Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Преподаватели /

проф. д-р инж. Андрей Тоцев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

проф. д-р инж. Андрей Тоцев
Кабинет 305-A
Приемно време

Приемно време:

Петък 11:00

 

E-mail atocev@gmail.com
Уебсайт www.ozone.bg/author-andrey-totsev/
Постъпил в УАСГ 2007

Лекционни курсове

Земна механика

Фундиране

Скална механика

Образование

1997-2002 год. - УАСГ, специалност ССС-конструкции

2003-2006 год - редовен докторант към кат. Геотехника на УАСГ  /ръководител проф. Георги Илов/

2006 год. - доктор по научна специалност 02.15.03 "Земна основа, фундиране и подземно строителство"    /част от доктората е разработен, като стипендиант на немската служба за академичен обмен (DAAD), в ТУ Мюнхен, под ръководството на проф. Норберт Фогт /

2006 - 2007 год. - проведена специализация по "Скални откоси", при проф. Хайнц Брандъл в ТУ Виена, като стипендиант на австрийската служба за академичен обмен (OAD).

2011 год.-доцент по научна специалност 02.15.03 "Земна основа, фундиране и подземно строителство"
 

2022 год.-професор по научна специалност 02.15.03 "Земна основа, фундиране и подземно строителство"

Езици

Английски език

Немски език

Публикации

Статии и публикации

www.ozone.bg/author-andrey-totsev/


1. Тоцев А., Г.Илов, Изследване на едноредово подпрени (анкерирани) стени, Строителство 1, 2005
2. Тоцев А., Г.Илов, Оптималното разпределение на анкерните редове при многоредово анкериране на укрепителни стени, Строителство 3, 2005
3. Илов Г., А.Тоцев, Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена), Строителство 5, 2005
4. Тоцев А., Методи за статичен анализ на анкерирани укрепителни стени, Годишник на УАСГ, Геотехника, 2005
5. Vogt N., A. Totsev, Back-analysis of collapsed excavation, Строителство 2, 2006
6. Тоцев A., Инжекционни анкери. Носеща способност, определена чрез геотехническата програма Plaxis, Пътища 1, 2006
7. Тоцев А., Числено изследване на едноредово подпрени укрепителни стени по SAP и Plaxis. Препоръки при проектиране по земно-реактивния метод (ЗРМ)., (Пътища 5, 2006)
8. Тоцев А., Експериментално изследване на укрепителни стени. Опит “Витоша”, (сп. Строителство 3, 2006)
9. Тоцев А., Устойчивост на забитата част на укрепителни стени, (Прието за печат в Годишник УАСГ 2006)
10. Totsev A., Comparison of the measured and computed performance of an anchored bored pile wall at Sofia, Proceeding of the 17th European Young Geotechnical Engineer's Conference, Zagreb 2006
11. Ilov G., A. Totsev, The Geotechnical education in Bulgaria, 5th Hellenic Conference on Geotechnical and Geoenviromental Engineering, 2006
12. Totsev A., G.Ilov, G. Stefanoff, Präzisierung der Bemessungswerte der Bodeneigenschaften bei der Berechnung des Baugrubenverbaus durch Pfahlwände, (Tagungsband der 6. Österreichischen Geotechniktagung, 2007)
13. Totsev A., Numerical analysis of an anchored diaphragm walls. Relation between FEM and SRM., ( Proceeding of the the XIV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering – Madrid, 2007)
14. Тоцев А., Дисертационен труд на тема: "Числено и експериментално изследване на укрепителни стени" с ръководител проф. Г. Илов, 2006
15. Тоцев А., Автореферат на дисертационен труд на тема: "Числено и експериментално изследване на укрепителни стени" с ръководител проф. Г. Илов, 2006
16. Тоцев А., Изследване на устойчивостта при склонове и строителни изкопи по МКЕ чрез намаляване якостта на срязване, Строителство 4, 2008
17. Totsev A., J.Jellev, The Geotechnical education in Bulgaria, FICETGES: Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Engineering Geology, Rock Mechanics,Constantza,, 2008
18. Totsev A., Stefanoff G., Standsicheheitsnachweise einer Böschung am Schwarzes Meer, 7. Österreichische Getocheniktagung Wien 2009
19. Totsev A., J. Jellev, Slope stability analysis using conventional methods and FEM, 17th ICSMGE, Alexandria 2009
20. Тоцев А., Проектиране на скални откоси, Международна научно-приложна конференция, Годишник УАСГ 2010
21. Тоцев А., Д. Диков, Ж. Желев, Анализ на причините довели до ектремално слягане на подовата настилка на новостроящ се хипермаркет в София и конструктивни заздравителни мероприятия, Строителство 1, 2010
22. G. Ilov, K. Filipov, N. Kossev, A. Totsev, A full scale investigation into the rock joint shear strength (UACEG), Lausanne 2010
23. Тоцев А., Ж. Желев, Преодоляване на последиците от аварирал строителен изкоп в гр. Велико Търново, Годишник УАСГ, 2010
24. Тоцев А. , А. Колер, Д. Димитров, Импулсно уплътняване на земната основа -една съвременна технология, Индекс Пътища 2010
25. Totsev A., Deep excavation in Bulgaria - comparison of measured and computed performance, TC28, Roma, 2011
26. Totsev A., Stefanoff G, Jellev J., Sacken der fussbodendecke einer grossen verkaufshalle und ihre sanierung, 8. Österreichische Getocheniktagung Wien 2011
27. Илов Г., Тоцев А., Диков Д. Изследванe за фундирането на обект „Хотелски и офис комплекс”, зона летище София - земномеханична част, Годишник УАСГ, 2010
28. Диков Д., Тоцев А., Илов Г. Изследванe за фундирането на обект „Хотелски и офис комплекс”, зона летище София - фундаментни конструкции, Годишник УАСГ, 2010
29. Тоцев А., Укрепване на дълбок строителен изкоп в гр. Стара Загора – проект и някои изследвания, Строителство 2010
30. Тоцев А., Еврокод и компютърните програми в областта на Геотехниката, Международба научна конференция, Варна 2010
31. Илов Г., Тоцев А., EUROCODE 7. КАК ДА ПРОЕКТИРАМЕ, Международба научна конференция, Варна 2010
32. Ilov G, Jellev J., Totsev A. Eurocode 7 - further developments, 6th Hellenic Conference in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2010
33. Totsev A., Four level anchored pile wall. Investigation using SRM and comparison with the measured results, BGC, Dhaka, 2010
34. Изследване на деформационното състояние на кулакран при хоризонтално сеизмично въздействиЕ, К. Радлов, Д. Динев, А. Тоцев, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012
35. Анализ на натоварванията в пилотен фундамент на кулакран К. Радлов, А. Тоцев, Д. Динев, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012
36. Съвременни методи за уплътняване на земната основа, доц. д-р инж. А. Тоцев, Д. Димитров, XIIта Национална конференция с международно участие по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, варна 2013
37. Укрепване на строителен изкоп в аварийно състояние, А. Тоцев, годишник уасг 2014
38. Анализ на процеса на забиване на пилоти чрез вибрационни машини, К. Радлов, А. Тоцев, годишник уасг 2014
39. Приложение на метода на импулсното уплътняване за намаляване на слягането на земната основа, А. Тоцев, 7-а Национална конференция по пътища с международно участие, 2014
40. Rapid Impact Compaction for civil engineering applications – compaction and improving the ground for high embankments, I. Kalcheva, A. Totsev, Georeks 2014, Macedonia
41. Influence of Dynamic Load on The Ground Anchors Bearyng Capacity, Iliyan Markov, Andrey Totsev, 24 EYGEC, UK 2014
42. Experimental and Numerical Modeling of Anchors Under Seismic Conditions, Iliyan Markov, Andrey Totsev, 12 International symposium on landslides, Napoli, 2016
43. Case study of collapsed landslide in Asenovgrad, Bulgaria, Totsev A., Proceeding of Resylab 2019
44. Циментови разтвори при заздравяване на земната основа, М. Русева , А. Тоцев , Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия, София, 2020
45. 'Totsev, Andrey Founding and strengthening of the subsoil under St. Ivan Rilski university hospital bulding, construction of a bunker for placing a cyberknife system, ECSMGE 2019 – XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
46. Определяне на носещата способностт на почвени анкери, Андрей Тоцев, НКТИМУ, 2019
47. Определяне на свободната дължина на почвени анкери, Андрей Тоцев, НКТИМУ, 2019
48. Методи за определяне на ефекта от заздравяване на слаба земна основа. А. Тоцев, М. Русева, XI Международна научни конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, Варна, 2020
49. Определяне на носещата способност на пилоти чрез корелация от SPT и CPT, НКТИМУ, 2020   

50. Дефиниране и опитно определяне на коефициент на инжектиране на циментов разтвор в почвени проби, X международна научна конференция по архитектура и строителство - ARCIVE, 2021
51. Laboratory determination of cement consumption when using tube-a-manchette grouting, M. Ruseva, A. Totsev, Proceedings of the 20th International conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Sydney 2021
52. Заздравяване на земната основа под съществуващи фундаменти чрез инжектиране. М. Русева, А. Тоцев, НКТИМУ, 2021
53. Laboratory determination of cement consumption by grouting with tube a manchette on a site in cities of Pernik and Sofia, Bulgaria, A. Totsev, M. Ruseva, Know-re-built conference, Wien 2021
54. Determining the shear parameters of weathered rock in a landslide area near the city of Sofia, A. Totsev, ISRM specialized conference, Ohrid, 2022
55. Оптимизация на укрепване на дълбок строителен гр. София на база обсервационния метод, А. Тоцев, X МКГ, Варна 2022
56. Обсервационния метод в геотехниката – примери от практиката, А. Тоцев, Н. Милев Mеждународна юбилейна научна конференция "80 години УАСГ", 2022


 

Книги и ръководства
1. Тоцев А., Ръководство за упражнения по фундиране с решени примери на немски език (Grundbau- Übungen), УАСГ 2010

2. Тоцев A., Ръководство за лабораторни упражнения по земна механика на немски език (Studienunterlagen - Laborübungen in Bodenmechanik), UABG, Sofia, 2008

3. Илов Г, Тоцев А., Числено изследване на устойчивостта - гл. 7 от "Механика на скалите" на Г. Илов, , 2009

4. Тоцев А., Ръководство за лабораторни упражнения по земна механика (Кратки указания съгласно БДС и DIN), УАСГ 2009

5. Ръководството по Геотехника за Еврокод 7, Илов и колектив, 2012

6. Почвени анкери, А. Тоцев, 2019

7. Полеви геотехнически методи, А. Тоцев, 2020

8. Инженерни свойства на почвите, А. Тоцев, 2022

9. Геотехничеко проектиране - фундиране и укрепване, Г. Илов, А. Тоцев, 2022

 


 

Друга информация

www.ozone.bg/author-andrey-totsev/

Книги


Класическа геотехника I
Г. Илов & А. Тоцев

Класическа геотехника II
Г. Илов & А. ТоцевGrundbau-Uebungen
А. Тоцев