Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини

Дисциплини

Анализ на градската среда
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината има за цел да разкрие спецификата на анализа на градската среда, като се придобиват знания за елементите и процесите в урбанистичното пространство. Създава се критично отношение към ценностите и качествата на средата. Придобиват се умения за анализ на ...
Въведение в урбанизма
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината въвежда студентите в теорията и практиката на урбаниста, като създава интерес и активно отношение към професията. Тя дава необходимите познания за обособяването на Урбанизма като самостоятелна дисциплина и естеството на градското и регионалното планиране. ...
Глобализация и урбанистично развитие
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с основните теории за глобализацията и нейното отражение върху урбанистичното развитие в света. Тя проследява промените в световните и глобални градове и тяхната роля в съвременната йерархия на градовете.
Градоустройство
Специалност: Архитектура
Лекционният курс е разделен на две основни части: 1. История на градоустройството - използува се традиционното хронологично подреждане - робовладелство, феодализъм, капитализъм. Българското градоустройство е разгледано в отделен раздел. 2. Съвременно градоустройство - ...
Градоустройство - I проект
Специалност: Архитектура
Курсов проект на несложно и малко селище, чрез който на студентите се поставят следните задачи: основни методи на анализ на средата; условия, качества и структура на населените места, на техните икономически, екологични, социални, пространствени, исторически и др. ...
Градоустройство - II проект
Специалност: Архитектура
Курсов проект на обособена част от градската територия с по-сложни проблеми на градската среда и територия. Основно внимание се отделя на териториалните, комуникационни, функционални, обемно-пространствени, архитектурни, художествени, социално-културни, екологични и ...
Градоустройство - специализиран курс
Специалност: Архитектура
Разглежданите теми надграждат придобитите познания от теоретичната част на лекционния курс по Градоустройство. Акцентът е върху композиционните, пространствени и естетически проблеми, в чието решаване е водеща ролята на архитекта. Тези проблеми се разглеждат в ...
Градски дизайн
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината задълбочава познанията на студентите за градските пространства и им дава нови знания за тяхното обзавеждане с малки архитектурни съоръжения и елементите на градския дизайн. Придобиват се познания за взаимовръзките между функционалното съдържание (формата ...
Градско обновяване
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с глобалните промени в съвременния свят и тяхното въздействие върху градското обновяване. Придобиват се познания за процесите, формиращи социалната и изградената градска среда, теоретичната основа на урбанизацията. Придобиват се ...
Градско планиране
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината развива в студентите усет и отношение към градските пространства и форми и композиционната същност на основните елементи в градската структура. Създават се умения за критичен анализ на градската среда и отношение към абстрактните характеристики на ...
Дипломна работа: Теоретично проучване Дипломен проект
Държавна клаузура
Специалност: Урбанизъм
Дипломната работа има за цел самостоятелна работа за анализ на конкретни урбанистични проблеми и изграждане на концепции за решаването им. В зависимост от интересите и предпочитанията на дипломантите фокусът може да бъде поставен върху: (а) практическо-приложни аспекти ...
Дипломна работа: Теоретично проучване Дипломен проект
Държавна клаузура
Специалност: Урбанизъм
Дипломната работа има за цел да демонстрира придобитите знания и умения за концептуално осмисляне на актуални урбанистични проблеми, разработване на методически подходи за решаването им и прилагането им в конкретен социален и пространствен контекст. Тя обхваща две ...
Екология в териториално - селищното устройство и архитектурата
Специалност: Архитектура
Екология, опазване и възпроизводство на околната среда. Природни екологични фактори и явления. Антропогенни екологични фактори и предпоставки. Основни екологични проблеми. Екологични изисквания. Правно-управленчески условия при опазване на околната среда.
Жилищна политика
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината представя опита на европейските страни в областта на жилищната политика. Придобиват се познания за връзките между жилищната политика и процесите на планиране. Създават се умения за разработване на програми и прилагането им, както и отношение към ...
Жилищна политика
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината представя опита на Европейските страни в областта на жилищната политика. Изграждат се познания за връзките между жилищната политика и процесите на планиране и умения за разработване на политика и прилагането й. Формира се отношение към равнопоставеността ...
Жилищна структура - проект
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината обобщава знанията за организационните, административните, финансовите и правните аспекти в процеса на планиране на жилищните територии, усъвършенства уменията за практическо решаване на техните проблеми. Придобиват се познания за етапите и елементите в ...
Интегрирано управление на крайбрежни зони
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с теорията и практиката на интегрирано управление на крайбрежни зони. Тя изгражда умения за съчетаване на различните политики и създава отношение към опазване на природните и културните ценности. Чрез изследването на примери от ...
История на урбанизма
Специалност: Урбанизъм
Лекционно-семинарният курс "История на урбанизма" запознава студентите с историята на градовете от древността до днес, както и за развитието на теоретичните и научни виждания и формирането на урбанизма като научна област. Изграждат се способности за самостоятелна ...
Културна антропология на града
Специалност: Архитектура
Дисциплината разкрива проблемите на града в по-широк контекст – като сложно поле и пространствена проява на различни взаимносвързани културни процеси и показва възможностите за друг прочит на града и други пътища за въздействие върху неговото развитие. Придобиват се ...
Културна антропология на града
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината разкрива проблемите на града в по-широк контекст – като сложно поле и пространствена проява на различни взаимносвързани културни процеси и показва възможностите за друг прочит на града и други пътища за въздействие върху неговото развитие. Придобиват се ...
Културно наследство
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с историческите и културни ценности на архитектурното и археологическо наследство в градската среда. Създават се умения за създаване на методи и техники за консервация, адаптация и смяна на функциите на архитектурните обекти. ...
Ландшафтна архитектура
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с въздействието на разнообразната човешка дейност върху компонентите на ландшафта и с приложението на основните принципи за опазване и комплексното устройство на компонентите на ландшафта. Създават се умения за разчитане на релефа и ...
Ландшафтна архитектура
В лекционния курс се разглеждат същността на ландшафтната архитектура и нейните основни компоненти, както и принципите за проектиране на градски и извънградски пространства. Засегнати са въпросите на градското обзавеждане: осветление, колорит на средата и ...
Ландшафтно планиране
Специалност: Архитектура
Дисциплината Ландшафтно планиране се преподава в ІХ семестър на специализиращите в преддипломанти в кат. "Градоустройство" с хорариум 2 часа лекции седмично. Тя има за цел да доразвие познанията за ландшафта, за неговите компоненти, структура и класификации. ...
Ландшафтно планиране - проект
Специалност: Архитектура
Курсовият проект се разработва в 2 части - теоретическа и практическа, чрез самостоятелни проучвания, семинарни занятия и проектна разработка. Проучването има за цел да определи въздействието на човешката дейност върху компонентите на ландшафта и да подпомогне вземането ...
Макро и Микроикономика
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с основните концепции в макро и микроикономиката и дава познания относно икономическите системи, международния им контекст, управлението на икономиката, процеса на вземане на решение, използването на ресурсите, спецификата на пазара, ...
Методология на урбанизма
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината развива в студентите творческо мислене и умения да избират подходящи методологични апарати при изработването на устройствените планове. Придобиват се познания за различните методи, прилагани в урбанистичните проекти и изследвания. Създава се отношение ...
Научни методи
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с основните методи прилагани в събирането на база данни, подготовката, структурирането и представянето на информация, дипломна работа и научни изследвания в урбанистичната практика. Придобиват се умения за структуриране на идеи и ...
Околна среда и устойчиво развитие
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината развива у студентите разбиране за идеите на устойчивото развитие и опазването на околната среда, като елемент от основата на урбанизма и създава познания за основни принципи в теорията и практиката на пространственото планиране. Създават се умения за ...
Околна среда и устойчиво развитие II
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината разширява познанията по въпросите свързани с опазването на околната среда и връзката им с процеса на градско планиране. Придобиват се познания за основните принципи на градското устойчиво развитие и умения за съставяне и оценяване на общински стратегии и ...
Паркова и ландшафтна архитектура
Специалност: Архитектура
Лекционният курс е разработен в три части: 1. Историята на парковете и градините се изучава на фона на културната история на човечеството от древността до ХХ век. Проследяват се промените в ландшафта, влиянието на философията, религията, градоустройството и изкуството ...
Паркова и ландшафтна архитектура - проект
Специалност: Архитектура
Разработва се курсов проект - градски и извънградски паркове, специализирани паркове, вътрешно квартални пространства и зони за отдих. По време на упражненията и обсъжданията се обхващат разнообразни проблеми относно парковата композиция, структурирането и зонирането ...
Планиране на извънградски територии
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината представя съвременните тенденции в съхраняването на традициите и осигуряването на равнопоставени възможности в извънградските територии и селските райони при промяната на регионалната политика. Създават се умения за анализ на политиката за развитие на ...
Планиране на извънградски територии - проект
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината синтезира знанията в областта на икономиката, политиката, методите и техниките за планиране получени през годината и развива уменията за приложението им в планирането на малка по размери извънградска територия. Придобиват се умения за формулиране на ...
Политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие
Специалност: Архитектура
Целта на курса е да представи динамичното развитие на проблематиката на околната среда и устойчивото развитие в съвременния свят, както и нейното влияние върху теорията и практиката на пространственото планиране. В очертаната рамка на културно-историческия европейски ...
Практикуване на професията "Архитект"
Специалност: Архитектура
Лекционният курс предоставя информация за работата на архитектите в областта на инвестиционното проектиране, строителството, бизнеса с недвижими имоти, градското управление, териториалното устройство, науката и образованието. Да предложи необходимите теоретични и ...
Преддипломна практика
Специалност: Урбанизъм
Преддипломната практика включва посещения в областни и общински административни служби, както и проучване на дейността на проектантски фирми и бюра. Целите на практиката са да развие практическото приложение на получените знания от предходните семестри, както и да ...
Проект "Интегрирано планиране"
Специалност: Урбанизъм
Проектът има за цел да интегрира политиките на различни сектори от икономиката и да ги обвърже с развитието на територията, предоставена за проучване и проектиране в курсовия проект.
Проект - Общ устройствен план (ОУП) на град
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината има за цел чрез проследяването на всички етапи в изготвянето на Общ устройствен план да обвърже теоретичните познания с практиката. Посредством поредица от консултации с различни специалисти тя създава умения за работа в екип и отношение към компетенциите ...
Проект за градска реконструкция
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината доразвива професионалните знания и умения и подготвя студентите за бъдещата им професионална практика. Придобиват се познания относно взаимовръзките между преструктурирането на икономическите, социалните и пространствените елементи на града и ...
Проект за градско развитие
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината дава познания за градското развитие като взаимодействие на природни и материални ресурси и социални активности. Придобиват се умения за анализ, синтез и прогнози на сложна урбанистична среда. Създава се отношение към работата със сравнително по- комплексни ...
Проект за развитие на регион
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината развива умения за интегрирано управление на определена територия. Придобиват се умения за прилагане на методи за стратегическо планиране в реални задачи. Създава се отношение към териториалните ресурси и реалните ценности на обществото и урбанистичния ...
Проект на малко селище
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината синтезира придобитите знания и умения в различните дисциплини от програмата на първа учебна година, като ги извежда до формиране на стратегия на развитие на малко селище и до конкретно проектно решение. Създават се умения за творческа интерпретация на ...
Производствени територии
Специалност: Урбанизъм
Въз основа на учебното съдържание на лекциите и упражненията студентите ще могат да решават следните проектантски задачи: 1. Да оразмеряват необходимата площ за различните типове производствени територии; 2. Да създават схеми за пространствена организация вътре в зоната ...
Професионална етика
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината задълбочава познанията относно моралните ценности в професията. Придобиват се познания за етичните норми в съвременното общество и умения за определяне на моралните аспекти на проблемите и взаимоотношенията в урбанистичната практика. Създава се отношение ...
Професионална етика
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината задълбочава познанията относно моралните ценности в професията. Придобиват се познания за етичните норми в съвременното общество и умения за определяне на моралните аспекти на проблемите и взаимоотношенията в урбанистичната практика. Създава се отношение ...
Регионална архитектура и планиране - специализиран курс
Специалност: Архитектура
В курса се разглеждат проблемите на методологията и методиката на урбанистичния анализ и синтез в четири части: 1. Природно-антропогенни аспекти - времето, пространството, архитектурата и обществото се разглеждат като специфични урбанистични категории; 2. ...
Регионално планиране
Специалност: Архитектура
В курса се разглеждат проблемите на методологията и методиката на урбанистичния анализ и синтез в четири части: 1. Природно-антропогенни аспекти - времето, пространството, архитектурата и обществото се разглеждат като специфични урбанистични категории; 2. ...
Регионално планиране
Специалност: Урбанизъм
В курса се разглеждат проблемите на методологията и методиката на урбанистичния анализ и синтез в четири части: 1. Природно-антропогенни аспекти - времето, пространството, архитектурата и обществото се разглеждат като специфични урбанистични категории; 2. ...
Системи за пространствено планиране в Европа
Специалност: Урбанизъм
Модулът има за цел да представи обзорно и да осъществи сравнителен анализ на системите за планиране в различните европейски страни и техния специфичен национален контекст, като синтезира знанията, придобити в предходните модули. Очакваните образователни резултати ...
Социална инфраструктура
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите със същността на икономическото понятие “социална инфраструктура”, с ролята и мястото и като елемент от териториалните системи в урбанизираните територии, с принципите при организиране на функциите на отделните подсистеми, ...
Социална инфраструктура
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите със същността на икономическото понятие “социална инфраструктура”, с ролята и мястото и като елемент от териториалните системи в урбанизираните територии, с принципите при организиране на функциите на отделните подсистеми, ...
Социална политика
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината дава познания за водещите тенденции и сили в процесите на глобални социални промени и отражението им върху урбанистичното развитие. Придобиват се познания за социалните процеси като урбанистични фактори и се създава отношение към социокултурното ...
Социология на архитектурата
Специалност: Архитектура
Лекционният курс е структуриран в три части: 1. Историко-теоретически аспекти - проследява развитието на социологията като наука за обществото и за неговата социологическа структура. 2. Теоретико-методологически аспекти - представя урбанистичната социология като ...
Статистически методи
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината развива умения за прилагане на различни техники за анализ в урбанистичната практика. Придобиват се умения за избор на подходящи техники за анализ на данни. Създава се отношение към потребността от обективност и различието при интерпретацията на ...
Статистически методи - II
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината развива умения за прилагане на различни техники за анализ в урбанистичната практика. Придобиват се умения за избор на подходящи техники за анализ на данни. Създава се отношение към потребността от обективност и различието при интерпретацията на ...
Статистически методи - II
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите със статистическите методи за демографски и социологически изследвания и създава умения за прилагане на разнообразни статистически техники за анализ и вземане на решение. Тя създава отношение към потребността от обективност при ...
Стратегическо управление
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с основните концепции в стратегическото управление и дава познания относно характеристиките на външната и вътрешна окръжаваща среда, нейната конкурентност и възможностите за промяна. Тя развива умения за стратегическо мислене, като ...
Съвременна Европа
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с икономическите и социалните предизвикателства пред гражданите на страните - членки на Европейския съюз. Придобиват се познания за географските и културните елементи, формиращи облика на съвременна Европа. Придобиват се умения за ...
Съвременна урбанистична практика
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината има за цел да запознае студентите с актуалните процеси и тенденции в съвременната урбанистична практика. Модулът предоставя форум на изявени специалисти от страната и чужбина,работещи в различни сфери на урбанистичната практика. Очакваните образователни ...
Съвременна урбанистична практика
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината има за цел да запознае студентите с актуалните процеси и тенденции в съвременната урбанистична практика. Модулът предоставя форум на изявени специалисти от страната и чужбина,работещи в различни сфери на урбанистичната практика. Очакваните образователни ...
Теория на управлението
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината представя управленските теории и предоставя възможност за развитие на управленски умения необходими в практическата работа на урбаниста. Придобиват се умения за прилагане на теоретичните знания, както и се формира отношение към разнообразието на типове ...
Теория на урбанизма
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината разкрива основната същност, обхвата и предмета на изследване на теорията на урбанизма, като се разглеждат съвременните тенденции и дебати в практиката и теорията на пространственото планиране. Създават се умения за критична оценка на различни практически ...
Теория на урбанизма - II
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите със съвременните тенденции в теорията на урбанизма, обвързването на теорията и практиката и промяната на границите между тях през последните десетилетия. Тя създава умения за критично оценяване на различните теоретични подходи и ...
Техническа инфраструктура
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с предизвикателствата пред урбанистичното развитие на страните в Европа. Придобиват се знания за различни страни от техническото развитие на обществото. Придобиват се умения за анализ на политиката на България и Европейския съюз върху ...
Техническа инфраструктура в териториално селищното устройство
Специалност: Архитектура
Курсът дава специализирани познания за устройството и планирането на системите на техническата инфраструктура на населените места. Подробно се разглеждат въпросите на транспортно-комуникационните системи и тяхната взаимовръзка със селищните структури. Изучава се ...
Транспортни системи
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с икономическите и социалните предизвикателства пред гражданите на страните - членки на Европейския съюз. Придобиват се познания за географските и културните елементи, формиращи облика на съвременна Европа. Придобиват се умения за ...
Туристическо планиране
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите със съвременните тенденции в развитието на туристическата индустрия и връзката и с планирането и околната среда. Придобиват се познания относно организацията и управлението на туризма. Създават се умения за определяне на различните ...
Туристическо планиране
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината има за цел да съчетае знанията за туристическата индустрия с тези за пространствено планиране. Тя запознава студентите с планиране устойчивото развитие на планински, морски и балнеоложки курорти. Придобиват се умения за прилагане на принципите за опазване ...
Умения за учене и комуникация
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината разкрива необходимите умения за учене и комуникация в урбанистичната практика. Придобиват се знания относно основните техники за анализ на писмени, визуални, графични и цифрови данни. Разглежда се оптимизацията на самоорганизацията и професионалната ...
Управление в градоустройството и архитектурата
Специалност: Архитектура
Населените места като системи - обект на управление. Управление на градоустройствените системи. Основни управленски функции и управленски решения. Технология на вземане на управленски решения. Законова и нормативна уредба на архитектурната и на градоустройствената ...
Управление на земи и имоти
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината развива управленските умения на студентите, така че да могат да ги прилагат към отделни имоти и проблемите, свързани с тях. Придобиват се познания за организационните функции и стратегии и ролята на недвижимия имот в постигането на целите и задачите на ...
Управление на проекти
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с основите на управлението на проекти. Придобиват се познания и умения относно системния подход в управлението на проекти във всичките фази от жизнения им цикъл. Създава се отношение към спецификата на управлението на проекти и ...
Управление на проекти - II
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината има за цел да запознае студентите с интегрираното управление на проекти, с участниците в процеса и организацията на работа. Тя задълбочава познанията и доразвива уменията за управление на природните, социалните, човешките, информационните, финнсовите и ...
Урбанизъм
Дисциплината "Урбанизъм" има за цел да запознае студентите с основните социални, икономически, екологични, естетически и законодателни аспекти на пространственото и градското планиране, със спецификата на урбанистичната дейност и ролята на различните участници в ...
Урбанизъм - I преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Проектът формира способност за прилагане на теоритични познания в различни нива на практическа разработка, обхващащи природно-урбанистични ареали, както и градовете в тях с техните структурно-функционални проявления. Разработката е свързана със следващия (втори) ...
Урбанизъм - II преддипломен проект
Специалност: Архитектура
Проектът се развива като продължение на разработката от І преддипломен проект. Обхващат се нови нива на проектна работа - функционално-пространствена структура на града и морфологична урбанистично-архитектурната структура.
Урбанизъм и администрация
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината представя йерархията в администрацията, нейните задължения и права. Придобиват се познания за видовете институции в урбанистичната практика – тяхната структура, управление и система за финансиране. Създават се умения за общуване с представителите на ...
Урбанизъм и законодателство
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с действащата нормативна уредба. Придобиват се познания относно нормативните документи по ТСУ и Градоустройство. Създават се умения за ползуване и прилагане на действуващата нормативна уредба в областта на ТСУ и отношение към ...
Урбанистичен синтез и архитектура
Специалност: Архитектура
Курсов проект, разработван в две фази с по няколко етапа: 1.1. Запознаване с целите и задачите на проекта и избор на обект; 1.2. Анализ на "историко-географските" и "социално-икономическите" аспекти на града и региона; 1.3. Анализ на "ландшафтно-урбанистичните" и ...
Урбанистична политика
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с процеса на формиране и прилагане на урбанистични политики. Създават се умения за анализ, оценка, вземане на решение и управление в процеса на промени. Създава се отношение към възможните конфликти между участниците в различните нива ...
Урбанистична социология
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината представя основните концепции в социологията и интерпретацията им в урбанистичен аспект. Придобиват се познания за социологическата структура на обществото и пространствените и изменения в контекста на основните сфери на човешката дейност. Придобиват се ...
Урбанистични политики и програми на ЕС
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с политиките и програмите на ЕС за устойчиво градско развитие и с фондовете за финансиране. Тя изгражда умения за разработване на проекти за усвояване на средствата от ЕС и правилата за тяхното управление и приложение.
Устройство на урбанизирани територии
Придобиват се знания за съвременното урбанистично развитие на градовете и умения за базов анализ на параметрите на основните селищни структурни елементи. Селищата се интерпретират като развиваща се система, като тяхното сегашно състояние се разглежда в контекста на ...
Устройство на урбанизирани територии
Придобиват се знания за съвременното урбанистично развитие на градовете и умения за базов анализ на параметрите на основните селищни структурни елементи. Селищата се интерпретират като развиваща се система, като тяхното сегашно състояние се разглежда в контекста на ...
Учебна практика по специалността - І
Специалност: Урбанизъм
Учебната практика по специалността включва посещения в областни и общински административни служби, както и проучване на дейността на проектантски фирми и бюра. Целите на практиката са да развие практическото приложение на получените знания от предходните семестри, ...
Учебна практика по специалността - І
Специалност: Урбанизъм
Учебната практика по специалността включва посещения в областни и общински административни служби, както и проучване на дейността на проектантски фирми и бюра. Целите на практиката са да развие практическото приложение на получените знания от предходните семестри, ...
Учебна практика по специалността - ІІ
Специалност: Урбанизъм
Учебната практика по специалността включва посещения в областни и общински административни служби, както и проучване на дейността на проектантски фирми и бюра. Целите на практиката са да развие практическото приложение на получените знания от предходните семестри, ...
Финансиране на урбанистичното развитие
Специалност: Урбанизъм
Дисциплината запознава студентите с принципите и конкретния инструментариум на финансирането на урбанистичното развитие, с елементите и ролята на пазара при урбанистичното развитие. Създават се познания за идентификация на проблемите при търсене на ефективни решения. ...