Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Владимир Кукурин

Хидротехнически факултет, Катедра Хидравлика и хидрология

гл.ас. д-р инж. Владимир Кукурин
Кабинет 421
Приемно време

от 07.06.2021 до 18.06.2021

9:00 ч. - 10:00 ч.

каб. 421А или Хидравлична лаборатория

Телефон +35929635245 / 662
E-mail v_kukurin@yahoo.com
Място и дата на раждане София

Лекционни курсове

 Хидроинформатика

Образование

 ОНС “Доктор” на тема: “Хидравлично моделиране на открити течения във връзка с картиране заплахата от наводнения и инженерни мероприятия за нейното намаляване“.

ОКС „Магистър“ с професионална квалификация строител – Хидротехническо Строителство – немскоезично обучение

ОКС „Магистър“ с професионална квалификация строител – Транспортно Строителство – немскоезично обучение

Езици

Български

Английски

Немски 

Руски

Професионални умения

 Научно-изследователска и проектантска дейност по направления:
- приложна хидравлика;
- хидравлично моделиране на хидротехнически съоръжения;
- математическо моделиране на хидроложки и хидравлични процеси;
- морска хидродинамика и изследване на пристанищни и брегозащитни съоръжения;
- речна хидравлика и корекции на реки;
- седиментен транспорт и местна ерозия при хидротехнически съоръжения;
- математическо моделиране на напорни системи, нестационарни процеси и хидравличен удар.
Към приложения списък може да се добави използване на математическите модели HEC-RAS, HEC-HMS, Hytran, Bentley HAMMER, AFT Impulse, SRH-2D, EPANET, FLOW3D, GeoStru, GEO5, DeepXcav, BETONexpress, GeoStudio, както и географски информационни системи (ArcView, ArcMap, QGIS) и тяхното приложение в хидравличното и хидроложкото моделиране.

Научни интереси

Хидравлика,

Хидроинформатика, 

Хидравлично моделиране, 

Речна морфология, 

Морска хидродинамика

Членство

 Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране – КИИП

Участие в научно-изследователски проекти

 Язовир “Пловдивци” хидравлично моделно изследване на съоръженията за отвеждане на високите води

Язовир “Пловдивци”
допълнително хидравлично моделно изследване и изчисления на траншеен преливник, бързоток и енергогасител

Допълнителни хидравлични изследвания върху съществуващия модел на системата "Пречиствателна станция „Бистрица”- Разпределителна камера – Компенсаторен резервоар и главен тръбопровод за водоснабдяване на гр. София"

„Изследване на хидроенергийния потенциал и екологичното му използване при съществуващи съоръжения в средното и долното течение на река Марица и притоците й”

Хидравлично моделно изследване на облекчителните съоръжения към хидровъзел „Луда яна“

Physical hydraulic model tests of Мoglice spillway

Хидравлично моделно изследване на траншейния преливник на язовир „Ново паничарево“ във връзка с устaновяване размера на високите води от 09.2014

Моделни изследвания на преливника на язовир „Нейковци”

Експлоатационно изграждане на хвостохранилище "Люляковица" до кота 900 - етапно изпълнение, подобект: 4. Отвеждане на повърхностните води по контактите на стената с естествения терен

Хидровъзел Квевотни и хидровъзел Олюшьоен. Физични хидравлични моделни изследвания на преливници

Изпитване на физичен хидравичен модел на Връзка Климос в Никозия, Кипър

 

 

Научни и академични длъжности

 доктор, главен асистент

Публикации

Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Съвременни тенденции в управлението на градски води - Юни 2011 г.;

Тачев С., Лисев Н., Кукурин Вл., Изследване влиянието на формата на мостови опори върху размера на местната ерозия около тях - Юни 2011 г.;

Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Дънен праг за укрепване участък на р.Струма след моста на общински път BLG1243 /І-1, Кресна-Сандански, Годишник на УАСГ – София, Том XLV 2008-2012, Свитък VII, Водно дело;

Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Приложение на комбинирани елементи от телена мрежа и запълнител от инертен материал за укрепване бреговете на равнинни реки, ДВАДЕСЕТ И ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 7-8 ЮНИ 2012, Съюз на учените Стара Загора;

Кукурин Вл., Тошев Д., Лисев Н., Печинова М., Тачев С., Захариев А., Анализ на причините за разрушаване на яз. “Иваново” и формиралата се в резултат на това катастрофална вълна, 15-17.11.2012г., 70 години УАСГ - Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012.

Кукурин Вл., Тачев С., Определяне на заливаемите площи при преминаване на високи води по р. Осъм в границите на гр. Ловеч с помощта на хидравличен модел, Списание “Водно дело”, брой 3/4 2012 г.;

Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Определяне размера на местната ерозия на дъното на р. Струма около опорите на моста на общински път BLG1243 /І-1, Кресна-Сандански, Годишник на УАСГ – София, Том XLV 2008-2012, Свитък VII, Водно дело;

Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Укрепване на коритото на р. Джерман с цел предотвратяването на щети по жп линия Дяково – Дупница, ДВАДЕСЕТ И ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 7-8 ЮНИ 2012, Съюз на учените Стара Загора;

Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Създаване на математически модел за конкретен пилотен участък в среда на някой от съществуващите 1D и 2D модели с прилагане на GIS. Сравнение на резултатите получени с еднодименсионални и двудименсионални модели при изготвяне на карти на заливаемите площи при високи води в речните течения – Годишник на УАСГ – София, Том XLV 2011-2012, Свитък VIII, Научни изследвания 2011;

Кукурин Вл., Тошев Д., Лисев Н., Печинова М., Тачев С., Оценка разрушаването на яз. “Иваново” и моделиране на породената от това катастрофална вълна, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” 13-15.09.2012г., ВСУ “Черноризец Храбър, гр. Варна;

Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Проблеми свързани с ж.п. линии премостващи речни течения или преминаващи в близост до тях; Международна конференция за железопътна инфраструктура и съоръжения RAILWAY PROJECTS 18.10.2012 София;

Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Хидродинамично моделиране на речен участък с променлив режим на течението – Годишник на УАСГ – София, Том XLVI 2012-2013, Свитък VIII, Научни изследвания 2012;

Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Тодоров П., Местна ерозия след нисконапорни хидротехнически съоръжения – Годишник на УАСГ – София, Том XLVI 2012-2013, Свитък VIII, Научни изследвания 2012;

Lisev N., Tachev S., Kukurin V., Practical Aspects Of Application Of EU Flood Directive In Bulgaria, Numerical Simulation Tools for Protection of Coasts against Flooding – Project Consortium Meeting and 3rd Research Seminar – SimCoast, Varna, 25-29.06.2012

Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., Мерки за борба с наводненията в р. българия в контекста на новата директива за наводненията на ЕС- Юни 2011 г.;

Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Моделиране на вълновите характеристики в района на рибарско пристанище “Сарафово”, ДВАДЕСЕТ И ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 7-8 ЮНИ 2012, Съюз на учените Стара Загора

Кукурин Вл., Лисев Н., Печинова М., Тачев С., Изследване разпространението на катастрофалната вълна породена от разрушаването на яз. “Иваново”, ДВАДЕСЕТ И ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 7-8 ЮНИ 2012, Съюз на учените Стара Загора;

Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Тодоров П., Мерки за укрепване на речното корито на р. Искър в зоната на свлачище край с. Кунино – Ден на водата 22.03.2013

Тодоров П., Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Укрепване дъното на р. Струма при прехода на транзитен газопровод край с. Вълково – Ден на водата 22.03.2013

Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Тодоров П., Съображения при избора на подходящ хидравличен модел за изготвяне на карти на опасността от наводнения – ШЕСТИ БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКИ СЕМИНАР “Практика и изследователска дейност в управлението на риска от наводнения – УАСГ - 07.11.2013г.;

Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Тодоров П., Хидравлично изследване на преливни съоръжения във връзка с актуализация на оразмерителните високи води – НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „Язовирното строителство – фактор за устойчиво развитие на водния сектор“– УАСГ - 08.11.2013г.;

Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Тодоров П., Хидравлично изследване на нестационарните процеси в деривационния канал на МВЕЦ“Кунино” – НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „Язовирното строителство – фактор за устойчиво развитие на водния сектор“– УАСГ - 08.11.2013г.

Тачев С., Лисев Н., Кукурин Вл., Тодоров П., Осигуряване на заустване на дъждоотливни тръби от преливници чрез удълбочаване и стабилизиране дъното и бреговете на равнинни реки, 56-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СЕСИЯ МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.ИВАН РИЛСКИ“, 17.10.2013 г., гр. София – Постер

Kukurin Vl.,Lissev N., Todorov P., Tachev S., Vassilev I., Dam Break Wave Study of Water Supply Reservoir, 6-та източноевропейска младежка конференция за водно дело, 27-30.05.2014 г., гр. Истанбул, Турция

Todorov P., Lissev N., Kukurin Vl., Tachev S., Hydraulic Model Study of Water Supply Reservoir Flood Discharge Structures, 6-та източноевропейска младежка конференция за водно дело, 27-30.05.2014 г., гр. Истанбул, Турция

Zahariev Ang., Lissev N., Tachev S., Kukurin Vl., Todorov P., ASPECTS OF THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF FISH PASSES IN BULGARIA, HIDROENERGIA 2014, 21-23 MAY 2014, ISTANBUL, TURKEY

Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Тодоров П., ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РЕЧНО КОРИТО С ВТОРИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА Ж.П. ЛИНИЯ, ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 70 години от основаването на Съюза на учените в България, Съюз на учените Стара Загора, 5-6 юни 2014

Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., Тодоров П., MATEMATИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ЛИТОДИНАМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В РАЙОНА НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ гр.БЯЛА, ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 70 години от основаването на Съюза на учените в България, Съюз на учените Стара Загора, 5-6 юни 2014

Кукурин Вл., Тодоров П., Тачев С., Василев Ив., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА КАРТИНА ВЪВ ВРЪЗКА С УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ В РЕЧНОТО КОРИТО НА Р. ИСКЪР, ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 70 години от основаването на Съюза на учените в България, Съюз на учените Стара Загора, 5-6 юни 2014

Тодоров П., Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА, ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА Р. ПРОВАДИЙСКА, ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 70 години от основаването на Съюза на учените в България, Съюз на учените Стара Загора, 5-6 юни 2014