Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Преподаватели /

доц. д-р инж. Андрей Тоцев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника - Ръководител катедра

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

доц. д-р инж. Андрей Тоцев
Кабинет 305-A
Приемно време

сряда 10-11

четвъртък 9-10 

понеделник 9-10

 

Телефон 9635245/612
E-mail atocev@gmail.com
Постъпил в УАСГ 2007

Лекционни курсове

Земна механика

Фундиране

Скална механика

Образование

1997-2002 год. - УАСГ, специалност ССС-конструкции

2003-2006 год - редовен докторант към кат. Геотехника на УАСГ                                                          /ръководител проф. д-р инж. Георги Илов/

2006 год. - доктор по научна специалност 02.15.03 "Земна основа, фундиране и подземно строителство"

2011 год.-доцент по научна специалност 02.15.03 "Земна основа, фундиране и подземно строителство"
 

Езици

Английски език

Немски език

Публикации

I Статии и доклади 1. Тоцев А., Г.Илов, Изследване на едноредово подпрени (анкерирани) стени, Строителство 1, 2005 2. Тоцев А., Г.Илов, Оптималното разпределение на анкерните редове при многоредово анкериране на укрепителни стени, Строителство 3, 2005 3. Илов Г., А.Тоцев, Една задача, изследвана по SAP2000 и Plaxis (Четириредова укрепителна стена), Строителство 5, 2005 4. Тоцев А., Методи за статичен анализ на анкерирани укрепителни стени, Годишник на УАСГ, Геотехника, 2005 5. Vogt N., A. Totsev, Back-analysis of collapsed excavation, Строителство 2, 2006 6. Тоцев A., Инжекционни анкери. Носеща способност, определена чрез геотехническата програма Plaxis, Пътища 1, 2006 7. Тоцев А., Числено изследване на едноредово подпрени укрепителни стени по SAP и Plaxis. Препоръки при проектиране по земно-реактивния метод (ЗРМ)., (Прието за печат Пътища 5, 2006) 8. Тоцев А., Експериментално изследване на укрепителни стени. Опит “Витоша”, (сп. Строителство 3, 2006) 9. Тоцев А., Устойчивост на забитата част на укрепителни стени, (Прието за печат в Годишник УАСГ 2006) 10. Totsev A., Comparison of the measured and computed performance of an anchored bored pile wall at Sofia, Proceeding of the 17th European Young Geotechnical Engineer's Conference, Zagreb 2006 11. Ilov G., A. Totsev, The Geotechnical education in Bulgaria, 5th Hellenic Conference on Geotechnical and Geoenviromental Engineering, 2006 12. Totsev A., G.Ilov, G. Stefanoff, Präzisierung der Bemessungswerte der Bodeneigenschaften bei der Berechnung des Baugrubenverbaus durch Pfahlwände, (Tagungsband der 6. Österreichischen Geotechniktagung, 2007) 13. Totsev A., Numerical analysis of an anchored diaphragm walls. Relation between FEM and SRM., ( Proceeding of the the XIV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering – Madrid, 2007) 14. Тоцев А., Дисертационен труд на тема: "Числено и експериментално изследване на укрепителни стени" с ръководител проф. Г. Илов, 2006 15. Тоцев А., Автореферат на дисертационен труд на тема: "Числено и експериментално изследване на укрепителни стени" с ръководител проф. Г. Илов, 2006 16. Тоцев А., Изследване на устойчивостта при склонове и строителни изкопи по МКЕ чрез намаляване якостта на срязване, Строителство 4, 2008 17. Totsev A., J.Jellev, The Geotechnical education in Bulgaria, FICETGES: Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Engineering Geology, Rock Mechanics,Constantza,, 2008 18. Totsev A., Stefanoff G., Standsicheheitsnachweise einer Böschung am Schwarzes Meer, 7. Österreichische Getocheniktagung Wien 2009 19. Totsev A., J. Jellev, Slope stability analysis using conventional methods and FEM, 17th ICSMGE, Alexandria 2009 20. Тоцев А., Проектиране на скални откоси, Международна научно-приложна конференция, Годишник УАСГ 2010 21. Тоцев А., Д. Диков, Ж. Желев, Анализ на причините довели до ектремално слягане на подовата настилка на новостроящ се хипермаркет в София и конструктивни заздравителни мероприятия, Строителство 1, 2010 22. G. Ilov, K. Filipov, N. Kossev, A. Totsev, A full scale investigation into the rock joint shear strength (UACEG), Lausanne 2010 23. Тоцев А., Ж. Желев, Преодоляване на последиците от аварирал строителен изкоп в гр. Велико Търново, Годишник УАСГ, 2010 24. Тоцев А., А. Колер, Д. Димитров, Импулсно уплътняване на земната основа -една съвременна технология, Индекс Пътища 2010 25. Totsev A., Deep excavation in Bulgaria - comparison of measured and computed performance, TC28, Roma, 2011 (прието за печат) 26. Илов Г., Тоцев А., Диков Д. Изследванe за фундирането на обект „Хотелски и офис комплекс”, зона летище София - земномеханична част, Годишник УАСГ, 2010 27. Диков Д., Тоцев А., Илов Г. Изследванe за фундирането на обект „Хотелски и офис комплекс”, зона летище София - фундаментни конструкции, Годишник УАСГ, 2010 28. Тоцев А., Укрепване на дълбок строителен изкоп в гр. Стара Загора – проект и някои изследвания, Строителство 2010 29. Тоцев А., Еврокод и компютърните програми в областта на Геотехниката, Международба научна конференция, Варна 2010 30. Илов Г., Тоцев А., Eurocode 7. Как да проектираме, Международба научна конференция, Варна 2010 31. Totsev A., Four level anchored pile wall. Investigation using SRM and comparison with the measured results, BGC, Dhaka, 2010 (прието за печат) II Книги, ръководства и лекционни курсове 1. Тоцев А., Ръководство за упражнения по фундиране с решени примери на немски език (Grundbau- Übungen), ИК Колбис 2010 2. Тоцев A., Указания за лабораторни упражнения по земна механика на немски език (Studienunterlagen - Laborübungen in Bodenmechanik), ИК Колбис 2008 3. Тоцев А., Глава 7. „Числено изследване на устойчивостта” от "Приложна механика на скалите" с автор на Г. Илов, ИК ЕРА , 2009 4. Тоцев А., Указания за лабораторни упражнения по земна механика (Кратки указания съгласно БДС и DIN), ИК Колбис 2009 5-1. Тоцев, А. Част VII. Програмни решения от Германов Т., Илов Г., Тоцев А., Лекционен курс Еврокод 7 - Геотехническо проектиране, Русе 2010. 5-2. Тоцев, А. Част IX. Програмни решения от Илов Г., Тоцев А., Лекционен курс Еврокод 7 - Геотехническо проектиране, Сливен-Ямбол 2010.

Публикации


Книги
Конспекти

Konspekt Bodenmechanik
гл. ас. А. Тоцев

Konspekt Grundbau
гл.ас. А. Тоцев


Курсови задачи и задания