейно положение разведен 2003

Лекционни курсове

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ- Лекционни курсове, курсово и дипломно проектиране

•Лекционен курс “Архитектура на промишлените и граждански сгради” за студенти втори курс от специалността CCC, Строителен факултет, УАСГ (от 1990 г.), заедно с доц. д-р. арх. Ек.Сентова; отговорник за организацията на курса
•Изнасяне на лекции в специализирания лекционен курс за преддипломанти “Промишлени сгради” – част “Актуални проблеми на промишлените сгради и територии”, Архитектурен факултет на УАСГ (от 2006 г.) ;
•Ръководство на курсови проекти със студенти от ІІІ-ти и ІV-ти курс;
•Ръководство на курсови проекти със студенти от втори курс по дисциплината “Архитектура на гражданските и промишлени сгради”, специалност ССС, Строителен факултет, УАСГ;
•Лекции и упражнения за студенти от втори курс, специалност "Архитектура" по специалността "Информатика"-от 1992 до 2002 г.;


•Лекции и упражнения в специализиран избираем курс "CAD система АLLPLAN-Nemetshek" от 2001 до 2008 г. ;
•Ръководство на преддипломанти (2006-2007), заедно с доц. д-р. арх. Ек.Сентова;
•Ръководство на дипломанти към катедра “Промишлени и аграрни сгради”, Архитектурен факултет, УАСГ (1990-2016);
•Рецензиране на дипломни проекти и подготовка на курсови и дипломни задачи за проектиране.

 

Образование

2003- Следдипломна специализация “Пространствено планиране на градски територии с Информационни системи” Университет МАРХИ-Москва, Русия; 7 месечна специализация, след спечелен конкурс на МОН;
1998,1999- Следдипломна специализация “Геоинформационни системи за околната среда” Университет Източен Лондон, Великобритания; Училище по мениджмънт на околната среда. Двумесечна и тримесечна специализация;
1995 - Следдипломна специализация “Екология и икономия на енергия” в Университет De Montfort по архитектура-Лестър, Великобритания; Училище по проектиране на околната среда (Архитектурен факултет); Двумесечна специализация;
1993 - Следдипломна специализация: Университет по архитектура (IUAV)- Венеция, Италия; Департамент по териториално устройство и планиране; «Устойчиво развитие на обществено-обслужващи комплекси и територии в градовете»;
1993-1994 - Следдипломна специализация: Университет по архитектура, строителство и Геодезия (УАСГ) - София, международен тримесечен курс за оценители на недвижими имоти; Лицензиран оценител от Агенцията за приватизация от 1994 г.;
1983-1987 - аспирантура (докторантура) в Московския Инженерно-Строителен Институт (МИСИ)-Москва, на тема “Многоетажни промишлени сгради за гъвкави технологични процеси на леката промишленост”, защитена в Специализирания съвет към МАРХИ-Москва; на 04 януари 1988 г.;
1975-1980 - Университет по архитектура, строителство и Геодезия (УАСГ)- София, архитектура, 1980; диплома N: АЯ 009984/1980 на УАСГ/ВИАС.
 

Езици

(четене, говорене, писане)
Руски (5,5,5), Английски (5,4,4), Френски (5,5,4), Италиански (3,2,1)
 

Професионални умения

Висше образование в областта на управлението и социалната организация; диплома от МГУ им. Ломоносова (1987); непризнато официално от българските държавни образователни институции;

Операционни и офис системи, CAD и GIS системи, и систeми за графичен дизайн;  и други.

Научни интереси

Териториално устройство и градоустройство, Планиране на индустриални зони, Обновяване и конверсия на промишлените територии;

Архитектура на производствени сгради и комплекси, Малки и средни предприятия, Високотехнологични паркове и инкубатори;

Екология и Енергоефективни сгради и комплекси;

Информатика и автоматизирани способи в архитектурното проектиране;

Научна дейност

Учебно-образователни международни проекти

От 1997 година до 2007 г.: ръководител на лаборатория за информационни системи за околната среда и енергийно поведение към АФ - ЛИСОСЕП, създадена със средства на международна програма TEMPUS 11294/96 “Информационни системи за околната среда” (1996-1999) - главен координатор за България, с участието на 3 европейски и 2 български университета и две НГО. Участващи страни: Великобритания, Италия, България, Норвегия.

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗМУС 2004-2005 с гръцки, немски и португалски партньори, Атина-София;

и REA-мрежата на архитектурните училища в Европа, среща в Ереван –2007.
 

Членство

• САБ - Съюз на архитектите в България;

• КАБ – Камара на архитектите в България;

• БАОНИ – Българска Асоциация на оценителите на недвижими имоти (до 2012 г.);

Участие в научно-изследователски проекти

“Принципите на устойчивото развитие в архитектурата и строителството – възможности за приложение в образователния процес” ( в колектив с ръководител д-р.арх.Ек.Сентова); ЦНИП при УАСГ, дог.№ БН 63/2005, частично финансиран научен проект от Бюджет наука на УАСГ;

“Планировъчна и пространствена организация на малките и средни предприятия (МСП) – хармонизация с европейските стандарти “ (в колектив с ръководител д-р арх.Й.Радев; ЦНИП при УАСГ, дог. № БН 3/2001, частично финансиран от университетския бюджет за наука; и други.

Участие в проектиране и строителство

 Проектантски опит - по важни проекти в областта на устройственото и инвестиционно проектиране:

 ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ:

• Предприятие за производство на печени и пържени ядки в землището на с. Мрамор, Софийско, (производствен и административен комплекс) реализация, 2006-2007, в колектив;
• Тържище-София, кв .Дружба-2, частична реализация, 2001-2004, ръководител колектив;
• Административна сграда на “Енемона-холдинг” АД, Козлодуй на два етажа, реконструкция, реализация, 2001-2002; в колектив;
• Жилищен комплекс гр. Орешково, Русия. Възложител: Консорциум “Интерпартнер” АД, България и фирма ВWG-Германия; в колектив на Софпроект, 1993-1994;
• Хотел “ЛЕБЕД” - реконструкция, пристройка и надстройка, к.к. Св. Св. Константин и Елена , гр. Варна; 256 легла, Инвеститор: MG –АД, София, реализация, 2000-2001; в колектив;
• Хотел “ПРОСТОР” - реконструкция, пристройка и надстройка, к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна; 400 легла, Инвеститор: MG –АД, София, реализация, 2000-2001; в колектив;
• Хотел “СТРАНДЖА”- к.к.”Слънчев бряг”– реконструкция и разширение; 482 легла, Инвеститор: “Филипови” –АД, София, реализация, 2001-2002 и 2006-пристройка; в колектив;
• Цех за производство на колбаси, реализация, 1992-1993 Инвеститор: “НОВТЕХ”-ООД; и други.


УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ПЛАНОВЕ:

• ОУП на гр. Сливен, подсистема „Труд”- в колектив с ръководител проф.арх. Ал.Александров, ЕТ „Форум-Александров”, 2006-2008 г.;
• ОУПО на Община Созопол – в колектив с ръководител проф.арх. Ал.Александров, ЕТ „Форум-Александров”, 2005-2008 г.;
• ОУПО на Община Приморско – в колектив с ръководител проф.арх. Ал.Александров, ЕТ „Форум-Александров”, 2004-2005 г.;
• ОУП на гр. Попово, подсистема „Труд”- в колектив с ръководител проф.арх. Ал.Александров, ЕТ „Форум-Александров”, 2008-2009 г.; и други.


КОНКУРСИ:
• Концепция за изработване на ОУП – гр. Варна, IІ -ра награда; в колектив с ръководител проф.арх. Ал.Александров, ЕТ „Форум-Александров”, 2004г.;
• Концепция за изработване на ОУП – гр. Сливен, IІ -ра награда; в колектив с ръководител проф.арх. Ал.Александров, ЕТ „Форум-Александров”, 2005г.;
• Концепция за изработване на ОУП – гр. Хасково, IІ -ра награда; в колектив с ръководител проф.арх. Ал.Александров, ЕТ „Форум-Александров”, 2007г.;
• Концепция за развитие на Индустриална зона «Елкабел» - Бургас, IІ -ра награда; в колектив с ръководител проф.арх. Ал.Александров, ЕТ „Форум-Александров”, 2008г.;
• Индустриална зона ИНКОМС - София, IІ -ра награда; в колектив с ръководител ст.н.с.арх. М.Миркова, Главпроект, 1988;
• Участие в колектива по разработката на Система “Труд”, към колектива на ОУП на гр. София, р-л проф. Л.Сиврев, 2002; и други.

 

Участие в международни проекти

От 1997 година до 2007 г.: ръководител на лаборатория за информационни системи за околната среда и енергийно поведение към АФ - ЛИСОСЕП, създадена със средства на международна учебно-образователна програма TEMPUS 11294/96 “Информационни системи за околната среда” (1996-1999)- главен координатор, с участието на 3 европейски и 2 български университета и две НГО. Участващи страни: Великобритания, Италия, България, Норвегия.


УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗМУС 2004-2005 с гръцки, немски и португалски партньори, Атина-София;

Участие в REA-мрежата на архитектурните училища в Европа, среща в Ереван- 2007.

Научни и академични длъжности

От м. декември 2002 г.с решение на научния съвет, а от 02.2003 с решение на ВАК– Доцент, катедра “Промишлени и аграрни сгради”, Архитектурен факултет, УАСГ, София;  Член на Факултетния съвет на Архитектурен факултет (от 2002); доктор по архитектура (1988).

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Териториално устройство и градоустройство, Архитектура на производствени и обществени сгради и комплекси; Малки и средни предприятия, Информатика и автоматизирани способи в архитектурното проектиране; Екология и Енергоефективни сгради и комплекси.

Други длъжности и дейности

Профсъюзна дейност в АФ и УАСГ – 1990-1998  КНСБ и ФУНИС; от 2015 член на ВОН-КНСБ

Висше образование в областта на управлението и социалната организация; диплома от МГУ им. Ломоносова (1987); непризнато официално от българските държавни образователни институции;

Публикации

СПИСЪК НА ПО-ВАЖНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

неактуализиран

А. ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДИ 1987
1.1. Симеонов Ц. (1984). Основни принципи при проектиране на производствени сгради за изменящи се технологични процеси. 8 стр., Годишник на ВИАС-София, 1983-1984, том ХХХІ, серия 9. Архитектурни конструкции, с.145-152. Доклад от Научната сесия на ВИАС, 22.05.1984 г. ;
1.2. Симеонов Ц. (1985). Перспективные типы зданий легкой промышленности для условии НР Болгарии. 12 стр.,Материалы VІІ-ой научной конферен-ции болгарских аспирантов, обучающихся в СССР”, Москва, 06, 1985 г.;
1.3. Симеонов Ц. (1985). Формирование производственно-селитебных комплексов (ПСК) на основе предприятий легкой промышленности. 23 стр., Материалы ХLІ-ой научной конференции МАрхИ, Москва, 11-18 марта, 1985;
1.4. Симеонов Ц. (1986). Принципы и критерии гибкости и универсальности многоэтажных зданий легкой промышленности. 10 стр. , Материалы V-ой научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, посвященной ХХV-летию образования ЦНИИ Промзданий, секция “Архитектуры”, М., 1986;
1.5.Симеонов Ц. (1987). Формирование универсальных многоэтажных зданий для производств легкой промышленности с перспективной технологией. 9 стр., Материалы ІХ-ой научной конференции болгарских аспирантов в СССР с международным участием”, Москва, 4-5 июня, 1987 г.


Б. ПУБЛИКАЦИИ 1987-2002

2.1.Симеонов Ц., Манчева Б. (2002). “Актуални проблеми на хранененето в промишлените предприятия у нас”. 11 стр., Годишник на УАСГ – София, 2006
2.2.Сиврев Л., Симеонов Ц. (2000). За планирането и устройството на производствените и земеделски територии в ЗУТ. 2 стр.,Бюлетин “Арх-Арт Борса”, бр. 16 (420) /19-26 април 2000г., с.6-7
2.3.Симеонов Ц. (2000). Планиране и управление на производствените територии. 12стр., Годишник на УАСГ-София, том XL, св.І, Архитектура, типология, образование. 1999-2000, с. 203-214.
2.4 Симеонов Ц. (2000) “Гео-информационни технологии за градоустройството, архитектурата и екологията”. 9 стр.,Годишник на УАСГ – София, том XL, св.І, Архитектура, типология, образование, 1999-2000, с. 239-247;
2.5. Симеонов Ц. (1998). Модулни системи за проектиране и строителство на промишлени сгради. 7 стр., Доклад на Юбилейната научна сесия’98, посветена на 60-годишнината от създаването на ВВИСУ ”Л.Каравелов”,18-19 ноември 1998, 7 стр.;
2.6. Симеонов Ц. (1998). Информационни системи за околната среда, архитектурата и строителството. 9 стр.,Сб. Материали от Юбилейната научна сесия’98, посветена на 60-годишнината от създаването на ВВИСУ ”Л.Каравелов”,18-19 ноември 1998, с.333-341;
2.7. Симеонов Ц. (2001). Параметрично моделиране с CAD система “Немечек”. 12стр., Материали на научната сесия ВСУ’ 2001 на Висше строително училище “Л.Каравелов”-София, 29 май-1юни 2001, с международно участие;
2.8. Симеонов Ц., Рачева Р. Ръководство за архитектурно-строително проектиране с CAD система All Plan FT –Nemetschek, 199 стр.Издадено УАСГ, м.март 2002;
2.9. Симеонов Ц. (1998). DATA CAD. 3стр.,Сп.PC World/ България, бр. 2/1998, с.25-27 (Рубрика “CAD системи в архитектурното проектиране”);
2.10. Сиврев Л., Симеонов Ц. (1994) “Екология и паметници на миналото и бъдещето в промишлената архитектура на България”, 8 стр. на български /6 стр. на френски език, Доклад на международния семинар/сертификат “Околна среда и наследство” по програма ТЕМПУС 3287/92, 1994;
2.11. Симеонов Ц. (2002). Високо-технологичните паркове и технополиси -мит или реалност?,12стр., Издателство на УАСГ ; Сп. “Архитектура”; 
2.12. Симеонов Ц. (1999) “Гео-информационните Технологии – ефективен инструмент на градското планиране”. 12стр. ,Материали на Научно-приложната конференция “Компютърни технологии в градското планиране” с международно участие по програма ТЕМПУС 11294/96 – УАСГ, 1999-2001;
2.13. Симеонов Ц. (1999) “История и развитие на Географските Информационни Системи. 10стр.,,Материали на Научно-приложната конференция “Компютърни технологии в градското планиране” с международно участие по програма ТЕМПУС 11294/96 – УАСГ, 1999-2001;
2.14 Сиврев Л., Симеонов Ц, Манчева Б. (1998). Кухнята в промишлените предприятия и територии, Монография, Издателство- УАСГ,265 с.


В. ПУБЛИКАЦИИ СЛЕД  2002 - до 2010 година от автора са публикувани още 12 доклади и статии в централни медийни издания, списания и годишника на УАСГ, от които 6 по въпросите на проектирането на производствени комплекси, малки и средни предприятия, борси и тържища и приложението на информационните технологии в проектирането и образованието.

Г. СЪВМЕСТНИ ПУБЛИКАЦИИ с млади учени:

актуализиран 02.2016

3.1. Симеонов. Цв., С. Аспарухов, И. Христов, „Развитие на индустриалните зони в България след 1990 г.“, XV Mеждународна научна конференция ВСУ’2015, София, България, Том III, ISSN 1314-071X, с. 94-99 ;
3.2. Христов, И., Цв. Симеонов, С. Аспарухов, „Конверсия на многоетажни индустриални сгради“, XV Mеждународна научна конференция ВСУ’2015, София, България, Том III, ISSN 1314-071X, с. 163-168;
3.3. Симеонов, Цв., С. Аспарухов, „Иновационни структури в промишлената архитектура“, VII Международна научна конференция "Архитектура, Строителство – Съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г., Варна, България, ISSN 2367-7252, с. 146-155;
3.4. Аспарухов, С., Цв. Симеонов, И. Христов, “Класификация за обектите на архитектурата с производствени функции според видовете икономически дейности“, VII Международна научна конференция "Архитектура, Строителство – Съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г., Варна, България, ISSN 2367-7252, с. 139-145;
3.5. Аспарухов, С., Цв. Симеонов, „Промишлени биорафинерии. Класификация и възможности за тяхното локализиране в България“, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012“ - гр. София, 2012, Tом I, 273-278, ISBN 978-954-724-049-0;
3.6. Аспарухов, С., Цв. Симеонов, „Биогаз: генерален план на предприятия от централизиран тип“, XII Международна научна конференция ВСУ‘2012 – гр. София, 2012, Tом II, IV-111-116, ISSN: 1314-071X;

3.1. Simeonov, Tsv., Asparuhov, St., Hristov, Ig. “Development of Bulgarian industrial zones after 1990”, 15th International Scientific Conference VSU'2015, Sofia, Bulgaria, Vol III, ISSN 1314-071X, p.94-99;
3.2. Hristov, Ig., Simeonov, Tsv., Asparuhov, St. “Conversion of multi-storey industrial buildings”, 15th International Scientific Conference VSU'2015, Sofia, Bulgaria, ISSN: 1314-071X, p.163-168;
3.3. Asparuhov, St., Simeonov, Tsv.,Hristov, Ig. “Architectural approach for classification of industrial enterprises according to economic sectors”, VII International Scientific Conference, “Architecture, Civil Engineering – Modernity”, 28 – 30 May 2015, Varna, Bulgaria, ISSN 2367-7252, p. 139-145;
3.4. Simeonov, Tsv., Asparuhov St. “Innovative urban structures for hi-tech production”, VII International Scientific Conference, “Architecture, Civil Engineering – Modernity”, 28 – 30 May 2015, Varna, Bulgaria, ISSN 2367-7252, p. 146-155;
3.5. Asparuhov, St., Simeonov,Tsv. "Classification of the industrial biorefineries. Localization in Bulgarian regions", International Jubilee Conference UACEG2012: Science & Practice, Sofia, 2012. Vol. I, 273-278, ISBN 978-954-724-049-0;
3.6. Asparuhov, S., Simeonov,Tsv. “Biogas: centralised plants’ masterplan”, 12th International Scientific Conference VSU' 2012, - Sofia, 2012, Vol. II, IV-111-116, ISSN: 1314-071X

 

Дата: 30 март, 2016 г. (АРХ. ЦВ.СИМЕОНОВ)

Конспекти


Учебни материали


BIIIM
xxx

Курсови задачи и задания

Информация

Фото галерия

  • Lion
  • TROYA
  • ССС_жилищна сграда

Хоби

ШАХМАТ-чакам си партньора и на Бридж, Спорт- до 1997, Музика (полупрофесионално), Фотография-просветен любител, книголюб, книгоман, готварство, колекционерство-марки, стари часовници и монети, подвързвам и реставрирам стари книги с приятели - купуваме и не продаваме, а подаряваме на библиотеки, заедно с ненужен канцеларски бизнес инвентар и т.н., стари студентски рисунки и дизайнерси фотографии, колекционирам стари вицове с приятели, но не винаги ги разказвам....