Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

проф. д-р арх. Александър Александров

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство - Преподавател (починал)

проф. д-р арх. Александър Александров
Кабинет А1005
Телефон 9635245/673
E-mail alexal_far@uacg.bg
Място и дата на раждане с. Добридол 24.03.1950
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1982

Лекционни курсове

ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ 1. “Техническа инфраструктура в ТСУ” - за студенти по Архитектура, 5 курс, 2. “Методи за анализ на архитектурната и градска среда” - избираем за Архитектура, 5 курс. 3. “Градоустройство” – основен курс за Архитектура, – отговорник на курса – сборен колектив от катедрата. 5. “Теория на урбанизма” – за студенти по Урбанизъм, 1 курс. 6. “Транспортни системи” – за Урбанизъм, 2 курс. 7. “Културна антропология на града” – избираем за Урбанизъм, 3 курс. ПРОЕКТИРАНЕ, РЪКОВОДСТВО 8. Отговорник на втори курсов проект по градоустройство за Архитектура, 4 курс. 9. Отговорник на проект по “Жилищни структури” – за Урбанизъм, 3 курс. Ръководи курсови, преддипломни и дипломни проекти – 3 курсови, 2 преддипломни и един дипломен – наградени на международни прояви. Ръководи 3 докторанти, един защитил успешно – Дафар Абдула /24:0 гласа/ Автор на рецензии на дисертации и хабилитациии – 5 броя. Ръководител и организатор на REA2003 – “Контакти” – София, УАСГ, май 2003 год. – международна среща – преподавателски колоквиум, международен студентски конкурс и студентски уъркшоп.

Образование

Основно – уч-ще “Отец Паисий”, с. Добридол, Средно – политехническа гимназия “Найден Геров”, гр. Лом, 1968 г., Висше,специалност архитектура, 1973 г., ВИСИ – София диплома: сер.Аб №006809/1973г., регистрационен №9739, научна степен “доктор”, 1986 г. ВИАС – София диплома №16009/11.09.1986 г., издадена от ВАК

Езици

ползва писмено и говоримо английски, френски и руски език

Професионални умения

ТПО - Ст.Загора - 1974-78г. проектант и ръководител на градоустройствена група. КНИПИТУГА - София -1978 - 81г научен сътрудник III-II степен. ВИАС – София – 1981- март 1993г. – асистент в катедра “Градоустройство”, Архитектурен факултет УАСГ (ВИАС) – София – от март 1993г. до 2006г. доцент, а от 2007г. - професор в катедра “Градоустройство”, Архитектурен факултет Заместник декан на Архитектурния факултет по научно-изследователската и международна дейност – 1996г.- 2003г. От 1990г. – управител на ЕТ “Форум – Александров” – с предмет на дейност проектиране и консултации в областта на алхитектурата и урбанизма

Научни интереси

урбанизъм, архитектура, културна антропология

Научна дейност

урбанизъм, архитектура, културна антропология

Членство

член на САБ член на КАБ

Участие в научно-изследователски проекти

1. “Преходният период в градоустройството” – основен хабилитационен труд, УАСГ, кат. “Градоустройство” – март 2006 год., автор на монографията. Под печат – “Институт за модерността”, София 2006 /края на август/. 2. “Теоретични основи на урбанизма” – учебник по лекционен курс за урбанисти – УАСГ, кат. Градоустройство, март 2006 год., автор на монографията. Трудът е предназначена за студентите по Урбанизъм в Архитектурния факултет и представя основния лекционен материал по курса “Теория на урбанизма”. В същото време тя може да се ползва и от студентите по Архитектура, както и от колегите от практиката, работещи в сферата на устройственото планиране.В настоящия текст са положени основите на разбирането на града като най-сложна проява на човешката цивилизация, като пространствен и антропологичен феномен. Разгледани са различните подходи за разбиране и конструиране на града, отделено е внимание на правилата – осмислени или не – по които се устройва и живее градът и другите човешки поселения. Определени и дефинирани са основните термини, използвани в Урбанизма като една относително нова наука, положени са отправните точки за разбиране на явленията в урбанизма, като ядро на специфични познания. Показани са връзките на урбанизма с другите науки.Разгледани са различните аспекти на формирането на човешкото пространство – индивидуално или обществено, дадени са основите изисквания към градът, как живее той, какви са изискванията към него, към неговите качества, какво трябва да дава той на хората, каква е взаимовръзката между него и общността... 1. Отпечатана- февруари, 2006 год, Институт за модерността, София; 300 бройки; 2. Предложена за печат като учебник – УАСГ, март 2006 год. 3. “Културна антропология на града” – учебник по лекционни курсове за урбанисти и архитекти, ръководител колектив. /Ал. Александров 50%, Диана Йорданова 25%, Дм. Варзоновцев 25 %/. Целта на труда е да покаже пред студентите проблемите на града в по-широк контекст - като сложно поле на проява на взаимосвързани културни процеси и да разкрие пред тях ролята на града като продукт на културата и като раждащ култура. На тази база да развие у студентите възможност за интердисциплинарен подход към проблемите на града, като им покаже възможности за други п”прочити” на града като поле на културна и междучовешка комуникация. На тази база следва да се дадат по-широки познания за града, разбиране за взаимовръзката между културните процеси, за културната идентичност на различните общности и проявата и в пространствената структура на града, умение да се търсят и други спомагателни пътища за разрешаване на проблеми в специфично културната или етнокултурна сфера. Под печат – Институт по модерността, София, 2007 год. 4. “Градоустройство и сложен релеф.” Ал. Александров – автор на монографията. Книгата е посветена на проблемите, които възникват при градоустройственото проектиране в условията на наклонени терени и сложен релеф. В нея се разглеждат подробно промените, които настъпват при функционирането на градските подсистеми. Предлагат се модели, методики и нормативи на планиране, съобразени със спецификата на сложния релеф. Предназначена е за работещите в сферата на устройственото планиране, както и за студентите по архитектура и урбанизъм. Под печат - Институт по модерността, София, 2007 год. 5. Научно-изследователска тема “Оперативния план в градоустройството” – МРРБ, 1995 год., Колектив – Ал. Александров, ръководител /50%/, арх. Св. Александрова /25%/, соц. Дм. Варзоновцев /15%/ и сътрудници /10%/ Трудът има научно-приложен характер и отговаря на необходимостта от създаване на нови планови документи в преходния период – т. нар. “Оперативни планове”, които да дадат възмажност на общинските власти да поставят своите приоритети в градското развитие и планиране. 6. Научно-изследователска тема “Проблемните ситуации в градоустройството” – МОН, 1997 год., Колектив – Ал. Александров – ръководител /70%/, арх. Св. Александрова /20%/ и соц. Дм. Варзоновцев /10%/. Очертават се критериите и параметрите на явленията в градската среда, които могат да се определят като “критични” и за които е необходимо неотложно да се предприемат стъпки към тяхното решаване. Насочеността на темата е към ромските квартали, изоставените промишлени зони, градската периферия, жилищните комплекси. 7. Научно-изследователска тема “Тенденции на промяна в обучението по архитектура” – УАСГ, 2003 тод., Колектив – Ал. Александров, ръководител /35%/, М. Рилски /20%/, Н. Бончев /30%/ и други /15 %/. Извършени са изследвания и анкетни проучвания за състоянието и тенденциите на развитие и промяна в архитектурното образовение, съчетанието между прагматизъм и теоритизъм, между технически и хуманитарни компоненти в обучението на архитектите. Направен е критичен анализ на учебните програми, очертани са линиите на интеграция на нашето образование с европейското. 8. Научно-приложна тема “Прогнози за развитие на система “Обитаване” в гр. София и Софийска община” – декември, 2006 год. Колектив – Ал. Александров, ръководител /50%/, Стойчо Мотев /20%/, Д. Димитров /20%/ и други /10%/. В рамките на работата по Общия устройствен план на София е създадена и приложена методика за прогнози на развитието на жилищната среда, разглеждана в нейното комплексно взаимодействие с останалите градски подсистеми.

Участие в проектиране и строителство

8. Градоустройствени проекти след 1994г. Устройствени схеми и планове: ОУПО на община Приморско, след търг по ЗОП, възложител МРРБ,– 2004г. Участие в работата по ОУП на гр. София и Софийска община 2000 -2003г. чрез: • Анализи и прогнози за развитието на система “Обитаване” в гр. София и СО, • Сценарии за развитие на система “Обитаване” • Проект за териториалното и пространствено развитие на система “Обитаване “ – ескиз към предварителния проект, • Система “Обитаване” - предварителен и окончателен проект на Общия устройствен план на София, 2002г. Задание за изработване на Общ устройствен план и на план-схема на комуникационно-транспортната система на гр. Ст.Загора. Устройствена схема за зониране на селищната територия на градовете Берковица и Исперих по смисъла на Наредба №5 за ПНТСУ, приети от ГАГК – 1998г. ОГП на Кюстендил – в колектив с р-л проф. Никифоров – 1994г. Подробни устройствени планове: ПУП – План за регулация и застрояване на жилищен комплекс "Чайка"( 19 м.р. и 20 м.р.) - гр.Варна – 76ха, в процес на проектиране- ноември 2005г. след спечелен конкурс ПУП - ПРЗ на кв. 84 (централната зона) на гр. Берковица – втори вариант, с наличие на КИН,- май 2005г ПУП – ПРЗ на ВС „Русалка”, община Каварна – юни 2005г; ПУП – ПРЗ на кв. „Македонски” – гр. Ст. Загора – октомври –декември 2004г., площ 60ха ПУП – ПРЗ на местност “Провлака” – гр. Созопол, 2002-2003г., възложител Община Созопол, след спечелен конкурс ПУП – ПРЗ на Курортен комплекс Семково, община Белица, 2003г., възложител МРРБ, след спечелен търг по ЗОП ПРЗ на с. Арбанаси – възлагане от Община В. Търново, след конкурс по ЗОП; – 2001 –2002г. Пракоустройствен план на “Парк за защита на природата и животните” – гр. Добрич, след търг по ЗОП, възложител – община Добрич, 2001-2002г.- реализиран; ЗРП на Складово-производствена зона “Слатина – юг”, София – 1999-2000г., влязъл в сила септември 2001 – възложител СО – УАГ ПРЗ на кв. 84 в центъра на Берковица – с наличие на КИН – 2001г., след процедура по ЗОП; - възложител община Берковица; - водещ проектант ЗРП на кв. “Хр. Ботев” – гр. София – за 15000 жители – 1995-97г., възлагане след спечен конкурс от СО – УАГ, влязъл в сила май 1998г. ЗРП на централните градски части на градовете Берковица, Исперих и Павликени – възложители – общините на градовете; период 1996-2000г., влезли в сила Преди създаването на фирмата “Форум – Александров”, като ръководител има изработени следните по-важни проекти в областта на ТСУ: ЗРП на жилищен комплекс за 50 хил. обитатели “Железник” – Ст. Загора, ЗРП на Обществен център на ж.к. “Трите чучура”- гр. Ст. Загора, 1977г., ЗРП на жилищен комплекс за 15 хил. обитатели “Люляците” – гр. Лом, ЗРП на центъра на гр. Антоново, ТУП на селищна система Антоново, Териториалноустройствена схема за развитието на културата и културно-историческото наследство на територията на производствен комплекс “Марица-Изток”; Териториалноустройствена схема за културно-историческото и архитектурното наследство на територията на Благоевградски окръг; Детайлни разработки и благоустрояване на пешеходната зона в центъра на гр. Нова Загора; ЗРП и детайлни разработки за централната градска част на гр. Берковица, включваща зона наситена с паметници на културата; Участие в колектив при разработката на ЗРП и детайлни разработки със специфични проблеми и наличие на паметници на културата в центровете на градовете Лом, Видин, Пазарджик, Русе. По важни инвестиционни проекти и реализации на сгради и съоръжения: Сграда на Общинския съвет, Созопол – 2006г. .( в процес на проектиране) Спортен коплекс „Трендафила” – Габрово Хотел в м. Провлака, гр. Созопол – 2004г. Реконструкция на площад “Хан Крум” и северната част на градската градина, възложител Община Созопол, 2003г., реализация Хотел “Люляка”- с.Арбанаси, - 2003г. Общински пазар – гр. Берковица, 1994г., реализация Сграда на Първа частна банка – Димитровград – 1995г. Открит плувен басеин – гр. Берковица, реализация Сладкарски цех в кв. “Хр. Ботев”, София - 1998г. Пешеходна зона в Нова Загора – 1985г. Кооперации, еднофамилни жилищни сгради, магазини, обслужващи обекти, обекти на пластичните изкуства, малки производствени сгради в София, Стара Загора, Берковица – 25 обекта. 10. Участия в градоустройствени конкурси като ръководител колектив (спечелени или отличени): Концепция за ОУП гр. Сливен – септември 2005 год. - II награда Устройствена концепция за развитие на гр. Варна – май 2005 год., II награда Градски център – Сливен - Подробен устройствен план – план за улична регулация и обществени мероприятия и устройствени зони – февруари 2004, ІІІ награда ПУП – ПРЗ на местност “Провлака” – гр. Созопол, 2002-2003г., възложител Община Созопол – І награда, възлагане София и европейската интеграция – национален конкурс за ОУП на СО - Рамкова програма за нов ОУП на гр. София и Столична община, 2000 год. – І награда и - Стуктурна програма “Транспорт” към същия конкурс – ІІІ награда Концепция за развитие на с. Арбанаси – ограничен конкурс, І награда и възлагане, 2000г. Комуникациите в централното ядро но София – национален конкурс – ІІІ награда, май 2000г. Идеен проект за сграда на Ръководство въздушно движение – 1996г., откупка; Конкурс за паркоустройстройствено решение на Южен парк – ІІ част, с ОГР па хотел “Хилтън”, национален конкурс – І награда, 1995г. Концепция за развитие на кв. “Хр. Ботев” и Източен технологичен парк, София – І награда и възлагане Преди 1993 год. – награди в 10 архитектурни и градоустройствени конкурси – Берковица -І, Нова Загора – І, Детето и средата – І, Малките населени места – І и др.

Участие в международни проекти

“PETUS – Practical Evaluation Tools for Urban Sustainability” – research project, supported by the European Commission under the Fifth Framework Programme, UK, Belgium, Austria, Denmark, France, Finland, The Netherlands, Bulgaria – “ПЕТУС – Практически индикатори за оценка на градското устойчиво развитие” – изследователски проект, финансиран от Пета Рамкова Програма на Европейската Комисия – колектив от Великобритания, Белгия, Австрия, Дания, Франция, Финландия, Холандия и България. Участие в българския екип, ръководен от доц. д-р арх. Елена Димитрова. 2001 – 2005 год.

Научни и академични длъжности

КНИПИТУГА - София -1978 - 81г научен сътрудник III-II степен. ВИАС – София – 1981- март 1993г. – асистент в катедра “Градоустройство”, Архитектурен факултет УАСГ (ВИАС) – София – от март 1993г. до 2006г. доцент, а от 2007г. - професор в катедра “Градоустройство”, Архитектурен факултет Заместник декан на Архитектурния факултет по научно-изследователската и международна дейност – 1996г.- 2003г. научна степен “доктор”, 1986 г. ВИАС – София,диплома №16009/11.09.1986 г., издадена от ВАК

Ключови думи за научно-изследователска дейност

урбанизъм, архитектура, културна антропология, проектиране, интереси в градското развитие

Други длъжности и дейности

ТПО - Ст.Загора - 1974-78г. проектант и ръководител на градоустройствена група. КНИПИТУГА - София -1978 - 81г научен сътрудник III-II степен. - член на Съюза на архитектите в България - от 1990г. председател на Националния клуб на урбанистите към САБ - бил е член на УС на САБ - член на Камарата на архитектите в България - бил е член на УС на КАБ - бил е научен секретар на СНС по Архитектура към ВАК - участва в работата на Националния експертен съвет към МРРБ - член на градската АГК към Столична община

Публикации

10. “Преходът” - въвеждащ доклад на НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА САБ – “ПРЕХОДЪТ КЪМ НОВ УРБАНИЗЪМ” – 8-9.04.1993 год. Докладът е посветен на актуалната тогава ситуация на наложителни промени в теорията и практиката на градоустройството, диктувани от променената социално-икономическа обстановка. Публикуван. 11. “Преходността в урбанизма” – доклад на НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА САБ – “ПРЕХОДЪТ КЪМ НОВ УРБАНИЗЪМ” – 8-9.04.1993 год. Проблемната област на доклада са преходните и непреходните неща в градоустройството – общовалидните и временните, конюктурните принципи и ценности при планирането и изграждането на градовете. Публикуван. 12. “Проблемните градски квартали” – градоустройствени методи за планиране и решаване на конфликтите” – доклад на международна конференция ”Европейските градове в зората на 21 век, международна конференция на “Европейски форум “Столиците на обединена Европа” – “Св. Кирик”, 18-20.09.1995 год. Подготовка, научен ?, водещ заседание, подготовка резолюция – и доклад “Необлагодетелстваните градски квартали – “Св. Кирик”, 1993 год. Докладът разглежда проблемите на планирането на периферните градски ромски квартали – и по-конкретно на кв. “Христо Ботев” в София и “Столипиново” в Пловдив. 13. “Urban planning in postotaliarian condition: dynamic and dramatic changes” – доклад на конференция на AESOP – “PLANNING FOR A BROADER EUROPE” – Истанбул, 24-27 август, 1994 год. “Градското планиране в посттоталитарните условия – динамични и драматични промени” – доклад на конференция на Европейската асоциация на училищата по градско планиране – “Планиране за разширяваща се Европа”. Докладът разглежда промените, които настъпиха в градовете на България в годините на постоталитарния преход. Неадекватността на старите планове, реституцията, ревитализирането на частната собственост и появата на свободното предприемачество направиха градското пространство арена на драматични конфликти. Публикуван. 14. “Преходния период в развитието на София” – доклад на международна юбилейна научна конференция “60 ГОДИНИ УАСГ” – София, ноември 2006 год. В доклада се обобщават резултатите от проведени анкетни проучвания и изследвания чрез симулационни игри на промените в усвояването на градското пространство и софийския център. Отчитат се появилите се диспропорции в неговото развитие и сегментирането му на богати и бедни зони. Публикуван. 15. “Тенденциите на промяна в образованието по архитектура” - доклад на международна юбилейна научна конференция “60 ГОДИНИ УАСГ” – София, ноември 2006 год. Представени са в обобщен вид резултатите от изследвания и анкетни проучвания за тенденциите на развитие и промяна в архитектурното образовение, съчетанието между прагматизъм и теоритизъм, между технически и хуманитарни компоненти в обучението на архитектите. Публикуван. 16. “Проблеми на преструктурирането на жилищните комплекси” – доклад в “ПАНЕЛНИ ЖИЛИЩА – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕМОНТ И САНИРАНЕ” – българо-немски семинар на “Akademisher bulgarisher verein – Stuttgart, Ernst&Young Bulgaria, AVKM Karlsruhe, София, 10-11.12.2005 год. Докладът е посветен на проблемите на едропанелните жилищни комплекси, наследени от социализма и отговарящи на социалистическата градоустройствена доктрина за устройство на жилищната среда. Очертани са основните устройствени проблеми които стоят пред тях, свързани с реституцията, частната собственост и отдръпването на държавата като техен собственик и стопанин. Показана е необходимостта от появата на нов икономически субект, заемащ празното място между обитатерите и държавата – Жилищно-строителните асоциации.?водещ? 17. “Sofia in transition and some issues of the living environment” – “REGIONAL ROUNDTABLE MЕETING ON ACADEMIC COOPERATION FOR SUSTAINABLE URBAN AND HOUSING DEVELOPMENT IN SEE”, Sofia, 24-25 март 2006 год. /“София в преход и някои въпроси на жилищната среда” – доклад на Регионална кръгла маса – среща на академично сътрудничество за устойчиво градско и жилищно развитие в Централна и Източна Европа – София, 24-25 март 2006 год./ Докладът проследява промените от последните 15 години в София – както по отношение на цялостното и планиране, така и на планирането и развитието на жилищната среда. 18. “От натюрморта към живия град” – доклад на Научно-практически семинар “ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ГРАДОУСТРОЙСТВО В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА” – София, УАСГ, 25.09.1998 год. 19. Ателие “Панелните комплекси” – проведено в сътрудничество с Институт по модерността в Люлин – 1998 год. 20. “Архитектура и потребители” – доклад в “АРХИТЕКТУРАТА НА СОФИЯ 1989-1999”, конференция по повод 120-годишнината на София като столица на България, УАГ, САБ, ИА-БАН, НИПК, 7-8.10.1999 год., София. 21. “Социологически проучвания. Обществена оценка на проекта. Следяща система.” – статия във в-к “Пауталия”, седмичник – брой, представящ ОБЩИЯ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА КЮСТЕНДИЛ, 26.03.1993 год. 22. “Варна – врата към морето. Градът трябва да се усъвършенства, а не да нараства във всички посоки” – статия във в-к “Варна”, седмичник, бр. 27, 16-22.08.2005 год. 23. REA 2003 “CONTACTS – КОНТАКТИ” – Huitieme rencontre du reseau des ecoles d”architecture Francaises et de L”Europe centrale et orientale: “Contacts – identites likales et contacts dans l”architecture, l’urbanisme et l’enseignement” – Осма среща на училищата по архитектура от Франция, Централна и Източна Европа: Контакти – локални идентичности и контакти в архитектурата, урбанизма и образованието” – цялостна методико-педагогическа и теоритично-научна подготовка на срещата, ръководител на организационния комитет., София, УАСГ, май 2003 год. 24. REA 2003 “CONTACTS – КОНТАКТИ” – Huitieme rencontre du reseau des ecoles d”architecture Francaises et de L”Europe centrale et orientale: “Contacts – identites likales et contacts dans l”architecture, l’urbanisme et l’enseignement” – Осма среща на училищата по архитектура от Франция, Централна и Източна Европа: Контакти – локолни идентичности и контакти в архитектурата, урбанизма и образованието” – доклад “Арбанаси – устройствени аспекти”, София, май 2003 год. 25. “На кого е градът?” – доклад и водещ заседание на Кръгла маса по градоустройство в “ИНТЕРАРХ 2000”, София, УАСГ, май 2000 год. 26. “Бедни, бедни Македонски!” – позиция – “Български архитект” - бюлетин на САБ, бр. 12, 15.06.2005 год. 27. “Бедни, бедни Македонски!” – позиция – “Арх-Арт” - бюлетин на КАБ, бр. 25, 23-30.06.2005 год. 28. “A past to know together – a common future to build” – convention – 5th edition and Experts Round Table, Флоренция – 03.2001 год. Експозе. 29. “Архитектурно-градоустройствени проблеми на жилищното планиране и строителство” – доклад с дискусия в “ДНИ НА ВАРНЕНСКАТА АРХИТЕКТУРА – АРХИТЕКТУРЕН САЛОН – ВАРНА 2005”, САБ – Варна, 04.2005 год. 30. “The transition period in Bulgaria in the context of urban planning practice” - “ARCHITECTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE BALKANS” – 03-04.04.2004, Sofia. /“Българският преходен период в градоустройствената практика”, доклад в “Архитектура и устойчиво развитие на Балканите” – международна конференция в София/ 31. “The changing arcitectural education in changing Bulgaria” – “STILE AND MANNER IN THE ARCITECTURAL EDUCATION”, European association for architectural education /EASA/ – Bucuresti, 05.1999. / “Променящото се образование по архитектура в променяща се България”, доклад в “Стил и маниер в архитектурното образование” – конференция на Европейската Асоциация по архитектурно образование в Букурещ/ 32. “Акцентирането в общия устройствен план на София”– експозе в “КАКЪВ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Е НУЖЕН НА СОФИЯ И СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА” – кръгла маса на “Арх-Арт” в УАСГ, 08.11.2002. 33. “Градоустройството като обществена мисия” – въвеждащ доклад в “ГРАДОУСТРОЙСТВОТО – ОТГОВОРНОСТ И ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИЯТА”, Национална конференция – САБ, София, 14-15.04.1994. подготовка на конференцията, водещ и встъпителен доклад. 34. “Променящият се град” – доклад в “ЗАКОНИ И ИНТЕРЕСИ В ГРАДОУСТРОЙСТВОТО” – национална конференция по случай стогодишнината от обнародването на първия Закон за благоустройството на населените места в България – 4-5.12.1997 год, САБ, София – подготовка, ръководство, въвеждащ доклад и доклад 35. “Проблемните територии на София” – доклад в “АКТУАЛНИ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ – 80 ГОДИНИ СЛЕД ПЛАНА “МУСМАН” – конференция – УАГ и САБ, София. 36. “The Urban Actuvity in a Changing World” – “Europe-Macedonia-Thessaloniki 2000: Regional Policy and Development” - HELLEXPO /International Fair of Thessaloniki/, Thessaloniki, 24-25.11.1993 /Градоустройствената дейност в променящия се свят, доклад на регионална конференция “Европа-Македония-Солун 2000: Регионална политика и развитие” в рамките на Международния Солунски панаир, съдоклад с арх. Св. Александрова – 60/40 %/ 37. “The tendencies of Change in the Education at the Faculty of Architecture – Sofia” - First Conference of the Schools of Architecture from the Balkans – “RESPONSIVE ARCHITECTURAL EDUKATION AND THE BALKAN’S CULTURAL DIVERSITY”, Ohrid, september 12-14, 2002. 38. “Metamorphoses du rez-de-shaussee dans les grands ensembles” - 11-emes rencontres REA Marseille 9 au 11 mai 2006 39. “Концепция за оперативно планиране” – доклад в Регионална научна конференция “ПРИЛОЖИМОСТ НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ”, САБ, Велико Търново, 11.11.1994 год. 40. “Nouvel axe de developpement urbain de Sofia” - 7eme Rencontre du Reseau des Ecoles d’Architecture Francaises et de l’Europe Centrale et Orientale – “PATRIMOINE INDUSTRIEL EN EUROPE”, Lille – France, 13-18.05.2002. 41. “Changes and problems in planning theory and practice in post-socialist Bulgaria” – “OXFORD PLANNING THEORY CONFERENCE”, Oxford Вrookes University, School of Planning, 2-4.1998.– Al. Al. & D. D. 42. “Преходността в урбанизма”, доклад в немско-български симпозиум “ГРАДОУСТРОЙСТВОТО ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО” /Из опита, натрупан в прехода от социализъм към социално пазарно стопанство/, ГЬОТЕ ИНСТИТУТ – София и САБ, 18-19.11.1993. 43. “Правилата в градоустройството” – доклад в “5 КОНФЕРЕНЦИЯ – НАРЕДБА 5”, САБ- НКУ, 7-8.03.1996. Подготовка и ръководство. 44. “Polarity of characteristics and arcetypes of the residential environment in contemporary settlements” - Summer School of Arcitecture 2000 – “ARCHITECTURE OF MASSMOVEMENTS” – Ohrid and “St. Joakim Osogovski” monastery, Kriva Palanka, Republik of Macedonia, 4-16.07.2000. 45. “Historical ahd contemporary aspects of temporary and moveable settlements in Bulgaria” - Summer School of Arcitecture 2000 – “ARCHITECTURE OF MASSMOVEMENTS” – Ohrid and “St. Joakim Osogovski” monastery, Kriva Palanka, Republik of Macedonia, 4-16.07.2000. 46. “L’eskalier: opposition “en haut” – “en bas” - ’ 9eme Rencontre du Reseau des Ecoles d’Architecture Francaises et de l’Europe Centrale et Orientale – “L’architecture comme conception d’un lien, comme conception d’un lien entre les lieux, les epoques et les pratiques’, Touiouse – France, 18-22.05.2004.– плюс жури! 47. Доклад - Интернационализация на образовението и управление на международните връзки на университетите” - международен семинар по линия на проект TEMPUS CME-02089-96, 4-5.06.1997 48. First Meeting of Heads of Schools of Architecture in Europe “Current Trends and Visions for Arcitectural Education in Europe” – EAAE – European Association for Architectural Education, Canea, Crete, Greece, 3-5.09.1998. Доклад. 49. “Урбанистично развитие по южното черноморие – Приморско и Созопол” и “Форум “Аполония” в Созопол – в съавторство с арх. Св. Александрова, сп. Архитектура, бр. 4-5, 2004 год. 50. ‘L’environnement dans la planification et l’architecture” - “Certificat international “Environnement et patrimoine” 1994 – 1995 Programme TEMPUS N: 3827/94 – Ecole d’Architecture de Bordeaux, 27.03 – 03.10.1993 /“Човекът и неговата околна среда” – доклад… 51. “Les trois differentes positions de l’architecte dans le rapport “Homme – Culture – Environnement” – “Certificat international “Environnement et patrimoine” 1994 – 1995 Programme TEMPUS N: 3827/94 Institute superieur d’architecture de la Caumminaute Francaise “LA CAMBRE”, Bruxelles, 21.01.1995 52. “Risques contemporains dans le developpement de la ville de Sofia – les changement en Bulgarie et les changement dans l’urbanisme’ – “Certificat international “Environnement et patrimoine” 1994 – 1995 Programme TEMPUS N: 3827/94 Institute superieur d’architecture de la Caumminaute Francaise “LA CAMBRE”, Bruxelles, 21.01.1995 53. “Peculiar Conflicts in “Transitional” Urban Planning” - OSI – Workshop 2003 in Sofia, 12-13.06.2003 – 54. “Първи изводи от анкетата за архитектурното образование”, доклад в “СЪВРЕМЕННОТО АРХИТЕКТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАКТИКА” – конференция – Съюз на архитектите в България и Архитектурен факултет на УАСГ, София, УАСГ, 3.11.1999? 55. “Градоустройството като пресечна точка на интереси”, доклад в “БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ – УСТРОЙСТВО И ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ” – национална конференция, Съюз на архитектите в България, министерство на териториалното развитие и строителство – в рамките на “ДНИ НА АРХИТЕКТУРАТА ВАРНА-94” – 17-18.11.1994 год. 56. Архитектура и пазарна икономика – Национална конференция – САБ, София, 22-23.11.1996 год. – Доклад - 57. “Кич и професионализъм в градското пространство”, доклад в “ДИЗАЙНЪТ В СТОЛИЧНИЯ ГРАД” – Конференция – СПСДА към САБ, София, 23.03.1993 год. 58. “Проблемите се натрупаха и не могат да се решават на парче” – статия в “Строителство градът”, бр. 28, 18-24.07.2005 год. 59. “Необходими са общински стратегии, разработени от експерти” – становище в “ Строителство градът”, бр. 44, 21-27.11.2005 год. 60. “Градоустройствени аспекти на преструктурирането на кварталите”, статия в съавторство с доц. арх. Валери Иванов, 60%:40%, Строителство градът, бр. 46, 5-11.12.2006 год. 61. Доклад – на “САБ 2007 – Европейския път на българската архитектура и развитието на САБ” . 11.06.2005 – УАСГ - София

Хоби

писателство в интернет, дърводелство, строителни дейности, градинарство, фотография