Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

гл.ас. д-р Ангел Буров

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

гл.ас. д-р Ангел Буров
Кабинет 1006, 308
Приемно време

Вторник 13-15 ч

Четвъртък 13-15 ч

 

E-mail burov_far@uacg.bg

Лекционни курсове

Лекции, семинари и упражнения в проекти

Урбанизъм - бакалавърска програма:

Проект Анализ на градската среда - 1-ви семестър

Околна среда и устойчиво развитие - 2-ри семестър

Учебна практика по специалността - след 2-ри семестър

Околна среда и устойчиво развитие II - 3-ти семестър

Извънградски територии - 4-ти семестър

Проект за извънградски територии - 4-ти семестър

Системи за пространствено планиране в Европа - 6-ти семестър

Проект за градска реконструкция - 7-ми семестър

Съвременна урбанистична практика - 7-ми семестър

Туристическо планиране - 7-ми семестър

Урбанизъм - магистърска програма

Теория на урбанизма - II - 1-ви семестър

Интегрирано управление на крайбрежни зони - 1-ви семестър

Архитектура - магистърска програма (специализация "Урбанизъм"):

Ландшафтно планиране - 10-ти семестър

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране:

Околна среда и устойчиво развитие - 1-ви семестър

Турситическо планиране - 9-ти семестър

Проект по регионално планиране - 9-ти сместър

Управление в строителството - бакалавърска програма

Урбанизъм - 3-ти семестър

Образование

2018 г., Иновативни обучителни системи за преоборудване в nZEB-нива – Fit-to-nZEB, ЕнЕфект

2013-2015 г., Доктор, защитена дисертация на тема "Пространствено планиране на периферните селски райони в България. Примерът на Южен централен район", УАСГ

2014 г., Проект BG051РО001-3.1.09-0016 "Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ", Допълнително обучение на тема "Концептуализация и дизайн на научното изследване", УАСГ

2014 г., Проект BG051РО001-3.1.09-0016 "Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ"; Допълнително обучение на тема "Разработване на проектни предложения за участие в национални и международни научно-изследователски програми", УАСГ

2012 г., Онлайн курс по Екологична икономика CEECEC / EJOLT

2006-2008 г., Магистър урбанист, УАСГ

2002-2006 г. Бакалавър урбанист, УАСГ

Езици

 Английски

Професионални умения

Умения свързани с:

  • разработване на анализи и оценки, стратегически и оперативни планове, устройствени планове, проекти и решения, работа с GIS и CAD програми и други пространствени модели в полето на урбанизма, пространственото планиране, териториалното и ландшафтно устройство и градоустройството
  • обучение в областта на урбанизма, пространственото планиране, териториалното и ландшафтно устройство и градоустройството
  • подготовка и осъществяване на научно-изследователски и научно-приложни дейности
  • междукултурен обмен и комуникация
  • управление на организации и проекти

Научни интереси

Интегрирано градско и регионално планиране и управление, централни, междинни и периферни райони
Устойчиво развитие, издръжливост на социо-екологичните системи, ландшафтно устройство и оценка на въздействието върху околната среда, градска екология и антропоцен
Планиране на отдиха и туризма, локализация и жизнен цикъл на рекреативни и творчески индустрии
Градско обновяване, творческо разрушаване и творческа съпротива
Овластяване на общините и общностите, самоуправление и многостепенно управление, социо-пространствени мрежи
Връзки между природни и културни ландшафти, градско биоразнообразие, градско градинарство и земеделие
Наблюдение и оценка на градското, местно и регионално развитие
Интермодалност, гъвкава и немоторизирана мобилност, велосипедно и пешеходно движение

Научна дейност

Участие в екипи на научно-изследователски проекти и самостоятелна изследователска дейност в областта на пространственото планиране, регионалното и градско развитие и устройството на територията

Членство

Камара на архитектите в България (КАБ)

Съюз на урбанистите в България (СУБ)

Association of European Schools of Planning (AESOP) Young Academics (YA) Network

Regional Studies Association

 

 

 

Участие в научно-изследователски проекти

URBiNAT - Healthy corridors as drivers of social housing neighbourhoods for the co-creation of social, environmental and marketable NBS, Договор 776783, Рамкова програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации (2018-2023 г.), екип от УАСГ в консорциум
ECHOES - Energy CHOices supporting the Energy union and the Set-plan, Договор 727470, Рамкова програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации (2016-2019 г.), екип от УАСГ в консорциум
"Информационна платформа за изследване и моделиране на околната среда" Договор БН 215/18, ЦНИП при УАСГ, с ръководител доц. д-р инж. Христо Дечев (2018-2019 г.)
"Съдържание и знакова система на земеустройствените планове и карти" Договор БН 188/16, ЦНИП при УАСГ, с ръководител доц. д-р инж. Милена Мотева (2016-2017 г.)
"Ефективност на инструментите за стратегическо пространствено планиране на местно ниво: система за оценяване", Договор БН 182/2016, ЦНИП при УАСГ, с ръководител доц. д-р арх. Е. Димитрова (2016-2018 г.)
"Оптимизиране на експертния капацитет за пространствено планиране в България", Договор БН 173/2014, ЦНИП при УАСГ, с ръководител доц. д-р арх. М. Ташева-Петрова (2014-2016 г.)
"Приложимост на географски информационни системи с отворен код в пространственото планиране в България", Договор БН 147/2013, в колектив с ръководител доц. д-р арх. Е. Димитрова (2013 -2015 г.)
"Възможният Капан", интердисциплинен изследователски проект за развитие на творческите индустрии в квартал Капана, Пловдив, иницииран от ЕДНО и ONE ARCHITECTURE WEEK 2014 в партньорство с УАСГ, Софийски Университет, Пловдивски Университет и Общинска фондация Пловдив 2019 (2014 г.)
"Всички на колела" (Bike 'em all), посолството на Кралство Холандия в България, Договор 1046/2013, ЦНИП при УАСГ, в партньорство със сдружение Велоеволюция, консултантската компания Taofes и Холандското велосипедно общество (Dutch Cycling Embassy) (2012-2013 г.)
"Моделиране на гъвкави системи за мобилност в рядко населените райони в България", Договор БН 118/2011, ЦНИП при УАСГ, в колектив с ръководител доц. д-р арх. Е. Димитрова (2011-2013 г.)
"Интегриран образователен подход към проблематиката на устойчивото градско развитие", Договор БН 103/2009, ЦНИП при УАСГ, в колектив с ръководител доц. д-р арх. Е. Димитрова  (2009-2011 г.)
"Practical Evaluation Tools for Urban Sustainability" (PETUS) (Практически инструменти за оценка на градската устойчивост), Пета рамкова програма на Европейската комисия (2002-2005 г.)

 

Участие в проектиране и строителство

Разнообразни практически задачи от различен порядък в областта на стратегическото и устройственото планиране и проектиране с разнообразен обхват в общини на големи, средни и малки градове в България

Участие в международни проекти

HURBE - Healthy URBan Environment: Developing Higher Education in Architecture and Construction in Bosnia and Herzegovina, Договор 598503-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP, Програма Еразъм+ на ЕС (2018-2021), екип от УАСГ в консорциум

URBiNAT - Healthy corridors as drivers of social housing neighbourhoods for the co-creation of social, environmental and marketable NBS, Договор 776783, Рамкова програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации (2018-2023 г.), екип от УАСГ в консорциум

Energy CHOices supporting the Energy union and the Set-plan — ECHOES, Договор 727470, Рамкова програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации (2016-2019 г.), екип от УАСГ в консорциум

AUSMIP+ (образователна мрежа за докторантска и преподавателска изследователска мобилност с 12 партньори от Далечния изток и Пасифика) по Програма ERASMUS-MUNDUS, осъществена изследователска мобилност (02-05.2015 г.) в Окланд, Нова Зеландия (University of Auckland, NICAI, School of Architecture and Planning) (2012-2015 г.)

Urban Innovations Network (Мрежа за градски иновации) към програма Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS), осъществена преподавателска мобилност (05.2012 г.) във Виена, Австрия (TU Wien) (2011-2015 г.)

MMOVE - Управление на мобилността в Европа: промяна на образците за мобилност", финансиран по програмата INTERREG IVC на ЕК, участие в проучване за трансфер на добри пракитки (2010-2011 г.)

Leisure & Landscape (Отдих и Ландшафт),  Холандския правителствен съветник по ландшафта, участие в подготовка на постери, публикувани в Hazendonk N., M. Hendriks, A. Dijk, H. Venema (2008) Greetings from Europe: Landscape & Leisure (2007-2008 г.)

Practical Evaluation Tools for Urban Sustainability (PETUS) (Практически инструменти за оценка на градската устойчивост), Пета рамкова програма на Европейската комисия, участие в теренни проучвания (2003 г.)

 

Научни и академични длъжности

Асистент - 2009 г.

Главен асистент - 2016 г.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

социално-екологична издръжливост, здравословна градска среда, градско обновяване, ландшафтно устройство, пермакултурен дизайн, творческа съпротива

Публикации

Tasheva-Petrova, M., Dimitrova, E., Burov, A. (2020). Urban Morphology and Mobility Patterns: Myths and Real-Life Transformations of a Largehousing Estate in Sofia. In Fikfak, A., Nikšič, M., Mady, C., Bizjak, I.&Blenkuš, M. (Eds.).(2020).Streets for 2030: Proposing Streets for Integrated, and Universal Mobility. Book of proceedings. Ljubljana, 23.-24. 9. 2020. University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, NotreDame University-Louaize, Ramez G. Chagoury,Faculty of Architecture, Art and Design, Lebanon, ISSN 2617-3727
 
Dimitrova, Е., Tasheva-Petrova, M., Burov, A., Mutafchiiska, I. (2020). Regional Typology as a Factor in the Energy Transition in Europe, Book of accepted abstracts Conference URP2020: Sustainable and resilient urban-rural partnerships, 25-27 November, Leipzig, Germany under the auspices of the minister of the German Federal Ministry of Education and Research.
 
Ташева-Петрова, М., Мутафчийска, И., Буров, А. (2020). Интегриране на резултатите от научно-изследователския проект URBINAT в системата за планиране на Столична община, XX Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ 2020, стр. 237-242, ISSN: 1314-071X
 
Буров, А., Димитрова, Д., Колчева, Л., Емануилов, Б., Маринова, Н., Начев, И. (2020). Оценка на терени за градско земеделие в София като стъпка към застъпническо планиране за равнопоставен достъп до нови възможности. Научна конференция "Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности", БАН, май, 2020
 
Ciesiółka, P., Burov, A. (2019) Paths of the Urban Regeneration Process in Central Eastern Europe after EU Accession – A Case Study of Bulgaria and Poland. Boook of abstracts Regional Studies Association Central and Eastern Europe (CEE) Conference 2019 Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies Marie Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland 11th – 13th September 2019. ISBN: 978-1-897721-70-4
 
Burov, A. (2019). Sofia Functional Area’s Sustainable Mobility Patterns and Intelligent Transport System in the Air Quality, Liveability and Recreation Perspectives. In Terra Spectra STU Vol. XI, pp 13-20.
 
Буров, А. (2019). Градска киберсигурност: Връзката между градското планиране и управлението на дигиталната трансформация на града. Енергийна и Градска Киберсигурност, България 2019 4 октомври Военна Академия
 
Burov, A., Mutafchiyska, I., Yolova, M. (2019). Regional Agencies’ Approach to Spatial Planning, Development and Protection of Urban and Rural Peripheries. Network Conference of Spa-ce.net “Territorial Development in Central, Eastern and South Eastern Europe – ‘Places that do not matter’ and inner peripheries” POLIS University 26 - 27 September 2019, Tirana, Albania.
 
Димитрова, Е., Ташева-Петрова, М., Буров, A., Мутафчийска, И. (2019). Енергийната трансформация в българските градове: социокултурен контекст. IX международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2019, 31 Май – 02 Юни, Варна.
 
Буров, А., Мутафчийска И. (2019). Към информационен модел за пространствено планиране и интегрирана устройствена защита на територията на Република България. Годишник на УАСГ, Том 52, брой 3, стр. 795-804
 
Dimitrova, E., Petrova-Tasheva, M., Mutafchiiska, I., Burov A. (2019). Energy-related policy in the housing sector of Bulgaria: in search for a meeting point of social and technical dimensions. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 329, conference 1. Sustainable Built Environment Conference 2019 Wales: Policy to Practice 24–25 September 2019, Cardiff, Wales.
 
Dimitrova, E., Tasheva – Petrova, M., Burov, A., Mutafchiiska, I. (2019). The Local Level of Governance in the European Process of Energy Transformation: Challenges and Empowerment Chances in Bulgaria. 6th International Academic Conference on Places and Technologies Pécs, Hungary.
 
Буров, А. (2019). Какви трябва да са същността и съдържанието на ОУП и как той да бъде по-достъпен, прозрачен и ясен? Доклад, Планът на София - форум за изменението на общия устройствен план.
 
Burov, A., Madzhirski, V., Mutafchiiska, I. (2019). Chapter 13 - Professional Associations as Public Actors in the Formulation and Implementation of Spatial Development Policies. Key Study Monitoring and Evaluation Standard for the Urban Environment of Sofia. In Finka, M., Jaššo, M., Husar, M. (Eds.) The Role of Public Sector in Innovative Local  Economic and Territorial Development Springer.
 
Dimitrova, E., Tasheva-Petrova, M., Burov, A., Mutafchiiska, I. (2019). Chapter 5 - Energy Sensitive Planning as a Public Sector Tool Towards Sustainable Economic and Territorial Development. In Finka, M., Jaššo, M., Husar, M. (Eds.) The Role of Public Sector in Innovative Local Economic and Territorial Development Springer.
 
Dimitrova, E., Tasheva-Petrova, M., Burov, A., Mutafchiiska, I. (2018). 'Energy memory' as a factor influencing the implementation of EU energy policy in Bulgaria. Changin Cities: Challenges, Predictions, Perspectives, New Bulgarian University
 
Burov, A. (2018). Sofia Functional Area’s Sustainable Mobility Patterns and Intelligent Transport
System in the Air Quality, Liveability and Recreation Perspectives. Book of abstracts, SPA-CE.NET Conference, November 22nd-23rd. SPECTRA. Bratislava
 
Буров, А. (2018) ГРАДината София - сценарии за метаболизма на града и мястото на градинарството в него. Научно кафе в Университетска ботаническа градина - София, септември 26-ти, София.
 
Burov, A. (2018). Spatial relations in the benefits from ecosystem servces. The case study of Bratsigovo municipality. In Leone, A., Gargiulo, C. (eds.). Environmental and territorial modelling for planning and design. fedOAPress.
 
Lettmayer, G., Schwarzinger, S., Koksvik, G., Skjølsvold, T.M., Velte, D., Dimitrova, E., Tasheva-Petrova, M., Burov, A., Mutafchiiska, I., Biresselioglu, M.E., Demir, M.H., Solak, B. (2018). Report No ECHOES 5.2 – The impact of “Energy memories” on Energy Cultures and energy consumption patterns.
 
Буров, А., Маджирски, В. (2018). Устойчиво градско развитие и иновации в планирането. Доклад, Международна конференция "Устойчиви градове - Нови възможности и предизвикателства пред общините", 28-29 май 2018г., София.
 
Burov, A., Naydenov, N., Trifonov, D. (2018). Monitoring of the Urban Green Areas in the Master Plan of Sofia. Initial Findings and New Concepts for Innovations in the Framework Instrument. Report, EnRoute Conference Biodiver-City: Enhancing urban biodiversity and ecosystem services to make cities more resilient, April 24th, BAS, Sofia.
 
Burov, A., Madzhirski, V. (2018). Challenges in implementation of Sustainable urban mobility plans – in Sofia and in general. Report, Round table Sofia 2020: Urban Mobility from the Past or from the Future?, April 16th-18th, Sofia.
 
Димитрова, Е., Ташева-Петрова, M., Буров, A., Мутафчийска, И. (2018). Стратегическите пространствени планове на местно ниво в България: очакван и реален принос в процеса към устойчиво развитие. В Годишник на УАСГ, Том 51, брой 12, стр. 211-225
 
Буров, А. (2017). Урбанистичното проектиране в диалог с българските градове. Доклад от международна конференция „Науката среща парламентите и регионите“, Ноември 16-ти, Габрово.
 
Dimitrova, E., Burov, A., Kaneva, D. (2017). The Future Created Together: Building Participatory Planning Culture for Urban Resilience. In Tollin, N. et al (eds.) Participation and Governance For Urban Resilience: Exploring Co-Evolution and Co-Design Approaches. Springer Book Series: Resilient Cities: Re-thinking Urban Transformation, Book 6 (In print).
 
Biresselioglu, M. E., Burov, A., Carrus, G., Demir, M. H., Dimitrova, E., Fritsche, I., Kaplan, M. D., Klöckner, C. A., Koksvik, G., Masson, T., Mutafchiiska, I., Panno, A., Røyrvik, J., Schwarzinger, S., Skjølsvold, T., Tasheva, M., Tiberio, L., Velte, D., Vesely, S. (2017). Report No ECHOES 3.1 – Social Science Perspectives on Electric Mobility, Smart Energy Technologies, and Energy Use in Buildings – A comprehensive Literature Review.
 
Dimitrova, E., Tasheva-Petrova, M., Burov, A., Mutafchiiska, I. (2017). Energy-Sensitive Urban Planning as a Tool in the Process to Sustainable Development. Book of abstracts, SPA-CE.NET Conference, September 13th–15th, UACEG, Sofia.
 
Burov, A., Mutafchiiska, I., Madzhirski , V. (2017). Professional associations as public actors in the formulation and implementation of spatial development policies. Key study Monitoring and Evaluation Standard for the Urban Environment of Sofia. Book of abstracts, SPA-CE.NET Conference, September 13th–15th, UACEG, Sofia.
  
Буров, А., Найденов, Н. (2017) Зелен Атлас на София и региона: методически въпроси и насоки за развитие. Доклад, Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, 1-3 ноември, София. В Годишник на УАСГ. Том 51, брой 8, стр. 123-141.
 
Димитрова, Е., Ташева-Петрова, М., Буров, А., Мутафчийска, И. (2017). Ефективност на инструментите за стратегическо пространствено планиране на местно ниво: система за оценяване. В Годишник на УАСГ. Том 50, брой 3, стр. 31-50.
 
Димитрова, Е., Ташева-Петрова, М., Буров, А., Мутафчийска, И. (2017). Местното ниво на управление в европейския процес на енергийна трансформация – социотехнически фактори на ефективността. Доклад, Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, 1-3 ноември, Сoфия.
 
Съюз на урбанистите в България (в съавторство). (2017). Градски стандарт. Проект "Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда": http://bgplanning.org/projects/gradski-standart/
 
Чакърова С., Буров, А. (2017). Подкрепа за гражданското участие в проекти за развитие на градската среда: “Сподели Квартала”. Доклад, Обществен форум за Зелена Столица: Как да изградим по-устойчив и атрактивен град с проактивна стратегия за градско планиране и мобилност. 29-30 май 2017 г., София
 
Съюз на урбанистите в България (в съавторство). (2016). Сподели квартала. Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София. Улица "Цар Иван Асен II" и ж.к. "Яворов": http://bgplanning.org/projects/spodeli-kvartala/
 
Буров, А., Маразова, М. (2015). "Сканиране на места в нужда", 7-те места и Програма за "местата" в район Подуяне /Проект СМЕН/ Доклади от гражданска конференция "Младежи и градско обновяване“, 08.11.2014. Див Рошков.
Буров, А., Германова, Н., Методиев, М. (2015). Активни граждани, форуми и младежи в риск /Проект СМЕН/ Доклади от гражданска конференция "Младежи и градско обновяване“, 08.11.2014. Див Рошков.
Калинова, А., Буров, A., Бонев, И. (2015). Идеен проект за НЧ Иван Вазов - място за обмен /Проект СМЕН/ Доклади от гражданска конференция "Младежи и градско обновяване“, 08.11.2014. Див Рошков.
 

Буров, А. (2014). Оценяването на обществените екосистемни ползи в пространственото планиране: основа за равнопоставеност в развитието на периферните планински райони. Научна конференция „География и регионалистика“ в чест на проф. д-р Иван Батаклиев. тематична сесия за докторанти и млади учени “Проблеми на планинските региони”, 31 октомври 2014, гр. Пазарджик.

Dimitrova, E., Nakova, K., Burov, A. (2014). Bulgaria. In Jones, P., lang, W., Patterson, J, Geyer, P. (Eds.) COST Action TU1104 – Smart Energy Regions.

Burov, A. (2014).Transition of peripheral rural areas–implications for the spatial planning system in Bulgaria. In Lincová, H., A. Vaishar (Eds) Abstracts of papers and posters of the 4th Moravian Conference on Rural Research EURORURAL ´14, Brno, Czech Republic, Mendel University in Brno, August 25-29, 2014.

Димитрова, E., Ташева-Петрова, M., Буров, A. (2014). Системен подход за приложение на ГИС с отворен код в пространственото планиране в България. Годишник на УАСГ том XLVI, Свитък IX-A Научни изследвания I 2013-2014, София.

Dimitrova, E., Burov, A., Nikolov, H. (2013). Demand Responsive Transport Systems: Energy and Social Efficiency in the Sparsley Populated Regions of Bulgaria. In CD Proceedings of 3rd "International Exergy, Life Cycle Assessment & Sustainability Workshop & Symposium", 07-09 July, 2013, Nisyros Island, Greece.

Dimitrova, E., Burov, A. (2013). The ‘open source’ approach in spatial planning: Applicability challenges in Bulgaria. Report, SPA-CE.NET Conference, September 25th-27th, Dresden

Димитрова, Е., Буров, A., Николов, Х. (2013). Велосипедното движение в живота на града. Технически науки. Академично издателство „проф. Марин Дринов“, кн. 4.

Буров, А. (2012). Пространствено планиране на периферните селски райони в Южен централен район - съдържание и процедури. В Доклади 70 години УАСГ. Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012. Том 1, 319-324.

Буров, А., Калоянова, С. (2012). Приложение на гъвкавия публичен транспорт в рядко населените райони: поуки от светованта практика. Годишник на УАСГ, Том XLV, Свитък VIII, Научни изследвания 2011, 9-18.

Dimitrova, E., Burov, A., Nikolov, H. (2011). Demand-Responsive Transport Systems as a Factor of Sustainable Development in Low Density Regions in Bulgaria. Report, Second workshop of the RSA Research Network on Ecological Regional Development – "Towards the Implementation of Ecological Regional Development", RSA Research Networks, May 16th -17th, Hull
 
Dimitrova, E., Burov, А. (2010). Current Challenges and Innovative Approaches in the Development of Peripheral Regions in Bulgaria (the Case of Ivaylovgrad Municipality). In SPATIUM International Review, no. 23, October, Belgrade, Serbia, pp. 1-8.
 
Dimitrova, E., Burov, A. (2010). Current Challenges and Innovative Approaches in the Development of Peripheral Regions in Bulgaria. Territorial cohesion in Central and South-Eastern Europe – Challenges ahead for strategic planning and urban-regional governance. Spa-ce.net conference 22nd-24th September, Belgrade.
 
Dimitrova, E., Burov A. (2010). Sustainable Socio-Spatial Networks: Setting into Motion Innovative Institutional Approaches and Life Strategies in Peripheral Rural Areas (the case of Ivaylovgrad Municipality), Bulgaria. Report, First workshop of the RSA Research Network on Ecological Regional Development – "Towards a Common Understanding of Ecological Regional Development", June 11th-12th June, Dresden
 
Dimitrova, E., Burov, A., Nikolov, H. (2010). GIS in Urban Planning Education: Support for Integrated Approaches to Sustainable Urban Development. In CD Proceedings of 3rd „International Conference on Carthography and GIS“ June 15th-20th, 2010, Nessebar, Bulgaria.